Creator Boost Hỗ trợ chúng tôi bằng cách sử dụng mã Brawlify
Phát hiện lần cuối: 1 day ago
Hang Churn

Số liệu đơn lẻ

Brawler Tỉ lệ thắng Use Rate Hạng trung bình
Sam 52.8% 3.1% 4.6
El Primo 49.0% 5.4% 4.9
8-Bit 48.3% 0.7% 4.9
Darryl 45.6% 1.8% 5.1
Rosa 45.2% 1.8% 5.2
Otis 45.0% 1.1% 5.2
Bonnie 44.4% 0.9% 5.2
Rô Bốt Rau Mầm 46.9% 0.8% 5.2
Jacky 43.2% 1.4% 5.2
Grom 45.5% 1.0% 5.3
Bull 43.3% 4.6% 5.3
Ash 42.6% 0.8% 5.3
Dynamike 42.7% 3.9% 5.4
Nita 41.3% 1.1% 5.4
Rico 42.4% 4.6% 5.4
Janet 42.5% 1.1% 5.5
Frank 39.9% 1.1% 5.5
Gale 40.0% 1.1% 5.5
Shelly 42.5% 10.3% 5.5
Carl 39.5% 1.1% 5.5
Buzz 40.3% 5.8% 5.5
Pam 40.0% 0.7% 5.6
Fang 39.0% 1.5% 5.6
Lola 39.8% 0.7% 5.6
Bibi 38.7% 1.7% 5.6
Bo 39.9% 7.0% 5.6
Edgar 40.9% 5.9% 5.6
Lou 38.7% 0.5% 5.6
Thần Đèn 39.4% 0.4% 5.6
Griff 37.8% 1.3% 5.6
Leon 37.7% 1.4% 5.7
Sandy 37.2% 0.4% 5.7
Squeak 37.5% 0.7% 5.7
Mortis 38.9% 2.2% 5.7
Max 37.8% 0.7% 5.7
Amber 36.9% 0.5% 5.8
Ruffs 37.3% 0.7% 5.8
Poco 35.1% 1.1% 5.8
Eve 37.6% 0.7% 5.8
Surge 36.3% 1.9% 5.8
Spike 36.0% 0.9% 5.8
Piper 35.7% 0.5% 5.8
Penny 34.7% 0.8% 5.8
Colette 35.6% 0.6% 5.9
Meg 36.9% 0.3% 5.9
Nani 35.2% 0.6% 5.9
Belle 35.4% 0.5% 5.9
Tara 34.3% 1.5% 5.9
Bea 35.1% 0.5% 5.9
Colt 35.0% 1.3% 5.9
Quạ 33.0% 0.9% 5.9
Mr. P 35.8% 0.6% 6.0
Emz 32.3% 0.9% 6.0
Barley 35.1% 1.2% 6.0
Brock 34.0% 1.3% 6.0
Tick 34.3% 1.3% 6.0
Jessie 32.4% 0.9% 6.1
Byron 33.4% 0.7% 6.1
Stu 32.1% 1.3% 6.1
× Hang Churn

Hang Churn