Creator Boost Hỗ trợ chúng tôi bằng cách sử dụng mã Brawlify

Bản đồ này đã bị vô hiệu hóa.

Phát hiện lần cuối: ???
Ý tưởng bởi
Cuộc chiến trên băng chuyền

Số liệu đơn lẻ

Brawler Tỉ lệ thắng Use Rate
Buster 74.8% 4.5%
Griff 60.2% 4.2%
Poco 61.4% 4.1%
Gale 59.1% 3.4%
Bo 56.9% 3.0%
Emz 57.5% 2.7%
Tick 50.2% 2.6%
Penny 57.0% 2.5%
Bea 57.3% 2.4%
Squeak 51.7% 2.4%
Stu 57.7% 2.2%
Pam 55.8% 2.2%
Gus 60.2% 2.1%
Surge 57.4% 2.1%
Quạ 57.3% 2.1%
Tara 56.5% 2.1%
Lou 54.6% 2.1%
Otis 62.6% 2.0%
Spike 54.5% 2.0%
Mortis 50.8% 2.0%
Jessie 56.4% 1.9%
Dynamike 47.0% 1.9%
Sam 66.0% 1.8%
Amber 56.4% 1.7%
Janet 56.4% 1.7%
Carl 54.9% 1.7%
Rico 49.8% 1.7%
Belle 52.2% 1.5%
Nita 64.4% 1.4%
Sandy 57.5% 1.4%
Lola 55.3% 1.4%
Barley 53.0% 1.4%
Brock 42.7% 1.4%
Byron 42.5% 1.4%
Frank 59.6% 1.3%
Bibi 57.4% 1.3%
Ash 62.9% 1.2%
Bonnie 58.4% 1.2%
Leon 56.8% 1.2%
Fang 55.0% 1.2%
Max 54.6% 1.2%
Colette 54.4% 1.2%
Meg 60.4% 1.1%
Buzz 53.1% 1.1%
Rô Bốt Rau Mầm 45.5% 1.1%
Eve 56.5% 1.0%
Edgar 51.3% 1.0%
Grom 51.3% 1.0%
El Primo 55.3% 0.9%
Colt 46.0% 0.9%
Ruffs 54.3% 0.8%
Piper 42.9% 0.8%
Jacky 58.1% 0.7%
Darryl 55.3% 0.7%
Shelly 53.8% 0.7%
8-Bit 53.6% 0.7%
Rosa 57.8% 0.6%
Mr. P 51.8% 0.6%
Thần Đèn 44.9% 0.6%
Bull 54.2% 0.5%
Nani 44.8% 0.4%
× Cuộc chiến trên băng chuyền

Cuộc chiến trên băng chuyền

Are you buying Gems or Offers?

Support us by using code Brawlify