Bản đồ này đã bị vô hiệu hóa.

Phát hiện lần cuối: 289d 10h ago
Ý tưởng bởi

Số liệu đơn lẻ

Brawler Tỉ lệ thắng Use Rate
Mandy 61.7% 5.5%
Chester 50.5% 4.0%
Gray 55.5% 3.9%
Buzz 42.2% 3.3%
Dynamike 37.0% 3.2%
Grom 49.1% 3.1%
Crow 43.0% 3.1%
Bo 40.1% 2.9%
Leon 44.5% 2.6%
Spike 43.0% 2.5%
Brock 41.9% 2.5%
Edgar 37.3% 2.4%
Sam 56.2% 2.3%
Mortis 35.0% 2.1%
Surge 39.3% 2.0%
Colt 38.8% 2.0%
Gus 53.7% 1.9%
Piper 41.1% 1.8%
Shelly 35.4% 1.8%
Eve 49.4% 1.7%
Max 44.9% 1.7%
Bea 41.6% 1.7%
Stu 41.9% 1.6%
Tick 38.9% 1.6%
Otis 53.6% 1.5%
Janet 52.5% 1.5%
Byron 38.3% 1.5%
Fang 45.0% 1.4%
Gene 42.1% 1.4%
Bonnie 54.4% 1.3%
Carl 43.7% 1.3%
Buster 48.6% 1.2%
Squeak 43.6% 1.2%
Belle 43.5% 1.2%
Emz 40.9% 1.2%
Tara 40.3% 1.2%
Griff 42.0% 1.1%
Rico 37.6% 1.1%
Bibi 36.2% 1.1%
Mr. P 45.0% 1.0%
Amber 44.6% 1.0%
Lola 47.1% 0.9%
Sprout 42.3% 0.9%
Jacky 42.2% 0.9%
Colette 39.8% 0.9%
Bull 37.7% 0.9%
Poco 34.5% 0.9%
El Primo 30.7% 0.9%
Ruffs 42.3% 0.8%
Nani 40.9% 0.8%
Barley 39.9% 0.8%
Penny 39.7% 0.8%
Gale 38.9% 0.8%
Meg 48.0% 0.7%
Sandy 43.8% 0.7%
Ash 43.3% 0.7%
Lou 41.9% 0.7%
Jessie 38.9% 0.7%
Darryl 37.2% 0.7%
Nita 36.6% 0.7%
Frank 34.9% 0.7%
Pam 33.5% 0.7%
Rosa 39.3% 0.6%
8-Bit 38.6% 0.5%

Are you buying Gems or Offers?

Support us by using code Brawlify