Bản đồ này đã bị vô hiệu hóa.

Phát hiện lần cuối: 661d 15h ago
Ý tưởng bởi

Số liệu đơn lẻ

Brawler Tỉ lệ thắng Use Rate
Mortis 47.9% 10.3%
Surge 54.1% 3.8%
Dynamike 49.5% 3.6%
Bibi 55.4% 3.0%
Crow 55.3% 3.0%
Buzz 53.7% 2.9%
Spike 54.0% 2.7%
El Primo 55.6% 2.6%
Buster 67.9% 2.5%
Bea 55.8% 2.4%
Fang 54.4% 2.4%
Stu 51.2% 2.4%
Colt 49.2% 2.3%
Max 54.5% 2.1%
Gray 53.5% 1.9%
R-T 72.3% 1.8%
Frank 57.0% 1.8%
Chester 56.7% 1.8%
Ash 59.8% 1.7%
Poco 53.5% 1.7%
Sam 60.8% 1.6%
Nita 61.0% 1.5%
Emz 57.5% 1.5%
Tara 56.8% 1.5%
Leon 53.3% 1.5%
Rico 50.3% 1.5%
Tick 48.9% 1.5%
Griff 55.3% 1.4%
Jacky 61.6% 1.3%
Sandy 59.1% 1.3%
Otis 58.0% 1.3%
Carl 51.7% 1.2%
Edgar 49.8% 1.2%
Brock 46.9% 1.2%
Darryl 55.3% 1.1%
Bull 54.3% 1.1%
Shelly 52.7% 1.1%
Colette 52.2% 1.1%
Bo 51.3% 1.1%
Piper 44.1% 1.1%
Penny 53.8% 1.0%
Mandy 53.3% 1.0%
Gale 53.1% 1.0%
Jessie 55.3% 0.9%
Gus 54.7% 0.9%
Squeak 50.4% 0.9%
Byron 45.2% 0.9%
Lou 55.3% 0.8%
Janet 55.0% 0.8%
Pam 54.8% 0.8%
Grom 51.2% 0.8%
Bonnie 57.0% 0.7%
Meg 57.0% 0.7%
Amber 54.2% 0.7%
Rosa 58.8% 0.6%
Belle 51.3% 0.6%
Ruffs 51.3% 0.6%
Barley 48.3% 0.6%
Gene 47.0% 0.6%
Lola 55.1% 0.5%
Sprout 45.2% 0.5%
Eve 56.2% 0.4%
Mr. P 54.5% 0.4%
8-Bit 53.5% 0.3%
Nani 44.3% 0.3%

Are you buying Gems or Offers?

Support us by using code Brawlify