Creator Boost Hỗ trợ chúng tôi bằng cách sử dụng mã Brawlify
Phát hiện lần cuối: 1 day ago
Ý tưởng bởi
Đồng không mông quạnh

Số liệu đơn lẻ

Brawler Tỉ lệ thắng Use Rate Tỉ lệ NCUT
Shelly 52.1% 0.3% 57.0%
Brock 58.5% 6.3% 3.2%
Carl 54.1% 4.9% 3.0%
Bo 55.5% 6.1% 2.8%
Bonnie 53.5% 3.2% 2.0%
Piper 54.2% 4.1% 1.9%
Poco 54.4% 2.6% 1.9%
Thần Đèn 47.6% 4.5% 1.4%
Belle 56.0% 4.5% 1.2%
Leon 58.6% 3.1% 1.2%
Max 47.5% 2.9% 1.2%
Penny 47.3% 2.7% 1.2%
Squeak 52.2% 2.6% 1.2%
Spike 49.6% 4.2% 1.2%
Janet 52.1% 2.6% 1.0%
Eve 59.2% 2.1% 1.0%
Griff 50.4% 2.4% 0.9%
Bea 47.2% 4.2% 0.9%
Quạ 47.0% 4.1% 0.8%
Colt 44.6% 2.5% 0.7%
Grom 50.0% 1.2% 0.7%
Emz 46.9% 1.3% 0.7%
Rô Bốt Rau Mầm 54.4% 0.9% 0.7%
Fang 46.0% 1.8% 0.6%
Surge 55.0% 1.2% 0.6%
Mortis 56.4% 1.0% 0.6%
Stu 50.8% 2.2% 0.6%
Tick 58.1% 2.0% 0.6%
Jessie 48.4% 1.6% 0.5%
Nani 54.7% 1.1% 0.5%
Colette 33.3% 0.8% 0.5%
Otis 51.5% 0.6% 0.5%
Meg 64.6% 0.1% 0.5%
Lola 47.7% 1.1% 0.5%
Lou 58.6% 0.2% 0.5%
Gale 37.5% 1.7% 0.4%
Mr. P 51.3% 1.4% 0.4%
Dynamike 50.0% 1.0% 0.4%
Sam 75.2% 0.4% 0.4%
Rico 47.6% 1.0% 0.3%
Byron 43.4% 1.0% 0.3%
El Primo 54.1% 0.1% 0.3%
Darryl 51.0% 0.8% 0.3%
Tara 42.9% 0.8% 0.3%
8-Bit 59.3% 0.2% 0.3%
Jacky 57.6% 0.0% 0.2%
Ruffs 53.3% 0.6% 0.2%
Nita 58.5% 0.5% 0.2%
Bull 51.7% 0.1% 0.2%
Edgar 35.9% 0.7% 0.2%
Bibi 59.3% 0.3% 0.2%
Ash 64.6% 0.2% 0.2%
Amber 60.4% 0.4% 0.1%
Buzz 56.2% 0.4% 0.1%
Barley 52.2% 0.2% 0.1%
Sandy 62.7% 0.1% 0.1%
× Đồng không mông quạnh

Đồng không mông quạnh