Creator Boost Hỗ trợ chúng tôi bằng cách sử dụng mã Brawlify
Phát hiện lần cuối: 2 days ago
Mỏ ngầm

Đội hình Tốt nhất

Số liệu đơn lẻ

Brawler Tỉ lệ thắng Use Rate Tỉ lệ NCUT
Sam 70.8% 2.9% 5.2%
Poco 60.7% 3.9% 5.0%
Gus 70.4% 6.0% 3.4%
Emz 61.7% 3.0% 3.0%
Griff 62.9% 2.4% 2.8%
Bo 60.8% 3.5% 2.8%
Mortis 52.9% 3.4% 2.7%
Tara 64.6% 3.0% 2.4%
Pam 58.5% 1.9% 1.9%
Otis 69.1% 1.6% 1.8%
Ash 64.8% 1.1% 1.7%
Jessie 58.8% 2.2% 1.6%
Surge 58.5% 2.0% 1.6%
Nita 61.1% 1.6% 1.4%
Bonnie 65.0% 1.5% 1.3%
Fang 59.3% 1.5% 1.3%
Rosa 61.4% 1.4% 1.2%
Penny 60.4% 1.8% 1.2%
Janet 66.7% 1.7% 1.2%
Squeak 57.7% 1.9% 1.1%
Carl 62.0% 1.7% 1.1%
Sandy 61.4% 1.2% 1.0%
Buzz 57.3% 1.4% 1.0%
Frank 58.2% 0.8% 1.0%
Gale 59.4% 1.4% 1.0%
Rico 56.2% 1.8% 1.0%
Leon 57.8% 1.4% 0.9%
Spike 57.1% 1.5% 0.9%
Bibi 56.9% 1.0% 0.9%
Edgar 52.6% 1.5% 0.9%
Darryl 56.4% 1.3% 0.8%
Lola 62.5% 1.1% 0.8%
Amber 57.8% 1.0% 0.8%
Quạ 63.5% 2.8% 0.8%
Dynamike 50.3% 1.9% 0.8%
Colt 51.6% 1.6% 0.7%
8-Bit 59.6% 1.1% 0.7%
Brock 51.1% 1.9% 0.7%
Stu 55.8% 1.5% 0.7%
Bea 55.3% 1.3% 0.7%
Grom 60.4% 1.1% 0.6%
Meg 63.5% 0.8% 0.6%
Jacky 57.6% 0.9% 0.6%
Colette 55.5% 1.0% 0.6%
Tick 52.0% 2.1% 0.6%
Belle 58.2% 1.2% 0.6%
Max 59.1% 1.1% 0.6%
Piper 54.0% 1.4% 0.6%
Eve 62.1% 1.1% 0.5%
Thần Đèn 59.8% 1.6% 0.5%
Shelly 52.0% 1.2% 0.5%
El Primo 54.3% 1.0% 0.5%
Ruffs 60.7% 1.0% 0.5%
Mr. P 63.1% 1.0% 0.5%
Byron 50.7% 2.1% 0.4%
Bull 56.8% 0.9% 0.4%
Lou 57.7% 0.9% 0.3%
Barley 52.1% 1.1% 0.2%
Nani 49.5% 0.6% 0.2%
Rô Bốt Rau Mầm 51.6% 0.8% 0.2%
× Mỏ ngầm

Mỏ ngầm