Creator Boost Hỗ trợ chúng tôi bằng cách sử dụng mã Brawlify
Toinoumc 🃏's profile icon

Toinoumc 🃏

#G2JQC0U

Pushes (114)

Dec 3rd (52 battles)

1h 32m
16h 9m ago

Dec 3rd 12:23 - Dec 3rd 16:47

Battle Time: 1h 32m

Push Time: 4h 23m

38W 14L 0D (73.1%)

Bóng Brawl Byron
Bóng Brawl Byron
Bóng Brawl Byron
Bóng Brawl Byron
Bóng Brawl Byron
Bóng Brawl Byron
Bóng Brawl Byron
Bóng Brawl Byron
Bóng Brawl Byron
Bóng Brawl Byron
Bóng Brawl Byron
Bóng Brawl Byron
Bóng Brawl Byron
Bóng Brawl Byron
Cướp Đoạt Nani
Cướp Đoạt Nani
Cướp Đoạt Nani
Cướp Đoạt Byron
Cướp Đoạt Byron
Săn Sao Byron
Săn Sao Piper
Săn Sao Piper
Săn Sao Piper
Săn Sao Piper
Săn Sao Piper
Săn Sao Piper
Săn Sao Piper
Săn Sao Piper
Săn Sao Piper
Săn Sao Piper
Săn Sao Piper
Săn Sao Piper
Săn Sao Piper
Săn Sao Piper
Săn Sao Piper
Săn Sao Piper
Bóng Brawl Ash
Bóng Brawl Ash
Bóng Brawl Ash
Bóng Brawl Ash
Bóng Brawl Buster
Bóng Brawl Buster
Bóng Brawl Buster
Bóng Brawl Buster
Bóng Brawl Ash
Bóng Brawl Ash
Bóng Brawl Ash
Bóng Brawl Ash
Bóng Brawl Ash
Bóng Brawl Ash
Bóng Brawl Ash
Bóng Brawl Ash

Dec 3rd (18 battles)

30m
1d 8h ago

Dec 2nd 23:10 - Dec 3rd 00:23

Battle Time: 30m

Push Time: 1h 12m

7W 11L 0D (38.9%)

Bóng Brawl Bonnie
Bóng Brawl Bonnie
Bóng Brawl Bonnie
Bóng Brawl Bonnie
Bóng Brawl Bonnie
Bóng Brawl Bonnie
Bóng Brawl Bonnie
Bóng Brawl Bonnie
Bóng Brawl Amber
Bóng Brawl Amber
Bóng Brawl Amber
Săn Sao Fang
Săn Sao Fang
Săn Sao Fang
Bóng Brawl Amber
Bóng Brawl Amber
Bóng Brawl Ash
Bóng Brawl Ash

Dec 2nd (25 battles)

37m
1d 18h ago

Dec 2nd 13:31 - Dec 2nd 14:45

Battle Time: 37m

Push Time: 1h 13m

23W 2L 0D (92%)

Bóng Brawl Janet
Bóng Brawl Janet
Bóng Brawl Janet
Bóng Brawl Janet
Bóng Brawl Janet
Bóng Brawl Janet
Bóng Brawl Janet
Bóng Brawl Janet
Bóng Brawl Janet
Bóng Brawl Janet
Bóng Brawl Janet
Bóng Brawl Janet
Bóng Brawl Janet
Bóng Brawl Janet
Bóng Brawl Janet
Bóng Brawl Janet
Bóng Brawl Janet
Bóng Brawl Janet
Bóng Brawl Janet
Bóng Brawl Janet
Bóng Brawl Janet
Bóng Brawl Janet
Bóng Brawl Janet
Bóng Brawl Janet
Bóng Brawl Janet

Dec 1st (20 battles)

36m
2d 10h ago

Dec 1st 20:09 - Dec 1st 22:05

Battle Time: 36m

Push Time: 1h 55m

12W 8L 0D (60%)

Cướp Đoạt Ash
Cướp Đoạt Ash
Cướp Đoạt Ash
Cướp Đoạt Ash
Cướp Đoạt Ash
Cướp Đoạt Ash
Cướp Đoạt Ash
Cướp Đoạt Edgar
Cướp Đoạt Janet
Cướp Đoạt Janet
Cướp Đoạt Janet
Cướp Đoạt Janet
Cướp Đoạt Janet
Cướp Đoạt Janet
Cướp Đoạt Janet
Cướp Đoạt Janet
Cướp Đoạt Janet
Cướp Đoạt Janet
Cướp Đoạt Janet
Cướp Đoạt Janet

Nov 30th (25 battles)

41m
4d 8h ago

Nov 29th 23:47 - Nov 30th 00:53

Battle Time: 41m

Push Time: 1h 6m

22W 3L 0D (88%)

Cướp Đoạt Mortis
Cướp Đoạt Mortis
Cướp Đoạt Mortis
Cướp Đoạt Mortis
Bóng Brawl Edgar
Bóng Brawl Edgar
Bóng Brawl Edgar
Bóng Brawl Edgar
Bóng Brawl Edgar
Bóng Brawl Edgar
Bóng Brawl Edgar
Bóng Brawl Edgar
Bóng Brawl Edgar
Bóng Brawl Edgar
Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Byron
Cướp Đoạt Byron
Cướp Đoạt Byron
Cướp Đoạt Byron
Cướp Đoạt Byron
Cướp Đoạt Byron
Vơ Vét Ngọc Janet
Vơ Vét Ngọc Janet
Vơ Vét Ngọc Janet

Nov 27th (6 battles)

7m
6d 11h ago

Nov 27th 21:21 - Nov 27th 21:33

Battle Time: 7m

Push Time: 11m

6W 0L 0D (100%)

Knockout Piper
Knockout Piper
Vơ Vét Ngọc Stu
Vơ Vét Ngọc Stu
Cấm Địa Poco
Cấm Địa Poco

Nov 25th (4 battles)

4m
8d 15h ago

Nov 25th 17:07 - Nov 25th 17:12

Battle Time: 4m

Push Time: 5m

4W 0L 0D (100%)

Cướp Đoạt Rico
Cướp Đoạt Rico
Vơ Vét Ngọc Bo
Vơ Vét Ngọc Bo

Nov 25th (22 battles)

31m
8d 19h ago

Nov 25th 09:13 - Nov 25th 13:05

Battle Time: 31m

Push Time: 3h 52m

18W 4L 0D (81.8%)

Bóng Brawl Rosa
Bóng Brawl Rosa
Bóng Brawl Rosa
Bóng Brawl Rosa
Bóng Brawl Rosa
Bóng Brawl Rosa
Bóng Brawl Rosa
Bóng Brawl Rosa
Bóng Brawl Rosa
Bóng Brawl Rosa
Bóng Brawl Rosa
Bóng Brawl Rosa
Bóng Brawl Rosa
Bóng Brawl Rosa
Bóng Brawl Rosa
Bóng Brawl Rosa
Bóng Brawl Rosa
Bóng Brawl Rosa
Cấm Địa Janet
Cấm Địa Janet
Cấm Địa Janet
Cấm Địa Amber

Nov 23rd (20 battles)

37m
10d 10h ago

Nov 23rd 20:08 - Nov 23rd 22:05

Battle Time: 37m

Push Time: 1h 57m

13W 7L 0D (65%)

Bóng Brawl Bonnie
Bóng Brawl Bonnie
Bóng Brawl Bonnie
Bóng Brawl Bonnie
Bóng Brawl Emz
Bóng Brawl Emz
Bóng Brawl Emz
Bóng Brawl Emz
Bóng Brawl Emz
Bóng Brawl Emz
Bóng Brawl Emz
Bóng Brawl Emz
Bóng Brawl Emz
Bóng Brawl Emz
Săn Sao Bo
Săn Sao Bo
Săn Sao Brock
Săn Sao Brock
Bóng Brawl Buster
Bóng Brawl Buster

Nov 21st (14 battles)

18m
13d ago

Nov 21st 07:19 - Nov 21st 08:28

Battle Time: 18m

Push Time: 1h 8m

12W 2L 0D (85.7%)

Bóng Brawl Buzz
Bóng Brawl Buzz
Bóng Brawl Buzz
Bóng Brawl Buzz
Bóng Brawl Buzz
Bóng Brawl Buzz
Bóng Brawl Buzz
Bóng Brawl Buzz
Bóng Brawl Buzz
Bóng Brawl Buzz
Bóng Brawl Buzz
Bóng Brawl Buzz
Bóng Brawl Buzz
Bóng Brawl Buzz

Nov 19th (64 battles)

1h 35m
14d 14h ago

Nov 19th 14:17 - Nov 19th 18:39

Battle Time: 1h 35m

Push Time: 4h 21m

47W 17L 0D (73.4%)

Cướp Đoạt Nani
Cướp Đoạt Nani
Cướp Đoạt Nani
Vơ Vét Ngọc Byron
Vơ Vét Ngọc Byron
Vơ Vét Ngọc Byron
Vơ Vét Ngọc Byron
Bóng Brawl Edgar
Bóng Brawl Janet
Bóng Brawl Janet
Bóng Brawl Janet
Bóng Brawl Ash
Bóng Brawl Ash
Bóng Brawl Ash
Bóng Brawl Ash
Bóng Brawl Ash
Bóng Brawl Ash
Bóng Brawl Ash
Bóng Brawl Buster
Bóng Brawl Buster
Bóng Brawl Buster
Bóng Brawl Buster
Bóng Brawl Buster
Bóng Brawl Buster
Bóng Brawl Buster
Bóng Brawl Buster
Bóng Brawl Buster
Bóng Brawl Buster
Bóng Brawl Buster
Bóng Brawl Buster
Bóng Brawl Buster
Bóng Brawl Buster
Bóng Brawl Buster
Bóng Brawl Buster
Bóng Brawl Buster
Bóng Brawl Buster
Bóng Brawl Buster
Bóng Brawl Buster
Bóng Brawl Buster
Bóng Brawl Buster
Bóng Brawl Buster
Bóng Brawl Buster
Bóng Brawl Buster
Bóng Brawl Buster
Bóng Brawl Buster
Bóng Brawl Buster
Bóng Brawl Buster
Bóng Brawl Buster
Bóng Brawl Buster
Bóng Brawl Buster
Bóng Brawl Buster
Bóng Brawl Buster
Bóng Brawl Buster
Bóng Brawl Buster
Bóng Brawl Buster
Bóng Brawl Buster
Bóng Brawl Buster
Bóng Brawl Buster
Bóng Brawl Buster
Bóng Brawl Buster
Bóng Brawl Buster
Bóng Brawl Buster
Bóng Brawl Buster
Bóng Brawl Buster

Nov 18th (35 battles)

45m
15d 18h ago

Nov 18th 09:47 - Nov 18th 14:07

Battle Time: 45m

Push Time: 4h 20m

35W 0L 0D (100%)

Knockout Dynamike
Knockout Dynamike
Knockout Dynamike
Cấm Địa Dynamike
Cấm Địa Dynamike
Cấm Địa Dynamike
Bóng Brawl Dynamike
Bóng Brawl Dynamike
Bóng Brawl Dynamike
Săn Sao Dynamike
Săn Sao Dynamike
Săn Sao Dynamike
Cướp Đoạt Dynamike
Cướp Đoạt Dynamike
Cướp Đoạt Dynamike
Vơ Vét Ngọc Dynamike
Vơ Vét Ngọc Dynamike
Vơ Vét Ngọc Dynamike
Bóng Brawl Buster
Bóng Brawl Buster
Bóng Brawl Buster
Bóng Brawl Buster
Bóng Brawl Rosa
Bóng Brawl Rosa
Bóng Brawl Rosa
Bóng Brawl Rosa
Bóng Brawl Rosa
Bóng Brawl Rosa
Bóng Brawl Rosa
Bóng Brawl Buster
Bóng Brawl Buster
Bóng Brawl Buster
Bóng Brawl Buster
Bóng Brawl Buster
Bóng Brawl Buster

Nov 17th (37 battles)

54m
16d 9h ago

Nov 17th 21:15 - Nov 17th 23:24

Battle Time: 54m

Push Time: 2h 8m

31W 6L 0D (83.8%)

Bóng Brawl Buster
Bóng Brawl Buster
Bóng Brawl Buster
Bóng Brawl Buster
Bóng Brawl Buster
Bóng Brawl Buster
Bóng Brawl Buster
Bóng Brawl Buster
Bóng Brawl Buster
Bóng Brawl Buster
Bóng Brawl Buster
Bóng Brawl Buster
Bóng Brawl Buster
Bóng Brawl Buster
Bóng Brawl Buster
Bóng Brawl Buster
Bóng Brawl Buster
Bóng Brawl Buster
Bóng Brawl Buster
Bóng Brawl Buster
Bóng Brawl Belle
Bóng Brawl Belle
Bóng Brawl Belle
Bóng Brawl Belle
Bóng Brawl Belle
Bóng Brawl Belle
Bóng Brawl Belle
Bóng Brawl Eve
Bóng Brawl Eve
Bóng Brawl Eve
Bóng Brawl Eve
Bóng Brawl Eve
Bóng Brawl Eve
Bóng Brawl Eve
Bóng Brawl Eve
Bóng Brawl Eve
Bóng Brawl Eve

Nov 17th (3 battles)

3m
16d 20h ago

Nov 17th 11:44 - Nov 17th 12:00

Battle Time: 3m

Push Time: 15m

2W 1L 0D (66.7%)

Bóng Brawl Eve
Bóng Brawl Eve
Cấm Địa Piper

Nov 16th (75 battles)

2h 4m
17d 9h ago

Nov 16th 14:54 - Nov 16th 23:27

Battle Time: 2h 4m

Push Time: 8h 32m

57W 18L 0D (76%)

Vơ Vét Ngọc Rosa
Vơ Vét Ngọc Rosa
Cấm Địa Byron
Cấm Địa Byron
Cấm Địa Byron
Cấm Địa Byron
Cấm Địa Byron
Cấm Địa Janet
Cấm Địa Meg
Cấm Địa Meg
Cấm Địa Meg
Cấm Địa Meg
Cấm Địa Meg
Cấm Địa Meg
Cấm Địa Meg
Cấm Địa Meg
Cấm Địa Meg
Cấm Địa Meg
Cấm Địa Meg
Cấm Địa Meg
Cấm Địa Meg
Cấm Địa Bonnie
Cấm Địa Bonnie
Cấm Địa Amber
Bóng Brawl Thần Đèn
Bóng Brawl Thần Đèn
Bóng Brawl Buzz
Bóng Brawl Buzz
Bóng Brawl Buzz
Bóng Brawl Stu
Bóng Brawl Stu
Bóng Brawl Stu
Bóng Brawl Colt
Bóng Brawl El Primo
Bóng Brawl El Primo
Bóng Brawl El Primo
Bóng Brawl El Primo
Bóng Brawl El Primo
Bóng Brawl El Primo
Bóng Brawl El Primo
Bóng Brawl El Primo
Bóng Brawl El Primo
Bóng Brawl El Primo
Bóng Brawl El Primo
Bóng Brawl El Primo
Bóng Brawl El Primo
Bóng Brawl El Primo
Bóng Brawl El Primo
Bóng Brawl El Primo
Bóng Brawl El Primo
Bóng Brawl El Primo
Bóng Brawl El Primo
Bóng Brawl El Primo
Bóng Brawl El Primo
Bóng Brawl El Primo
Bóng Brawl Jacky
Bóng Brawl Jacky
Bóng Brawl Jacky
Bóng Brawl Jacky
Bóng Brawl Max
Bóng Brawl Max
Bóng Brawl Max
Bóng Brawl Max
Bóng Brawl Max
Bóng Brawl Max
Bóng Brawl Max
Bóng Brawl Max
Bóng Brawl Max
Bóng Brawl Max
Bóng Brawl Max
Bóng Brawl Max
Bóng Brawl Max
Bóng Brawl Max
Bóng Brawl Max
Bóng Brawl Jacky

Nov 15th (106 battles)

3h 21m
18d 9h ago

Nov 15th 10:32 - Nov 15th 23:52

Battle Time: 3h 21m

Push Time: 13h 20m

80W 26L 0D (75.5%)

Bóng Brawl Stu
Bóng Brawl Stu
Bóng Brawl Stu
Bóng Brawl Stu
Bóng Brawl Stu
Bóng Brawl Rô Bốt Rau Mầm
Bóng Brawl Rô Bốt Rau Mầm
Bóng Brawl Rô Bốt Rau Mầm
Bóng Brawl Rô Bốt Rau Mầm
Bóng Brawl Rô Bốt Rau Mầm
Bóng Brawl Rô Bốt Rau Mầm
Bóng Brawl Rô Bốt Rau Mầm
Bóng Brawl Rô Bốt Rau Mầm
Bóng Brawl Rô Bốt Rau Mầm
Bóng Brawl Rô Bốt Rau Mầm
Bóng Brawl Rô Bốt Rau Mầm
Bóng Brawl Byron
Bóng Brawl Byron
Bóng Brawl Byron
Bóng Brawl Byron
Bóng Brawl Byron
Bóng Brawl Byron
Bóng Brawl Byron
Bóng Brawl Max
Bóng Brawl Max
Bóng Brawl Max
Bóng Brawl Max
Bóng Brawl Max
Bóng Brawl Max
Bóng Brawl Max
Bóng Brawl Max
Bóng Brawl Max
Bóng Brawl Max
Bóng Brawl Max
Bóng Brawl Max
Bóng Brawl Max
Bóng Brawl Max
Bóng Brawl Max
Bóng Brawl Max
Bóng Brawl Max
Bóng Brawl Max
Bóng Brawl Max
Bóng Brawl Max
Bóng Brawl Jacky
Bóng Brawl Jacky
Bóng Brawl Jacky
Bóng Brawl Jacky
Bóng Brawl Jacky
Bóng Brawl Rosa
Cướp Đoạt Colt
Săn Sao Rô Bốt Rau Mầm
Săn Sao Rô Bốt Rau Mầm
Săn Sao Tick
Săn Sao Tick
Săn Sao Tick
Săn Sao Tick
Săn Sao Tick
Săn Sao Tick
Săn Sao Tick
Săn Sao Tick
Săn Sao Tick
Săn Sao Tick
Săn Sao Tick
Săn Sao Tick
Săn Sao Tick
Săn Sao Tick
Săn Sao Tick
Săn Sao Piper
Săn Sao Piper
Săn Sao Piper
Săn Sao Piper
Săn Sao Piper
Săn Sao Piper
Săn Sao Piper
Săn Sao Piper
Săn Sao Piper
Săn Sao Piper
Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Bonnie
Bóng Brawl Bonnie
Bóng Brawl Ash
Săn Sao Tick
Săn Sao Tick
Bóng Brawl Stu
Bóng Brawl Stu
Bóng Brawl Stu
Bóng Brawl Stu
Bóng Brawl Stu
Bóng Brawl Stu
Bóng Brawl Bonnie
Bóng Brawl Janet
Bóng Brawl Janet
Bóng Brawl Janet
Bóng Brawl Janet
Bóng Brawl Janet
Bóng Brawl Janet
Bóng Brawl Eve
Bóng Brawl Eve
Bóng Brawl Eve
Bóng Brawl Eve
Bóng Brawl Eve
Bóng Brawl Eve
Bóng Brawl Eve
Bóng Brawl Eve
Bóng Brawl Eve

Nov 14th (4 battles)

9m
19d 11h ago

Nov 14th 17:49 - Nov 14th 21:03

Battle Time: 9m

Push Time: 3h 13m

2W 2L 0D (50%)

Bóng Brawl Rosa
Bóng Brawl Rosa
Bóng Brawl Rosa
Cấm Địa Squeak

Nov 13th (25 battles)

29m
20d 9h ago

Nov 13th 20:36 - Nov 13th 22:58

Battle Time: 29m

Push Time: 2h 21m

17W 2L 6D (68%)

Bóng Brawl Bo
Bóng Brawl Bo
Bóng Brawl Bo
Bóng Brawl Bo
Bóng Brawl Bo
Bóng Brawl Bo
Bóng Brawl Bo
Bóng Brawl Bo
Bóng Brawl Bo
Bóng Brawl Bo
Bóng Brawl Bo
Bóng Brawl Eve
Bóng Brawl Eve
Knockout Max
Knockout Max
Vơ Vét Ngọc Fang
Vơ Vét Ngọc Fang
Bóng Brawl Penny
Bóng Brawl Penny
Trò Chơi Lớn Meg
Trò Chơi Lớn Meg
Trò Chơi Lớn Meg
Trò Chơi Lớn Meg
Trò Chơi Lớn Meg
Trò Chơi Lớn Meg

Nov 12th (43 battles)

1h 15m
21d 16h ago

Nov 12th 12:56 - Nov 12th 16:46

Battle Time: 1h 15m

Push Time: 3h 49m

37W 6L 0D (86%)

Knockout Piper
Knockout Piper
Knockout Piper
Knockout Piper
Knockout Piper
Cấm Địa Rô Bốt Rau Mầm
Cấm Địa Rô Bốt Rau Mầm
Cấm Địa Rô Bốt Rau Mầm
Cấm Địa Rô Bốt Rau Mầm
Cấm Địa Rô Bốt Rau Mầm
Cấm Địa Rô Bốt Rau Mầm
Cấm Địa Rô Bốt Rau Mầm
Cấm Địa Rô Bốt Rau Mầm
Bóng Brawl Gus
Bóng Brawl Gus
Bóng Brawl Gus
Knockout Piper
Knockout Piper
Knockout Piper
Knockout Piper
Knockout Piper
Knockout Piper
Knockout Eve
Knockout Eve
Knockout Eve
Knockout Eve
Knockout Eve
Knockout Eve
Knockout Eve
Knockout Eve
Knockout Eve
Knockout Eve
Knockout Eve
Knockout Eve
Vơ Vét Ngọc Mortis
Săn Sao Mortis
Săn Sao Mortis
Săn Sao Mortis
Săn Sao Piper
Knockout Max
Knockout Max
Bóng Brawl Ash
Bóng Brawl Ash

Nov 12th (62 battles)

1h 40m
22d 7h ago

Nov 11th 21:00 - Nov 12th 01:36

Battle Time: 1h 40m

Push Time: 4h 36m

45W 17L 0D (72.6%)

Vơ Vét Ngọc Bonnie
Vơ Vét Ngọc Bonnie
Cướp Đoạt Emz
Cướp Đoạt Emz
Cướp Đoạt Emz
Cướp Đoạt Emz
Cướp Đoạt Emz
Cướp Đoạt Emz
Cướp Đoạt Emz
Cướp Đoạt Emz
Cướp Đoạt Emz
Cướp Đoạt Emz
Cướp Đoạt Emz
Cướp Đoạt Emz
Cướp Đoạt Emz
Cướp Đoạt Max
Cướp Đoạt Max
Bóng Brawl Jacky
Bóng Brawl Jacky
Bóng Brawl Jacky
Bóng Brawl Jacky
Bóng Brawl Jacky
Bóng Brawl Jacky
Bóng Brawl Jacky
Bóng Brawl Jacky
Bóng Brawl Bonnie
Bóng Brawl Mr. P
Bóng Brawl Mr. P
Bóng Brawl Mr. P
Bóng Brawl Belle
Bóng Brawl Belle
Bóng Brawl Amber
Bóng Brawl Meg
Bóng Brawl Meg
Bóng Brawl Frank
Bóng Brawl Frank
Bóng Brawl Frank
Bóng Brawl Frank
Bóng Brawl Frank
Bóng Brawl Frank
Bóng Brawl Frank
Bóng Brawl Frank
Bóng Brawl Frank
Bóng Brawl Frank
Bóng Brawl Frank
Bóng Brawl Frank
Bóng Brawl Frank
Bóng Brawl Frank
Bóng Brawl Frank
Bóng Brawl Frank
Bóng Brawl Frank
Bóng Brawl Frank
Bóng Brawl Rosa
Bóng Brawl Rosa
Vơ Vét Ngọc Stu
Vơ Vét Ngọc Stu
Vơ Vét Ngọc Stu
Bóng Brawl Leon
Bóng Brawl Leon
Cướp Đoạt Emz
Cướp Đoạt Emz
Cướp Đoạt Emz

Nov 11th (29 battles)

41m
22d 21h ago

Nov 11th 09:52 - Nov 11th 11:24

Battle Time: 41m

Push Time: 1h 31m

23W 4L 2D (79.3%)

Bóng Brawl Meg
Bóng Brawl Meg
Bóng Brawl Meg
Bóng Brawl Meg
Bóng Brawl Meg
Bóng Brawl Meg
Bóng Brawl Meg
Bóng Brawl Meg
Bóng Brawl Meg
Bóng Brawl Meg
Bóng Brawl Meg
Bóng Brawl Meg
Bóng Brawl Shelly
Bóng Brawl Shelly
Bóng Brawl Shelly
Bóng Brawl Shelly
Bóng Brawl Shelly
Bóng Brawl Shelly
Bóng Brawl Shelly
Bóng Brawl Shelly
Bóng Brawl Shelly
Bóng Brawl Shelly
Bóng Brawl Shelly
Bóng Brawl Shelly
Bóng Brawl Squeak
Bóng Brawl Squeak
Bóng Brawl Squeak
Bóng Brawl Squeak
Bóng Brawl Squeak

Nov 11th (224 battles)

4h 56m
23d 7h ago

Nov 10th 12:05 - Nov 11th 01:04

Battle Time: 4h 56m

Push Time: 12h 59m

197W 25L 2D (87.9%)

Bóng Brawl Jessie
Bóng Brawl Jessie
Bóng Brawl Jessie
Bóng Brawl Jessie
Bóng Brawl Jessie
Bóng Brawl Jessie
Bóng Brawl Jessie
Bóng Brawl Jessie
Bóng Brawl Jessie
Bóng Brawl Jessie
Bóng Brawl Jessie
Bóng Brawl Jessie
Bóng Brawl Jessie
Bóng Brawl Jessie
Bóng Brawl Jessie
Bóng Brawl Jessie
Bóng Brawl Jessie
Bóng Brawl Quạ
Bóng Brawl Quạ
Bóng Brawl Quạ
Bóng Brawl Quạ
Bóng Brawl Buzz
Bóng Brawl Buzz
Bóng Brawl Buzz
Bóng Brawl Buzz
Bóng Brawl Buzz
Bóng Brawl Buzz
Bóng Brawl Buzz
Bóng Brawl Buzz
Bóng Brawl Buzz
Bóng Brawl Buzz
Bóng Brawl Buzz
Bóng Brawl Leon
Bóng Brawl Leon
Bóng Brawl Leon
Bóng Brawl Leon
Bóng Brawl Leon
Bóng Brawl Leon
Bóng Brawl Leon
Bóng Brawl Leon
Bóng Brawl Leon
Bóng Brawl Leon
Bóng Brawl Leon
Bóng Brawl Leon
Bóng Brawl Leon
Bóng Brawl Leon
Bóng Brawl Leon
Bóng Brawl Leon
Bóng Brawl Leon
Bóng Brawl Leon
Bóng Brawl Leon
Bóng Brawl Leon
Bóng Brawl Leon
Bóng Brawl Leon
Bóng Brawl Leon
Bóng Brawl Leon
Bóng Brawl Leon
Bóng Brawl Leon
Bóng Brawl Leon
Bóng Brawl Leon
Bóng Brawl Leon
Bóng Brawl Leon
Bóng Brawl Leon
Bóng Brawl Leon
Bóng Brawl Leon
Bóng Brawl Leon
Bóng Brawl Thần Đèn
Bóng Brawl Thần Đèn
Bóng Brawl Thần Đèn
Bóng Brawl Thần Đèn
Bóng Brawl Thần Đèn
Bóng Brawl Thần Đèn
Bóng Brawl Thần Đèn
Bóng Brawl Thần Đèn
Bóng Brawl Thần Đèn
Bóng Brawl Ash
Bóng Brawl Ash
Bóng Brawl Ash
Bóng Brawl Piper
Bóng Brawl Piper
Bóng Brawl Meg
Bóng Brawl Meg
Bóng Brawl Barley
Bóng Brawl Barley
Bóng Brawl Barley
Bóng Brawl Barley
Bóng Brawl Barley
Bóng Brawl Barley
Bóng Brawl Barley
Bóng Brawl Barley
Bóng Brawl Barley
Bóng Brawl Barley
Bóng Brawl Bull
Bóng Brawl Bull
Bóng Brawl Jessie
Bóng Brawl Jessie
Bóng Brawl Jessie
Bóng Brawl Emz
Bóng Brawl Emz
Bóng Brawl Emz
Bóng Brawl Emz
Bóng Brawl Emz
Bóng Brawl Emz
Bóng Brawl Lou
Bóng Brawl Lou
Bóng Brawl Lou
Bóng Brawl Lou
Bóng Brawl Lou
Bóng Brawl Lou
Bóng Brawl Lou
Bóng Brawl Lou
Bóng Brawl Lou
Bóng Brawl Lou
Bóng Brawl Sam
Bóng Brawl Sam
Bóng Brawl Sam
Bóng Brawl Sam
Bóng Brawl Sam
Bóng Brawl Sam
Bóng Brawl Sam
Bóng Brawl Sam
Bóng Brawl Sam
Bóng Brawl Sam
Bóng Brawl Sam
Bóng Brawl Sam
Bóng Brawl Sam
Bóng Brawl Sam
Bóng Brawl Sam
Bóng Brawl Sam
Bóng Brawl Sam
Bóng Brawl Sam
Bóng Brawl Sam
Bóng Brawl Leon
Bóng Brawl Leon
Bóng Brawl Janet
Bóng Brawl Janet
Bóng Brawl Leon
Bóng Brawl Leon
Bóng Brawl Leon
Bóng Brawl Leon
Bóng Brawl Leon
Bóng Brawl Leon
Bóng Brawl Leon
Bóng Brawl Leon
Bóng Brawl Leon
Bóng Brawl Leon
Bóng Brawl Leon
Bóng Brawl Leon
Bóng Brawl Leon
Bóng Brawl Leon
Bóng Brawl Rico
Bóng Brawl Rico
Bóng Brawl Rico
Bóng Brawl Rô Bốt Rau Mầm
Bóng Brawl Rô Bốt Rau Mầm
Bóng Brawl Rô Bốt Rau Mầm
Bóng Brawl Lou
Bóng Brawl Lou
Bóng Brawl Lou
Bóng Brawl Lou
Bóng Brawl Lou
Bóng Brawl Lou
Bóng Brawl Lou
Bóng Brawl Lou
Bóng Brawl Lou
Bóng Brawl Lou
Bóng Brawl Emz
Bóng Brawl Stu
Bóng Brawl Stu
Bóng Brawl Stu
Bóng Brawl Stu
Bóng Brawl Stu
Bóng Brawl Stu
Bóng Brawl Stu
Bóng Brawl Stu
Bóng Brawl Stu
Bóng Brawl Stu
Bóng Brawl Janet
Bóng Brawl Janet
Bóng Brawl Janet
Bóng Brawl Janet
Bóng Brawl Janet
Bóng Brawl Janet
Bóng Brawl Pam
Bóng Brawl Pam
Bóng Brawl Pam
Bóng Brawl Pam
Bóng Brawl Pam
Bóng Brawl Pam
Bóng Brawl Pam
Bóng Brawl Pam
Bóng Brawl 8-Bit
Bóng Brawl 8-Bit
Bóng Brawl 8-Bit
Bóng Brawl 8-Bit
Bóng Brawl 8-Bit
Bóng Brawl 8-Bit
Bóng Brawl 8-Bit
Bóng Brawl 8-Bit
Bóng Brawl 8-Bit
Bóng Brawl 8-Bit
Bóng Brawl 8-Bit
Bóng Brawl 8-Bit
Bóng Brawl 8-Bit
Bóng Brawl 8-Bit
Bóng Brawl 8-Bit
Bóng Brawl 8-Bit
Bóng Brawl 8-Bit
Bóng Brawl 8-Bit
Bóng Brawl 8-Bit
Bóng Brawl Bea
Bóng Brawl Bea
Bóng Brawl Bea
Bóng Brawl Bea
Bóng Brawl Bea
Bóng Brawl Bea
Cướp Đoạt Bonnie
Cướp Đoạt Bonnie
Cướp Đoạt Bonnie
Cướp Đoạt Bonnie
Cướp Đoạt Bonnie
Cướp Đoạt Bonnie
Cướp Đoạt Bonnie
Cướp Đoạt Bonnie

Nov 10th (224 battles)

5h 36m
24d 6h ago

Nov 9th 11:20 - Nov 10th 01:58

Battle Time: 5h 36m

Push Time: 14h 38m

193W 31L 0D (86.2%)

Bóng Brawl Nani
Bóng Brawl Nani
Bóng Brawl Nani
Bóng Brawl Nani
Bóng Brawl Nani
Bóng Brawl Nani
Bóng Brawl Nani
Bóng Brawl Nani
Bóng Brawl Nani
Bóng Brawl Nani
Bóng Brawl Ash
Bóng Brawl Ash
Bóng Brawl Ash
Bóng Brawl Ash
Bóng Brawl Ash
Bóng Brawl Ash
Bóng Brawl Ash
Bóng Brawl Ash
Bóng Brawl Leon
Bóng Brawl Leon
Bóng Brawl Ash
Bóng Brawl Tick
Bóng Brawl Tick
Bóng Brawl Tick
Bóng Brawl Tick
Bóng Brawl Tick
Bóng Brawl Tick
Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Shelly
Bóng Brawl Shelly
Săn Sao Carl
Săn Sao Carl
Săn Sao Carl
Cướp Đoạt Gus
Cướp Đoạt Gus
Bóng Brawl Gale
Bóng Brawl Gale
Bóng Brawl Gale
Bóng Brawl Gale
Bóng Brawl Gale
Bóng Brawl Gale
Bóng Brawl Gale
Bóng Brawl Gale
Bóng Brawl Gale
Bóng Brawl Gale
Bóng Brawl Gale
Bóng Brawl Gale
Bóng Brawl Gale
Bóng Brawl Gale
Bóng Brawl Gale
Bóng Brawl Gale
Bóng Brawl Gale
Bóng Brawl Gale
Bóng Brawl Gale
Bóng Brawl Gale
Bóng Brawl Gale
Bóng Brawl Gale
Bóng Brawl Gale
Bóng Brawl Gale
Bóng Brawl Gale
Bóng Brawl Gale
Bóng Brawl Gale
Bóng Brawl Gale
Bóng Brawl Bea
Bóng Brawl Bea
Bóng Brawl Bea
Bóng Brawl Bea
Bóng Brawl Rico
Bóng Brawl Tick
Bóng Brawl Tick
Bóng Brawl Tick
Bóng Brawl Tick
Bóng Brawl Tick
Bóng Brawl Tick
Bóng Brawl Amber
Bóng Brawl Amber
Bóng Brawl Amber
Bóng Brawl Amber
Bóng Brawl Meg
Bóng Brawl Meg
Bóng Brawl Meg
Bóng Brawl Edgar
Bóng Brawl Edgar
Bóng Brawl Edgar
Bóng Brawl Edgar
Bóng Brawl Edgar
Bóng Brawl Bonnie
Bóng Brawl Bonnie
Bóng Brawl Bonnie
Bóng Brawl Rosa
Bóng Brawl Rosa
Bóng Brawl Rosa
Bóng Brawl Sam
Bóng Brawl Sam
Bóng Brawl Sam
Bóng Brawl Sam
Bóng Brawl Sam
Bóng Brawl Mr. P
Bóng Brawl Mr. P
Bóng Brawl Mr. P
Bóng Brawl Mr. P
Bóng Brawl Mr. P
Bóng Brawl Mr. P
Bóng Brawl Mr. P
Bóng Brawl Grom
Bóng Brawl Grom
Bóng Brawl Grom
Bóng Brawl Grom
Bóng Brawl Grom
Bóng Brawl Buzz
Bóng Brawl Buzz
Bóng Brawl Buzz
Bóng Brawl Buzz
Bóng Brawl Buzz
Bóng Brawl Buzz
Bóng Brawl Buzz
Bóng Brawl Buzz
Bóng Brawl Buzz
Bóng Brawl Buzz
Bóng Brawl Buzz
Bóng Brawl Buzz
Bóng Brawl Buzz
Bóng Brawl Buzz
Bóng Brawl Buzz
Bóng Brawl Buzz
Bóng Brawl Buzz
Bóng Brawl Buzz
Bóng Brawl Gale
Bóng Brawl Gale
Bóng Brawl Gale
Bóng Brawl Gale
Bóng Brawl Gale
Bóng Brawl Gale
Bóng Brawl Poco
Bóng Brawl Poco
Bóng Brawl Poco
Bóng Brawl Poco
Bóng Brawl Poco
Bóng Brawl Poco
Bóng Brawl Poco
Bóng Brawl Poco
Săn Sao Tick
Cướp Đoạt Piper
Cướp Đoạt Piper
Cướp Đoạt Piper
Bóng Brawl Rico
Bóng Brawl Rico
Bóng Brawl Rico
Bóng Brawl Rico
Bóng Brawl Surge
Bóng Brawl Surge
Bóng Brawl Surge
Bóng Brawl Surge
Bóng Brawl Surge
Bóng Brawl Surge
Bóng Brawl Surge
Bóng Brawl Surge
Bóng Brawl Surge
Bóng Brawl Surge
Bóng Brawl Max
Bóng Brawl Max
Bóng Brawl Max
Bóng Brawl Max
Bóng Brawl Max
Bóng Brawl Max
Bóng Brawl Max
Bóng Brawl Thần Đèn
Bóng Brawl Thần Đèn
Bóng Brawl Thần Đèn
Bóng Brawl Thần Đèn
Bóng Brawl Thần Đèn
Bóng Brawl Thần Đèn
Bóng Brawl Sandy
Bóng Brawl Sandy
Bóng Brawl Sandy
Bóng Brawl Sandy
Bóng Brawl Sandy
Bóng Brawl Sandy
Vơ Vét Ngọc Sandy
Vơ Vét Ngọc Sandy
Vơ Vét Ngọc Sandy
Vơ Vét Ngọc Sandy
Vơ Vét Ngọc Tara
Vơ Vét Ngọc Tara
Vơ Vét Ngọc Tara
Vơ Vét Ngọc Tara
Vơ Vét Ngọc Tara
Vơ Vét Ngọc Tara
Vơ Vét Ngọc Tara
Bóng Brawl Bibi
Bóng Brawl Bibi
Bóng Brawl Bibi
Bóng Brawl Bibi
Bóng Brawl Bibi
Bóng Brawl Bibi
Bóng Brawl Bibi
Bóng Brawl Bibi
Bóng Brawl Bibi
Bóng Brawl Bibi
Bóng Brawl Bibi
Bóng Brawl Bibi

Nov 9th (165 battles)

4h 32m
25d 8h ago

Nov 8th 11:19 - Nov 9th 00:00

Battle Time: 4h 32m

Push Time: 12h 41m

140W 21L 4D (84.8%)

Bóng Brawl Quạ
Bóng Brawl Quạ
Bóng Brawl Quạ
Bóng Brawl Quạ
Bóng Brawl Quạ
Bóng Brawl Quạ
Bóng Brawl Quạ
Bóng Brawl Quạ
Bóng Brawl Quạ
Bóng Brawl Darryl
Bóng Brawl Darryl
Bóng Brawl Darryl
Bóng Brawl Darryl
Bóng Brawl Darryl
Bóng Brawl Darryl
Bóng Brawl Darryl
Bóng Brawl Spike
Bóng Brawl Spike
Bóng Brawl Spike
Bóng Brawl Spike
Bóng Brawl Spike
Bóng Brawl Spike
Bóng Brawl Spike
Bóng Brawl Fang
Bóng Brawl Fang
Bóng Brawl Fang
Bóng Brawl Fang
Bóng Brawl Fang
Bóng Brawl Fang
Bóng Brawl Fang
Bóng Brawl Fang
Bóng Brawl Fang
Bóng Brawl Fang
Bóng Brawl Fang
Bóng Brawl Fang
Knockout Rico
Knockout Rico
Knockout Rico
Bóng Brawl Ash
Bóng Brawl Ash
Bóng Brawl Ash
Bóng Brawl Rico
Bóng Brawl Rico
Bóng Brawl Rico
Bóng Brawl Rico
Bóng Brawl Dynamike
Bóng Brawl Dynamike
Bóng Brawl Dynamike
Bóng Brawl Dynamike
Bóng Brawl Dynamike
Bóng Brawl Dynamike
Bóng Brawl Dynamike
Bóng Brawl Dynamike
Bóng Brawl Dynamike
Bóng Brawl Dynamike
Bóng Brawl Penny
Bóng Brawl Penny
Bóng Brawl Penny
Bóng Brawl Penny
Bóng Brawl Penny
Bóng Brawl Penny
Bóng Brawl Penny
Bóng Brawl Nita
Bóng Brawl Nita
Bóng Brawl Nita
Bóng Brawl Nita
Bóng Brawl Bo
Bóng Brawl Bo
Bóng Brawl Bo
Bóng Brawl Bo
Bóng Brawl Bo
Bóng Brawl Bo
Bóng Brawl Bo
Bóng Brawl Bo
Bóng Brawl Bo
Bóng Brawl Bo
Bóng Brawl Bo
Bóng Brawl Bo
Bóng Brawl Bo
Bóng Brawl Bo
Bóng Brawl Bo
Bóng Brawl Bo
Bóng Brawl Bo
Bóng Brawl Bo
Bóng Brawl Bo
Bóng Brawl Bo
Bóng Brawl Bo
Bóng Brawl Bo
Bóng Brawl Bo
Bóng Brawl Bo
Bóng Brawl Bo
Bóng Brawl Bo
Bóng Brawl Bo
Bóng Brawl Bo
Bóng Brawl Bo
Bóng Brawl Bo
Bóng Brawl Bo
Bóng Brawl Bo
Bóng Brawl Bo
Bóng Brawl Bo
Bóng Brawl Bo
Bóng Brawl Bo
Bóng Brawl Bo
Bóng Brawl Bo
Bóng Brawl Bo
Bóng Brawl Bo
Bóng Brawl Penny
Bóng Brawl Penny
Knockout Rico
Knockout Rico
Knockout Rico
Knockout Rico
Knockout Rico
Bóng Brawl Colt
Bóng Brawl Colt
Bóng Brawl Colt
Bóng Brawl Colt
Bóng Brawl Colt
Bóng Brawl Colt
Bóng Brawl Colt
Bóng Brawl Colt
Bóng Brawl Colt
Bóng Brawl Colt
Bóng Brawl Colt
Bóng Brawl Colt
Bóng Brawl Penny
Bóng Brawl Penny
Bóng Brawl Brock
Bóng Brawl Brock
Bóng Brawl Ruffs
Bóng Brawl Ruffs
Bóng Brawl Ruffs
Bóng Brawl Ruffs
Bóng Brawl Ruffs
Bóng Brawl Ruffs
Bóng Brawl Ruffs
Bóng Brawl Ruffs
Bóng Brawl Ruffs
Bóng Brawl Ruffs
Bóng Brawl Ruffs
Bóng Brawl Ruffs
Bóng Brawl Ruffs
Bóng Brawl Ash
Bóng Brawl Ash
Bóng Brawl Ash
Bóng Brawl Otis
Bóng Brawl Otis
Bóng Brawl Otis
Bóng Brawl Otis
Bóng Brawl Otis
Bóng Brawl Otis
Bóng Brawl Otis
Bóng Brawl Otis
Bóng Brawl Otis
Bóng Brawl Otis
Bóng Brawl Otis
Bóng Brawl Otis
Bóng Brawl Otis
Bóng Brawl Otis
Bóng Brawl Otis
Bóng Brawl Otis
Bóng Brawl Otis
Bóng Brawl Otis
Bóng Brawl Otis
Bóng Brawl Otis

Nov 8th (77 battles)

2h 10m
26d 7h ago

Nov 7th 19:20 - Nov 8th 01:46

Battle Time: 2h 10m

Push Time: 6h 26m

57W 19L 1D (74%)

Bóng Brawl Gale
Bóng Brawl Gale
Bóng Brawl Bo
Bóng Brawl Bo
Bóng Brawl Bo
Bóng Brawl Bo
Bóng Brawl Bo
Bóng Brawl Bo
Bóng Brawl Bo
Bóng Brawl Bo
Bóng Brawl Bo
Bóng Brawl Bo
Bóng Brawl Bo
Bóng Brawl Bo
Bóng Brawl Bo
Bóng Brawl Bo
Bóng Brawl Bo
Bóng Brawl Bo
Bóng Brawl Bo
Bóng Brawl Bo
Bóng Brawl Bo
Bóng Brawl Bo
Bóng Brawl Bo
Bóng Brawl Bo
Bóng Brawl Bo
Bóng Brawl Bo
Bóng Brawl Bo
Bóng Brawl Bo
Bóng Brawl Bo
Bóng Brawl Bo
Bóng Brawl Bo
Bóng Brawl Colt
Bóng Brawl Colt
Bóng Brawl Bo
Bóng Brawl Bo
Bóng Brawl Bo
Bóng Brawl Bo
Bóng Brawl Bo
Bóng Brawl Bo
Bóng Brawl Bo
Bóng Brawl Bo
Bóng Brawl Bo
Bóng Brawl Bo
Vơ Vét Ngọc Brock
Vơ Vét Ngọc Brock
Vơ Vét Ngọc Brock
Vơ Vét Ngọc Penny
Vơ Vét Ngọc Penny
Vơ Vét Ngọc Penny
Vơ Vét Ngọc Griff
Cướp Đoạt Buzz
Cướp Đoạt Buzz
Vơ Vét Ngọc Mortis
Vơ Vét Ngọc Mortis
Vơ Vét Ngọc Mortis
Vơ Vét Ngọc Mortis
Cướp Đoạt Edgar
Cướp Đoạt Edgar
Cướp Đoạt Edgar
Cướp Đoạt Edgar
Cướp Đoạt Edgar
Bóng Brawl Buzz
Bóng Brawl Buzz
Bóng Brawl Buzz
Bóng Brawl Buzz
Bóng Brawl Buzz
Bóng Brawl Buzz
Bóng Brawl Buzz
Bóng Brawl Buzz
Bóng Brawl Buzz
Bóng Brawl Buzz
Bóng Brawl Buzz
Bóng Brawl Stu
Bóng Brawl Pam
Bóng Brawl Pam
Bóng Brawl Amber
Bóng Brawl Amber

Nov 7th (5 battles)

10m
27d 1h ago

Nov 7th 07:19 - Nov 7th 07:30

Battle Time: 10m

Push Time: 10m

3W 2L 0D (60%)

Bóng Brawl Amber
Bóng Brawl Amber
Bóng Brawl Amber
Bóng Brawl Amber
Bóng Brawl 8-Bit

Nov 6th (9 battles)

20m
27d 10h ago

Nov 6th 20:44 - Nov 6th 22:56

Battle Time: 20m

Push Time: 2h 11m

5W 4L 0D (55.6%)

Vơ Vét Ngọc Mortis
Vơ Vét Ngọc Mortis
Vơ Vét Ngọc Mortis
Vơ Vét Ngọc Mortis
Vơ Vét Ngọc Mortis
Bóng Brawl Amber
Bóng Brawl Amber
Bóng Brawl Amber
Bóng Brawl Amber

Nov 6th (21 battles)

39m
28d 8h ago

Nov 5th 23:53 - Nov 6th 00:55

Battle Time: 39m

Push Time: 1h 1m

18W 3L 0D (85.7%)

Cướp Đoạt Rô Bốt Rau Mầm
Cướp Đoạt Rô Bốt Rau Mầm
Cướp Đoạt Rô Bốt Rau Mầm
Cướp Đoạt Rô Bốt Rau Mầm
Cướp Đoạt Belle
Cướp Đoạt Bea
Cướp Đoạt Piper
Cướp Đoạt Piper
Cướp Đoạt Piper
Cướp Đoạt Piper
Cướp Đoạt Piper
Cướp Đoạt Piper
Cướp Đoạt Piper
Cướp Đoạt Piper
Cướp Đoạt Piper
Cướp Đoạt Piper
Cướp Đoạt Piper
Cướp Đoạt Piper
Cướp Đoạt Piper
Cướp Đoạt Piper
Cướp Đoạt Piper

Nov 4th (38 battles)

1h 1m
29d 18h ago

Nov 4th 13:18 - Nov 4th 14:53

Battle Time: 1h 1m

Push Time: 1h 35m

32W 6L 0D (84.2%)

Bóng Brawl Lou
Bóng Brawl Lou
Bóng Brawl Lou
Bóng Brawl Lou
Bóng Brawl Frank
Bóng Brawl Frank
Bóng Brawl Frank
Bóng Brawl Frank
Bóng Brawl Frank
Bóng Brawl Frank
Bóng Brawl Frank
Bóng Brawl El Primo
Bóng Brawl El Primo
Bóng Brawl El Primo
Bóng Brawl El Primo
Bóng Brawl El Primo
Bóng Brawl Shelly
Bóng Brawl Shelly
Bóng Brawl Shelly
Bóng Brawl Shelly
Vơ Vét Ngọc Otis
Cướp Đoạt Otis
Cướp Đoạt Otis
Cướp Đoạt Mr. P
Cướp Đoạt Bibi
Cướp Đoạt Bibi
Cướp Đoạt Bibi
Cướp Đoạt Bibi
Cướp Đoạt Bibi
Cướp Đoạt Bibi
Cướp Đoạt Bibi
Cướp Đoạt Bibi
Cướp Đoạt Bibi
Cướp Đoạt Bibi
Cướp Đoạt Surge
Cướp Đoạt Surge
Cướp Đoạt Surge
Cướp Đoạt Surge

Nov 4th (127 battles)

3h 2m
30d 8h ago

Nov 3rd 12:33 - Nov 4th 00:11

Battle Time: 3h 2m

Push Time: 11h 38m

102W 25L 0D (80.3%)

Cướp Đoạt El Primo
Cướp Đoạt El Primo
Cướp Đoạt El Primo
Cướp Đoạt El Primo
Cướp Đoạt El Primo
Cướp Đoạt El Primo
Cướp Đoạt El Primo
Cướp Đoạt El Primo
Cướp Đoạt El Primo
Cướp Đoạt El Primo
Cướp Đoạt El Primo
Cướp Đoạt El Primo
Cướp Đoạt El Primo
Cướp Đoạt El Primo
Cướp Đoạt Carl
Cướp Đoạt Carl
Cướp Đoạt Carl
Cướp Đoạt Carl
Cướp Đoạt Carl
Cướp Đoạt Carl
Cướp Đoạt Carl
Cướp Đoạt Carl
Cướp Đoạt Carl
Cướp Đoạt Carl
Cướp Đoạt Carl
Cướp Đoạt Carl
Cướp Đoạt Carl
Cướp Đoạt Carl
Cướp Đoạt Carl
Cướp Đoạt Carl
Cướp Đoạt Carl
Cướp Đoạt Carl
Cướp Đoạt Emz
Cướp Đoạt Emz
Cướp Đoạt Emz
Cướp Đoạt Emz
Cướp Đoạt Emz
Cướp Đoạt Emz
Cướp Đoạt Emz
Cướp Đoạt Emz
Cướp Đoạt Emz
Cướp Đoạt Emz
Cướp Đoạt Emz
Cướp Đoạt Emz
Cướp Đoạt Emz
Cướp Đoạt Emz
Cướp Đoạt Emz
Cướp Đoạt Emz
Cướp Đoạt Emz
Cướp Đoạt Emz
Cướp Đoạt Emz
Cướp Đoạt Emz
Cướp Đoạt Emz
Cướp Đoạt Emz
Cướp Đoạt Emz
Cướp Đoạt Emz
Cướp Đoạt Jessie
Cướp Đoạt Bibi
Cướp Đoạt Bibi
Cướp Đoạt Bibi
Cướp Đoạt Bibi
Cướp Đoạt Bibi
Cướp Đoạt Bibi
Bóng Brawl Byron
Bóng Brawl Byron
Bóng Brawl Byron
Bóng Brawl Byron
Bóng Brawl Amber
Cướp Đoạt Barley
Cướp Đoạt Barley
Cướp Đoạt Barley
Cướp Đoạt Barley
Cướp Đoạt Barley
Cướp Đoạt Barley
Cướp Đoạt Barley
Cướp Đoạt Brock
Cướp Đoạt Spike
Cướp Đoạt Spike
Cướp Đoạt Colt
Cướp Đoạt Colt
Cướp Đoạt Colt
Cướp Đoạt Colt
Cướp Đoạt Colt
Cướp Đoạt Colt
Cướp Đoạt Colt
Cướp Đoạt Colt
Cướp Đoạt Max
Cướp Đoạt Max
Cướp Đoạt Max
Cướp Đoạt Max
Cướp Đoạt Max
Cướp Đoạt Max
Cướp Đoạt Max
Cướp Đoạt Max
Cướp Đoạt Max
Cướp Đoạt Max
Cướp Đoạt Max
Cướp Đoạt Max
Cướp Đoạt Max
Cướp Đoạt Tara
Cướp Đoạt Nita
Cướp Đoạt Nita
Cướp Đoạt Nita
Cướp Đoạt Nita
Cướp Đoạt Nita
Cướp Đoạt Nita
Cướp Đoạt Nita
Cướp Đoạt Nita
Cướp Đoạt Nita
Cướp Đoạt Nita
Cướp Đoạt Rico
Cướp Đoạt Rico
Cướp Đoạt Rico
Cướp Đoạt Rico
Cướp Đoạt Rico
Cướp Đoạt Rico
Cướp Đoạt Barley
Cướp Đoạt Barley
Bóng Brawl 8-Bit
Bóng Brawl Edgar
Bóng Brawl Byron
Bóng Brawl Surge
Bóng Brawl Surge
Bóng Brawl Surge
Bóng Brawl Surge
Bóng Brawl Surge
Bóng Brawl Surge

Nov 2nd (74 battles)

2h 20m
31d 14h ago

Nov 2nd 12:29 - Nov 2nd 18:37

Battle Time: 2h 20m

Push Time: 6h 7m

42W 32L 0D (56.8%)

Cấm Địa Piper
Cấm Địa Piper
Săn Sao Rô Bốt Rau Mầm
Săn Sao Rô Bốt Rau Mầm
Săn Sao Rô Bốt Rau Mầm
Cướp Đoạt Gale
Cướp Đoạt Gale
Cấm Địa Stu
Cấm Địa Stu
Cấm Địa Stu
Săn Sao Piper
Săn Sao Piper
Săn Sao Piper
Cướp Đoạt Lola
Cướp Đoạt Lola
Cướp Đoạt Lola
Vơ Vét Ngọc Gale
Vơ Vét Ngọc Gale
Vơ Vét Ngọc Gale
Cướp Đoạt Gale
Cướp Đoạt Gale
Cướp Đoạt Gale
Knockout Brock
Knockout Brock
Săn Sao Belle
Săn Sao Belle
Knockout Brock
Knockout Brock
Cấm Địa Stu
Cấm Địa Stu
Knockout Belle
Knockout Belle
Knockout Belle
Cấm Địa Carl
Cấm Địa Carl
Knockout Rico
Knockout Rico
Cấm Địa Leon
Cấm Địa Leon
Săn Sao Squeak
Săn Sao Squeak
Knockout Gus
Knockout Gus
Knockout Belle
Knockout Belle
Săn Sao Rico
Săn Sao Rico
Săn Sao Rico
Cấm Địa Spike
Cấm Địa Spike
Cấm Địa Spike
Cấm Địa Lou
Cấm Địa Lou
Cấm Địa Lou
Bóng Brawl Stu
Bóng Brawl Stu
Bóng Brawl Stu
Bóng Brawl Stu
Bóng Brawl Stu
Vơ Vét Ngọc Stu
Vơ Vét Ngọc Stu
Knockout Brock
Knockout Brock
Vơ Vét Ngọc Stu
Vơ Vét Ngọc Stu
Bóng Brawl Stu
Bóng Brawl Stu
Bóng Brawl Stu
Knockout Brock
Knockout Brock
Knockout Brock
Bóng Brawl Rico
Bóng Brawl Rico
Bóng Brawl Rico

Nov 1st (25 battles)

48m
32d 9h ago

Nov 1st 22:28 - Nov 1st 23:56

Battle Time: 48m

Push Time: 1h 28m

18W 7L 0D (72%)

Cấm Địa Bo
Cấm Địa Bo
Cấm Địa Bo
Vơ Vét Ngọc Stu
Vơ Vét Ngọc Stu
Vơ Vét Ngọc Stu
Vơ Vét Ngọc Tara
Vơ Vét Ngọc Tara
Vơ Vét Ngọc Stu
Vơ Vét Ngọc Stu
Cấm Địa Penny
Cấm Địa Penny
Cấm Địa Penny
Săn Sao Penny
Săn Sao Penny
Cấm Địa Piper
Cấm Địa Piper
Cấm Địa Piper
Bóng Brawl Colette
Bóng Brawl Colette
Bóng Brawl Colette
Vơ Vét Ngọc Stu
Vơ Vét Ngọc Stu
Vơ Vét Ngọc Stu
Vơ Vét Ngọc Stu

Nov 1st (50 battles)

1h 26m
32d 15h ago

Nov 1st 13:01 - Nov 1st 17:28

Battle Time: 1h 26m

Push Time: 4h 27m

32W 18L 0D (64%)

Cướp Đoạt Rico
Cướp Đoạt Rico
Cướp Đoạt Rico
Cướp Đoạt Rico
Cướp Đoạt Rico
Cướp Đoạt Rico
Cướp Đoạt Rico
Cướp Đoạt Rico
Cướp Đoạt Rico
Cướp Đoạt Rico
Cướp Đoạt Rico
Cướp Đoạt Rico
Cướp Đoạt Rico
Cướp Đoạt Rico
Cướp Đoạt Rico
Cướp Đoạt Rico
Cướp Đoạt Rico
Cướp Đoạt Rico
Cướp Đoạt Rico
Cướp Đoạt Rico
Cướp Đoạt Rico
Cướp Đoạt Rico
Cướp Đoạt Rico
Cướp Đoạt Rico
Cướp Đoạt Rico
Cướp Đoạt Rico
Cướp Đoạt Rico
Cướp Đoạt Rico
Cướp Đoạt Rico
Cướp Đoạt Rico
Cướp Đoạt Rico
Bóng Brawl Squeak
Bóng Brawl Ash
Bóng Brawl Ash
Săn Sao Penny
Săn Sao Penny
Săn Sao Penny
Săn Sao Penny
Bóng Brawl Rico
Bóng Brawl Rico
Bóng Brawl Rico
Săn Sao Piper
Săn Sao Piper
Săn Sao Brock
Săn Sao Brock
Săn Sao Eve
Săn Sao Eve
Bóng Brawl Gus
Bóng Brawl Gus
Bóng Brawl Ash

Oct 31st (53 battles)

1h 39m
33d 15h ago

Oct 31st 10:29 - Oct 31st 17:33

Battle Time: 1h 39m

Push Time: 7h 4m

29W 23L 1D (54.7%)

Vơ Vét Ngọc Belle
Vơ Vét Ngọc Belle
Vơ Vét Ngọc Belle
Bóng Brawl Rico
Bóng Brawl Rô Bốt Rau Mầm
Bóng Brawl Rô Bốt Rau Mầm
Bóng Brawl Rô Bốt Rau Mầm
Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Squeak
Bóng Brawl Squeak
Cấm Địa Fang
Cấm Địa Fang
Knockout Rico
Knockout Rico
Knockout Rico
Bóng Brawl Spike
Bóng Brawl Spike
Bóng Brawl Spike
Bóng Brawl Griff
Bóng Brawl Griff
Cướp Đoạt Rico
Cướp Đoạt Rico
Vơ Vét Ngọc Tara
Vơ Vét Ngọc Tara
Vơ Vét Ngọc Tara
Cấm Địa Gus
Cấm Địa Gus
Vơ Vét Ngọc Otis
Vơ Vét Ngọc Otis
Cướp Đoạt Buzz
Cướp Đoạt Buzz
Cướp Đoạt Buzz
Cướp Đoạt Belle
Cướp Đoạt Belle
Bóng Brawl Stu
Bóng Brawl Stu
Săn Sao Belle
Săn Sao Belle
Bóng Brawl Gus
Bóng Brawl Gus
Knockout Rico
Knockout Rico
Knockout Rico
Knockout Fang
Knockout Fang
Vơ Vét Ngọc Stu
Vơ Vét Ngọc Stu
Knockout Fang
Knockout Fang
Cấm Địa Colt
Cấm Địa Colt
Săn Sao Belle
Săn Sao Piper

Oct 30th (10 battles)

16m
34d 12h ago

Oct 30th 20:29 - Oct 30th 20:55

Battle Time: 16m

Push Time: 26m

3W 7L 0D (30%)

Bóng Brawl Rico
Bóng Brawl Rico
Cấm Địa Gus
Cấm Địa Gus
Cấm Địa Gus
Bóng Brawl Rico
Bóng Brawl Rico
Bóng Brawl Rico
Bóng Brawl Poco
Bóng Brawl Poco

Oct 30th (35 battles)

1h 11m
34d 17h ago

Oct 30th 11:53 - Oct 30th 15:10

Battle Time: 1h 11m

Push Time: 3h 17m

17W 17L 1D (48.6%)

Vơ Vét Ngọc Darryl
Vơ Vét Ngọc Darryl
Cướp Đoạt Brock
Cướp Đoạt Brock
Vơ Vét Ngọc Stu
Vơ Vét Ngọc Stu
Cướp Đoạt Max
Cướp Đoạt Max
Knockout Rico
Knockout Rico
Bóng Brawl Gus
Bóng Brawl Gus
Săn Sao Barley
Săn Sao Barley
Vơ Vét Ngọc Tara
Vơ Vét Ngọc Tara
Bóng Brawl Stu
Bóng Brawl Stu
Bóng Brawl Stu
Cấm Địa Rô Bốt Rau Mầm
Cấm Địa Rô Bốt Rau Mầm
Cấm Địa Rô Bốt Rau Mầm
Cấm Địa Bo
Cấm Địa Bo
Cấm Địa Bo
Bóng Brawl Poco
Bóng Brawl Poco
Bóng Brawl Poco
Săn Sao Brock
Săn Sao Brock
Săn Sao Rô Bốt Rau Mầm
Săn Sao Rô Bốt Rau Mầm
Cướp Đoạt Eve
Cướp Đoạt Eve
Cướp Đoạt Eve

Oct 29th (60 battles)

1h 46m
35d 19h ago

Oct 29th 09:26 - Oct 29th 13:50

Battle Time: 1h 46m

Push Time: 4h 24m

31W 29L 0D (51.7%)

Vơ Vét Ngọc Stu
Vơ Vét Ngọc Stu
Knockout Brock
Knockout Brock
Knockout Brock
Knockout Carl
Knockout Carl
Knockout Carl
Cấm Địa Bo
Cấm Địa Bo
Săn Sao Bo
Săn Sao Bo
Cướp Đoạt Piper
Cướp Đoạt Piper
Cướp Đoạt Colt
Cướp Đoạt Colt
Cướp Đoạt Bull
Cướp Đoạt Bull
Cướp Đoạt Bull
Cướp Đoạt Bea
Cướp Đoạt Bea
Bóng Brawl Gus
Bóng Brawl Gus
Cấm Địa Poco
Cấm Địa Poco
Cấm Địa Poco
Cấm Địa Quạ
Cấm Địa Quạ
Knockout Rico
Knockout Rico
Knockout Brock
Knockout Brock
Knockout Brock
Cướp Đoạt Brock
Cướp Đoạt Brock
Cướp Đoạt Bo
Cướp Đoạt Bo
Săn Sao Gus
Săn Sao Gus
Săn Sao Gus
Bóng Brawl Bo
Bóng Brawl Bo
Cấm Địa Piper
Cấm Địa Piper
Cấm Địa Piper
Bóng Brawl Griff
Bóng Brawl Griff
Bóng Brawl Griff
Bóng Brawl Ruffs
Bóng Brawl Ruffs
Cướp Đoạt Colt
Cướp Đoạt Colt
Knockout Brock
Knockout Brock
Vơ Vét Ngọc Tara
Vơ Vét Ngọc Tara
Vơ Vét Ngọc Tara
Cấm Địa Gale
Cấm Địa Gale
Cấm Địa Gale

Oct 28th (8 battles)

17m
36d 9h ago

Oct 28th 23:00 - Oct 28th 23:25

Battle Time: 17m

Push Time: 25m

3W 5L 0D (37.5%)

Săn Sao Buzz
Săn Sao Buzz
Vơ Vét Ngọc Buzz
Vơ Vét Ngọc Buzz
Vơ Vét Ngọc Buzz
Knockout Gus
Knockout Gus
Knockout Gus

Oct 28th (98 battles)

3h 12m
36d 16h ago

Oct 28th 09:15 - Oct 28th 16:45

Battle Time: 3h 12m

Push Time: 7h 30m

53W 44L 1D (54.1%)

Vơ Vét Ngọc Carl
Vơ Vét Ngọc Carl
Knockout Carl
Knockout Carl
Săn Sao Buzz
Săn Sao Buzz
Săn Sao Buzz
Vơ Vét Ngọc Tara
Vơ Vét Ngọc Tara
Vơ Vét Ngọc Tara
Cấm Địa Belle
Cấm Địa Belle
Cấm Địa Belle
Knockout Carl
Knockout Carl
Knockout Carl
Săn Sao Grom
Săn Sao Grom
Săn Sao Grom
Bóng Brawl Barley
Bóng Brawl Barley
Bóng Brawl Barley
Cướp Đoạt Eve
Cướp Đoạt Eve
Knockout Brock
Knockout Brock
Knockout Brock
Bóng Brawl Griff
Bóng Brawl Griff
Bóng Brawl Griff
Bóng Brawl Griff
Cướp Đoạt Rico
Cướp Đoạt Rico
Săn Sao Brock
Săn Sao Brock
Cấm Địa Janet
Cấm Địa Janet
Cướp Đoạt Barley
Cướp Đoạt Barley
Cướp Đoạt Barley
Vơ Vét Ngọc Bo
Vơ Vét Ngọc Bo
Vơ Vét Ngọc Buzz
Vơ Vét Ngọc Buzz
Cướp Đoạt Piper
Cướp Đoạt Piper
Cấm Địa Ruffs
Cấm Địa Ruffs
Cướp Đoạt Fang
Cướp Đoạt Fang
Vơ Vét Ngọc Buzz
Vơ Vét Ngọc Buzz
Cấm Địa Bo
Cấm Địa Bo
Cướp Đoạt Darryl
Cướp Đoạt Darryl
Cướp Đoạt Darryl
Knockout Brock
Knockout Brock
Săn Sao Fang
Săn Sao Fang
Vơ Vét Ngọc Carl
Vơ Vét Ngọc Carl
Cướp Đoạt Bo
Cướp Đoạt Bo
Cướp Đoạt Bo
Cấm Địa Stu
Cấm Địa Stu
Săn Sao Rô Bốt Rau Mầm
Săn Sao Rô Bốt Rau Mầm
Săn Sao Rô Bốt Rau Mầm
Vơ Vét Ngọc Belle
Vơ Vét Ngọc Belle
Cướp Đoạt Tara
Cướp Đoạt Tara
Cướp Đoạt Tara
Săn Sao Brock
Săn Sao Brock
Cướp Đoạt Brock
Cướp Đoạt Brock
Cướp Đoạt Brock
Săn Sao Penny
Săn Sao Penny
Vơ Vét Ngọc Fang
Vơ Vét Ngọc Fang
Vơ Vét Ngọc Fang
Knockout Tick
Knockout Tick
Knockout Tick
Knockout Belle
Knockout Belle
Knockout Belle
Bóng Brawl Thần Đèn
Bóng Brawl Thần Đèn
Bóng Brawl Thần Đèn
Săn Sao Brock
Săn Sao Brock
Săn Sao Brock

Oct 28th (43 battles)

1h 21m
37d 7h ago

Oct 27th 19:53 - Oct 28th 01:00

Battle Time: 1h 21m

Push Time: 5h 7m

29W 14L 0D (67.4%)

Săn Sao Grom
Săn Sao Grom
Săn Sao Grom
Bóng Brawl Poco
Bóng Brawl Poco
Bóng Brawl Surge
Bóng Brawl Surge
Vơ Vét Ngọc Penny
Vơ Vét Ngọc Penny
Săn Sao Carl
Săn Sao Carl
Cấm Địa Max
Cấm Địa Max
Cấm Địa Max
Vơ Vét Ngọc Bo
Vơ Vét Ngọc Bo
Săn Sao Thần Đèn
Săn Sao Thần Đèn
Săn Sao Thần Đèn
Săn Sao Belle
Săn Sao Belle
Săn Sao Belle
Knockout Penny
Knockout Penny
Knockout Penny
Knockout Fang
Knockout Fang
Bóng Brawl Poco
Bóng Brawl Poco
Cướp Đoạt Bo
Cướp Đoạt Bo
Cướp Đoạt Bo
Knockout Brock
Knockout Brock
Săn Sao Gus
Săn Sao Gus
Săn Sao Gus
Vơ Vét Ngọc Carl
Vơ Vét Ngọc Carl
Vơ Vét Ngọc Carl
Bóng Brawl Gale
Bóng Brawl Gale
Bóng Brawl Stu

Oct 26th (4 battles)

4m
38d 13h ago

Oct 26th 19:26 - Oct 26th 19:32

Battle Time: 4m

Push Time: 6m

4W 0L 0D (100%)

Bóng Brawl Poco
Bóng Brawl Poco
Knockout Bo
Knockout Bo

Oct 26th (12 battles)

16m
38d 22h ago

Oct 26th 10:16 - Oct 26th 10:36

Battle Time: 16m

Push Time: 20m

12W 0L 0D (100%)

Săn Sao Brock
Săn Sao Brock
Knockout Brock
Knockout Brock
Cấm Địa Brock
Cấm Địa Brock
Bóng Brawl Brock
Bóng Brawl Brock
Cướp Đoạt Brock
Cướp Đoạt Brock
Vơ Vét Ngọc Brock
Vơ Vét Ngọc Brock

Oct 24th (8 battles)

14m
40d 13h ago

Oct 24th 18:51 - Oct 24th 19:23

Battle Time: 14m

Push Time: 32m

7W 1L 0D (87.5%)

Bóng Brawl Quạ
Bóng Brawl Quạ
Bóng Brawl Quạ
Bóng Brawl Quạ
Bóng Brawl Quạ
Bóng Brawl Quạ
Bóng Brawl Quạ
Bóng Brawl Quạ

Oct 23rd (7 battles)

10m
41d 12h ago

Oct 23rd 20:17 - Oct 23rd 20:33

Battle Time: 10m

Push Time: 16m

1W 6L 0D (14.3%)

Bóng Brawl Nani
Bóng Brawl Rô Bốt Rau Mầm
Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Byron
Bóng Brawl Byron
Bóng Brawl Byron
Bóng Brawl Byron

Oct 23rd (3 battles)

7m
41d 23h ago

Oct 23rd 09:01 - Oct 23rd 09:14

Battle Time: 7m

Push Time: 12m

3W 0L 0D (100%)

Bóng Brawl Squeak
Bóng Brawl Squeak
Bóng Brawl Squeak

Oct 22nd (11 battles)

20m
42d 21h ago

Oct 22nd 09:15 - Oct 22nd 11:32

Battle Time: 20m

Push Time: 2h 17m

7W 3L 1D (63.6%)

Bóng Brawl Stu
Bóng Brawl Stu
Bóng Brawl Stu
Bóng Brawl Stu
Bóng Brawl Stu
Bóng Brawl El Primo
Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Mortis
Săn Sao Gus
Săn Sao Gus
Săn Sao Gus

Oct 21st (45 battles)

1h 15m
43d 11h ago

Oct 21st 16:17 - Oct 21st 21:16

Battle Time: 1h 15m

Push Time: 4h 58m

39W 6L 0D (86.7%)

Vơ Vét Ngọc Barley
Vơ Vét Ngọc Barley
Vơ Vét Ngọc Barley
Vơ Vét Ngọc Barley
Vơ Vét Ngọc Barley
Vơ Vét Ngọc Barley
Vơ Vét Ngọc Barley
Vơ Vét Ngọc Barley
Vơ Vét Ngọc Barley
Vơ Vét Ngọc Barley
Vơ Vét Ngọc Barley
Vơ Vét Ngọc Barley
Vơ Vét Ngọc Barley
Vơ Vét Ngọc Barley
Vơ Vét Ngọc Barley
Vơ Vét Ngọc Barley
Vơ Vét Ngọc Barley
Vơ Vét Ngọc Barley
Vơ Vét Ngọc Barley
Vơ Vét Ngọc Barley
Vơ Vét Ngọc Barley
Vơ Vét Ngọc Barley
Vơ Vét Ngọc Barley
Vơ Vét Ngọc Barley
Vơ Vét Ngọc Barley
Vơ Vét Ngọc Barley
Vơ Vét Ngọc Barley
Vơ Vét Ngọc Barley
Vơ Vét Ngọc Barley
Vơ Vét Ngọc Barley
Vơ Vét Ngọc Barley
Vơ Vét Ngọc Barley
Vơ Vét Ngọc Barley
Bóng Brawl Spike
Bóng Brawl Spike
Bóng Brawl Spike
Bóng Brawl Spike
Bóng Brawl Spike
Bóng Brawl Spike
Bóng Brawl Spike
Bóng Brawl Spike
Bóng Brawl Spike
Bóng Brawl Spike
Bóng Brawl Spike
Bóng Brawl Spike

Oct 19th (7 battles)

11m
45d 12h ago

Oct 19th 17:20 - Oct 19th 20:42

Battle Time: 11m

Push Time: 3h 22m

6W 1L 0D (85.7%)

Săn Sao Squeak
Săn Sao Squeak
Cướp Đoạt Belle
Cướp Đoạt Belle
Cướp Đoạt Belle
Bóng Brawl Squeak
Bóng Brawl Squeak

Oct 18th (21 battles)

41m
46d 9h ago

Oct 18th 20:35 - Oct 18th 23:31

Battle Time: 41m

Push Time: 2h 55m

15W 5L 1D (71.4%)

Bóng Brawl Colt
Bóng Brawl Colt
Bóng Brawl Colt
Bóng Brawl Colt
Bóng Brawl Colt
Bóng Brawl Colt
Bóng Brawl Colt
Bóng Brawl Colt
Bóng Brawl Colt
Bóng Brawl Leon
Cướp Đoạt Colt
Cướp Đoạt Colt
Bóng Brawl Spike
Bóng Brawl Spike
Bóng Brawl Stu
Bóng Brawl Stu
Bóng Brawl Stu
Bóng Brawl Stu
Bóng Brawl Stu
Bóng Brawl Stu
Bóng Brawl Stu

Oct 18th (32 battles)

46m
46d 17h ago

Oct 18th 12:39 - Oct 18th 15:46

Battle Time: 46m

Push Time: 3h 7m

32W 0L 0D (100%)

Bóng Brawl Poco
Bóng Brawl Poco
Bóng Brawl Poco
Bóng Brawl Poco
Bóng Brawl Poco
Bóng Brawl Poco
Bóng Brawl Poco
Bóng Brawl Poco
Bóng Brawl Poco
Bóng Brawl Poco
Bóng Brawl Poco
Bóng Brawl Poco
Bóng Brawl Poco
Bóng Brawl Poco
Bóng Brawl Poco
Bóng Brawl Poco
Bóng Brawl Poco
Cấm Địa Poco
Cấm Địa Poco
Cấm Địa Poco
Bóng Brawl Gale
Bóng Brawl Gale
Bóng Brawl Gale
Bóng Brawl Gale
Bóng Brawl Gale
Bóng Brawl Gale
Bóng Brawl Gale
Bóng Brawl Gale
Bóng Brawl Gale
Bóng Brawl Gale
Bóng Brawl Gale
Bóng Brawl Gale

Oct 17th (5 battles)

8m
47d 11h ago

Oct 17th 21:11 - Oct 17th 21:23

Battle Time: 8m

Push Time: 11m

2W 3L 0D (40%)

Bóng Brawl Sandy
Bóng Brawl Sandy
Săn Sao Brock
Săn Sao Brock
Săn Sao Brock

Oct 16th (20 battles)

41m
48d 13h ago

Oct 16th 17:10 - Oct 16th 19:27

Battle Time: 41m

Push Time: 2h 17m

15W 3L 2D (75%)

Knockout Rico
Knockout Rico
Cướp Đoạt 8-Bit
Cướp Đoạt 8-Bit
Săn Sao Rico
Săn Sao Rico
Bóng Brawl Bibi
Bóng Brawl Bull
Bóng Brawl Janet
Bóng Brawl Janet
Bóng Brawl Janet
Bóng Brawl Lola
Bóng Brawl Lola
Bóng Brawl Lola
Bóng Brawl Lola
Bóng Brawl Lola
Bóng Brawl Lola
Bóng Brawl Lola
Bóng Brawl Lola
Bóng Brawl Lola

Oct 16th (12 battles)

27m
48d 22h ago

Oct 16th 09:58 - Oct 16th 10:45

Battle Time: 27m

Push Time: 47m

9W 3L 0D (75%)

Bóng Brawl Quạ
Bóng Brawl Quạ
Bóng Brawl Quạ
Cấm Địa Stu
Cấm Địa Stu
Knockout Gus
Knockout Gus
Cướp Đoạt Tara
Cướp Đoạt Tara
Cướp Đoạt Bull
Cướp Đoạt Bull
Cướp Đoạt Bull

Oct 16th (17 battles)

37m
49d 7h ago

Oct 15th 22:49 - Oct 16th 01:27

Battle Time: 37m

Push Time: 2h 38m

14W 2L 1D (82.4%)

Săn Sao Piper
Săn Sao Piper
Săn Sao Piper
Vơ Vét Ngọc Janet
Vơ Vét Ngọc Janet
Bóng Brawl Tara
Bóng Brawl Tara
Bóng Brawl Tara
Knockout Brock
Knockout Brock
Knockout Brock
Cướp Đoạt Gale
Cướp Đoạt Gale
Bóng Brawl Bea
Bóng Brawl Barley
Bóng Brawl Barley
Bóng Brawl Barley

Oct 15th (8 battles)

15m
49d 20h ago

Oct 15th 09:54 - Oct 15th 12:10

Battle Time: 15m

Push Time: 2h 15m

4W 4L 0D (50%)

Bóng Brawl Lola
Bóng Brawl Lola
Bóng Brawl Lola
Bóng Brawl Lola
Cướp Đoạt Brock
Cướp Đoạt Brock
Bóng Brawl Bonnie
Bóng Brawl Bonnie

Oct 14th (38 battles)

51m
50d 15h ago

Oct 14th 14:44 - Oct 14th 17:05

Battle Time: 51m

Push Time: 2h 20m

33W 5L 0D (86.8%)

Bóng Brawl Squeak
Bóng Brawl Squeak
Bóng Brawl Squeak
Bóng Brawl Squeak
Bóng Brawl Squeak
Bóng Brawl Squeak
Bóng Brawl Squeak
Bóng Brawl Squeak
Bóng Brawl Squeak
Bóng Brawl Squeak
Bóng Brawl Squeak
Bóng Brawl Squeak
Bóng Brawl Squeak
Bóng Brawl Squeak
Bóng Brawl Squeak
Bóng Brawl Squeak
Bóng Brawl Squeak
Bóng Brawl Squeak
Bóng Brawl Squeak
Bóng Brawl Squeak
Bóng Brawl Squeak
Bóng Brawl Squeak
Bóng Brawl Squeak
Bóng Brawl Squeak
Bóng Brawl Squeak
Bóng Brawl Squeak
Bóng Brawl Squeak
Bóng Brawl Squeak
Vơ Vét Ngọc Max
Vơ Vét Ngọc Max
Cấm Địa Stu
Cấm Địa Stu
Cướp Đoạt Rico
Cướp Đoạt Rico
Cướp Đoạt Rico
Bóng Brawl Stu
Bóng Brawl Stu
Bóng Brawl Stu

Oct 13th (58 battles)

1h 46m
51d 10h ago

Oct 13th 10:26 - Oct 13th 22:07

Battle Time: 1h 46m

Push Time: 11h 41m

44W 13L 1D (75.9%)

Bóng Brawl Colt
Bóng Brawl Colt
Bóng Brawl Colt
Săn Sao Janet
Săn Sao Janet
Bóng Brawl Colt
Bóng Brawl Colt
Bóng Brawl Colt
Bóng Brawl Colt
Cấm Địa Stu
Cấm Địa Stu
Bóng Brawl Lola
Bóng Brawl Lola
Bóng Brawl Lola
Bóng Brawl Lola
Bóng Brawl Lola
Bóng Brawl Byron
Bóng Brawl Byron
Bóng Brawl Colette
Bóng Brawl Colette
Bóng Brawl Colette
Bóng Brawl Colette
Bóng Brawl Colette
Bóng Brawl Colette
Vơ Vét Ngọc Tara
Vơ Vét Ngọc Tara
Vơ Vét Ngọc Tara
Bóng Brawl Colette
Bóng Brawl Colette
Bóng Brawl Colette
Bóng Brawl Colette
Bóng Brawl Colette
Bóng Brawl Colette
Bóng Brawl Colette
Bóng Brawl Colette
Bóng Brawl Colette
Bóng Brawl Colette
Bóng Brawl Colette
Bóng Brawl Colette
Bóng Brawl Colette
Bóng Brawl Colette
Bóng Brawl Colette
Bóng Brawl Colette
Bóng Brawl Colette
Bóng Brawl Colette
Cướp Đoạt Gus
Cướp Đoạt Gus
Cướp Đoạt Gus
Vơ Vét Ngọc Tara
Vơ Vét Ngọc Tara
Săn Sao Bea
Săn Sao Bea
Cướp Đoạt Belle
Săn Sao Janet
Săn Sao Leon
Săn Sao Leon
Săn Sao Leon
Săn Sao Leon

Oct 12th (90 battles)

2h 16m
52d 10h ago

Oct 12th 14:26 - Oct 12th 22:43

Battle Time: 2h 16m

Push Time: 8h 16m

69W 20L 1D (76.7%)

Cướp Đoạt Colt
Bóng Brawl Poco
Bóng Brawl Poco
Bóng Brawl Poco
Bóng Brawl Poco
Bóng Brawl Poco
Bóng Brawl Poco
Bóng Brawl Poco
Bóng Brawl Poco
Bóng Brawl Poco
Bóng Brawl Poco
Bóng Brawl Poco
Bóng Brawl Poco
Bóng Brawl Poco
Bóng Brawl Poco
Bóng Brawl Poco
Bóng Brawl Poco
Bóng Brawl Poco
Bóng Brawl Poco
Bóng Brawl Poco
Bóng Brawl Poco
Bóng Brawl Poco
Bóng Brawl Poco
Bóng Brawl Poco
Bóng Brawl Colette
Bóng Brawl Colette
Bóng Brawl Tara
Bóng Brawl Tara
Bóng Brawl Griff
Bóng Brawl Griff
Vơ Vét Ngọc Tara
Vơ Vét Ngọc Tara
Vơ Vét Ngọc Tara
Bóng Brawl Carl
Bóng Brawl Carl
Săn Sao Rô Bốt Rau Mầm
Săn Sao Rô Bốt Rau Mầm
Săn Sao Rô Bốt Rau Mầm
Săn Sao Rô Bốt Rau Mầm
Săn Sao Rô Bốt Rau Mầm
Săn Sao Rô Bốt Rau Mầm
Săn Sao Rô Bốt Rau Mầm
Săn Sao Rô Bốt Rau Mầm
Cướp Đoạt Max
Cướp Đoạt Byron
Knockout Brock
Knockout Brock
Knockout Brock
Knockout Brock
Săn Sao Byron
Săn Sao Byron
Săn Sao Byron
Săn Sao Byron
Săn Sao Byron
Săn Sao Byron
Săn Sao Byron
Săn Sao Byron
Săn Sao Byron
Săn Sao Byron
Săn Sao Byron
Săn Sao Byron
Săn Sao Byron
Săn Sao Byron
Săn Sao Byron
Săn Sao Byron
Bóng Brawl Gale
Bóng Brawl Gale
Bóng Brawl Gale
Bóng Brawl Gale
Bóng Brawl Gale
Bóng Brawl Gale
Bóng Brawl Gale
Bóng Brawl Gale
Bóng Brawl Gale
Bóng Brawl Gale
Bóng Brawl Gale
Bóng Brawl Gale
Bóng Brawl Gale
Bóng Brawl Gale
Bóng Brawl Gale
Bóng Brawl Gale
Bóng Brawl Sam
Bóng Brawl Sam
Bóng Brawl Sam
Bóng Brawl Sam
Bóng Brawl Nani
Bóng Brawl Nani
Bóng Brawl Nani
Bóng Brawl Nani
Bóng Brawl Nani

Oct 12th (30 battles)

52m
52d 22h ago

Oct 12th 08:16 - Oct 12th 10:13

Battle Time: 52m

Push Time: 1h 56m

23W 6L 1D (76.7%)

Bóng Brawl Poco
Bóng Brawl Poco
Bóng Brawl Poco
Bóng Brawl Poco
Bóng Brawl Poco
Bóng Brawl Poco
Bóng Brawl Poco
Bóng Brawl Poco
Bóng Brawl Poco
Bóng Brawl Poco
Bóng Brawl Poco
Bóng Brawl Lou
Bóng Brawl Sandy
Bóng Brawl Sandy
Bóng Brawl Sandy
Bóng Brawl Sandy
Bóng Brawl Sandy
Bóng Brawl Sandy
Bóng Brawl Sandy
Bóng Brawl Sandy
Bóng Brawl Bibi
Bóng Brawl Bibi
Bóng Brawl Bibi
Bóng Brawl Jessie
Bóng Brawl Jessie
Bóng Brawl Jessie
Bóng Brawl Jessie
Bóng Brawl Jessie
Bóng Brawl Jessie
Bóng Brawl Jessie

Oct 11th (9 battles)

15m
53d 9h ago

Oct 11th 22:49 - Oct 11th 23:31

Battle Time: 15m

Push Time: 42m

8W 1L 0D (88.9%)

Knockout Belle
Knockout Belle
Bóng Brawl Gus
Bóng Brawl Gus
Vơ Vét Ngọc Tara
Vơ Vét Ngọc Tara
Vơ Vét Ngọc Tara
Cấm Địa Griff
Cấm Địa Griff

Oct 11th (42 battles)

1h 10m
53d 16h ago

Oct 11th 09:55 - Oct 11th 15:58

Battle Time: 1h 10m

Push Time: 6h 2m

34W 7L 1D (81%)

Bóng Brawl Gale
Bóng Brawl Gale
Bóng Brawl Gale
Bóng Brawl Gale
Bóng Brawl Gale
Bóng Brawl Gale
Bóng Brawl Gale
Bóng Brawl Gale
Bóng Brawl Gale
Bóng Brawl Gale
Bóng Brawl Gale
Bóng Brawl Gale
Bóng Brawl Gale
Bóng Brawl Gale
Bóng Brawl Gale
Bóng Brawl Gale
Bóng Brawl Gale
Bóng Brawl Gale
Bóng Brawl Gale
Bóng Brawl Gale
Bóng Brawl Gale
Bóng Brawl Gale
Bóng Brawl Gale
Bóng Brawl Gale
Bóng Brawl Gale
Bóng Brawl Gale
Bóng Brawl Gale
Bóng Brawl Gale
Bóng Brawl Gale
Bóng Brawl Gale
Bóng Brawl Gale
Bóng Brawl Gale
Bóng Brawl Gale
Bóng Brawl Gale
Bóng Brawl Gale
Vơ Vét Ngọc Carl
Vơ Vét Ngọc Carl
Vơ Vét Ngọc Carl
Bóng Brawl Piper
Bóng Brawl Piper
Vơ Vét Ngọc Carl
Vơ Vét Ngọc Carl

Oct 10th (49 battles)

1h 29m
54d 11h ago

Oct 10th 17:20 - Oct 10th 21:52

Battle Time: 1h 29m

Push Time: 4h 31m

35W 13L 1D (71.4%)

Săn Sao Byron
Săn Sao Carl
Săn Sao Carl
Săn Sao Piper
Săn Sao Piper
Săn Sao Piper
Săn Sao Rô Bốt Rau Mầm
Bóng Brawl Sam
Bóng Brawl Sam
Bóng Brawl Sam
Bóng Brawl Sam
Bóng Brawl Sam
Bóng Brawl Sam
Bóng Brawl Sam
Bóng Brawl Sam
Bóng Brawl Sam
Bóng Brawl Sam
Bóng Brawl Sam
Bóng Brawl Sam
Bóng Brawl Sam
Bóng Brawl Sam
Bóng Brawl Colt
Cướp Đoạt Colt
Cướp Đoạt Colt
Cướp Đoạt Colt
Cướp Đoạt Colt
Cướp Đoạt Colt
Cướp Đoạt Colt
Cướp Đoạt Barley
Cướp Đoạt Barley
Cướp Đoạt Barley
Cướp Đoạt Barley
Cướp Đoạt Barley
Bóng Brawl Sam
Bóng Brawl Sam
Bóng Brawl Gale
Bóng Brawl Gale
Bóng Brawl Gale
Bóng Brawl Gale
Bóng Brawl Gale
Bóng Brawl Gale
Bóng Brawl Gale
Bóng Brawl Gale
Bóng Brawl Gale
Bóng Brawl Gale
Bóng Brawl Gale
Bóng Brawl Gale
Bóng Brawl Gale
Bóng Brawl Gale

Oct 9th (25 battles)

41m
55d 11h ago

Oct 9th 20:49 - Oct 9th 21:46

Battle Time: 41m

Push Time: 56m

16W 9L 0D (64%)

Knockout Belle
Knockout Belle
Knockout Belle
Knockout Belle
Knockout Belle
Knockout Belle
Knockout Belle
Knockout Belle
Knockout Belle
Knockout Belle
Knockout Belle
Knockout Belle
Knockout Belle
Knockout Belle
Knockout Belle
Knockout Belle
Knockout Belle
Knockout Belle
Knockout Belle
Knockout Belle
Knockout Belle
Knockout Belle
Knockout Belle
Knockout Belle
Knockout Belle

Oct 9th (8 battles)

13m
55d 18h ago

Oct 9th 14:34 - Oct 9th 14:56

Battle Time: 13m

Push Time: 21m

4W 4L 0D (50%)

Knockout Belle
Sinh Tồn Đơn Sam
Sinh Tồn Đơn Sam
Sinh Tồn Đơn Sam
Sinh Tồn Đơn Sam
Sinh Tồn Đơn Sam
Sinh Tồn Đơn Sam
Sinh Tồn Đơn Sam

Oct 9th (4 battles)

6m
56d ago

Oct 9th 08:12 - Oct 9th 08:17

Battle Time: 6m

Push Time: 6m

0W 4L 0D (0%)

Sinh Tồn Đơn Barley
Sinh Tồn Đơn Barley
Sinh Tồn Đơn Barley
Sinh Tồn Đơn Mortis

Oct 8th (20 battles)

32m
56d 21h ago

Oct 8th 09:39 - Oct 8th 11:08

Battle Time: 32m

Push Time: 1h 29m

9W 9L 2D (45%)

Bóng Brawl Sam
Bóng Brawl Sam
Bóng Brawl Sam
Bóng Brawl Sam
Bóng Brawl Sam
Sinh Tồn Đơn Nani
Sinh Tồn Đơn Nani
Sinh Tồn Đơn Nani
Sinh Tồn Đơn Nani
Sinh Tồn Đơn Nani
Sinh Tồn Đơn Nani
Sinh Tồn Đơn Nani
Sinh Tồn Đơn Nani
Sinh Tồn Đơn Nani
Sinh Tồn Đơn Nani
Sinh Tồn Đơn Nani
Knockout Gale
Knockout Gale
Knockout Gale
Bóng Brawl Sam

Oct 7th (47 battles)

1h 10m
57d 11h ago

Oct 7th 13:45 - Oct 7th 21:18

Battle Time: 1h 10m

Push Time: 7h 32m

42W 5L 0D (89.4%)

Bóng Brawl Poco
Bóng Brawl Poco
Bóng Brawl Poco
Bóng Brawl Poco
Bóng Brawl Poco
Bóng Brawl Poco
Bóng Brawl Poco
Bóng Brawl Poco
Bóng Brawl Poco
Bóng Brawl Poco
Bóng Brawl Poco
Bóng Brawl Poco
Bóng Brawl Gale
Bóng Brawl Gale
Bóng Brawl Gale
Bóng Brawl Gale
Bóng Brawl Gale
Bóng Brawl Gale
Bóng Brawl Gale
Bóng Brawl Gale
Bóng Brawl Gale
Bóng Brawl Gale
Bóng Brawl Gale
Bóng Brawl Gale
Bóng Brawl Gale
Bóng Brawl Gale
Bóng Brawl Sam
Bóng Brawl Sam
Bóng Brawl Sam
Bóng Brawl Sam
Bóng Brawl Sam
Bóng Brawl Sam
Bóng Brawl Sam
Bóng Brawl Sam
Bóng Brawl Sam
Bóng Brawl Sam
Bóng Brawl Sam
Bóng Brawl Sam
Bóng Brawl Eve
Bóng Brawl Eve
Bóng Brawl Eve
Bóng Brawl Eve
Bóng Brawl Eve
Bóng Brawl Eve
Bóng Brawl Eve
Bóng Brawl Eve
Bóng Brawl Eve

Oct 7th (9 battles)

16m
58d 6h ago

Oct 6th 22:30 - Oct 7th 02:12

Battle Time: 16m

Push Time: 3h 42m

7W 2L 0D (77.8%)

Bóng Brawl Gale
Bóng Brawl Gale
Bóng Brawl Gale
Bóng Brawl Lola
Bóng Brawl Lola
Bóng Brawl Lola
Vơ Vét Ngọc Thần Đèn
Vơ Vét Ngọc Thần Đèn
Cướp Đoạt Rico

Oct 5th (75 battles)

1h 47m
59d 11h ago

Oct 5th 10:01 - Oct 5th 21:52

Battle Time: 1h 47m

Push Time: 11h 51m

66W 8L 1D (88%)

Bóng Brawl Poco
Bóng Brawl Poco
Bóng Brawl Poco
Bóng Brawl Poco
Bóng Brawl Poco
Bóng Brawl Poco
Bóng Brawl Poco
Bóng Brawl Poco
Bóng Brawl Poco
Bóng Brawl Gus
Bóng Brawl Gus
Bóng Brawl Gus
Bóng Brawl Gus
Bóng Brawl Gus
Bóng Brawl Gus
Bóng Brawl Gus
Bóng Brawl Gus
Bóng Brawl Gus
Bóng Brawl Gus
Bóng Brawl Gus
Bóng Brawl Gus
Bóng Brawl Gus
Bóng Brawl Gus
Bóng Brawl Gus
Bóng Brawl Gus
Bóng Brawl Gus
Bóng Brawl Gus
Bóng Brawl Gus
Bóng Brawl Gus
Bóng Brawl Gus
Bóng Brawl Gus
Bóng Brawl Gus
Bóng Brawl Gus
Bóng Brawl Gus
Bóng Brawl Gus
Bóng Brawl Gus
Bóng Brawl Gus
Bóng Brawl Gus
Bóng Brawl Gus
Bóng Brawl Gus
Bóng Brawl Gus
Bóng Brawl Gus
Bóng Brawl Gus
Bóng Brawl Gus
Bóng Brawl Gus
Bóng Brawl Gus
Bóng Brawl Gus
Bóng Brawl Gus
Bóng Brawl Gus
Knockout Rico
Knockout Rico
Săn Sao Max
Săn Sao Max
Cấm Địa Otis
Cấm Địa Otis
Cấm Địa Otis
Knockout Otis
Knockout Otis
Knockout Otis
Bóng Brawl Otis
Bóng Brawl Otis
Bóng Brawl Otis
Cướp Đoạt Colette
Cướp Đoạt Colette
Cướp Đoạt Colette
Cướp Đoạt Colette
Cướp Đoạt Colette
Cướp Đoạt Colette
Cướp Đoạt Colette
Cướp Đoạt Colette
Cướp Đoạt Colette
Cướp Đoạt Colette
Cướp Đoạt Colette
Cướp Đoạt Colette
Cướp Đoạt Colette

Oct 4th (31 battles)

1h
60d 10h ago

Oct 4th 17:51 - Oct 4th 22:14

Battle Time: 1h

Push Time: 4h 23m

16W 14L 1D (51.6%)

Bóng Brawl Poco
Bóng Brawl Poco
Bóng Brawl Poco
Bóng Brawl Poco
Bóng Brawl Poco
Bóng Brawl Poco
Bóng Brawl Poco
Bóng Brawl Poco
Bóng Brawl Poco
Cướp Đoạt Colette
Cướp Đoạt Colette
Bóng Brawl Surge
Bóng Brawl Surge
Cướp Đoạt Nani
Cướp Đoạt Nani
Cướp Đoạt Barley
Cướp Đoạt Barley
Cướp Đoạt Barley
Sinh Tồn Đơn Otis
Vơ Vét Ngọc Poco
Vơ Vét Ngọc Poco
Săn Sao Poco
Săn Sao Poco
Vơ Vét Ngọc Sam
Vơ Vét Ngọc Penny
Vơ Vét Ngọc Penny
Vơ Vét Ngọc Penny
Vơ Vét Ngọc Penny
Vơ Vét Ngọc Penny
Cấm Địa Penny
Cấm Địa Penny

Oct 4th (21 battles)

37m
60d 21h ago

Oct 4th 09:44 - Oct 4th 11:35

Battle Time: 37m

Push Time: 1h 51m

20W 1L 0D (95.2%)

Bóng Brawl Lola
Bóng Brawl Lola
Bóng Brawl Lola
Bóng Brawl Lola
Bóng Brawl Lola
Bóng Brawl Lola
Bóng Brawl Lola
Bóng Brawl Lola
Bóng Brawl Lola
Bóng Brawl Lola
Bóng Brawl Lola
Bóng Brawl Lola
Bóng Brawl Lola
Bóng Brawl Lola
Bóng Brawl Lola
Bóng Brawl Lola
Bóng Brawl Lola
Bóng Brawl Lola
Bóng Brawl Lola
Bóng Brawl Lola
Bóng Brawl Lola

Oct 3rd (10 battles)

20m
61d 12h ago

Oct 3rd 19:23 - Oct 3rd 19:58

Battle Time: 20m

Push Time: 35m

6W 4L 0D (60%)

Cấm Địa Max
Cấm Địa Max
Cướp Đoạt Piper
Cướp Đoạt Piper
Bóng Brawl Max
Bóng Brawl Max
Cấm Địa Stu
Cấm Địa Stu
Knockout Gus
Knockout Gus

Oct 2nd (6 battles)

11m
62d 10h ago

Oct 2nd 21:52 - Oct 2nd 22:08

Battle Time: 11m

Push Time: 15m

6W 0L 0D (100%)

Cấm Địa Stu
Cấm Địa Stu
Bóng Brawl Tara
Bóng Brawl Tara
Cướp Đoạt Lola
Cướp Đoạt Lola

Sep 30th (42 battles)

1h 13m
64d 18h ago

Sep 30th 08:40 - Sep 30th 14:17

Battle Time: 1h 13m

Push Time: 5h 37m

31W 10L 1D (73.8%)

Cấm Địa Stu
Cấm Địa Stu
Vơ Vét Ngọc Tara
Vơ Vét Ngọc Tara
Săn Sao Tara
Săn Sao Tara
Săn Sao Tara
Săn Sao Tara
Săn Sao Tara
Săn Sao Tara
Săn Sao Darryl
Săn Sao Darryl
Săn Sao Edgar
Săn Sao Poco
Bóng Brawl Griff
Bóng Brawl Griff
Bóng Brawl Griff
Cướp Đoạt Colette
Cướp Đoạt Colette
Cướp Đoạt Dynamike
Cướp Đoạt Dynamike
Cướp Đoạt Dynamike
Bóng Brawl Poco
Vơ Vét Ngọc Stu
Vơ Vét Ngọc Stu
Knockout Penny
Knockout Penny
Bóng Brawl Poco
Bóng Brawl Poco
Bóng Brawl Poco
Bóng Brawl Poco
Bóng Brawl Poco
Bóng Brawl Poco
Bóng Brawl Poco
Bóng Brawl Poco
Bóng Brawl Poco
Bóng Brawl Poco
Bóng Brawl Poco
Bóng Brawl Poco
Bóng Brawl Poco
Bóng Brawl Poco
Bóng Brawl Poco

Sep 29th (38 battles)

54m
65d 12h ago

Sep 29th 17:45 - Sep 29th 20:03

Battle Time: 54m

Push Time: 2h 18m

34W 4L 0D (89.5%)

Bóng Brawl Byron
Knockout Mortis
Bóng Brawl Poco
Bóng Brawl Poco
Bóng Brawl Poco
Bóng Brawl Poco
Bóng Brawl Poco
Bóng Brawl Poco
Bóng Brawl Poco
Bóng Brawl Poco
Bóng Brawl Poco
Bóng Brawl Poco
Bóng Brawl Lola
Bóng Brawl Lola
Bóng Brawl Lola
Bóng Brawl Lola
Bóng Brawl Lola
Bóng Brawl Lola
Bóng Brawl Lola
Bóng Brawl Lola
Bóng Brawl Lola
Bóng Brawl Lola
Bóng Brawl Lola
Bóng Brawl Lola
Bóng Brawl Lola
Bóng Brawl Lola
Bóng Brawl Lola
Bóng Brawl Lola
Bóng Brawl Lola
Bóng Brawl Lola
Bóng Brawl Lola
Bóng Brawl Lola
Bóng Brawl Lola
Bóng Brawl Lola
Bóng Brawl Lola
Bóng Brawl Lola
Bóng Brawl Lola
Bóng Brawl Lola

Sep 29th (6 battles)

7m
65d 20h ago

Sep 29th 11:54 - Sep 29th 12:09

Battle Time: 7m

Push Time: 15m

5W 1L 0D (83.3%)

Bóng Brawl Rô Bốt Rau Mầm
Bóng Brawl Rô Bốt Rau Mầm
Bóng Brawl Gale
Bóng Brawl Colt
Bóng Brawl Colt
Bóng Brawl Colt

Sep 28th (105 battles)

2h 53m
66d 11h ago

Sep 28th 10:00 - Sep 28th 21:06

Battle Time: 2h 53m

Push Time: 11h 6m

89W 14L 2D (84.8%)

Bóng Brawl Colt
Bóng Brawl Colt
Cướp Đoạt Gus
Cướp Đoạt Gus
Cướp Đoạt Gus
Cướp Đoạt Gus
Cướp Đoạt Gus
Cướp Đoạt Gus
Cướp Đoạt Gus
Bóng Brawl Ruffs
Bóng Brawl Ruffs
Bóng Brawl Ruffs
Bóng Brawl Ruffs
Bóng Brawl Ruffs
Bóng Brawl Ruffs
Bóng Brawl Ruffs
Bóng Brawl Max
Bóng Brawl Max
Cấm Địa Janet
Cấm Địa Janet
Bóng Brawl Grom
Bóng Brawl Grom
Bóng Brawl Barley
Bóng Brawl Barley
Bóng Brawl Barley
Bóng Brawl Barley
Bóng Brawl Gus
Bóng Brawl Gus
Bóng Brawl Gus
Bóng Brawl Gus
Cướp Đoạt Gus
Cướp Đoạt Gus
Cướp Đoạt Gus
Cướp Đoạt Gus
Cướp Đoạt Gus
Cướp Đoạt Gus
Cướp Đoạt Gus
Cướp Đoạt Gus
Cướp Đoạt Gus
Cướp Đoạt Gus
Cướp Đoạt Gus
Cướp Đoạt Gus
Cướp Đoạt Gus
Cướp Đoạt Gus
Cướp Đoạt Gus
Cướp Đoạt Gus
Cướp Đoạt Gus
Cướp Đoạt Gus