Club Icon

VS Kittens

#2L28LGJPU

Discord: 2s726AN6 | Apply through discord |Casual CL | Unable to do CL = Kicked | Full? Join VS Seraphim or VS Prism

BrawlTV Activate Free Tracker

Tổng số Cúp

Tiến trình Cúp qua từng thời điểm. Tổng số Cúp là tổng cộng số cúp của toàn bộ thành viên trong CLB.

-4,097 recently
+0 hôm nay
-4,097 trong tuần này
+62,738 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Thông tin cơ bản
TrophyCúp 995,478
RankYêu cầuSố cúp cần có 28,000
Battle LogPhạm vi cúpPhạm vi số Cúp 8,613 - 51,596
InfoType Invite Only
Brawl NewsThành viên 30 / 30
Hỗn hợp
Thành viên 19 = 63%
Thành viên cấp cao 7 = 23%
Phó chủ tịch 3 = 10%
Chủ tịch League 11Tyk

Club Log (2)

Required Trophies (5)

Badge (1)

Members (30/30)

Tyk

Tyk

(P)
(1) 51,596
Số liệu cơ bản (#C02GJQJR)
Search iconPosition 1
League 11Cúp 51,596
Power League Solo iconVai trò President

Log (1)

Số liệu cơ bản (#8YQ0LUGCJ)
Search iconPosition 2
League 10Cúp 49,653
Power League Solo iconVai trò Member
Champ

Champ

(S)
(1) 47,453
Số liệu cơ bản (#V0U0YVGY)
Search iconPosition 3
League 10Cúp 47,453
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (1)

(2) 43,338
Số liệu cơ bản (#JGGLUY9J)
Search iconPosition 4
League 10Cúp 43,338
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

CF|FANS

CF|FANS

(S)
(3) 41,858
Số liệu cơ bản (#2P9CJVQYG)
Search iconPosition 5
League 10Cúp 41,858
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (3)

Ultra

Ultra

(M)
(1) 41,425
Số liệu cơ bản (#29LVG8892)
Search iconPosition 6
League 10Cúp 41,425
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Takizani

Takizani

(S)
(2) 40,211
Số liệu cơ bản (#2C9Q8UY8Q)
Search iconPosition 7
League 10Cúp 40,211
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (2)

Mr Tyk

Mr Tyk

(VP)
(2) 38,232
Số liệu cơ bản (#YJQPVYVQJ)
Search iconPosition 8
League 10Cúp 38,232
Power League Solo iconVai trò Vice President

Log (2)

(1) 38,076
Số liệu cơ bản (#92GVC0JY)
Search iconPosition 9
League 10Cúp 38,076
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (1)

Martyn

Martyn

(M)
(3) 38,064
Số liệu cơ bản (#2LR08L8Y)
Search iconPosition 10
League 10Cúp 38,064
Power League Solo iconVai trò Member

Log (3)

(4) 37,883
Số liệu cơ bản (#R0JR9LGG)
Search iconPosition 11
League 10Cúp 37,883
Power League Solo iconVai trò Member

Log (4)

DRIVAL

DRIVAL

(S)
(2) 37,756
Số liệu cơ bản (#2RJ2GL8Y)
Search iconPosition 12
League 10Cúp 37,756
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (2)

(4) 36,989
Số liệu cơ bản (#89U08QQ0Y)
Search iconPosition 13
League 10Cúp 36,989
Power League Solo iconVai trò Member

Log (4)

Jadern

Jadern

(M)
36,592
Số liệu cơ bản (#2Y9CUJP90)
Search iconPosition 14
League 10Cúp 36,592
Power League Solo iconVai trò Member
(1) 36,548
Số liệu cơ bản (#URUL9J28)
Search iconPosition 15
League 10Cúp 36,548
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (1)

(2) 36,313
Số liệu cơ bản (#PV9PPQUV)
Search iconPosition 16
League 10Cúp 36,313
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(1) 32,996
Số liệu cơ bản (#902YVUL)
Search iconPosition 17
League 10Cúp 32,996
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Gamer Egg

Gamer Egg

(M)
(1) 32,005
Số liệu cơ bản (#J8LYYQ0J)
Search iconPosition 18
League 10Cúp 32,005
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

ASD

ASD

(M)
(1) 30,411
Số liệu cơ bản (#8CVQUUUJP)
Search iconPosition 19
League 10Cúp 30,411
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 29,905
Số liệu cơ bản (#8UPQJR0Y)
Search iconPosition 20
League 9Cúp 29,905
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 28,659
Số liệu cơ bản (#PJG8YC2YL)
Search iconPosition 21
League 9Cúp 28,659
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

RAYDE

RAYDE

(M)
28,469
Số liệu cơ bản (#29J8UVLC0)
Search iconPosition 22
League 9Cúp 28,469
Power League Solo iconVai trò Member
28,364
Số liệu cơ bản (#PRJ92YJ99)
Search iconPosition 23
League 9Cúp 28,364
Power League Solo iconVai trò Vice President
motababy

motababy

(M)
(1) 26,766
Số liệu cơ bản (#P0P80L8G2)
Search iconPosition 24
League 9Cúp 26,766
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 25,497
Số liệu cơ bản (#V829Q8LU)
Search iconPosition 25
League 9Cúp 25,497
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(2) 22,338
Số liệu cơ bản (#2LC8Y9R8G)
Search iconPosition 26
League 9Cúp 22,338
Power League Solo iconVai trò Vice President

Log (2)

18,977
Số liệu cơ bản (#PY02R2R9)
Search iconPosition 27
League 9Cúp 18,977
Power League Solo iconVai trò Member
(1) 18,666
Số liệu cơ bản (#YQQC29LYV)
Search iconPosition 28
League 9Cúp 18,666
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Nick🥷

Nick🥷

(M)
(1) 11,825
Số liệu cơ bản (#2Q00CVYUC)
Search iconPosition 29
League 8Cúp 11,825
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Ace?

Ace?

(S)
(2) 8,613
Số liệu cơ bản (#8L2PJGY8V)
Search iconPosition 30
League 7Cúp 8,613
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (2)

Previous Members (32)

Bot 1

Bot 1

(M)
(2) 39,668
Số liệu cơ bản (#28LQ99LG2)
League 10Cúp 39,668
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(1) 33,039
Số liệu cơ bản (#P2VQJJ2J9)
League 10Cúp 33,039
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (1)

(4) 14,112
Số liệu cơ bản (#C0LJYYP0)
League 8Cúp 14,112
Power League Solo iconVai trò Member

Log (4)

(2) 32,731
Số liệu cơ bản (#V989LRUV)
League 10Cúp 32,731
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

Jared

Jared

(M)
(2) 23,061
Số liệu cơ bản (#C8P9GULU)
League 9Cúp 23,061
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(3) 35,934
Số liệu cơ bản (#CG9PPQQ8)
League 10Cúp 35,934
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (3)

(4) 32,831
Số liệu cơ bản (#UVR8UCVL)
League 10Cúp 32,831
Power League Solo iconVai trò Member

Log (4)

(1) 36,123
Số liệu cơ bản (#8R0GU0CJ)
League 10Cúp 36,123
Power League Solo iconVai trò Vice President

Log (1)

(2) 35,064
Số liệu cơ bản (#28UQ0VC8P)
League 10Cúp 35,064
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 35,207
Số liệu cơ bản (#PJGGPP2L)
League 10Cúp 35,207
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 36,341
Số liệu cơ bản (#8PYPR980R)
League 10Cúp 36,341
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 34,853
Số liệu cơ bản (#2JJPCVV2C)
League 10Cúp 34,853
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 30,987
Số liệu cơ bản (#P2P9R2PJ0)
League 10Cúp 30,987
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(3) 31,485
Số liệu cơ bản (#2U2PV2Y8)
League 10Cúp 31,485
Power League Solo iconVai trò Member

Log (3)

(2) 30,527
Số liệu cơ bản (#PLQGCLP9R)
League 10Cúp 30,527
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

TREEHOUSE

TREEHOUSE

(M)
(1) 26,424
Số liệu cơ bản (#2G8CRLQU8)
League 9Cúp 26,424
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 9,086
Số liệu cơ bản (#28JQVCQQ8)
League 7Cúp 9,086
Power League Solo iconVai trò President

Log (1)

(2) 15,183
Số liệu cơ bản (#2Y82VUJ8P)
League 8Cúp 15,183
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(1) 28,857
Số liệu cơ bản (#9RPVCQY)
League 9Cúp 28,857
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

VS|Mark

VS|Mark

(M)
(2) 5,085
Số liệu cơ bản (#8PV9VGQYC)
League 5Cúp 5,085
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 21,829
Số liệu cơ bản (#2YP2QL9UR)
League 9Cúp 21,829
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

F2P|Syan

F2P|Syan

(M)
(2) 12,191
Số liệu cơ bản (#2U2QC9LYL)
League 8Cúp 12,191
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

TSB_Lucas

TSB_Lucas

(M)
(2) 36,402
Số liệu cơ bản (#9Q99R2LPR)
League 10Cúp 36,402
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

VS|Kumano

VS|Kumano

(M)
(2) 11,729
Số liệu cơ bản (#LP888JGLG)
League 8Cúp 11,729
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

2S|Relmy

2S|Relmy

(M)
(2) 36,127
Số liệu cơ bản (#9UUUV0QLU)
League 10Cúp 36,127
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

MJ

MJ

(M)
(1) 31,861
Số liệu cơ bản (#89GRJUYC)
League 10Cúp 31,861
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

JJM

JJM

(M)
(1) 29,894
Số liệu cơ bản (#8PLP0VJ2)
League 9Cúp 29,894
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 26,612
Số liệu cơ bản (#2GYJ28ULV)
League 9Cúp 26,612
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 25,000
Số liệu cơ bản (#92C92C2QL)
League 9Cúp 25,000
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Heiden

Heiden

(M)
(2) 30,129
Số liệu cơ bản (#9GYLL0V9Q)
League 10Cúp 30,129
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(1) 46,257
Số liệu cơ bản (#2CQ29990)
League 10Cúp 46,257
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

SWAT

SWAT

(M)
(1) 8,079
Số liệu cơ bản (#Q9GQ08Y89)
League 7Cúp 8,079
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Are you buying Gems or Offers?

Support us by using code Brawlify