Creator Boost Hỗ trợ chúng tôi bằng cách sử dụng mã Brawlify
Club Icon

BRAWLSTARSMUNDI

#2PVRJ9JG8

🌍LUCHADOR DE LIGA=ES TU CLUB🌏+copas en liga VETERANO🌍2veces veterano=VICEPRESIDENTE🌏+5 sinconexion=expulsión🌍R29 en Liga 🌎

Tổng số Cúp

Tiến trình Cúp qua từng thời điểm. Tổng số Cúp là tổng cộng số cúp của toàn bộ thành viên trong CLB.

+69 recently
+0 hôm nay
+0 trong tuần này
+4,240 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Thông tin cơ bản
TrophyCúp 893,874
RankYêu cầuSố cúp cần có 29,000
Battle LogPhạm vi cúpPhạm vi số Cúp 13,352 - 46,776
InfoType Open
Brawl NewsThành viên 30 / 30
Hỗn hợp
Thành viên 20 = 66%
Thành viên cấp cao 5 = 16%
Phó chủ tịch 4 = 13%
Chủ tịch League 9cabezonatoper

Club Log (3)

Required Trophies (11)

Type (2)

Badge (1)

Members (30/30)

Triss🦢

Triss🦢

(M)
(1) 46,776
Số liệu cơ bản (#GRJRUGUR)
Search iconPosition 1
League 10Cúp 46,776
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 39,003
Số liệu cơ bản (#PYYL9QRG)
Search iconPosition 2
League 10Cúp 39,003
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 35,296
Số liệu cơ bản (#UQQ8V898)
Search iconPosition 3
League 10Cúp 35,296
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

meta1401

meta1401

(M)
(3) 35,216
Số liệu cơ bản (#2GUVUR9)
Search iconPosition 4
League 10Cúp 35,216
Power League Solo iconVai trò Member

Log (3)

(3) 34,335
Số liệu cơ bản (#RGLQY0P9)
Search iconPosition 5
League 10Cúp 34,335
Power League Solo iconVai trò Member

Log (3)

(1) 34,237
Số liệu cơ bản (#2RLUGLCYL)
Search iconPosition 6
League 10Cúp 34,237
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Pablo3×4

Pablo3×4

(M)
(2) 32,022
Số liệu cơ bản (#90JL9V0VY)
Search iconPosition 7
League 10Cúp 32,022
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

pilo

pilo

(M)
(1) 31,678
Số liệu cơ bản (#Y2J8UC9YG)
Search iconPosition 8
League 10Cúp 31,678
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

SSF|Sandy

SSF|Sandy

(M)
(1) 31,401
Số liệu cơ bản (#YP09J0PV8)
Search iconPosition 9
League 10Cúp 31,401
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Seba

Seba

(M)
(1) 31,326
Số liệu cơ bản (#JRU90YYP)
Search iconPosition 10
League 10Cúp 31,326
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 31,319
Số liệu cơ bản (#2VPVVGL29)
Search iconPosition 11
League 10Cúp 31,319
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

jj

jj

(M)
(1) 30,633
Số liệu cơ bản (#L8U9JYG0C)
Search iconPosition 12
League 10Cúp 30,633
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

raf

raf

(S)
30,505
Số liệu cơ bản (#L8G8R82GU)
Search iconPosition 13
League 10Cúp 30,505
Power League Solo iconVai trò Senior
PAPA513

PAPA513

(M)
(1) 30,394
Số liệu cơ bản (#9C2QRL90Q)
Search iconPosition 14
League 10Cúp 30,394
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Mankaicxl

Mankaicxl

(VP)
(1) 29,866
Số liệu cơ bản (#P29GGV29J)
Search iconPosition 15
League 9Cúp 29,866
Power League Solo iconVai trò Vice President

Log (1)

marcos

marcos

(M)
(1) 29,731
Số liệu cơ bản (#CP0P0G8C)
Search iconPosition 16
League 9Cúp 29,731
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Brawl-Cjgg

Brawl-Cjgg

(VP)
29,611
Số liệu cơ bản (#R82CJPP8)
Search iconPosition 17
League 9Cúp 29,611
Power League Solo iconVai trò Vice President
Dante

Dante

(M)
(1) 29,383
Số liệu cơ bản (#20R92J2Y)
Search iconPosition 18
League 9Cúp 29,383
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 29,124
Số liệu cơ bản (#VJCL2RQJ)
Search iconPosition 19
League 9Cúp 29,124
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Albi

Albi

(M)
(1) 29,003
Số liệu cơ bản (#C0Q9JCCL)
Search iconPosition 20
League 9Cúp 29,003
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Thamie

Thamie

(VP)
(1) 28,855
Số liệu cơ bản (#PG29V02JP)
Search iconPosition 21
League 9Cúp 28,855
Power League Solo iconVai trò Vice President

Log (1)

(1) 28,200
Số liệu cơ bản (#22Q8QCUR0)
Search iconPosition 22
League 9Cúp 28,200
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

28,124
Số liệu cơ bản (#9099LPRR0)
Search iconPosition 23
League 9Cúp 28,124
Power League Solo iconVai trò President
(1) 27,842
Số liệu cơ bản (#2V82YYJC9)
Search iconPosition 24
League 9Cúp 27,842
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 27,087
Số liệu cơ bản (#2LPVQ2GLR)
Search iconPosition 25
League 9Cúp 27,087
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (1)

BIG PAPI

BIG PAPI

(S)
(1) 25,463
Số liệu cơ bản (#2LVLJ2LJR)
Search iconPosition 26
League 9Cúp 25,463
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (1)

A90S

A90S

(VP)
(3) 24,014
Số liệu cơ bản (#J9GVC80R)
Search iconPosition 27
League 9Cúp 24,014
Power League Solo iconVai trò Vice President

Log (3)

Ali

Ali

(S)
20,933
Số liệu cơ bản (#YRGVGYLR2)
Search iconPosition 28
League 9Cúp 20,933
Power League Solo iconVai trò Senior
Zeta

Zeta

(S)
(2) 19,145
Số liệu cơ bản (#GJPUPYU)
Search iconPosition 29
League 9Cúp 19,145
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (2)

XxAlexX

XxAlexX

(M)
(1) 13,352
Số liệu cơ bản (#8PVR8GRR)
Search iconPosition 30
League 8Cúp 13,352
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Previous Members (61)

Alan

Alan

(M)
(2) 37,289
Số liệu cơ bản (#28YYYR0CQ)
League 10Cúp 37,289
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 35,040
Số liệu cơ bản (#82YCG9CV)
League 10Cúp 35,040
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

Dardo

Dardo

(S)
(3) 24,593
Số liệu cơ bản (#UU0V08U0)
League 9Cúp 24,593
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (3)

BranDoN

BranDoN

(M)
(2) 33,855
Số liệu cơ bản (#2PU8QLPJ)
League 10Cúp 33,855
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 30,281
Số liệu cơ bản (#PP80JC00V)
League 10Cúp 30,281
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 32,445
Số liệu cơ bản (#PRQP208U0)
League 10Cúp 32,445
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 31,443
Số liệu cơ bản (#GY9VQRQY)
League 10Cúp 31,443
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 30,008
Số liệu cơ bản (#2RR9JJ8L0)
League 10Cúp 30,008
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 23,628
Số liệu cơ bản (#P2YGY90L)
League 9Cúp 23,628
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

Angie

Angie

(S)
(3) 11,621
Số liệu cơ bản (#YQGJLV8JV)
League 8Cúp 11,621
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (3)

(2) 27,507
Số liệu cơ bản (#20GQJ92L2)
League 9Cúp 27,507
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 37,364
Số liệu cơ bản (#2YUCQCULL)
League 10Cúp 37,364
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

el CACAS

el CACAS

(M)
(2) 28,199
Số liệu cơ bản (#CY9U9UC9)
League 9Cúp 28,199
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 29,687
Số liệu cơ bản (#82L0R2L8V)
League 9Cúp 29,687
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 38,755
Số liệu cơ bản (#8RLYVJ9J)
League 10Cúp 38,755
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 33,815
Số liệu cơ bản (#9LRLPLR2P)
League 10Cúp 33,815
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 28,249
Số liệu cơ bản (#89L0LPCU)
League 9Cúp 28,249
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 28,120
Số liệu cơ bản (#9U8CC09L)
League 9Cúp 28,120
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(1) 28,035
Số liệu cơ bản (#8RGURJLUP)
League 9Cúp 28,035
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(2) 26,765
Số liệu cơ bản (#82J08UQL)
League 9Cúp 26,765
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 26,212
Số liệu cơ bản (#8Y02L0RQ2)
League 9Cúp 26,212
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 26,172
Số liệu cơ bản (#9QPYY2080)
League 9Cúp 26,172
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 25,754
Số liệu cơ bản (#20YVCGYG)
League 9Cúp 25,754
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 25,362
Số liệu cơ bản (#VPQYJ2)
League 9Cúp 25,362
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

N3FI

N3FI

(M)
(2) 23,419
Số liệu cơ bản (#CYPVG09Q)
League 9Cúp 23,419
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 26,064
Số liệu cơ bản (#VJU92LQ)
League 9Cúp 26,064
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 25,231
Số liệu cơ bản (#P88RU80V)
League 9Cúp 25,231
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

OSWALDO

OSWALDO

(M)
(1) 30,853
Số liệu cơ bản (#8LYGPJU8Y)
League 10Cúp 30,853
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 29,444
Số liệu cơ bản (#98LC9RLU2)
League 9Cúp 29,444
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

ALI

ALI

(M)
(1) 28,956
Số liệu cơ bản (#928889CU)
League 9Cúp 28,956
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Virdino79

Virdino79

(M)
(2) 28,063
Số liệu cơ bản (#2RJ9VQ0J2)
League 9Cúp 28,063
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

Pablo

Pablo

(M)
(1) 25,454
Số liệu cơ bản (#R29U02L)
League 9Cúp 25,454
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

PABLO19

PABLO19

(M)
(2) 24,398
Số liệu cơ bản (#R9RRLR8Q)
League 9Cúp 24,398
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

TinenQa1

TinenQa1

(M)
(1) 24,267
Số liệu cơ bản (#80JGVC9RV)
League 9Cúp 24,267
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(2) 23,660
Số liệu cơ bản (#2PGV2UQC8)
League 9Cúp 23,660
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

J-GG

J-GG

(M)
(2) 23,557
Số liệu cơ bản (#82L8RULGG)
League 9Cúp 23,557
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(1) 23,006
Số liệu cơ bản (#PCL20G0Q9)
League 9Cúp 23,006
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Sans

Sans

(M)
(2) 22,851
Số liệu cơ bản (#2YP908Q2U)
League 9Cúp 22,851
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

Lásagus

Lásagus

(M)
(1) 22,498
Số liệu cơ bản (#UQLLYV2U)
League 9Cúp 22,498
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

rv|ivi

rv|ivi

(M)
(2) 22,140
Số liệu cơ bản (#8V2LVL288)
League 9Cúp 22,140
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

ANDRES

ANDRES

(M)
(2) 19,407
Số liệu cơ bản (#8JR2VYGC)
League 9Cúp 19,407
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 16,576
Số liệu cơ bản (#CC0UU0G9)
League 9Cúp 16,576
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 16,425
Số liệu cơ bản (#82VGUCUGU)
League 9Cúp 16,425
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

Chokoth

Chokoth

(M)
(2) 23,810
Số liệu cơ bản (#90UJGGJLY)
League 9Cúp 23,810
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 23,414
Số liệu cơ bản (#8LUUYQP2U)
League 9Cúp 23,414
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 16,204
Số liệu cơ bản (#2UJJJ0CVQ)
League 9Cúp 16,204
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

pmartin10

pmartin10

(M)
(1) 21,645
Số liệu cơ bản (#80QLP99YQ)
League 9Cúp 21,645
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 21,085
Số liệu cơ bản (#P82Y9U02)
League 9Cúp 21,085
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(2) 20,671
Số liệu cơ bản (#9LC099Y2Q)
League 9Cúp 20,671
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

nctm

nctm

(M)
(2) 20,129
Số liệu cơ bản (#9URUPQCU)
League 9Cúp 20,129
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

AleWin11

AleWin11

(M)
(2) 18,475
Số liệu cơ bản (#2Y2QPYPV)
League 9Cúp 18,475
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 17,553
Số liệu cơ bản (#YGUGYJQ8C)
League 9Cúp 17,553
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

AngelYT

AngelYT

(M)
(1) 21,194
Số liệu cơ bản (#PPR880P)
League 9Cúp 21,194
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Số liệu cơ bản (#CPYCUY0P)
League 10Cúp 30,487
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 23,927
Số liệu cơ bản (#2CJ82GRJ8)
League 9Cúp 23,927
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 23,805
Số liệu cơ bản (#9Q9PJGUUV)
League 9Cúp 23,805
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

camilo

camilo

(M)
(1) 21,171
Số liệu cơ bản (#VC0Q8JQ)
League 9Cúp 21,171
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 21,116
Số liệu cơ bản (#9G0YG0CV8)
League 9Cúp 21,116
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Bulacioss

Bulacioss

(M)
(1) 19,654
Số liệu cơ bản (#9RJ2QR908)
League 9Cúp 19,654
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

María

María

(M)
(1) 18,541
Số liệu cơ bản (#929QQPJUQ)
League 9Cúp 18,541
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

dani

dani

(M)
(1) 17,078
Số liệu cơ bản (#9P0L0G022)
League 9Cúp 17,078
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Are you buying Gems or Offers?

Support us by using code Brawlify