Club Icon

Twin Traders

#2UYLULPLV

World Trade Center | use mm

Tổng số Cúp

Tiến trình Cúp qua từng thời điểm. Tổng số Cúp là tổng cộng số cúp của toàn bộ thành viên trong CLB.

-6,006 recently
+0 hôm nay
+0 trong tuần này
+0 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Thông tin cơ bản
TrophyCúp 29
RankYêu cầuSố cúp cần có 0
Battle LogPhạm vi cúpPhạm vi số Cúp 29 - 29
InfoType Invite Only
Brawl NewsThành viên 1 / 30
Hỗn hợp
Thành viên 0 = 0%
Thành viên cấp cao 0 = 0%
Phó chủ tịch 0 = 0%
Chủ tịch No Leagueyl

Members (1/30)

yl

yl

(P)
(1) 29
Số liệu cơ bản (#RV0YPUYGP)
Search iconPosition 1
No LeagueCúp 29
Power League Solo iconVai trò President

Log (1)

Previous Members (27)

(2) 4,798
Số liệu cơ bản (#G2G8LY9JR)
League 5Cúp 4,798
Power League Solo iconVai trò President

Log (2)

R35s

R35s

(M)
(2) 1,237
Số liệu cơ bản (#RUJ8V8GQL)
League 2Cúp 1,237
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

Số liệu cơ bản (#2YPUQUQP89)
League 1Cúp 721
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 36,565
Số liệu cơ bản (#2C882RGCG)
League 10Cúp 36,565
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 21,829
Số liệu cơ bản (#8VQJJYGVL)
League 9Cúp 21,829
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

nygga

nygga

(M)
(2) 7,386
Số liệu cơ bản (#R8QP9QC9U)
League 6Cúp 7,386
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(1) 78,453
Số liệu cơ bản (#900JJC89Q)
League 11Cúp 78,453
Power League Solo iconVai trò President

Log (1)

Asta№1

Asta№1

(VP)
(1) 70,114
Số liệu cơ bản (#J0UCJ9LJ)
League 11Cúp 70,114
Power League Solo iconVai trò Vice President

Log (1)

(1) 67,660
Số liệu cơ bản (#88GQ0JQLP)
League 11Cúp 67,660
Power League Solo iconVai trò Vice President

Log (1)

(1) 59,405
Số liệu cơ bản (#9JUP0QVRV)
League 11Cúp 59,405
Power League Solo iconVai trò Vice President

Log (1)

(2) 54,960
Số liệu cơ bản (#P890JULG2)
League 11Cúp 54,960
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (2)

(1) 53,682
Số liệu cơ bản (#8QUQUL0Q9)
League 11Cúp 53,682
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (1)

Motre😡

Motre😡

(S)
(2) 53,032
Số liệu cơ bản (#PY0G0RG0)
League 11Cúp 53,032
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (2)

(1) 48,676
Số liệu cơ bản (#2UQYJQJCJ)
League 10Cúp 48,676
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (1)

(1) 44,573
Số liệu cơ bản (#UPVJ0LQV)
League 10Cúp 44,573
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (1)

(1) 42,493
Số liệu cơ bản (#JPCQYR8)
League 10Cúp 42,493
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (1)

(2) 38,849
Số liệu cơ bản (#2U28L0QYP)
League 10Cúp 38,849
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

Kyro😡

Kyro😡

(S)
(1) 38,641
Số liệu cơ bản (#8VLRPYJCV)
League 10Cúp 38,641
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (1)

(2) 37,247
Số liệu cơ bản (#LRYRL08J9)
League 10Cúp 37,247
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (2)

(1) 36,338
Số liệu cơ bản (#8QUJCYGQU)
League 10Cúp 36,338
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (1)

(2) 34,430
Số liệu cơ bản (#GLRYRPQUP)
League 10Cúp 34,430
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (2)

(1) 34,340
Số liệu cơ bản (#RQCLVRJJP)
League 10Cúp 34,340
Power League Solo iconVai trò Vice President

Log (1)

(1) 32,117
Số liệu cơ bản (#2VQUV0GQ9)
League 10Cúp 32,117
Power League Solo iconVai trò Vice President

Log (1)

(1) 29,914
Số liệu cơ bản (#GJ2Q2YJQJ)
League 9Cúp 29,914
Power League Solo iconVai trò Vice President

Log (1)

(2) 17,867
Số liệu cơ bản (#9GLRPQPYL)
League 9Cúp 17,867
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(1) 10,620
Số liệu cơ bản (#2GRR2VVJ0)
League 8Cúp 10,620
Power League Solo iconVai trò Vice President

Log (1)

(2) 2,265
Số liệu cơ bản (#2Y2G9Q8CCG)
League 3Cúp 2,265
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

Great deals that support us for free!

Support us by using code Brawlify

Support in-game