Creator Boost Hỗ trợ chúng tôi bằng cách sử dụng mã Brawlify
Club Icon

Oasis Paradise

#GCC2JGL8

<c5>The Oasis Family</c> | adults/16+ if mature | Learn, Lead, Laugh | Discord required: EHyeCe7 | Asia | Team If You Can

Tổng số Cúp

Tiến trình Cúp qua từng thời điểm. Tổng số Cúp là tổng cộng số cúp của toàn bộ thành viên trong CLB.

+43 recently
+0 hôm nay
+0 trong tuần này
-4,380 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Thông tin cơ bản
TrophyCúp 790,312
RankYêu cầuSố cúp cần có 18,000
Battle LogPhạm vi cúpPhạm vi số Cúp 3,169 - 40,952
InfoType Open
Brawl NewsThành viên 30 / 30
Hỗn hợp
Thành viên 28 = 93%
Thành viên cấp cao 0 = 0%
Phó chủ tịch 1 = 3%
Chủ tịch League 9OAS|mini z3n

Club Log (1)

Type (5)

Members (30/30)

40,952
Số liệu cơ bản (#PVUC9PLV)
Search iconPosition 1
League 10Cúp 40,952
Power League Solo iconVai trò Member
(1) 37,103
Số liệu cơ bản (#2CQY2GR9)
Search iconPosition 2
League 10Cúp 37,103
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

metronite

metronite

(M)
33,622
Số liệu cơ bản (#Y92J8LV80)
Search iconPosition 3
League 10Cúp 33,622
Power League Solo iconVai trò Member
33,162
Số liệu cơ bản (#22LU2VYPU)
Search iconPosition 4
League 10Cúp 33,162
Power League Solo iconVai trò Member
33,136
Số liệu cơ bản (#PU8LVQ)
Search iconPosition 5
League 10Cúp 33,136
Power League Solo iconVai trò Member
wish97

wish97

(M)
31,827
Số liệu cơ bản (#88Q0V08P)
Search iconPosition 6
League 10Cúp 31,827
Power League Solo iconVai trò Member
(1) 30,933
Số liệu cơ bản (#GULRGQ80)
Search iconPosition 7
League 10Cúp 30,933
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

30,727
Số liệu cơ bản (#J28VG0U)
Search iconPosition 8
League 10Cúp 30,727
Power League Solo iconVai trò Member
30,345
Số liệu cơ bản (#QJVCYU9Y)
Search iconPosition 9
League 10Cúp 30,345
Power League Solo iconVai trò Member
CrusioOP

CrusioOP

(M)
30,114
Số liệu cơ bản (#92CRV8L2U)
Search iconPosition 10
League 10Cúp 30,114
Power League Solo iconVai trò Member
Zygarde

Zygarde

(M)
29,689
Số liệu cơ bản (#9Q0R8CL29)
Search iconPosition 11
League 9Cúp 29,689
Power League Solo iconVai trò Member
kunjuno

kunjuno

(M)
(1) 29,676
Số liệu cơ bản (#YY02JJ22V)
Search iconPosition 12
League 9Cúp 29,676
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 29,661
Số liệu cơ bản (#2PR0QVCV)
Search iconPosition 13
League 9Cúp 29,661
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

TOAA

TOAA

(M)
(1) 29,442
Số liệu cơ bản (#YJPYVULC0)
Search iconPosition 14
League 9Cúp 29,442
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(3) 29,027
Số liệu cơ bản (#PY0PC9LCV)
Search iconPosition 15
League 9Cúp 29,027
Power League Solo iconVai trò Member

Log (3)

RIKSTER

RIKSTER

(M)
(1) 28,600
Số liệu cơ bản (#8QU2QJY)
Search iconPosition 16
League 9Cúp 28,600
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

:O

:O

(M)
(1) 27,773
Số liệu cơ bản (#9L2J22PPU)
Search iconPosition 17
League 9Cúp 27,773
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

DreamDARK

DreamDARK

(M)
27,462
Số liệu cơ bản (#2UJ0PGC92)
Search iconPosition 18
League 9Cúp 27,462
Power League Solo iconVai trò Member
Zury1

Zury1

(M)
(1) 26,207
Số liệu cơ bản (#LYUVULPG)
Search iconPosition 19
League 9Cúp 26,207
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 25,575
Số liệu cơ bản (#8CQ8UYQLC)
Search iconPosition 20
League 9Cúp 25,575
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

25,225
Số liệu cơ bản (#GGU8VJGY)
Search iconPosition 21
League 9Cúp 25,225
Power League Solo iconVai trò President
ShibaInu

ShibaInu

(M)
(1) 24,896
Số liệu cơ bản (#LUQJVLRRG)
Search iconPosition 22
League 9Cúp 24,896
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Thomas

Thomas

(M)
22,061
Số liệu cơ bản (#GJJVC9VQ)
Search iconPosition 23
League 9Cúp 22,061
Power League Solo iconVai trò Member
Akerbage

Akerbage

(M)
(1) 21,933
Số liệu cơ bản (#82RVYGLL)
Search iconPosition 24
League 9Cúp 21,933
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 19,420
Số liệu cơ bản (#LQJR99RU)
Search iconPosition 25
League 9Cúp 19,420
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 18,374
Số liệu cơ bản (#RL0LRVPV)
Search iconPosition 26
League 9Cúp 18,374
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 16,707
Số liệu cơ bản (#208GGL9GJ)
Search iconPosition 27
League 9Cúp 16,707
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Hrish

Hrish

(M)
(3) 15,318
Số liệu cơ bản (#L8VYR2YL0)
Search iconPosition 28
League 8Cúp 15,318
Power League Solo iconVai trò Member

Log (3)

(1) 8,176
Số liệu cơ bản (#2PJV999R0)
Search iconPosition 29
League 7Cúp 8,176
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 3,169
Số liệu cơ bản (#Q8G8YQ8GQ)
Search iconPosition 30
League 4Cúp 3,169
Power League Solo iconVai trò Vice President

Log (1)

Previous Members (39)

(1) 29,386
Số liệu cơ bản (#C9QJRL0L)
League 9Cúp 29,386
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 24,853
Số liệu cơ bản (#9P2RRGR2)
League 9Cúp 24,853
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

PREDATOR

PREDATOR

(M)
(2) 23,763
Số liệu cơ bản (#V2QYP8QR)
League 9Cúp 23,763
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

Doc

Doc

(M)
(2) 19,877
Số liệu cơ bản (#PQ890VLV)
League 9Cúp 19,877
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

Idk

Idk

(M)
(1) 27,799
Số liệu cơ bản (#8PPYUVUC)
League 9Cúp 27,799
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(2) 25,951
Số liệu cơ bản (#82JGJJV8)
League 9Cúp 25,951
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 15,762
Số liệu cơ bản (#9RLY0Q0CL)
League 8Cúp 15,762
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 2,300
Số liệu cơ bản (#QPQPUVPU0)
League 3Cúp 2,300
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

XI|INoob

XI|INoob

(M)
(1) 27,863
Số liệu cơ bản (#9J822ULG9)
League 9Cúp 27,863
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(2) 38,729
Số liệu cơ bản (#V8RR9UV)
League 10Cúp 38,729
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 18,188
Số liệu cơ bản (#Y8YUUG8R)
League 9Cúp 18,188
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(1) 25,340
Số liệu cơ bản (#P98QV9LYU)
League 9Cúp 25,340
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 32,398
Số liệu cơ bản (#P9CLL2RJQ)
League 10Cúp 32,398
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Teng

Teng

(M)
(1) 26,788
Số liệu cơ bản (#PCPUPVYJU)
League 9Cúp 26,788
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Fliyxx

Fliyxx

(M)
(1) 26,550
Số liệu cơ bản (#2URUJGY2Y)
League 9Cúp 26,550
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Hamza7

Hamza7

(M)
(2) 23,375
Số liệu cơ bản (#PPRVP0RPY)
League 9Cúp 23,375
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 22,218
Số liệu cơ bản (#RR02URUU)
League 9Cúp 22,218
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

HERO

HERO

(M)
(2) 20,873
Số liệu cơ bản (#9CCGUPU0R)
League 9Cúp 20,873
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 23,427
Số liệu cơ bản (#2092989R)
League 9Cúp 23,427
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

Sebastian

Sebastian

(M)
(2) 28,183
Số liệu cơ bản (#9CCQCJUCY)
League 9Cúp 28,183
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

***rbek

***rbek

(M)
(2) 21,256
Số liệu cơ bản (#L29YJ90UY)
League 9Cúp 21,256
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 19,961
Số liệu cơ bản (#VRGG9829)
League 9Cúp 19,961
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(1) 31,972
Số liệu cơ bản (#8PRJY0L8V)
League 10Cúp 31,972
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(2) 28,938
Số liệu cơ bản (#2CJ8RV0LQ)
League 9Cúp 28,938
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

Kind.A

Kind.A

(M)
(2) 23,568
Số liệu cơ bản (#JUU29VL2)
League 9Cúp 23,568
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 21,755
Số liệu cơ bản (#8URUV9VQ8)
League 9Cúp 21,755
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 18,044
Số liệu cơ bản (#L8GYRRL0L)
League 9Cúp 18,044
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 25,970
Số liệu cơ bản (#2LLLYUVLU)
League 9Cúp 25,970
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

Goose Egg

Goose Egg

(M)
(1) 28,812
Số liệu cơ bản (#20J9GLR98)
League 9Cúp 28,812
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

StremZ

StremZ

(M)
(1) 21,841
Số liệu cơ bản (#QPY88RQ2Y)
League 9Cúp 21,841
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 36,133
Số liệu cơ bản (#P2PR8VYU)
League 10Cúp 36,133
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(2) 25,935
Số liệu cơ bản (#2U8GL9R8L)
League 9Cúp 25,935
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

P1M5

P1M5

(M)
(1) 16,041
Số liệu cơ bản (#CJ22YRJG)
League 9Cúp 16,041
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

zionslion

zionslion

(M)
(2) 21,367
Số liệu cơ bản (#2JGRQQ20)
League 9Cúp 21,367
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

cr7Bugha1

cr7Bugha1

(M)
(2) 25,722
Số liệu cơ bản (#8VYC989VR)
League 9Cúp 25,722
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(1) 21,468
Số liệu cơ bản (#V0JLYJ8P)
League 9Cúp 21,468
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 26,287
Số liệu cơ bản (#8YRC9V2L)
League 9Cúp 26,287
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 17,691
Số liệu cơ bản (#8JL0Q889L)
League 9Cúp 17,691
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (1)

§StaN§

§StaN§

(M)
(1) 20,238
Số liệu cơ bản (#PP28RCP0)
League 9Cúp 20,238
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Are you buying Gems or Offers?

Support us by using code Brawlify