С͓̽т͓̽а͓̽л͓̽к͓̽'s profile icon

С͓̽т͓̽а͓̽л͓̽к͓̽

#QVVQCUQ8

Pushes (6)

Jan 18th (25 battles)

37m
19d 10h ago

Jan 18th 20:49 - Jan 18th 22:24

Battle Time: 37m

Push Time: 1h 35m

Trophy Gain: -20

Emz -20

9W 11L 5D (36%)

Duo Showdown Emz
Duo Showdown Emz
Duo Showdown Emz
Duo Showdown Emz
Duo Showdown Emz
Duo Showdown Emz
Duo Showdown Emz
Duo Showdown Emz
Duo Showdown Emz
Duo Showdown Emz
Duo Showdown Emz
Duo Showdown Emz
Duo Showdown Emz
Duo Showdown Emz
Duo Showdown Emz
Duo Showdown Emz
Duo Showdown Emz
Duo Showdown Emz
Duo Showdown Emz
Duo Showdown Emz
Duo Showdown Emz
Duo Showdown Emz
Duo Showdown Emz
Duo Showdown Emz
Duo Showdown Emz

Nov 21st (25 battles)

35m
77d 10h ago

Nov 21st 21:59 - Nov 21st 22:45

Battle Time: 35m

Push Time: 46m

Trophy Gain: -89

Gene -91
Mortis +7
El Primo -5

4W 15L 6D (16%)

Duo Showdown Gene
Duo Showdown Gene
Duo Showdown Gene
Duo Showdown Gene
Duo Showdown Gene
Duo Showdown Gene
Duo Showdown Gene
Duo Showdown Gene
Duo Showdown Gene
Duo Showdown Gene
Duo Showdown Gene
Duo Showdown Gene
Duo Showdown Gene
Duo Showdown Gene
Duo Showdown Gene
Duo Showdown Gene
Duo Showdown Gene
Brawl Ball Gene
Brawl Ball Gene
Duo Showdown Gene
Duo Showdown Gene
Duo Showdown Gene
Duo Showdown Gene
Duo Showdown Mortis
Duo Showdown El Primo

Nov 6th (4 battles)

6m
93d 3h ago

Nov 6th 04:57 - Nov 6th 05:08

Battle Time: 6m

Push Time: 11m

Trophy Gain: +8

Ruffs +8

3W 1L 0D (75%)

Duo Showdown Ruffs
Duo Showdown Ruffs
Boss Fight Ruffs
Boss Fight Ruffs

Sep 17th (5 battles)

8m
143d ago

Sep 17th 08:35 - Sep 17th 08:46

Battle Time: 8m

Push Time: 10m

Trophy Gain: +10

Gene +10

3W 2L 0D (60%)

Gem Grab Gene
Gem Grab Gene
Knockout Gene
Knockout Gene
Knockout Gene

Sep 16th (5 battles)

7m
144d 1h ago

Sep 16th 05:33 - Sep 16th 07:13

Battle Time: 7m

Push Time: 1h 39m

Trophy Gain: +15

Darryl +15

3W 2L 0D (60%)

Solo Showdown Darryl
Solo Showdown Darryl
Solo Showdown Darryl
Solo Showdown Darryl
Solo Showdown Darryl

Sep 15th (15 battles)

22m
144d 22h ago

Sep 15th 10:25 - Sep 15th 10:45

Battle Time: 22m

Push Time: 22m

Trophy Gain: +14

Darryl +14

7W 8L 0D (46.7%)

Solo Showdown Darryl
Solo Showdown Darryl
Solo Showdown Darryl
Solo Showdown Darryl
Solo Showdown Darryl
Solo Showdown Darryl
Solo Showdown Darryl
Solo Showdown Darryl
Solo Showdown Darryl
Solo Showdown Darryl
Solo Showdown Darryl
Solo Showdown Darryl
Solo Showdown Darryl
Solo Showdown Darryl
Solo Showdown Darryl

Are you buying Gems or Offers?

Support us by using code Brawlify