Creator Boost 使用代码Brawlify来支持我们

每日战术 个人化

已显示今天的胜率。 胜率是以最近的战斗计算的。

个人挑选

#
×

▼ 下滑查看数据 ▼

勇往直前

勇往直前

地图数据

上次更新 地图数据

胜率显示英雄的胜率。

使用率显示英雄的使用率。

英雄 胜率 使用率
雅琪 80.7% 0.3%
罗莎 80.5% 0.7%
公牛 79.5% 1.8%
潘妮 79.3% 1.0%
雪莉 78.6% 1.9%
妮塔 78.0% 0.9%
黑鸦 77.5% 3.4%
斯派克 77.4% 3.8%
卡尔 77.4% 0.7%
柯尔特 77.1% 5.2%
拜伦 76.9% 2.3%
麦克斯 76.7% 1.4%
艾尔·普里莫 76.7% 1.2%
巴利 76.5% 0.5%
瑞科 76.4% 1.6%
波克 76.3% 0.4%
杰西 75.8% 1.9%
帕姆 75.6% 1.3%
佩佩 75.5% 7.3%
吉恩 75.4% 1.2%
达里尔 75.3% 1.9%
珍妮特 75.3% 1.0%
伊芙 75.1% 2.1%
阿拾 74.9% 0.5%
梅格 74.7% 0.4%
格里夫 74.3% 1.5%
小罗 74.2% 1.0%
里昂 73.5% 3.1%
科莱特 73.5% 1.1%
斯图 73.1% 2.1%
艾魅 73.0% 2.0%
爆破麦克 72.8% 1.5%
纳妮 72.8% 3.3%
弗兰肯 72.6% 0.8%
萝拉 72.5% 1.8%
沙迪 72.5% 0.6%
瑟奇 72.4% 1.7%
格罗姆 72.4% 0.5%
莫提斯 72.3% 0.9%
贝亚 72.3% 4.6%
迪克 72.0% 0.6%
琥珀 72.0% 1.0%
贝尔 72.0% 2.6%
阿渤 71.9% 2.1%
P先生 71.5% 0.7%
布洛克 71.4% 5.2%
塔拉 71.3% 1.8%
巴兹 71.3% 1.6%
格尔 71.2% 2.8%
芽芽 70.5% 0.4%
8比特 70.2% 1.3%
艾德加 70.1% 4.1%
拉夫上校 69.2% 0.6%
阿方 68.9% 2.2%
比比 68.1% 0.6%
史魁克 67.7% 1.4%
×

▼ 下滑查看数据 ▼

潜影巨蛇

潜影巨蛇

地图数据

上次更新 地图数据

胜率显示英雄的胜率。

使用率显示英雄的使用率。

英雄 胜率 使用率
巴利 81.5% 0.2%
潘妮 78.6% 0.5%
杰西 76.2% 1.3%
8比特 75.8% 1.0%
梅格 74.8% 0.4%
沙迪 72.6% 0.5%
柯尔特 72.2% 3.1%
瑞科 72.2% 1.0%
爆破麦克 71.9% 0.8%
比比 71.7% 1.0%
黑鸦 71.5% 5.5%
科莱特 71.4% 0.7%
卡尔 71.2% 0.4%
艾尔·普里莫 71.0% 1.3%
塔拉 70.7% 4.9%
麦克斯 70.5% 0.9%
纳妮 70.5% 1.7%
雅琪 70.1% 0.5%
伊芙 70.0% 1.8%
P先生 70.0% 0.5%
格尔 69.9% 5.3%
妮塔 69.8% 0.8%
拉夫上校 69.7% 0.4%
格里夫 69.6% 2.1%
帕姆 69.5% 1.4%
里昂 69.0% 3.0%
斯图 69.0% 2.0%
萝拉 68.8% 1.8%
斯派克 68.7% 4.0%
弗兰肯 68.3% 1.0%
珍妮特 67.9% 1.0%
波克 67.9% 0.2%
布洛克 67.4% 3.5%
瑟奇 67.2% 1.5%
雪莉 66.9% 4.5%
艾德加 66.9% 5.2%
贝亚 66.7% 2.7%
迪克 66.7% 0.3%
罗莎 66.6% 4.1%
琥珀 66.6% 1.1%
阿方 66.5% 2.6%
史魁克 66.4% 1.2%
公牛 66.3% 1.9%
拜伦 66.0% 1.1%
艾魅 66.0% 2.8%
阿渤 65.5% 4.0%
吉恩 64.8% 0.7%
达里尔 64.7% 2.7%
佩佩 64.6% 2.6%
小罗 64.4% 0.7%
巴兹 64.3% 2.4%
莫提斯 64.2% 0.8%
格罗姆 63.1% 0.3%
贝尔 62.5% 1.2%
阿拾 62.2% 0.7%
芽芽 54.5% 0.1%
×

▼ 下滑查看数据 ▼

猿猴迷阵

猿猴迷阵

地图数据

上次更新 地图数据

胜率显示英雄的胜率。

使用率显示英雄的使用率。

英雄 胜率 使用率
潘妮 76.3% 0.4%
8比特 75.9% 0.6%
艾尔·普里莫 74.9% 0.8%
波克 73.6% 0.2%
杰西 71.0% 1.1%
拜伦 71.0% 0.8%
珍妮特 70.6% 1.2%
梅格 70.1% 0.3%
小罗 69.9% 0.6%
阿拾 69.0% 0.7%
格里夫 69.0% 2.2%
琥珀 68.8% 0.7%
黑鸦 68.6% 4.2%
妮塔 68.3% 0.7%
纳妮 68.0% 1.3%
斯派克 68.0% 5.3%
斯图 67.9% 3.8%
艾魅 67.8% 2.6%
柯尔特 67.8% 2.5%
瑞科 67.6% 1.5%
史魁克 67.2% 1.6%
卡尔 67.2% 0.4%
阿渤 67.1% 2.0%
莫提斯 67.1% 0.9%
萝拉 67.0% 1.4%
公牛 67.0% 0.7%
比比 67.0% 1.1%
巴兹 66.9% 3.0%
帕姆 66.9% 1.1%
沙迪 66.9% 0.6%
佩佩 66.8% 1.7%
布洛克 66.8% 3.8%
迪克 66.8% 1.2%
伊芙 66.5% 2.2%
格尔 66.3% 7.2%
科莱特 66.2% 0.6%
巴利 66.1% 1.5%
雅琪 66.0% 0.5%
塔拉 66.0% 4.1%
贝亚 66.0% 2.6%
爆破麦克 65.9% 3.2%
里昂 65.8% 3.7%
艾德加 65.7% 5.7%
弗兰肯 65.3% 1.1%
麦克斯 65.0% 1.0%
拉夫上校 64.9% 0.3%
阿方 64.9% 2.5%
贝尔 64.5% 0.9%
雪莉 64.4% 2.2%
罗莎 64.0% 1.0%
吉恩 63.7% 0.8%
达里尔 63.4% 3.4%
P先生 63.0% 1.2%
芽芽 62.8% 0.5%
瑟奇 62.5% 2.4%
格罗姆 61.0% 0.6%
×

▼ 下滑查看数据 ▼

斗士命运

斗士命运

地图数据

上次更新 地图数据

胜率显示英雄的胜率。

使用率显示英雄的使用率。

英雄 胜率 使用率
吉恩 62.6% 1.1%
格罗姆 62.6% 0.8%
伊芙 62.5% 1.9%
格里夫 62.3% 1.8%
萝拉 62.0% 1.8%
琥珀 61.3% 0.9%
珍妮特 61.1% 2.3%
小罗 60.6% 1.1%
帕姆 60.1% 1.3%
史魁克 60.0% 1.4%
拉夫上校 59.9% 0.8%
阿方 59.8% 2.8%
阿拾 59.8% 1.1%
芽芽 59.5% 0.9%
杰西 59.5% 0.9%
拜伦 59.0% 1.3%
斯派克 58.8% 5.5%
贝尔 58.7% 1.0%
梅格 58.6% 0.7%
P先生 58.5% 1.0%
麦克斯 58.1% 1.2%
巴利 58.1% 1.5%
佩佩 58.0% 1.5%
迪克 57.9% 0.9%
巴兹 57.8% 2.5%
纳妮 57.7% 1.2%
柯尔特 57.7% 2.1%
8比特 57.7% 0.7%
格尔 57.6% 6.6%
阿渤 57.5% 1.5%
黑鸦 57.3% 3.4%
瑞科 57.3% 1.0%
艾魅 57.1% 1.9%
里昂 57.0% 3.0%
雅琪 56.9% 0.5%
贝亚 56.8% 2.5%
塔拉 56.8% 4.9%
弗兰肯 56.6% 1.6%
斯图 56.6% 4.8%
艾德加 56.5% 3.9%
瑟奇 56.4% 2.1%
沙迪 56.4% 0.6%
公牛 56.4% 0.7%
达里尔 56.3% 3.0%
爆破麦克 56.3% 2.4%
科莱特 56.0% 1.3%
雪莉 55.6% 1.9%
艾尔·普里莫 55.4% 0.9%
潘妮 55.3% 0.7%
布洛克 55.2% 2.5%
莫提斯 54.6% 1.8%
妮塔 54.6% 0.9%
卡尔 54.6% 0.8%
比比 54.0% 1.5%
波克 53.5% 0.6%
罗莎 50.9% 0.5%
×

▼ 下滑查看数据 ▼

危险密室

危险密室

地图数据

上次更新 地图数据

胜率显示英雄的胜率。

使用率显示英雄的使用率。

英雄 胜率 使用率
阿拾 65.8% 1.0%
拉夫上校 65.5% 0.7%
珍妮特 65.0% 2.4%
梅格 64.6% 0.7%
萝拉 63.4% 1.6%
P先生 63.2% 0.9%
贝尔 62.9% 0.9%
杰西 62.6% 0.9%
拜伦 62.5% 1.3%
潘妮 61.7% 0.6%
巴利 61.3% 0.9%
史魁克 61.3% 1.6%
8比特 61.3% 0.8%
格罗姆 60.7% 0.8%
小罗 60.5% 0.8%
阿方 60.2% 2.6%
佩佩 60.1% 1.4%
芽芽 60.0% 1.5%
格里夫 59.9% 1.9%
吉恩 59.9% 0.9%
帕姆 59.7% 2.0%
阿渤 59.6% 1.6%
雪莉 59.4% 1.5%
巴兹 58.6% 2.2%
艾魅 58.1% 2.1%
斯派克 58.1% 6.2%
比比 58.0% 1.2%
柯尔特 58.0% 2.1%
黑鸦 57.9% 3.8%
麦克斯 57.7% 1.3%
格尔 57.6% 8.5%
沙迪 57.6% 0.5%
斯图 57.5% 4.7%
贝亚 57.4% 2.8%
雅琪 57.1% 0.5%
伊芙 57.1% 1.9%
里昂 56.9% 2.9%
罗莎 56.9% 0.5%
达里尔 56.5% 3.0%
艾德加 56.2% 4.0%
公牛 56.2% 0.5%
波克 56.2% 0.5%
琥珀 56.1% 0.8%
瑞科 55.7% 1.1%
布洛克 55.7% 2.2%
爆破麦克 55.7% 2.2%
瑟奇 55.6% 1.9%
纳妮 55.6% 0.9%
科莱特 55.5% 1.0%
卡尔 55.4% 0.6%
迪克 55.1% 0.9%
塔拉 54.2% 4.9%
妮塔 54.0% 0.8%
弗兰肯 52.6% 1.3%
艾尔·普里莫 51.6% 0.7%
莫提斯 50.7% 1.8%
×

▼ 下滑查看数据 ▼

危险密室

危险密室

地图数据

上次更新 地图数据

胜率显示英雄的胜率。

使用率显示英雄的使用率。

英雄 胜率 使用率
阿拾 65.8% 1.0%
拉夫上校 65.5% 0.7%
珍妮特 65.0% 2.4%
梅格 64.6% 0.7%
萝拉 63.4% 1.6%
P先生 63.2% 0.9%
贝尔 62.9% 0.9%
杰西 62.6% 0.9%
拜伦 62.5% 1.3%
潘妮 61.7% 0.6%
巴利 61.3% 0.9%
史魁克 61.3% 1.6%
8比特 61.3% 0.8%
格罗姆 60.7% 0.8%
小罗 60.5% 0.8%
阿方 60.2% 2.6%
佩佩 60.1% 1.4%
芽芽 60.0% 1.5%
格里夫 59.9% 1.9%
吉恩 59.9% 0.9%
帕姆 59.7% 2.0%
阿渤 59.6% 1.6%
雪莉 59.4% 1.5%
巴兹 58.6% 2.2%
艾魅 58.1% 2.1%
斯派克 58.1% 6.2%
比比 58.0% 1.2%
柯尔特 58.0% 2.1%
黑鸦 57.9% 3.8%
麦克斯 57.7% 1.3%
格尔 57.6% 8.5%
沙迪 57.6% 0.5%
斯图 57.5% 4.7%
贝亚 57.4% 2.8%
雅琪 57.1% 0.5%
伊芙 57.1% 1.9%
里昂 56.9% 2.9%
罗莎 56.9% 0.5%
达里尔 56.5% 3.0%
艾德加 56.2% 4.0%
公牛 56.2% 0.5%
波克 56.2% 0.5%
琥珀 56.1% 0.8%
瑞科 55.7% 1.1%
布洛克 55.7% 2.2%
爆破麦克 55.7% 2.2%
瑟奇 55.6% 1.9%
纳妮 55.6% 0.9%
科莱特 55.5% 1.0%
卡尔 55.4% 0.6%
迪克 55.1% 0.9%
塔拉 54.2% 4.9%
妮塔 54.0% 0.8%
弗兰肯 52.6% 1.3%
艾尔·普里莫 51.6% 0.7%
莫提斯 50.7% 1.8%
×

▼ 下滑查看数据 ▼

残破蛋壳

残破蛋壳

地图数据

上次更新 地图数据

胜率显示英雄的胜率。

使用率显示英雄的使用率。

平均荣耀等级显示一个英雄的平均排名。

英雄 胜率 使用率 平均荣耀等级
珍妮特 52.1% 4.5% 4.7
伊芙 50.6% 4.2% 4.9
罗莎 49.2% 1.1% 4.9
达里尔 46.5% 2.1% 5.1
8比特 46.1% 1.3% 5.1
阿拾 45.7% 1.1% 5.1
帕姆 45.7% 1.8% 5.1
弗兰肯 45.1% 1.3% 5.1
艾尔·普里莫 44.7% 2.7% 5.3
萝拉 43.8% 1.4% 5.3
比比 43.1% 2.3% 5.3
阿方 42.9% 3.0% 5.3
格里夫 42.8% 1.9% 5.3
格尔 42.8% 2.7% 5.3
雅琪 42.6% 0.9% 5.3
麦克斯 42.6% 2.3% 5.3
公牛 42.5% 1.6% 5.4
巴兹 41.9% 2.7% 5.4
卡尔 41.8% 1.3% 5.3
里昂 41.3% 3.4% 5.5
艾德加 40.9% 5.0% 5.6
沙迪 40.6% 0.7% 5.5
妮塔 40.2% 1.1% 5.5
阿渤 39.8% 1.6% 5.5
雪莉 39.5% 3.1% 5.6
小罗 39.5% 1.1% 5.5
斯派克 39.2% 2.0% 5.5
芽芽 38.8% 0.6% 5.7
吉恩 38.7% 0.9% 5.6
史魁克 38.6% 1.0% 5.7
科莱特 38.4% 1.4% 5.6
琥珀 38.0% 0.8% 5.7
瑟奇 37.7% 3.4% 5.7
纳妮 37.7% 1.2% 5.7
塔拉 37.5% 1.7% 5.7
莫提斯 37.5% 3.9% 5.8
黑鸦 37.0% 2.5% 5.7
拉夫上校 36.9% 1.0% 5.8
斯图 36.5% 2.6% 5.8
梅格 36.3% 0.5% 5.9
贝亚 36.3% 1.4% 5.8
柯尔特 36.1% 2.2% 5.8
格罗姆 36.0% 0.7% 5.9
艾魅 35.8% 1.6% 5.8
爆破麦克 35.3% 2.7% 5.9
布洛克 35.0% 1.9% 5.9
P先生 34.8% 0.8% 5.9
贝尔 34.6% 0.9% 5.9
佩佩 34.6% 1.0% 5.9
波克 34.6% 1.1% 5.8
瑞科 34.1% 1.2% 6.0
杰西 33.9% 1.0% 6.0
潘妮 32.0% 0.9% 6.0
拜伦 31.9% 1.3% 6.1
巴利 30.3% 0.9% 6.2
迪克 25.6% 0.8% 6.5
×

▼ 下滑查看数据 ▼

残破蛋壳

残破蛋壳

地图数据

上次更新 地图数据

胜率显示英雄的胜率。

使用率显示英雄的使用率。

英雄 胜率 使用率
珍妮特 52.9% 4.1%
伊芙 51.8% 5.7%
P先生 43.9% 1.5%
阿拾 43.7% 1.0%
萝拉 43.2% 1.5%
沙迪 42.1% 0.9%
斯派克 42.0% 2.6%
麦克斯 42.0% 1.9%
格里夫 41.8% 1.6%
芽芽 41.8% 1.1%
格罗姆 41.8% 1.0%
里昂 41.4% 2.9%
梅格 41.2% 0.7%
阿方 41.2% 2.3%
黑鸦 41.2% 3.3%
史魁克 40.8% 1.7%
艾德加 40.8% 3.6%
琥珀 40.7% 1.0%
拉夫上校 40.6% 1.4%
卡尔 40.6% 1.2%
布洛克 40.3% 3.4%
格尔 39.9% 1.7%
达里尔 39.8% 1.5%
贝尔 39.8% 1.4%
小罗 39.7% 1.1%
吉恩 39.6% 1.3%
塔拉 39.3% 1.6%
阿渤 39.3% 2.3%
贝亚 39.1% 2.0%
艾魅 39.0% 2.0%
纳妮 38.9% 1.2%
科莱特 38.6% 1.2%
斯图 38.5% 2.1%
8比特 38.4% 1.0%
帕姆 38.4% 1.1%
瑟奇 38.4% 2.8%
杰西 38.2% 1.7%
巴兹 38.1% 1.6%
波克 38.0% 1.6%
莫提斯 37.9% 2.2%
佩佩 37.9% 1.5%
拜伦 37.9% 2.4%
弗兰肯 37.9% 0.8%
爆破麦克 37.9% 3.2%
比比 37.8% 1.1%
潘妮 37.6% 1.4%
瑞科 37.6% 1.3%
迪克 37.5% 1.6%
妮塔 37.3% 1.2%
罗莎 37.3% 0.8%
雅琪 36.2% 0.7%
柯尔特 36.2% 2.6%
公牛 36.1% 1.0%
雪莉 35.5% 2.0%
巴利 34.8% 1.2%
艾尔·普里莫 34.8% 1.1%
×

▼ 下滑查看数据 ▼

宝石要塞

宝石要塞

地图数据

上次更新 地图数据

胜率显示英雄的胜率。

使用率显示英雄的使用率。

获得乱斗之星频率显示英雄的使用星徽之力的频率。

英雄 胜率 使用率 获得乱斗之星频率
珍妮特 71.5% 3.7% 6.2%
伊芙 65.7% 1.8% 1.5%
梅格 64.1% 0.9% 1.0%
拉夫上校 63.6% 1.2% 0.9%
萝拉 63.0% 1.4% 1.5%
阿拾 62.3% 1.6% 3.4%
卡尔 61.1% 1.1% 1.0%
塔拉 60.5% 4.8% 5.2%
黑鸦 60.0% 2.8% 0.8%
杰西 59.5% 2.7% 3.3%
阿方 59.1% 2.0% 2.7%
麦克斯 58.8% 1.4% 1.2%
史魁克 58.7% 1.8% 1.7%
帕姆 58.4% 2.6% 3.5%
罗莎 58.0% 2.8% 4.5%
格里夫 57.5% 1.6% 2.5%
8比特 57.5% 1.3% 1.2%
达里尔 57.3% 1.4% 1.7%
P先生 57.0% 1.1% 0.7%
小罗 56.7% 1.1% 0.4%
公牛 56.7% 1.3% 1.5%
沙迪 56.6% 1.9% 2.4%
波克 55.5% 3.2% 4.4%
琥珀 55.4% 1.1% 1.0%
格罗姆 55.4% 1.2% 0.7%
弗兰肯 55.3% 0.8% 1.5%
比比 55.1% 1.1% 1.4%
雅琪 55.0% 1.2% 1.3%
科莱特 54.8% 1.1% 0.9%
瑞科 54.8% 3.1% 2.9%
莫提斯 54.7% 4.8% 6.1%
阿渤 54.3% 2.8% 3.2%
格尔 53.9% 1.2% 1.0%
芽芽 53.7% 1.2% 0.6%
潘妮 53.5% 1.5% 1.4%
斯图 53.2% 1.7% 1.2%
艾魅 53.2% 2.9% 3.7%
妮塔 53.0% 1.4% 1.6%
瑟奇 52.9% 1.9% 2.0%
佩佩 52.5% 1.2% 0.5%
吉恩 52.4% 2.0% 0.9%
斯派克 52.1% 1.5% 1.2%
纳妮 51.5% 0.8% 0.5%
里昂 51.4% 1.8% 1.9%
雪莉 51.2% 1.5% 1.2%
巴兹 51.1% 1.4% 1.2%
贝亚 50.8% 1.1% 0.8%
贝尔 50.5% 1.2% 0.7%
拜伦 50.5% 2.8% 1.0%
艾尔·普里莫 49.7% 1.1% 0.8%
艾德加 49.6% 1.6% 1.5%
爆破麦克 49.4% 1.6% 0.8%
柯尔特 48.6% 1.6% 1.2%
巴利 47.9% 1.1% 0.4%
迪克 47.4% 1.7% 0.7%
布洛克 45.0% 1.6% 0.9%
×

▼ 下滑查看数据 ▼

弯曲海滩

弯曲海滩

地图数据

上次更新 地图数据

胜率显示英雄的胜率。

使用率显示英雄的使用率。

获得乱斗之星频率显示英雄的使用星徽之力的频率。

英雄 胜率 使用率 获得乱斗之星频率
珍妮特 69.4% 2.6% 4.6%
伊芙 67.3% 1.3% 1.0%
阿拾 65.3% 1.6% 3.1%
萝拉 63.9% 1.1% 1.1%
沙迪 63.4% 1.6% 2.2%
格里夫 63.0% 2.0% 3.4%
罗莎 61.3% 1.0% 1.4%
雅琪 61.0% 1.2% 1.5%
格尔 60.8% 2.3% 2.1%
格罗姆 60.8% 0.9% 0.8%
妮塔 60.6% 1.5% 1.9%
阿方 60.3% 2.6% 3.7%
梅格 59.9% 0.8% 0.7%
拉夫上校 59.8% 1.1% 0.7%
麦克斯 59.5% 1.9% 1.2%
黑鸦 59.4% 2.0% 0.9%
小罗 59.3% 0.9% 0.4%
贝尔 59.0% 0.8% 0.6%
弗兰肯 59.0% 2.7% 5.0%
塔拉 59.0% 2.4% 2.3%
杰西 58.9% 1.6% 1.9%
琥珀 58.6% 0.8% 1.0%
艾魅 58.5% 2.0% 2.5%
P先生 57.9% 0.7% 0.5%
贝亚 57.7% 1.6% 1.3%
史魁克 57.5% 1.5% 1.5%
公牛 57.3% 1.5% 1.5%
达里尔 57.2% 1.9% 2.1%
斯派克 57.2% 2.0% 1.8%
比比 57.2% 3.1% 4.1%
8比特 56.7% 0.6% 0.6%
巴兹 56.6% 2.1% 2.1%
艾尔·普里莫 56.0% 2.6% 2.6%
帕姆 55.9% 1.1% 1.4%
科莱特 55.8% 1.1% 1.2%
瑟奇 55.4% 3.2% 3.7%
潘妮 55.3% 1.0% 0.9%
里昂 54.7% 1.5% 1.3%
波克 54.0% 2.2% 3.1%
阿渤 53.9% 1.4% 1.4%
斯图 53.9% 3.0% 2.3%
瑞科 53.8% 2.3% 2.2%
卡尔 53.4% 1.0% 1.0%
吉恩 53.0% 0.8% 0.3%
芽芽 52.9% 0.9% 0.5%
雪莉 52.4% 1.8% 1.4%
迪克 52.2% 1.7% 1.0%
艾德加 51.0% 1.8% 1.6%
巴利 50.5% 0.9% 0.5%
柯尔特 50.5% 2.5% 1.8%
莫提斯 50.2% 10.4% 10.3%
拜伦 49.9% 1.6% 0.6%
纳妮 49.6% 0.5% 0.2%
佩佩 49.1% 0.5% 0.2%
爆破麦克 48.1% 3.4% 2.3%
布洛克 46.4% 1.4% 0.9%
×

▼ 下滑查看数据 ▼

滚雷山谷

滚雷山谷

地图数据

上次更新 地图数据

胜率显示英雄的胜率。

使用率显示英雄的使用率。

获得乱斗之星频率显示英雄的使用星徽之力的频率。

英雄 胜率 使用率 获得乱斗之星频率
拉夫上校 75.7% 0.8% 0.6%
巴兹 72.5% 1.6% 1.5%
妮塔 69.7% 3.7% 3.8%
斯图 69.4% 0.8% 0.1%
艾尔·普里莫 68.3% 2.8% 4.3%
伊芙 65.0% 0.5% 0.3%
P先生 64.1% 0.8% 0.3%
阿方 63.9% 0.6% 0.3%
珍妮特 63.6% 0.9% 1.6%
艾德加 62.5% 5.0% 5.9%
格里夫 62.1% 1.2% 1.6%
卡尔 62.1% 0.7% 0.3%
比比 61.7% 8.2% 10.8%
萝拉 61.4% 0.9% 0.9%
潘妮 60.8% 2.3% 2.0%
史魁克 60.3% 1.3% 1.3%
达里尔 59.9% 3.2% 4.1%
梅格 59.8% 0.3% 0.2%
阿拾 59.0% 0.6% 1.3%
8比特 58.5% 0.9% 0.5%
公牛 58.4% 5.0% 8.3%
格尔 57.7% 0.9% 0.3%
塔拉 57.6% 1.8% 0.8%
巴利 57.5% 6.0% 7.8%
爆破麦克 57.0% 9.2% 10.9%
琥珀 56.9% 0.9% 0.9%
艾魅 56.0% 4.4% 2.5%
弗兰肯 55.9% 0.8% 1.0%
阿渤 55.8% 1.0% 1.1%
麦克斯 55.6% 0.7% 0.5%
杰西 53.8% 4.7% 4.3%
斯派克 53.8% 1.7% 1.5%
贝尔 53.5% 0.4% 0.2%
科莱特 52.8% 0.7% 0.3%
格罗姆 52.6% 0.9% 0.4%
小罗 52.5% 0.3% 0.1%
柯尔特 52.4% 7.6% 10.0%
拜伦 51.5% 0.6% 0.1%
帕姆 51.4% 0.8% 0.4%
瑞科 51.0% 3.9% 2.3%
纳妮 50.4% 0.4% 0.3%
瑟奇 49.0% 1.0% 0.1%
雪莉 47.4% 0.6% 0.1%
里昂 46.9% 0.6% 0.3%
布洛克 45.8% 2.3% 1.7%
芽芽 44.7% 0.8% 0.1%
波克 43.8% 0.8% 0.1%
迪克 36.6% 1.2% 0.1%
×

▼ 下滑查看数据 ▼

大运河

大运河

地图数据

上次更新 地图数据

胜率显示英雄的胜率。

使用率显示英雄的使用率。

获得乱斗之星频率显示英雄的使用星徽之力的频率。

英雄 胜率 使用率 获得乱斗之星频率
珍妮特 75.9% 3.7% 5.6%
萝拉 72.6% 1.1% 1.0%
伊芙 71.0% 4.4% 3.5%
8比特 70.0% 0.9% 0.6%
格罗姆 69.1% 1.5% 1.0%
史魁克 67.9% 2.7% 3.1%
阿渤 67.3% 3.4% 4.9%
梅格 66.7% 0.5% 0.7%
P先生 65.0% 2.2% 1.3%
琥珀 65.0% 0.6% 0.9%
阿方 64.7% 2.0% 3.0%
塔拉 64.6% 2.4% 2.2%
阿拾 63.4% 1.3% 2.8%
卡尔 62.5% 1.0% 0.7%
公牛 62.5% 0.7% 0.5%
艾魅 61.8% 2.1% 2.1%
达里尔 61.8% 1.8% 1.8%
芽芽 61.8% 2.2% 1.1%
罗莎 61.7% 1.9% 2.5%
格里夫 61.1% 1.3% 1.7%
斯派克 60.8% 2.4% 1.5%
弗兰肯 60.5% 0.4% 0.8%
莫提斯 60.0% 3.1% 3.8%
潘妮 58.5% 1.8% 1.7%
沙迪 58.0% 1.5% 1.7%
迪克 57.3% 5.7% 3.3%
拉夫上校 57.0% 1.4% 1.1%
黑鸦 55.9% 1.6% 0.6%
巴兹 55.6% 1.5% 1.5%
吉恩 55.4% 1.7% 0.6%
贝亚 55.2% 1.5% 1.0%
布洛克 54.8% 4.4% 2.9%
格尔 54.4% 1.4% 0.8%
瑟奇 54.4% 2.2% 2.3%
里昂 54.1% 2.4% 2.5%
雪莉 54.1% 1.2% 15.7%
帕姆 53.6% 0.8% 0.8%
贝尔 53.6% 1.8% 1.0%
拜伦 53.1% 3.0% 0.9%
小罗 53.1% 0.6% 0.2%
麦克斯 53.0% 0.8% 0.8%
科莱特 52.5% 0.7% 0.5%
柯尔特 52.4% 1.6% 0.8%
杰西 52.1% 1.7% 1.5%
波克 51.5% 1.1% 0.9%
雅琪 51.4% 1.1% 0.9%
斯图 51.3% 1.5% 0.9%
艾尔·普里莫 51.3% 0.7% 0.4%
妮塔 50.0% 1.0% 0.5%
佩佩 49.8% 3.2% 1.6%
艾德加 49.3% 1.6% 1.5%
比比 48.9% 1.0% 1.1%
纳妮 48.9% 0.9% 0.5%
爆破麦克 47.7% 2.3% 1.1%
瑞科 43.7% 1.3% 0.4%
巴利 38.6% 1.0% 0.6%

接下来的活动

有想过下一个地图是什么吗?

×

▼ 下滑查看数据 ▼

斗士命运

斗士命运

地图数据

上次更新 地图数据

胜率显示英雄的胜率。

使用率显示英雄的使用率。

英雄 胜率 使用率
吉恩 62.6% 1.1%
格罗姆 62.6% 0.8%
伊芙 62.5% 1.9%
格里夫 62.3% 1.8%
萝拉 62.0% 1.8%
琥珀 61.3% 0.9%
珍妮特 61.1% 2.3%
小罗 60.6% 1.1%
帕姆 60.1% 1.3%
史魁克 60.0% 1.4%
拉夫上校 59.9% 0.8%
阿方 59.8% 2.8%
阿拾 59.8% 1.1%
芽芽 59.5% 0.9%
杰西 59.5% 0.9%
拜伦 59.0% 1.3%
斯派克 58.8% 5.5%
贝尔 58.7% 1.0%
梅格 58.6% 0.7%
P先生 58.5% 1.0%
麦克斯 58.1% 1.2%
巴利 58.1% 1.5%
佩佩 58.0% 1.5%
迪克 57.9% 0.9%
巴兹 57.8% 2.5%
纳妮 57.7% 1.2%
柯尔特 57.7% 2.1%
8比特 57.7% 0.7%
格尔 57.6% 6.6%
阿渤 57.5% 1.5%
黑鸦 57.3% 3.4%
瑞科 57.3% 1.0%
艾魅 57.1% 1.9%
里昂 57.0% 3.0%
雅琪 56.9% 0.5%
贝亚 56.8% 2.5%
塔拉 56.8% 4.9%
弗兰肯 56.6% 1.6%
斯图 56.6% 4.8%
艾德加 56.5% 3.9%
瑟奇 56.4% 2.1%
沙迪 56.4% 0.6%
公牛 56.4% 0.7%
达里尔 56.3% 3.0%
爆破麦克 56.3% 2.4%
科莱特 56.0% 1.3%
雪莉 55.6% 1.9%
艾尔·普里莫 55.4% 0.9%
潘妮 55.3% 0.7%
布洛克 55.2% 2.5%
莫提斯 54.6% 1.8%
妮塔 54.6% 0.9%
卡尔 54.6% 0.8%
比比 54.0% 1.5%
波克 53.5% 0.6%
罗莎 50.9% 0.5%
×

▼ 下滑查看数据 ▼

石墙林立

石墙林立

地图数据

上次更新 地图数据

胜率显示英雄的胜率。

使用率显示英雄的使用率。

平均荣耀等级显示一个英雄的平均排名。

英雄 胜率 使用率 平均荣耀等级
珍妮特 53.5% 3.2% 4.6
罗莎 51.1% 1.5% 4.8
艾尔·普里莫 49.2% 7.0% 5.0
达里尔 48.0% 2.1% 5.0
公牛 47.4% 2.2% 5.0
阿拾 46.4% 1.0% 5.0
雅琪 46.2% 1.0% 5.1
雪莉 45.0% 6.0% 5.2
8比特 44.5% 0.7% 5.2
弗兰肯 44.0% 1.9% 5.2
比比 43.4% 3.4% 5.3
格里夫 42.7% 1.5% 5.4
巴兹 42.3% 3.2% 5.4
阿方 42.3% 3.0% 5.4
格尔 42.2% 2.7% 5.3
萝拉 42.0% 1.0% 5.4
卡尔 41.9% 1.0% 5.3
艾德加 41.6% 5.8% 5.6
沙迪 41.5% 0.6% 5.4
妮塔 41.2% 1.0% 5.4
麦克斯 40.6% 1.3% 5.5
帕姆 40.6% 0.7% 5.5
里昂 39.2% 2.5% 5.6
小罗 39.1% 0.8% 5.5
伊芙 38.8% 1.0% 5.6
莫提斯 38.7% 4.0% 5.7
塔拉 38.5% 2.0% 5.6
阿渤 38.5% 1.2% 5.6
芽芽 38.4% 0.6% 5.6
斯派克 38.1% 2.7% 5.7
科莱特 37.5% 1.1% 5.7
格罗姆 37.3% 0.7% 5.8
纳妮 37.2% 0.8% 5.8
琥珀 37.1% 0.6% 5.7
吉恩 37.0% 0.6% 5.6
瑟奇 37.0% 6.0% 5.8
拉夫上校 37.0% 0.9% 5.8
史魁克 36.2% 0.9% 5.7
潘妮 36.0% 0.8% 5.7
艾魅 35.5% 1.3% 5.8
黑鸦 35.4% 1.7% 5.8
爆破麦克 35.3% 3.3% 5.8
梅格 35.3% 0.4% 5.9
波克 35.1% 0.9% 5.8
贝尔 35.0% 0.7% 5.9
斯图 34.8% 2.4% 5.9
佩佩 34.3% 0.5% 5.9
杰西 34.1% 0.9% 5.9
P先生 33.7% 0.6% 6.0
贝亚 33.5% 0.8% 5.9
布洛克 33.3% 1.6% 6.0
柯尔特 33.0% 1.7% 6.0
瑞科 32.8% 1.5% 6.0
拜伦 31.7% 0.9% 6.1
巴利 30.6% 1.0% 6.2
迪克 27.7% 0.8% 6.4
×

▼ 下滑查看数据 ▼

石墙林立

石墙林立

地图数据

上次更新 地图数据

胜率显示英雄的胜率。

使用率显示英雄的使用率。

英雄 胜率 使用率
珍妮特 53.2% 3.1%
阿拾 45.1% 1.0%
伊芙 44.2% 1.5%
沙迪 43.8% 0.9%
麦克斯 43.3% 1.6%
芽芽 43.2% 1.7%
艾德加 43.0% 4.8%
格罗姆 42.9% 1.5%
爆破麦克 42.8% 7.5%
萝拉 42.8% 1.2%
P先生 42.7% 1.3%
阿方 42.4% 2.5%
里昂 42.2% 2.7%
斯图 42.0% 2.9%
比比 42.0% 1.6%
瑟奇 42.0% 4.9%
格里夫 41.5% 1.4%
斯派克 41.1% 2.9%
拉夫上校 40.9% 1.3%
达里尔 40.9% 1.5%
史魁克 40.8% 1.5%
莫提斯 40.5% 2.6%
黑鸦 40.5% 2.4%
巴兹 40.5% 1.9%
格尔 40.3% 1.5%
迪克 40.1% 2.6%
梅格 39.9% 0.6%
小罗 39.5% 0.9%
布洛克 39.4% 2.5%
弗兰肯 39.3% 0.9%
贝尔 39.2% 1.0%
吉恩 39.1% 1.1%
罗莎 39.1% 0.9%
塔拉 39.1% 1.7%
琥珀 38.8% 0.8%
巴利 38.8% 2.0%
艾魅 38.6% 1.8%
阿渤 38.5% 1.9%
潘妮 38.4% 1.3%
妮塔 38.3% 1.2%
卡尔 38.3% 1.1%
瑞科 38.0% 2.2%
科莱特 37.9% 1.0%
杰西 37.4% 1.6%
纳妮 37.4% 0.8%
雪莉 37.3% 2.3%
公牛 37.2% 1.1%
雅琪 37.1% 0.8%
贝亚 37.1% 1.3%
帕姆 36.9% 0.8%
拜伦 36.8% 1.7%
柯尔特 36.5% 2.3%
艾尔·普里莫 36.4% 1.4%
8比特 36.2% 0.7%
佩佩 35.9% 0.8%
波克 35.5% 1.4%
×

▼ 下滑查看数据 ▼

漫水堤坝

漫水堤坝

地图数据

上次更新 地图数据

胜率显示英雄的胜率。

使用率显示英雄的使用率。

获得乱斗之星频率显示英雄的使用星徽之力的频率。

英雄 胜率 使用率 获得乱斗之星频率
珍妮特 74.2% 3.6% 6.5%
伊芙 67.3% 4.1% 3.9%
阿拾 65.6% 1.3% 2.4%
萝拉 63.3% 1.7% 2.0%
阿方 62.4% 2.2% 2.8%
格罗姆 62.0% 1.8% 1.6%
梅格 60.7% 1.2% 1.4%
P先生 60.7% 1.6% 1.2%
格里夫 60.7% 1.7% 2.9%
拉夫上校 59.6% 1.4% 1.0%
沙迪 59.6% 1.1% 1.5%
小罗 58.9% 1.4% 0.7%
史魁克 58.8% 2.7% 3.2%
8比特 58.6% 1.5% 1.9%
麦克斯 58.4% 1.0% 0.8%
琥珀 58.1% 1.1% 1.4%
潘妮 57.8% 2.4% 3.0%
瑞科 57.2% 2.8% 2.5%
帕姆 57.2% 2.0% 3.2%
罗莎 57.1% 0.9% 1.0%
贝尔 57.1% 1.7% 1.5%
阿渤 57.1% 3.1% 4.8%
塔拉 56.8% 1.8% 1.9%
斯派克 56.5% 2.6% 2.8%
杰西 56.2% 2.4% 3.2%
巴兹 56.1% 1.2% 1.0%
黑鸦 55.3% 1.9% 0.9%
卡尔 55.1% 1.2% 1.1%
科莱特 55.0% 1.2% 0.9%
格尔 54.9% 1.1% 1.2%
妮塔 54.9% 1.2% 1.2%
里昂 54.8% 1.3% 1.1%
芽芽 54.8% 1.8% 1.0%
达里尔 54.6% 1.2% 1.1%
吉恩 54.6% 2.0% 1.1%
雅琪 54.6% 0.8% 0.7%
弗兰肯 54.6% 0.7% 1.2%
斯图 54.3% 1.4% 0.8%
公牛 53.7% 1.0% 0.8%
莫提斯 53.7% 3.0% 3.3%
艾尔·普里莫 53.7% 1.0% 0.9%
波克 53.2% 3.1% 4.4%
瑟奇 53.0% 1.7% 1.6%
贝亚 52.9% 1.4% 1.1%
迪克 52.8% 4.1% 2.8%
艾魅 52.7% 2.0% 2.3%
艾德加 51.7% 1.3% 1.1%
拜伦 51.4% 3.2% 1.1%
比比 50.9% 0.8% 0.9%
纳妮 50.9% 0.8% 0.5%
巴利 50.4% 1.4% 0.7%
布洛克 49.5% 2.6% 2.0%
雪莉 49.5% 1.0% 0.6%
佩佩 49.2% 1.8% 1.1%
柯尔特 49.0% 1.8% 1.3%
爆破麦克 48.2% 2.0% 1.3%
×

▼ 下滑查看数据 ▼

超级海滩

超级海滩

地图数据

上次更新 地图数据

胜率显示英雄的胜率。

使用率显示英雄的使用率。

获得乱斗之星频率显示英雄的使用星徽之力的频率。

英雄 胜率 使用率 获得乱斗之星频率
珍妮特 72.2% 2.7% 4.1%
阿拾 65.7% 1.5% 2.4%
伊芙 65.0% 1.3% 0.8%
雅琪 63.8% 1.4% 2.0%
萝拉 63.4% 1.0% 0.8%
沙迪 61.8% 1.9% 2.1%
阿方 61.1% 3.0% 3.5%
梅格 61.0% 0.7% 0.5%
格里夫 60.7% 1.8% 2.6%
妮塔 60.1% 1.5% 1.6%
小罗 59.6% 0.9% 0.4%
琥珀 58.6% 0.7% 0.7%
罗莎 58.6% 0.8% 0.8%
弗兰肯 58.1% 2.7% 4.4%
拉夫上校 58.0% 0.9% 0.5%
格罗姆 57.9% 0.8% 0.5%
格尔 57.4% 2.4% 1.6%
杰西 57.0% 1.8% 1.8%
P先生 57.0% 0.6% 0.3%
艾魅 57.0% 2.2% 2.5%
贝亚 56.9% 1.7% 1.3%
史魁克 56.8% 1.5% 1.3%
巴兹 56.7% 2.1% 2.0%
贝尔 56.6% 0.8% 0.5%
比比 56.4% 3.4% 4.0%
塔拉 56.4% 2.5% 2.0%
帕姆 56.2% 0.8% 0.9%
麦克斯 56.2% 1.7% 0.8%
公牛 56.1% 1.4% 1.3%
达里尔 56.0% 2.0% 1.7%
8比特 56.0% 0.5% 0.4%
艾尔·普里莫 55.2% 2.6% 2.4%
波克 55.2% 1.9% 2.1%
潘妮 54.9% 0.9% 0.7%
黑鸦 54.6% 1.8% 0.6%
科莱特 54.5% 0.9% 0.7%
斯派克 54.5% 2.8% 2.2%
阿渤 54.1% 1.3% 1.1%
里昂 53.7% 1.2% 0.9%
瑟奇 53.7% 3.5% 3.1%
吉恩 53.1% 0.7% 0.2%
卡尔 52.9% 0.9% 0.8%
巴利 52.6% 1.0% 0.5%
雪莉 51.6% 1.6% 2.4%
芽芽 51.6% 0.7% 0.3%
迪克 51.1% 1.5% 0.8%
斯图 51.0% 2.8% 1.7%
艾德加 50.9% 1.8% 1.6%
拜伦 50.8% 1.5% 0.4%
莫提斯 49.6% 10.8% 9.1%
柯尔特 49.6% 2.5% 1.6%
瑞科 49.4% 2.0% 1.5%
纳妮 48.3% 0.4% 0.2%
爆破麦克 48.1% 3.8% 2.3%
布洛克 47.0% 1.5% 0.9%
佩佩 45.7% 0.4% 0.1%
×

▼ 下滑查看数据 ▼

开放区域

开放区域

地图数据

上次更新 地图数据

胜率显示英雄的胜率。

使用率显示英雄的使用率。

获得乱斗之星频率显示英雄的使用星徽之力的频率。

英雄 胜率 使用率 获得乱斗之星频率
珍妮特 72.0% 4.2% 7.3%
阿拾 66.6% 1.1% 2.1%
伊芙 66.0% 2.7% 2.2%
妮塔 64.9% 0.9% 0.9%
萝拉 63.9% 2.3% 2.6%
梅格 63.3% 1.7% 2.2%
波克 62.4% 4.9% 9.1%
黑鸦 62.3% 3.9% 1.5%
沙迪 62.1% 1.6% 2.5%
琥珀 61.7% 2.1% 2.9%
格里夫 61.1% 2.5% 4.0%
帕姆 60.9% 3.6% 5.7%
弗兰肯 60.6% 1.0% 1.6%
阿方 60.2% 2.0% 2.5%
格尔 59.5% 2.2% 2.0%
里昂 58.9% 1.6% 1.9%
麦克斯 58.4% 1.4% 1.1%
杰西 58.3% 2.9% 3.2%
斯图 57.7% 1.7% 1.1%
P先生 57.7% 1.1% 0.5%
阿渤 57.6% 3.3% 4.0%
斯派克 57.1% 2.3% 1.9%
比比 56.9% 0.7% 0.8%
达里尔 56.8% 0.9% 0.8%
塔拉 56.8% 1.5% 1.2%
格罗姆 56.7% 1.2% 0.6%
艾魅 56.6% 3.6% 4.6%
潘妮 56.4% 2.6% 2.6%
罗莎 56.3% 0.6% 0.5%
8比特 55.9% 1.5% 1.5%
科莱特 55.8% 1.2% 1.0%
拉夫上校 55.7% 1.0% 0.5%
贝尔 55.1% 2.3% 1.8%
小罗 55.0% 1.8% 0.6%
史魁克 54.8% 2.7% 2.0%
贝亚 54.7% 2.6% 2.6%
卡尔 54.3% 0.9% 0.6%
雅琪 53.9% 0.6% 0.4%
艾尔·普里莫 52.8% 0.7% 0.4%
巴兹 51.5% 0.8% 0.6%
瑟奇 51.4% 1.2% 1.0%
莫提斯 51.3% 1.5% 1.8%
迪克 50.7% 2.9% 1.3%
公牛 50.6% 0.5% 0.2%
雪莉 49.3% 0.6% 3.5%
吉恩 49.0% 1.0% 0.3%
拜伦 48.9% 3.7% 1.2%
瑞科 47.8% 0.9% 0.5%
芽芽 46.8% 0.8% 0.2%
纳妮 46.7% 0.9% 0.5%
柯尔特 46.2% 1.4% 0.8%
艾德加 44.6% 0.7% 0.4%
布洛克 44.0% 1.7% 0.7%
佩佩 43.5% 1.9% 0.9%
巴利 43.1% 1.0% 0.2%
爆破麦克 42.3% 1.3% 0.6%
×

▼ 下滑查看数据 ▼

摇滚贝尔

摇滚贝尔

地图数据

上次更新 地图数据

胜率显示英雄的胜率。

使用率显示英雄的使用率。

获得乱斗之星频率显示英雄的使用星徽之力的频率。

英雄 胜率 使用率 获得乱斗之星频率
珍妮特 70.7% 3.7% 6.7%
阿拾 65.0% 0.6% 0.9%
伊芙 64.2% 2.2% 2.0%
格罗姆 63.9% 3.5% 4.6%
萝拉 62.4% 1.1% 1.3%
P先生 61.7% 2.1% 2.0%
阿方 61.6% 2.1% 2.6%
梅格 61.1% 0.5% 0.5%
阿渤 60.5% 2.0% 2.0%
史魁克 60.4% 2.6% 2.9%
芽芽 60.2% 5.4% 6.8%
小罗 59.4% 0.8% 0.6%
里昂 59.4% 2.2% 2.4%
吉恩 58.3% 1.7% 1.5%
格里夫 58.1% 1.1% 1.1%
潘妮 58.1% 1.3% 1.3%
8比特 58.0% 0.8% 0.8%
琥珀 57.8% 0.6% 0.5%
麦克斯 57.7% 1.0% 0.9%
拉夫上校 57.4% 1.4% 1.1%
沙迪 57.3% 0.4% 0.5%
贝尔 57.1% 3.0% 2.5%
迪克 56.9% 7.0% 6.4%
科莱特 56.5% 0.8% 0.8%
卡尔 56.4% 1.0% 1.0%
斯派克 56.4% 2.0% 1.6%
雅琪 56.1% 0.4% 0.3%
巴兹 56.0% 1.0% 1.1%
佩佩 55.7% 3.5% 2.6%
拜伦 55.6% 3.7% 2.1%
布洛克 55.5% 4.7% 4.6%
莫提斯 55.3% 3.8% 5.4%
弗兰肯 55.3% 0.4% 0.5%
瑞科 55.2% 3.0% 3.0%
纳妮 55.0% 1.1% 0.7%
罗莎 54.9% 0.4% 0.3%
塔拉 54.9% 0.7% 0.5%
达里尔 54.7% 0.8% 0.8%
帕姆 54.3% 0.8% 0.8%
公牛 54.0% 0.4% 0.3%
艾魅 53.6% 1.1% 0.9%
比比 53.6% 0.5% 0.6%
斯图 53.4% 1.8% 1.4%
格尔 53.1% 0.8% 0.7%
巴利 53.1% 1.9% 1.2%
黑鸦 52.5% 1.4% 0.8%
艾德加 52.4% 2.6% 2.6%
杰西 52.4% 1.1% 0.9%
波克 52.4% 1.4% 1.4%
爆破麦克 52.1% 5.0% 4.3%
贝亚 51.8% 1.9% 1.1%
妮塔 51.8% 0.6% 0.4%
瑟奇 51.0% 1.2% 1.0%
艾尔·普里莫 50.4% 0.5% 0.4%
柯尔特 50.4% 2.1% 1.5%
雪莉 47.3% 0.7% 2.3%
×

▼ 下滑查看数据 ▼

烛光闪烁

烛光闪烁

地图数据

上次更新 地图数据

胜率显示英雄的胜率。

使用率显示英雄的使用率。

英雄 胜率 使用率
黑鸦 68.1% 3.3%
贝尔 68.1% 1.2%
伊芙 66.5% 2.4%
贝亚 65.6% 2.4%
艾魅 65.4% 3.6%
科莱特 65.3% 1.1%
沙迪 65.2% 1.1%
塔拉 64.6% 2.7%
麦克斯 64.1% 1.9%
格里夫 64.0% 1.6%
瑞科 63.8% 2.8%
雪莉 63.8% 6.2%
里昂 63.6% 3.8%
格尔 63.3% 2.9%
斯派克 63.1% 3.3%
波克 62.9% 1.3%
P先生 62.6% 0.9%
梅格 62.6% 0.7%
罗莎 62.6% 1.0%
吉恩 62.5% 0.7%
阿方 62.3% 2.8%
阿拾 62.2% 1.1%
达里尔 62.2% 1.2%
比比 61.7% 1.5%
公牛 61.6% 1.2%
弗兰肯 61.6% 1.6%
拜伦 61.3% 1.2%
杰西 61.3% 5.8%
琥珀 61.2% 1.2%
斯图 61.2% 1.7%
帕姆 61.1% 1.4%
拉夫上校 61.0% 0.6%
柯尔特 61.0% 2.8%
艾尔·普里莫 60.8% 2.7%
爆破麦克 60.8% 2.1%
妮塔 60.7% 2.2%
迪克 60.7% 1.1%
瑟奇 60.6% 2.7%
纳妮 60.5% 0.8%
阿渤 60.5% 1.3%
布洛克 60.4% 1.4%
小罗 60.4% 1.0%
雅琪 60.1% 0.7%
巴利 60.0% 0.8%
莫提斯 59.9% 2.5%
8比特 59.9% 1.1%
萝拉 59.9% 1.2%
佩佩 59.8% 0.9%
卡尔 59.8% 0.7%
史魁克 59.7% 1.0%
艾德加 59.1% 2.7%
潘妮 59.0% 0.9%
芽芽 58.8% 0.9%
格罗姆 58.8% 0.7%
巴兹 57.4% 1.1%

🏆 奖杯进展

简单的看到你的进展 我们追踪无数个账号
我们追踪上百万个玩家数据。 简单的看到你的进展

#

点击在左上角的头像可以看到你的标签。

Brawl Stars Player Tag

📈 地图数据

你需要快速的统计数据为一个地图吗?
在这里选地图最新统计!

Search

最好的队伍

为你和你的朋友们挑选最适合你们的战队。 给你和你的朋友们挑选最好的英雄。