🏆 Profile History

Keep up with your progression easily. We track progression for millions.
We track progression for millions of players in the game. Keep up with your progression easily.

#

Bạn có thể tìm thẻ người chơi của bạn bằng cách click vào avatar của bạn ở góc trên bên trái của menu chính.

Brawl Stars Player Tag

Best Brawlers

Check which brawlers are popular this week compared to the last week!

Data from 6,256,082 battles this week compared to 9,312,418 previous week.

R-T

R-T

Win
67.2%
-2.8%
Usage
#2
-0.5%
Star
5.5%
-2.1%
Buster

Buster

Win
62.5%
-1.2%
Usage
#17
-0.2%
Star
3%
-0.7%
Ash

Ash

Win
57.9%
+1.5%
Usage
#45
+0.1%
Star
2.5%
+0.2%
Bonnie

Bonnie

Win
57.1%
-3.3%
Usage
#56
-0.1%
Star
0.9%
-0.1%
Sam

Sam

Win
56.6%
-1.6%
Usage
#30
-0.1%
Star
2%
-0.2%
Otis

Otis

Win
55.9%
-1.9%
Usage
#38
-0.2%
Star
1.1%
-0.1%
Sandy

Sandy

Win
55.6%
+0.6%
Usage
#50
+0.3%
Star
1.3%
+0.2%
Gus

Gus

Win
55.3%
-0.5%
Usage
#39
+0.1%
Star
0.7%
0%
Rosa

Rosa

Win
55.2%
+3.2%
Usage
#64
+0.1%
Star
1%
+0.2%
Grom

Grom

Win
54.9%
+1.4%
Usage
#29
0%
Star
2.1%
+0.5%
Tara

Tara

Win
54.9%
+1.2%
Usage
#26
+0.1%
Star
1.6%
+0.2%
Janet

Janet

Win
54.9%
-0.4%
Usage
#34
+0.1%
Star
0.8%
0%
Meg

Meg

Win
54.9%
-0.2%
Usage
#62
0%
Star
0.7%
0%
Gray

Gray

Win
54.3%
-1.3%
Usage
#18
-0.1%
Star
1.4%
0%
Chester

Chester

Win
54.1%
-1.2%
Usage
#23
-0.1%
Star
1.5%
-0.2%
Nita

Nita

Win
54%
-0.9%
Usage
#41
+0.2%
Star
1.8%
+0.1%
Mandy

Mandy

Win
54%
-0.2%
Usage
#40
-0.1%
Star
1.2%
-0.2%
Emz

Emz

Win
53.6%
+0.5%
Usage
#28
0%
Star
2.4%
+0.1%
Bea

Bea

Win
53.6%
-4.2%
Usage
#13
-0.6%
Star
2.2%
+0.1%
Fang

Fang

Win
53.5%
-0.8%
Usage
#14
+0.1%
Star
2.6%
+0.1%
Jacky

Jacky

Win
53.3%
-0.9%
Usage
#51
+0.2%
Star
1.6%
0%
Mr. P

Mr. P

Win
52.8%
-0.2%
Usage
#60
-0.1%
Star
0.5%
0%
Griff

Griff

Win
52.7%
-2.1%
Usage
#33
-0.1%
Star
2.2%
-0.2%
Gale

Gale

Win
52.7%
-2.4%
Usage
#43
-0.2%
Star
0.9%
0%
Lola

Lola

Win
52.6%
-1.9%
Usage
#63
0%
Star
0.6%
0%
Penny

Penny

Win
52.5%
-0.3%
Usage
#36
0%
Star
1.4%
0%
Max

Max

Win
52.5%
-1.2%
Usage
#16
-0.2%
Star
1.1%
-0.1%
Gene

Gene

Win
52.3%
-0.7%
Usage
#22
+0.3%
Star
0.8%
+0.3%
Spike

Spike

Win
51.9%
-3.5%
Usage
#7
-0.7%
Star
2.1%
-0.1%
Amber

Amber

Win
51.9%
+0.1%
Usage
#54
0%
Star
0.8%
-0.1%
Poco

Poco

Win
51.8%
+2.5%
Usage
#35
+0.1%
Star
2%
+0.1%
Frank

Frank

Win
51.7%
-1.9%
Usage
#32
+0.2%
Star
2.5%
0%
Darryl

Darryl

Win
51.6%
-3.6%
Usage
#49
0%
Star
1%
0%
Colette

Colette

Win
51.5%
-1.3%
Usage
#37
-0.1%
Star
1.4%
-0.1%
Leon

Leon

Win
51.5%
-1.8%
Usage
#11
-0.2%
Star
1.2%
0%
Bull

Bull

Win
51.4%
+0.6%
Usage
#47
+0.2%
Star
1.1%
+0.1%
Lou

Lou

Win
51.4%
-1.1%
Usage
#58
+0.1%
Star
0.3%
0%
Bibi

Bibi

Win
51.2%
-1.2%
Usage
#12
+0.2%
Star
3%
+0.1%
Crow

Crow

Win
51.2%
-2.5%
Usage
#6
-0.4%
Star
1%
-0.1%
Carl

Carl

Win
51.1%
-1.6%
Usage
#27
+0.1%
Star
1.4%
+0.2%
Rico

Rico

Win
50.6%
+2.7%
Usage
#25
+0.3%
Star
1.7%
+0.5%
Surge

Surge

Win
50.4%
+0.4%
Usage
#3
+0.3%
Star
3.2%
+0.3%
Stu

Stu

Win
50.4%
-2.2%
Usage
#21
-0.1%
Star
1.4%
+0.1%
Bo

Bo

Win
50.4%
+0.2%
Usage
#31
-0.1%
Star
1.3%
-0.1%
Barley

Barley

Win
50.4%
-1.3%
Usage
#53
0%
Star
0.6%
+0.1%
El Primo

El Primo

Win
50.2%
-1.5%
Usage
#8
+0.2%
Star
2.4%
0%
Squeak

Squeak

Win
50.2%
+1.2%
Usage
#52
0%
Star
0.9%
0%
Tick

Tick

Win
50.1%
+1.5%
Usage
#20
+0.2%
Star
1.6%
+0.4%
Belle

Belle

Win
50%
-1.6%
Usage
#55
-0.1%
Star
0.7%
0%
Ruffs

Ruffs

Win
49.8%
+0.7%
Usage
#61
+0.2%
Star
0.4%
+0.1%
Piper

Piper

Win
49.4%
-4.3%
Usage
#10
-0.5%
Star
1.6%
+0.2%
Buzz

Buzz

Win
49.3%
-1.6%
Usage
#4
+0.1%
Star
2.2%
-0.1%
Sprout

Sprout

Win
49.3%
+1.1%
Usage
#57
0%
Star
0.5%
0%
Brock

Brock

Win
48.8%
-3%
Usage
#19
-0.4%
Star
1.6%
+0.1%
Nani

Nani

Win
48%
-5.9%
Usage
#65
-0.1%
Star
0.4%
0%
Dynamike

Dynamike

Win
47.3%
+1.6%
Usage
#5
+0.1%
Star
2.6%
+0.3%
Mortis

Mortis

Win
47%
+0.1%
Usage
#1
+1%
Star
6.3%
+0.8%
Pam

Pam

Win
47%
-4.6%
Usage
#42
+0.2%
Star
1%
-0.1%
Shelly

Shelly

Win
46.3%
-0.2%
Usage
#24
+0.2%
Star
0.7%
-0.1%
Byron

Byron

Win
46.1%
+0.4%
Usage
#44
+0.1%
Star
0.5%
+0.1%
Colt

Colt

Win
45.7%
-3.6%
Usage
#15
-0.1%
Star
1.8%
-0.3%
Jessie

Jessie

Win
45.4%
-4.3%
Usage
#48
+0.1%
Star
1.1%
-0.2%
Eve

Eve

Win
45.4%
-10.9%
Usage
#46
-0.2%
Star
0.7%
+0.1%
Edgar

Edgar

Win
44.3%
-3.3%
Usage
#9
0%
Star
1.2%
+0.1%
8-Bit

8-Bit

Win
38.8%
-13.1%
Usage
#59
+0.2%
Star
0.5%
-0.1%

📈 Map Stats

Cần thống kê nhanh về một bản đồ nào đó?
Chọn bản đồ ở đây để có được số liệu thông kê gần nhất!

Search

Are you buying Gems or Offers?

Support us by using code Brawlify