Creator Boost 使用代码Brawlify来支持我们

这张地图已被禁用。

上次在线: 538d 13h ago
千钧一发

单人数据

英雄 胜率 使用率
布洛克 57.2% 5.7%
佩佩 56.7% 5.5%
迪克 57.3% 3.9%
莫提斯 52.3% 3.5%
贝尔 55.9% 3.3%
吉恩 57.7% 2.8%
格斯 62.3% 2.7%
贝亚 53.2% 2.7%
伊芙 62.5% 2.6%
阿渤 59.6% 2.5%
巴斯特 75.0% 2.4%
格罗姆 63.2% 2.4%
邦妮 62.8% 2.4%
瑞科 57.2% 2.4%
里昂 58.6% 2.3%
爆破麦克 51.7% 2.3%
斯派克 56.2% 2.2%
奥蒂斯 63.5% 2.1%
卡尔 57.0% 2.1%
拜伦 51.8% 2.1%
柯尔特 51.7% 2.1%
芽芽 57.2% 2.0%
黑鸦 54.3% 2.0%
史魁克 56.8% 1.9%
纳妮 58.3% 1.8%
阿方 57.0% 1.8%
格里夫 56.3% 1.7%
艾德加 49.9% 1.7%
珍妮特 60.0% 1.6%
斯图 52.7% 1.6%
山姆 63.3% 1.5%
麦克斯 54.6% 1.3%
P先生 59.3% 1.2%
塔拉 57.0% 1.2%
巴兹 53.2% 1.2%
瑟奇 53.0% 1.2%
潘妮 57.2% 1.1%
波克 54.9% 1.1%
格尔 54.0% 1.0%
萝拉 57.4% 0.9%
艾魅 55.3% 0.9%
科莱特 52.5% 0.9%
拉夫 54.7% 0.8%
杰西 53.0% 0.8%
8比特 57.5% 0.7%
琥珀 54.6% 0.7%
巴利 51.7% 0.7%
梅格 57.0% 0.6%
妮塔 56.0% 0.6%
达里尔 54.2% 0.6%
雪莉 53.0% 0.6%
帕姆 52.9% 0.6%
小罗 52.0% 0.6%
比比 51.4% 0.6%
阿拾 59.0% 0.5%
沙迪 56.7% 0.5%
弗兰肯 56.6% 0.4%
艾尔·普里莫 50.1% 0.4%
雅琪 56.2% 0.3%
公牛 52.1% 0.3%
罗莎 54.1% 0.2%
× 千钧一发

千钧一发

Are you buying Gems or Offers?

Support us by using code Brawlify