Creator Boost Hỗ trợ chúng tôi bằng cách sử dụng mã Brawlify
Club Icon

Relics Titans

#22J20GYJ9

Tổng số Cúp

Tiến trình Cúp qua từng thời điểm. Tổng số Cúp là tổng cộng số cúp của toàn bộ thành viên trong CLB.

Đang tải..

Đang tải..

Nhật kí Hoạt động

Keep up with your Club members and track their short term trophy progression. Based on trophy progression in this time span, every member has an activity column under their name, showing when they last moved with trophies either down or up.