Creator Boost Hỗ trợ chúng tôi bằng cách sử dụng mã Brawlify
Phát hiện lần cuối: 2 days ago
Ý tưởng bởi
Hồ Axit

Số liệu đơn lẻ

Brawler Tỉ lệ thắng Use Rate Hạng trung bình
Sam 52.3% 3.1% 4.6
Rosa 49.7% 0.9% 4.9
Otis 47.4% 1.8% 5.0
Eve 47.3% 2.3% 5.0
Darryl 46.7% 1.8% 5.1
8-Bit 45.2% 0.9% 5.1
Bonnie 45.2% 1.4% 5.1
Ash 44.7% 0.8% 5.2
Janet 46.0% 1.9% 5.2
El Primo 45.5% 2.3% 5.2
Gale 44.6% 2.9% 5.2
Frank 44.5% 1.2% 5.2
Jacky 44.9% 0.8% 5.2
Bull 44.4% 1.4% 5.2
Nita 43.3% 1.2% 5.3
Buzz 44.4% 4.2% 5.3
Griff 42.0% 1.6% 5.4
Lola 41.5% 1.0% 5.4
Max 41.9% 1.8% 5.4
Shelly 42.0% 2.6% 5.4
Fang 41.3% 2.1% 5.4
Bibi 42.0% 2.4% 5.4
Pam 41.4% 1.0% 5.4
Carl 41.4% 2.8% 5.4
Leon 41.6% 2.9% 5.4
Thần Đèn 39.5% 0.8% 5.5
Poco 40.1% 1.7% 5.5
Amber 39.5% 0.8% 5.6
Edgar 41.3% 4.9% 5.6
Spike 39.8% 1.7% 5.6
Sandy 39.7% 0.5% 5.6
Lou 38.6% 0.8% 5.6
Bo 38.8% 1.6% 5.6
Colette 38.4% 1.3% 5.6
Tara 39.2% 1.4% 5.6
Quạ 38.5% 2.9% 5.7
Piper 37.2% 1.1% 5.7
Nani 37.7% 0.9% 5.7
Ruffs 37.5% 0.8% 5.7
Penny 37.5% 1.1% 5.7
Surge 38.1% 4.3% 5.7
Emz 37.4% 1.6% 5.7
Squeak 37.0% 1.0% 5.7
Bea 36.4% 1.5% 5.7
Stu 36.5% 2.3% 5.8
Brock 36.9% 2.3% 5.8
Mortis 38.1% 4.8% 5.8
Meg 35.7% 0.4% 5.8
Colt 35.0% 2.5% 5.8
Belle 36.1% 1.0% 5.8
Grom 33.7% 0.5% 5.9
Rô Bốt Rau Mầm 34.4% 0.5% 5.9
Jessie 34.6% 1.1% 5.9
Mr. P 34.5% 0.7% 6.0
Rico 32.9% 1.0% 6.0
Dynamike 33.4% 2.4% 6.0
Byron 32.6% 1.0% 6.1
Barley 28.4% 0.8% 6.4
Tick 24.9% 0.7% 6.6
× Hồ Axit

Hồ Axit