Creator Boost Hỗ trợ chúng tôi bằng cách sử dụng mã Brawlify
Phát hiện lần cuối: 1 day ago
Quán ăn sâu thẳm

Đội hình Tốt nhất

Số liệu đơn lẻ

Brawler Tỉ lệ thắng Use Rate Tỉ lệ NCUT
Poco 59.2% 4.3% 8.2%
Sam 71.3% 2.6% 6.7%
Gus 70.7% 6.0% 5.6%
Mortis 53.1% 4.6% 5.3%
Bo 56.2% 3.0% 3.5%
Griff 59.1% 2.0% 2.9%
Emz 55.5% 2.1% 2.7%
Surge 58.7% 2.2% 2.5%
Pam 56.5% 1.8% 2.4%
Penny 62.0% 2.1% 2.4%
Jessie 59.2% 2.1% 2.3%
Otis 68.2% 1.5% 2.3%
Carl 61.1% 1.9% 2.0%
Dynamike 53.8% 2.5% 1.9%
Nita 61.8% 1.5% 1.9%
Bonnie 61.6% 1.5% 1.9%
Tara 59.1% 1.9% 1.8%
Squeak 56.3% 2.0% 1.7%
Fang 60.9% 1.5% 1.7%
Tick 52.2% 3.1% 1.7%
Stu 58.0% 2.1% 1.6%
Ash 64.9% 0.8% 1.6%
Sandy 61.9% 1.2% 1.6%
Grom 61.5% 1.2% 1.4%
Janet 63.9% 1.5% 1.4%
Spike 55.4% 1.4% 1.3%
Leon 56.1% 1.4% 1.3%
Rico 56.8% 1.5% 1.1%
Brock 50.3% 2.0% 1.1%
Bibi 56.5% 0.9% 1.1%
Meg 62.2% 0.9% 1.1%
Gale 59.3% 1.2% 1.1%
Lola 60.3% 1.0% 1.1%
Bea 56.1% 1.4% 1.1%
Colt 50.0% 1.7% 1.1%
Belle 58.5% 1.3% 1.1%
Thần Đèn 57.5% 1.9% 1.0%
Frank 56.7% 0.6% 1.0%
8-Bit 58.6% 1.0% 1.0%
Buzz 56.6% 1.1% 1.0%
Max 60.7% 1.3% 1.0%
Darryl 58.5% 1.0% 1.0%
Amber 55.4% 0.9% 0.9%
Piper 52.6% 1.6% 0.9%
Quạ 56.7% 2.2% 0.9%
Eve 63.7% 1.2% 0.9%
Ruffs 62.8% 1.3% 0.8%
Edgar 49.9% 1.0% 0.8%
Colette 55.2% 0.9% 0.8%
Byron 50.1% 2.4% 0.7%
Barley 56.5% 1.6% 0.7%
Rosa 59.4% 0.8% 0.7%
Jacky 61.4% 0.7% 0.7%
Mr. P 63.0% 1.0% 0.7%
El Primo 58.1% 0.9% 0.7%
Rô Bốt Rau Mầm 55.8% 1.0% 0.5%
Shelly 53.3% 1.0% 0.5%
Lou 57.1% 1.0% 0.5%
Bull 57.3% 0.8% 0.5%
Nani 52.6% 0.6% 0.3%
× Quán ăn sâu thẳm

Quán ăn sâu thẳm