Creator Boost Hỗ trợ chúng tôi bằng cách sử dụng mã Brawlify

Bản đồ này đã bị vô hiệu hóa.

Phát hiện lần cuối: 45 days ago
Ý tưởng bởi
Nguy hiểm gấp đôi

Số liệu đơn lẻ

Brawler Tỉ lệ thắng Use Rate Tỉ lệ NCUT
Mortis 49.2% 11.6% 12.2%
Bibi 54.8% 3.6% 4.9%
Surge 55.3% 4.1% 4.7%
Frank 59.0% 2.5% 4.7%
Carl 55.9% 2.6% 3.4%
Fang 58.0% 2.3% 3.2%
Griff 58.3% 2.0% 3.1%
Ash 64.2% 1.4% 3.1%
El Primo 55.9% 2.6% 2.8%
Bonnie 66.1% 1.6% 2.5%
Tara 57.9% 2.2% 2.3%
Poco 54.1% 1.8% 2.2%
Gale 58.2% 2.6% 2.2%
Emz 56.8% 1.8% 2.2%
Darryl 56.2% 1.8% 2.1%
Bull 56.5% 1.8% 2.1%
Stu 53.1% 2.9% 2.1%
Buzz 56.5% 1.9% 2.0%
Colt 48.8% 3.0% 2.0%
Edgar 50.9% 1.7% 1.8%
Jacky 61.9% 1.1% 1.8%
Nita 61.7% 1.2% 1.7%
Shelly 53.1% 1.9% 1.6%
Dynamike 46.5% 2.6% 1.5%
Bea 56.0% 1.9% 1.5%
Rosa 59.9% 1.0% 1.5%
Jessie 55.8% 1.4% 1.4%
Janet 65.2% 1.2% 1.4%
Spike 54.3% 1.7% 1.4%
Bo 53.3% 1.5% 1.4%
Colette 55.2% 1.2% 1.4%
Otis 66.4% 1.2% 1.3%
Max 57.0% 2.1% 1.3%
Rico 50.3% 1.5% 1.3%
Sandy 58.4% 1.2% 1.3%
Penny 57.3% 1.1% 1.2%
Leon 54.7% 1.3% 1.2%
Pam 57.4% 0.9% 1.1%
Amber 58.0% 0.8% 1.0%
Squeak 55.0% 1.2% 0.9%
Quạ 56.3% 2.4% 0.8%
Lola 60.8% 0.9% 0.8%
Brock 47.9% 1.5% 0.8%
Grom 58.5% 0.7% 0.7%
Tick 48.4% 1.5% 0.7%
Belle 54.8% 0.9% 0.6%
Ruffs 56.1% 0.9% 0.6%
Meg 58.6% 0.6% 0.5%
8-Bit 57.3% 0.5% 0.5%
Lou 56.8% 0.9% 0.4%
Eve 63.0% 0.7% 0.4%
Thần Đèn 51.8% 0.8% 0.3%
Byron 47.0% 1.2% 0.3%
Mr. P 56.2% 0.5% 0.3%
Barley 50.2% 0.6% 0.3%
Rô Bốt Rau Mầm 50.3% 0.6% 0.2%
Piper 43.0% 0.6% 0.2%
Nani 47.5% 0.4% 0.2%
× Nguy hiểm gấp đôi

Nguy hiểm gấp đôi