Creator Boost Hỗ trợ chúng tôi bằng cách sử dụng mã Brawlify
Phát hiện lần cuối: 1 day ago
Ý tưởng bởi
Cấp tốc gấp đôi

Đội hình Tốt nhất

Số liệu đơn lẻ

Brawler Tỉ lệ thắng Use Rate Tỉ lệ NCUT
Shelly 51.2% 0.9% 2.4%
Emz 57.5% 4.0% 0.1%
Poco 52.6% 5.0% 0.1%
Bo 60.2% 6.0% 0.1%
Surge 56.4% 5.0% 0.1%
Tara 62.9% 5.1% 0.1%
Griff 54.0% 3.7% 0.1%
Nita 64.0% 2.0% 0.1%
Gale 58.0% 3.7% 0.1%
Sandy 61.3% 3.1% 0.1%
Carl 50.7% 3.5% 0.1%
Ash 54.0% 2.0% 0.1%
Mortis 56.0% 1.9% 0.0%
Leon 53.2% 2.3% 0.0%
Rosa 57.4% 1.4% 0.0%
Frank 57.7% 1.0% 0.0%
Penny 55.0% 2.4% 0.0%
Jessie 44.2% 2.1% 0.0%
Fang 47.2% 1.5% 0.0%
Janet 55.4% 2.6% 0.0%
Pam 52.2% 1.7% 0.0%
Thần Đèn 50.0% 4.4% 0.0%
Spike 42.7% 3.5% 0.0%
Darryl 56.9% 1.4% 0.0%
Bonnie 48.2% 1.1% 0.0%
Squeak 41.8% 2.2% 0.0%
Amber 36.8% 1.9% 0.0%
Buzz 50.7% 1.3% 0.0%
Stu 50.0% 1.6% 0.0%
Colette 45.0% 1.1% 0.0%
Sam 66.7% 0.8% 0.0%
Bibi 56.6% 1.0% 0.0%
Lola 53.1% 0.8% 0.0%
El Primo 53.8% 0.6% 0.0%
Edgar 43.3% 1.3% 0.0%
Quạ 54.5% 4.6% 0.0%
Dynamike 46.2% 0.9% 0.0%
Max 50.0% 2.1% 0.0%
Brock 44.4% 0.9% 0.0%
Rico 67.6% 0.8% 0.0%
Colt 59.3% 0.7% 0.0%
Bull 61.1% 0.7% 0.0%
Bea 40.0% 0.6% 0.0%
× Cấp tốc gấp đôi

Cấp tốc gấp đôi