Bản đồ này đã bị vô hiệu hóa.

Phát hiện lần cuối: 341d 22h ago
Ý tưởng bởi

Số liệu đơn lẻ

Brawler Tỉ lệ thắng Use Rate
Mortis 48.0% 9.7%
Mandy 65.9% 3.8%
Chester 61.3% 3.8%
Dynamike 48.7% 3.5%
Gray 58.5% 3.1%
Surge 53.7% 2.8%
Sam 67.8% 2.7%
Bibi 55.6% 2.6%
Buzz 54.5% 2.6%
Colt 49.7% 2.4%
Crow 55.6% 2.3%
Spike 53.6% 2.3%
Stu 51.0% 2.3%
El Primo 55.9% 2.1%
Fang 56.5% 2.0%
Frank 57.8% 1.8%
Bea 54.8% 1.8%
Poco 56.2% 1.7%
Max 54.5% 1.7%
Grom 56.5% 1.6%
Griff 55.9% 1.6%
Rico 50.0% 1.6%
Otis 62.8% 1.5%
Nita 62.3% 1.5%
Ash 61.1% 1.5%
Tara 56.3% 1.4%
Tick 49.1% 1.4%
Buster 64.2% 1.3%
Jacky 62.8% 1.3%
Gus 59.5% 1.3%
Emz 57.1% 1.3%
Bull 55.5% 1.3%
Shelly 53.9% 1.3%
Leon 53.6% 1.3%
Brock 47.0% 1.3%
Darryl 55.8% 1.2%
Carl 51.2% 1.2%
Colette 53.0% 1.1%
Edgar 50.8% 1.1%
Gale 53.2% 1.0%
Squeak 52.5% 1.0%
Bo 51.5% 1.0%
Janet 58.6% 0.9%
Sandy 58.6% 0.9%
Bonnie 60.7% 0.8%
Jessie 56.7% 0.8%
Penny 54.1% 0.8%
Byron 44.7% 0.8%
Rosa 60.3% 0.7%
Meg 59.2% 0.7%
Amber 56.5% 0.7%
Lou 56.2% 0.7%
Pam 55.4% 0.7%
Ruffs 53.2% 0.7%
Gene 48.9% 0.7%
Piper 45.0% 0.7%
Lola 58.1% 0.6%
Belle 51.8% 0.6%
Barley 49.5% 0.6%
Eve 59.4% 0.5%
Sprout 46.1% 0.5%
Mr. P 56.2% 0.4%
8-Bit 55.1% 0.3%
Nani 46.7% 0.3%

Are you buying Gems or Offers?

Support us by using code Brawlify