Creator Boost Hỗ trợ chúng tôi bằng cách sử dụng mã Brawlify
Phát hiện lần cuối: 7 days ago
Ý tưởng bởi
Bánh đa tầng

Đội hình Tốt nhất

Số liệu đơn lẻ

Brawler Tỉ lệ thắng Use Rate Tỉ lệ NCUT
Tick 54.1% 12.4% 8.5%
Penny 56.1% 3.0% 4.2%
Emz 48.6% 2.6% 4.2%
Brock 53.0% 3.4% 4.1%
Leon 57.8% 2.5% 3.2%
Janet 71.4% 1.7% 3.2%
Mortis 58.6% 6.0% 2.8%
Piper 52.6% 5.1% 2.8%
Rô Bốt Rau Mầm 58.4% 3.0% 2.8%
Fang 61.2% 2.1% 2.8%
Bo 60.9% 2.1% 2.8%
Bonnie 72.4% 1.7% 2.8%
Squeak 61.4% 1.7% 2.8%
Belle 58.9% 1.7% 1.9%
Grom 63.9% 1.3% 1.9%
Edgar 52.9% 1.3% 1.7%
Rico 56.8% 2.1% 1.6%
Jessie 51.0% 2.1% 1.4%
Mr. P 61.2% 1.3% 1.4%
Ash 67.7% 0.4% 1.4%
Eve 66.8% 3.4% 1.4%
Surge 55.8% 2.6% 1.4%
Thần Đèn 58.3% 2.1% 1.4%
Stu 55.4% 1.7% 1.4%
Darryl 55.2% 1.7% 1.4%
Gale 54.6% 1.7% 1.4%
Dynamike 49.3% 1.7% 1.4%
Pam 55.1% 1.3% 1.4%
Griff 58.0% 0.9% 1.4%
El Primo 56.6% 0.9% 1.4%
Nani 54.0% 0.9% 1.4%
Frank 52.1% 0.4% 1.4%
Poco 55.9% 0.9% 1.4%
Tara 66.3% 1.3% 1.3%
Byron 53.8% 2.6% 1.3%
Spike 52.6% 1.3% 1.2%
Sandy 62.9% 0.6% 1.0%
Colt 52.1% 3.0% 1.0%
Bibi 54.9% 1.3% 0.9%
Buzz 55.4% 0.8% 0.9%
Bea 50.9% 3.0% 0.8%
Quạ 57.6% 1.3% 0.8%
Lola 64.9% 0.8% 0.7%
Amber 54.1% 0.6% 0.7%
Max 59.6% 0.8% 0.7%
Đại Tá\nruffs 60.5% 1.0% 0.7%
Nita 54.5% 0.6% 0.7%
8-Bit 60.2% 0.7% 0.6%
Carl 57.1% 0.9% 0.6%
Colette 57.4% 0.9% 0.5%
Rosa 68.4% 2.1% 0.5%
Barley 51.7% 1.2% 0.4%
Jacky 61.3% 0.4% 0.4%
Shelly 51.9% 0.5% 0.3%
Meg 60.3% 0.4% 0.3%
Bull 60.7% 0.5% 0.3%
Lou 55.4% 0.9% 0.3%
× Bánh đa tầng

Bánh đa tầng