Creator Boost Hỗ trợ chúng tôi bằng cách sử dụng mã Brawlify

Bản đồ này đã bị vô hiệu hóa.

Phát hiện lần cuối: 817d 2h ago
Ý tưởng bởi
Không gian trống trải

Số liệu đơn lẻ

Brawler Tỉ lệ thắng Use Rate
Mortis 52.2% 4.6%
Buster 75.1% 3.7%
Tara 61.1% 3.4%
Bo 59.0% 3.3%
Thần Đèn 55.2% 3.1%
Gus 62.6% 3.0%
Griff 60.3% 3.0%
Quạ 58.7% 2.7%
Poco 57.1% 2.7%
Surge 58.1% 2.6%
Emz 57.8% 2.5%
Tick 51.1% 2.4%
Otis 64.1% 2.3%
Sam 64.9% 2.2%
Rico 53.2% 2.0%
Brock 49.6% 2.0%
Spike 54.7% 1.9%
Squeak 54.6% 1.9%
Leon 55.6% 1.8%
Stu 54.9% 1.8%
Janet 61.1% 1.7%
Penny 59.6% 1.7%
Sandy 58.8% 1.6%
Carl 57.6% 1.6%
Fang 57.2% 1.6%
Dynamike 49.5% 1.6%
Byron 47.8% 1.6%
Jessie 57.0% 1.5%
Pam 56.5% 1.5%
Gale 54.9% 1.5%
Bea 53.7% 1.5%
Piper 50.1% 1.5%
Ash 62.1% 1.4%
Nita 61.0% 1.4%
Buzz 53.7% 1.4%
Colt 49.8% 1.4%
Bonnie 60.1% 1.3%
Max 56.3% 1.3%
Amber 55.7% 1.3%
Rosa 57.9% 1.2%
Belle 55.0% 1.2%
Eve 60.5% 1.1%
Edgar 49.7% 1.1%
Ruffs 58.8% 1.0%
Lola 57.4% 1.0%
Bibi 53.8% 1.0%
Colette 52.4% 1.0%
Meg 60.2% 0.9%
8-Bit 57.7% 0.9%
Grom 56.2% 0.9%
Lou 54.8% 0.9%
Mr. P 59.5% 0.8%
Darryl 54.1% 0.8%
Frank 55.2% 0.7%
Shelly 51.3% 0.7%
Barley 50.3% 0.7%
Rô Bốt Rau Mầm 50.0% 0.7%
Bull 53.5% 0.6%
El Primo 51.3% 0.6%
Jacky 57.6% 0.5%
Nani 47.8% 0.5%
× Không gian trống trải

Không gian trống trải

Are you buying Gems or Offers?

Support us by using code Brawlify