Creator Boost Hỗ trợ chúng tôi bằng cách sử dụng mã Brawlify
Phát hiện lần cuối: 1 day ago
Ngôi đền đổ nát

Số liệu đơn lẻ

Brawler Tỉ lệ thắng Use Rate Tỉ lệ NCUT
Sam 71.1% 2.5% 6.7%
Mortis 51.2% 4.0% 5.5%
Bo 60.8% 3.7% 5.0%
Poco 58.3% 2.9% 4.9%
Surge 55.9% 2.4% 3.0%
Griff 56.4% 1.9% 2.8%
Otis 70.1% 1.9% 2.8%
Leon 56.3% 2.1% 2.6%
Brock 53.0% 3.7% 2.6%
Emz 54.6% 1.9% 2.4%
Squeak 59.0% 2.3% 2.4%
Bonnie 62.8% 1.9% 2.3%
Piper 52.6% 4.0% 2.3%
Rico 55.5% 2.4% 2.2%
Fang 56.8% 1.8% 2.1%
Penny 59.1% 1.9% 2.0%
Ash 64.1% 0.9% 1.9%
Tara 59.2% 1.6% 1.8%
Carl 56.9% 1.7% 1.7%
Janet 67.2% 1.6% 1.7%
Spike 55.9% 1.8% 1.6%
Pam 55.4% 1.2% 1.6%
Belle 56.5% 2.3% 1.6%
Colt 51.2% 2.0% 1.5%
Bea 50.8% 2.5% 1.5%
Quạ 55.7% 2.8% 1.5%
Jessie 54.4% 1.5% 1.5%
Grom 62.5% 1.6% 1.5%
Buzz 53.1% 1.3% 1.4%
Edgar 47.7% 1.5% 1.4%
Tick 51.3% 4.1% 1.4%
Lola 64.0% 1.2% 1.4%
Stu 54.5% 1.6% 1.2%
Nita 58.6% 1.0% 1.2%
Amber 58.7% 1.0% 1.2%
Byron 54.2% 2.9% 1.1%
Gale 56.8% 1.0% 1.1%
8-Bit 60.3% 1.0% 1.1%
Dynamike 52.1% 1.8% 1.1%
Rosa 58.4% 0.9% 1.0%
Darryl 56.0% 1.0% 1.0%
Colette 55.3% 1.1% 1.0%
Mr. P 61.4% 1.3% 0.9%
Sandy 58.4% 0.7% 0.9%
Thần Đèn 57.0% 1.5% 0.9%
Bibi 54.2% 0.8% 0.9%
Max 58.1% 1.1% 0.9%
Frank 56.6% 0.5% 0.8%
Ruffs 62.9% 1.0% 0.8%
Eve 64.6% 1.2% 0.8%
Meg 60.0% 0.7% 0.7%
Nani 52.5% 1.1% 0.6%
Rô Bốt Rau Mầm 57.2% 1.2% 0.6%
Jacky 59.4% 0.7% 0.6%
Shelly 53.3% 0.9% 0.6%
Bull 52.1% 0.7% 0.5%
El Primo 50.5% 0.6% 0.4%
Lou 56.9% 0.8% 0.3%
Barley 49.6% 0.8% 0.2%
× Ngôi đền đổ nát

Ngôi đền đổ nát