Creator Boost Hỗ trợ chúng tôi bằng cách sử dụng mã Brawlify
Phát hiện lần cuối: 1 day ago
Ý tưởng bởi
Vòng lốc xoáy

Đội hình Tốt nhất

Số liệu đơn lẻ

Brawler Tỉ lệ thắng Use Rate Tỉ lệ NCUT
Nita 63.1% 7.7% 11.6%
Sam 73.2% 3.5% 9.1%
Jessie 54.8% 6.9% 8.0%
Colt 54.9% 4.9% 6.3%
Bull 59.8% 3.9% 5.8%
Bibi 60.0% 4.0% 5.6%
El Primo 58.2% 3.0% 4.4%
Dynamike 51.7% 3.3% 3.8%
Emz 61.0% 4.4% 3.5%
Griff 59.3% 2.7% 3.4%
Darryl 59.0% 2.8% 3.2%
Edgar 55.8% 2.8% 3.2%
Penny 55.5% 2.2% 1.9%
Brock 46.7% 2.3% 1.9%
Barley 53.8% 2.0% 1.8%
Spike 53.2% 1.9% 1.6%
Colette 54.8% 1.8% 1.6%
8-Bit 54.4% 1.5% 1.4%
Squeak 53.6% 1.5% 1.4%
Buzz 56.8% 1.4% 1.3%
Tara 58.0% 1.7% 1.3%
Frank 56.3% 1.1% 1.2%
Amber 55.7% 1.3% 1.2%
Carl 52.5% 1.5% 1.2%
Bonnie 60.2% 1.0% 1.1%
Otis 66.8% 0.9% 1.0%
Bo 47.1% 1.6% 1.0%
Lola 57.7% 1.3% 0.9%
Rosa 61.4% 1.0% 0.8%
Ash 62.8% 0.8% 0.8%
Grom 53.7% 0.8% 0.6%
Pam 52.7% 1.2% 0.6%
Gus 67.6% 2.7% 0.6%
Poco 50.0% 1.9% 0.6%
Janet 62.4% 0.8% 0.6%
Rico 51.0% 1.3% 0.5%
Fang 59.3% 0.8% 0.5%
Max 54.3% 0.7% 0.5%
Leon 52.9% 0.6% 0.4%
Mr. P 58.7% 0.6% 0.4%
Meg 59.0% 0.5% 0.4%
Jacky 57.1% 0.6% 0.3%
Gale 55.8% 0.6% 0.3%
Surge 51.1% 0.9% 0.3%
Ruffs 58.5% 0.6% 0.3%
Nani 50.8% 0.5% 0.3%
Shelly 46.6% 0.8% 0.3%
Eve 59.7% 0.6% 0.3%
Quạ 52.5% 0.8% 0.2%
Belle 50.6% 0.6% 0.2%
Rô Bốt Rau Mầm 46.8% 0.5% 0.1%
Lou 57.7% 0.5% 0.1%
Tick 41.2% 1.0% 0.1%
Stu 51.8% 0.7% 0.1%
Piper 38.5% 0.4% 0.1%
Bea 52.3% 0.4% 0.1%
Sandy 53.8% 0.3% 0.1%
Mortis 46.8% 0.4% 0.1%
Byron 44.4% 0.9% 0.0%
Thần Đèn 46.1% 0.2% 0.0%
× Vòng lốc xoáy

Vòng lốc xoáy