Creator Boost Hỗ trợ chúng tôi bằng cách sử dụng mã Brawlify

Bản đồ này đã bị vô hiệu hóa.

Phát hiện lần cuối: 45 days ago
Ý tưởng bởi
3 cây chụm lại nên hòn núi cao

Số liệu đơn lẻ

Brawler Tỉ lệ thắng Use Rate Tỉ lệ NCUT
Jessie 57.7% 13.3% 10.0%
Colt 58.3% 6.5% 9.4%
Nita 62.2% 4.3% 5.6%
Bull 63.6% 3.6% 5.4%
Tara 63.5% 3.3% 5.0%
Bibi 63.4% 3.3% 5.0%
Buzz 57.8% 3.3% 5.0%
El Primo 61.2% 3.0% 4.5%
Dynamike 53.8% 3.9% 4.4%
Darryl 62.1% 3.3% 4.0%
Edgar 58.4% 2.9% 3.3%
Griff 60.5% 2.6% 3.2%
Penny 57.4% 6.7% 3.2%
Brock 51.5% 3.0% 3.0%
Emz 60.9% 3.8% 2.8%
Carl 59.2% 2.4% 2.5%
Barley 53.5% 2.6% 2.5%
8-Bit 58.7% 10.0% 2.1%
Bonnie 64.8% 1.5% 2.0%
Squeak 55.7% 1.8% 1.9%
Spike 55.8% 1.8% 1.9%
Colette 58.5% 3.3% 1.7%
Bo 53.8% 1.7% 1.4%
Amber 53.3% 1.4% 1.4%
Lola 58.0% 1.4% 1.4%
Grom 55.0% 1.1% 1.1%
Frank 59.4% 0.9% 1.1%
Rico 50.2% 1.6% 1.0%
Otis 63.5% 1.0% 0.9%
Ash 67.0% 0.8% 0.9%
Janet 63.4% 3.3% 0.9%
Eve 60.7% 10.0% 0.8%
Fang 56.7% 1.0% 0.8%
Pam 55.3% 1.3% 0.7%
Max 58.4% 0.9% 0.7%
Rosa 55.2% 0.7% 0.5%
Mr. P 56.8% 3.3% 0.5%
Ruffs 53.0% 0.7% 0.5%
Meg 56.8% 0.5% 0.5%
Nani 48.6% 0.7% 0.4%
Leon 54.9% 0.6% 0.4%
Gale 54.4% 0.8% 0.4%
Belle 55.2% 0.8% 0.4%
Surge 58.7% 1.1% 0.3%
Poco 46.9% 1.6% 0.3%
Shelly 52.0% 0.8% 0.3%
Jacky 55.3% 0.5% 0.2%
Stu 58.4% 0.8% 0.2%
Lou 48.2% 0.6% 0.2%
Tick 46.2% 1.2% 0.2%
Quạ 53.7% 0.7% 0.2%
Rô Bốt Rau Mầm 43.7% 0.7% 0.2%
Piper 46.5% 0.6% 0.1%
Sandy 57.6% 0.3% 0.1%
Bea 53.7% 0.7% 0.1%
Byron 45.3% 1.1% 0.1%
Mortis 50.0% 0.4% 0.1%
Thần Đèn 46.6% 0.3% 0.0%
× 3 cây chụm lại nên hòn núi cao

3 cây chụm lại nên hòn núi cao