Club Icon

SPIKE

#208P0Q8J

🏆Esse é um clube de amizade, força e almejamos ser os primeiros🏆|2018|teamSPIKE| ..

Tổng số Cúp

Tiến trình Cúp qua từng thời điểm. Tổng số Cúp là tổng cộng số cúp của toàn bộ thành viên trong CLB.

+11 recently
+0 hôm nay
+82 trong tuần này
-455 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Thông tin cơ bản
TrophyCúp 93,047
RankYêu cầuSố cúp cần có 35,000
Battle LogPhạm vi cúpPhạm vi số Cúp 13,558 - 79,489
InfoType Invite Only
Brawl NewsThành viên 2 / 30
Hỗn hợp
Thành viên 1 = 50%
Thành viên cấp cao 0 = 0%
Phó chủ tịch 0 = 0%
Chủ tịch League 8Spike Felix

Club Log (3)

Required Trophies (7)

Type (1)

Description (13)

Members (2/30)

(5) 79,489
Số liệu cơ bản (#8RQQJ9JPP)
Search iconPosition 1
League 11Cúp 79,489
Power League Solo iconVai trò Member

Log (5)

13,558
Số liệu cơ bản (#22GLRQ88L)
Search iconPosition 2
League 8Cúp 13,558
Power League Solo iconVai trò President

Previous Members (223)

(2) 26,600
Số liệu cơ bản (#LV0YPJCYR)
League 9Cúp 26,600
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 21,798
Số liệu cơ bản (#9PRQYL0)
League 9Cúp 21,798
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(5) 93,340
Số liệu cơ bản (#P8RQ90UY9)
League 11Cúp 93,340
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (5)

(2) 51,778
Số liệu cơ bản (#2QRVLPPJJ)
League 11Cúp 51,778
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(6) 66,672
Số liệu cơ bản (#9RCJJYJP9)
League 11Cúp 66,672
Power League Solo iconVai trò Member

Log (6)

(2) 96,743
Số liệu cơ bản (#9YCUUVVPU)
League 11Cúp 96,743
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 95,632
Số liệu cơ bản (#2ULUP8VG9)
League 11Cúp 95,632
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 105,331
Số liệu cơ bản (#2C9PLLUG8)
League 11Cúp 105,331
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

Taha♛

Taha♛

(M)
(6) 104,642
Số liệu cơ bản (#9G0CJPJPY)
League 11Cúp 104,642
Power League Solo iconVai trò Member

Log (6)

(4) 97,027
Số liệu cơ bản (#R0R28JR2)
League 11Cúp 97,027
Power League Solo iconVai trò Member

Log (4)

(2) 95,461
Số liệu cơ bản (#2JLU8PJLV)
League 11Cúp 95,461
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(5) 92,315
Số liệu cơ bản (#LRLQPU09)
League 11Cúp 92,315
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (5)

(2) 91,999
Số liệu cơ bản (#8G0P89RL9)
League 11Cúp 91,999
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 91,280
Số liệu cơ bản (#289QGVYRQ)
League 11Cúp 91,280
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

Corwas件

Corwas件

(M)
(2) 91,179
Số liệu cơ bản (#2RJL8PGUV)
League 11Cúp 91,179
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

FOF|Tufa

FOF|Tufa

(S)
(5) 61,178
Số liệu cơ bản (#CQLR0Y80)
League 11Cúp 61,178
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (5)

(4) 76,419
Số liệu cơ bản (#L880JGGL)
League 11Cúp 76,419
Power League Solo iconVai trò Member

Log (4)

(4) 77,001
Số liệu cơ bản (#8PVJR8V2V)
League 11Cúp 77,001
Power League Solo iconVai trò Member

Log (4)

(2) 96,132
Số liệu cơ bản (#8R99PJ890)
League 11Cúp 96,132
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 94,116
Số liệu cơ bản (#GRJY0J0R)
League 11Cúp 94,116
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(3) 89,712
Số liệu cơ bản (#QJULVGU)
League 11Cúp 89,712
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (3)

(2) 88,778
Số liệu cơ bản (#89UPQJJVV)
League 11Cúp 88,778
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

Tazuma

Tazuma

(M)
(2) 85,261
Số liệu cơ bản (#GVJ82JR8)
League 11Cúp 85,261
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(11) 79,710
Số liệu cơ bản (#PCG9CL9U0)
League 11Cúp 79,710
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (11)

(2) 63,407
Số liệu cơ bản (#PCVJ90VLU)
League 11Cúp 63,407
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 116,742
Số liệu cơ bản (#PR9U2JL)
League 11Cúp 116,742
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(4) 77,649
Số liệu cơ bản (#Y88QYRPRC)
League 11Cúp 77,649
Power League Solo iconVai trò Member

Log (4)

Rain💛

Rain💛

(M)
(2) 80,774
Số liệu cơ bản (#8Q0VYVPQU)
League 11Cúp 80,774
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(5) 95,071
Số liệu cơ bản (#202GJJR28)
League 11Cúp 95,071
Power League Solo iconVai trò Member

Log (5)

(6) 91,434
Số liệu cơ bản (#LY88JPU2)
League 11Cúp 91,434
Power League Solo iconVai trò Member

Log (6)

Số liệu cơ bản (#PQQRJUPY)
League 11Cúp 82,622
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (5)

(4) 81,807
Số liệu cơ bản (#98LYLJGGP)
League 11Cúp 81,807
Power League Solo iconVai trò Member

Log (4)

(3) 71,064
Số liệu cơ bản (#JQ8LLLY)
League 11Cúp 71,064
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (3)

KaioDog

KaioDog

(M)
(7) 73,913
Số liệu cơ bản (#GGUQCG0G)
League 11Cúp 73,913
Power League Solo iconVai trò Member

Log (7)

(4) 89,693
Số liệu cơ bản (#JQ8L0YYL)
League 11Cúp 89,693
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (4)

(2) 85,348
Số liệu cơ bản (#9U8QY2VQC)
League 11Cúp 85,348
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 71,185
Số liệu cơ bản (#YQ0LCRC8)
League 11Cúp 71,185
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 87,377
Số liệu cơ bản (#PUJ8JCU2P)
League 11Cúp 87,377
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

Rz

Rz

(M)
(4) 79,823
Số liệu cơ bản (#UG2JJ89)
League 11Cúp 79,823
Power League Solo iconVai trò Member

Log (4)

(3) 81,239
Số liệu cơ bản (#JVRCVJ9Q)
League 11Cúp 81,239
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (3)

(2) 100,379
Số liệu cơ bản (#YGQYGCR)
League 11Cúp 100,379
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 90,117
Số liệu cơ bản (#PLQ0QRVQL)
League 11Cúp 90,117
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(4) 66,133
Số liệu cơ bản (#9UV8Y22PU)
League 11Cúp 66,133
Power League Solo iconVai trò Member

Log (4)

FaZzen

FaZzen

(M)
(2) 85,359
Số liệu cơ bản (#JV29L0LV)
League 11Cúp 85,359
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

phanteon.

phanteon.

(M)
(2) 92,304
Số liệu cơ bản (#RQ28U2QU)
League 11Cúp 92,304
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 85,838
Số liệu cơ bản (#20JR92CYU)
League 11Cúp 85,838
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

LPGDZ

LPGDZ

(M)
(20) 94,639
Số liệu cơ bản (#QR90UY9L)
League 11Cúp 94,639
Power League Solo iconVai trò Member

Log (20)

Wesley534

Wesley534

(M)
(4) 87,192
Số liệu cơ bản (#PLLRJC2V)
League 11Cúp 87,192
Power League Solo iconVai trò Member

Log (4)

(2) 79,384
Số liệu cơ bản (#2L0G9RVQ9)
League 11Cúp 79,384
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(4) 83,310
Số liệu cơ bản (#PU9CPGUV)
League 11Cúp 83,310
Power League Solo iconVai trò Member

Log (4)

(3) 86,214
Số liệu cơ bản (#9QCJPL20)
League 11Cúp 86,214
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (3)

(8) 96,855
Số liệu cơ bản (#GRQ82UJV)
League 11Cúp 96,855
Power League Solo iconVai trò Member

Log (8)

(6) 81,311
Số liệu cơ bản (#VGLY2G88)
League 11Cúp 81,311
Power League Solo iconVai trò Member

Log (6)

(5) 101,281
Số liệu cơ bản (#R2LR2QLG)
League 11Cúp 101,281
Power League Solo iconVai trò Member

Log (5)

(2) 75,190
Số liệu cơ bản (#8R29PY9RJ)
League 11Cúp 75,190
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(5) 94,718
Số liệu cơ bản (#QR2GC8V)
League 11Cúp 94,718
Power League Solo iconVai trò Member

Log (5)

Belo 🫡

Belo 🫡

(M)
(2) 79,732
Số liệu cơ bản (#89UUPLJ9)
League 11Cúp 79,732
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(4) 77,982
Số liệu cơ bản (#8GLV92P8V)
League 11Cúp 77,982
Power League Solo iconVai trò Member

Log (4)

(2) 74,817
Số liệu cơ bản (#8988C8G0Q)
League 11Cúp 74,817
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

Code: Jeb

Code: Jeb

(M)
(2) 79,512
Số liệu cơ bản (#2JYGUYUG)
League 11Cúp 79,512
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 90,511
Số liệu cơ bản (#2RJ0UJCU0)
League 11Cúp 90,511
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 77,995
Số liệu cơ bản (#GVR2Y2GC)
League 11Cúp 77,995
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

sweetjean

sweetjean

(M)
(2) 79,185
Số liệu cơ bản (#9PG92YPVG)
League 11Cúp 79,185
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 35,327
Số liệu cơ bản (#YV88GPJP2)
League 10Cúp 35,327
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 77,930
Số liệu cơ bản (#PJ0GRPR8)
League 11Cúp 77,930
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 76,891
Số liệu cơ bản (#VR89R280)
League 11Cúp 76,891
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 75,631
Số liệu cơ bản (#2LC0LQCRP)
League 11Cúp 75,631
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 74,308
Số liệu cơ bản (#20UVVJQPV)
League 11Cúp 74,308
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

Aiyra

Aiyra

(S)
(3) 44,122
Số liệu cơ bản (#888RCVVV8)
League 10Cúp 44,122
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (3)

Số liệu cơ bản (#9RQ8QCGJC)
League 11Cúp 73,475
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

Số liệu cơ bản (#YJUY029C8)
League 11Cúp 69,238
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

Greezy

Greezy

(M)
(2) 59,512
Số liệu cơ bản (#8YVVUQJR)
League 11Cúp 59,512
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

Dαvi🎲

Dαvi🎲

(M)
(2) 80,091
Số liệu cơ bản (#J9V89VU0)
League 11Cúp 80,091
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(4) 85,610
Số liệu cơ bản (#22PJGVJYJ)
League 11Cúp 85,610
Power League Solo iconVai trò Member

Log (4)

(2) 72,115
Số liệu cơ bản (#2QCCC29QV)
League 11Cúp 72,115
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 72,630
Số liệu cơ bản (#20LPRQ2UL)
League 11Cúp 72,630
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 71,712
Số liệu cơ bản (#PUUGRULPU)
League 11Cúp 71,712
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

Số liệu cơ bản (#8LVYQRRJR)
League 11Cúp 71,001
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(4) 70,560
Số liệu cơ bản (#2P2PU0C2Q)
League 11Cúp 70,560
Power League Solo iconVai trò Member

Log (4)

(2) 70,438
Số liệu cơ bản (#22L8V098C)
League 11Cúp 70,438
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(4) 67,817
Số liệu cơ bản (#G8G8Q0Q0)
League 11Cúp 67,817
Power League Solo iconVai trò Member

Log (4)

(2) 79,406
Số liệu cơ bản (#88LYY92U)
League 11Cúp 79,406
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 70,632
Số liệu cơ bản (#2CY898QJ0)
League 11Cúp 70,632
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 70,111
Số liệu cơ bản (#2LJQVCQYL)
League 11Cúp 70,111
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 68,282
Số liệu cơ bản (#PQGRRLU0)
League 11Cúp 68,282
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(4) 67,755
Số liệu cơ bản (#2U9RQJU2)
League 11Cúp 67,755
Power League Solo iconVai trò Member

Log (4)

(2) 70,008
Số liệu cơ bản (#RQGU9QR8)
League 11Cúp 70,008
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(4) 67,195
Số liệu cơ bản (#Y9J00PV98)
League 11Cúp 67,195
Power League Solo iconVai trò Member

Log (4)

cino

cino

(M)
(2) 68,336
Số liệu cơ bản (#2J8YCP80R)
League 11Cúp 68,336
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

Số liệu cơ bản (#JL0Q2Q0P)
League 11Cúp 66,058
Power League Solo iconVai trò Member

Log (6)

(2) 68,319
Số liệu cơ bản (#CV9YUJ0G)
League 11Cúp 68,319
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(4) 67,451
Số liệu cơ bản (#8VJY0LVLG)
League 11Cúp 67,451
Power League Solo iconVai trò Member

Log (4)

(2) 64,483
Số liệu cơ bản (#998RPPLQC)
League 11Cúp 64,483
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

Kiran

Kiran

(M)
(2) 63,972
Số liệu cơ bản (#YVGLPRR)
League 11Cúp 63,972
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 71,620
Số liệu cơ bản (#202QJ9V8)
League 11Cúp 71,620
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 70,819
Số liệu cơ bản (#P28JP8822)
League 11Cúp 70,819
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

le.go.

le.go.

(M)
(2) 67,898
Số liệu cơ bản (#8VQVUP8P8)
League 11Cúp 67,898
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 67,378
Số liệu cơ bản (#PRQQ029CQ)
League 11Cúp 67,378
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 65,160
Số liệu cơ bản (#2P8RL9P2P)
League 11Cúp 65,160
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

MIMICRY

MIMICRY

(S)
(3) 59,403
Số liệu cơ bản (#2VPPYRJC8)
League 11Cúp 59,403
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (3)

freezee

freezee

(M)
(2) 63,615
Số liệu cơ bản (#P0CQYQCQV)
League 11Cúp 63,615
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 73,278
Số liệu cơ bản (#9UGUVVGV)
League 11Cúp 73,278
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 66,057
Số liệu cơ bản (#V0YVP28)
League 11Cúp 66,057
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 66,047
Số liệu cơ bản (#2PRG9V0PL)
League 11Cúp 66,047
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 65,240
Số liệu cơ bản (#2PJGYGPLU)
League 11Cúp 65,240
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(6) 63,734
Số liệu cơ bản (#P8GLYYCQJ)
League 11Cúp 63,734
Power League Solo iconVai trò Member

Log (6)

Leozin :D

Leozin :D

(M)
(4) 61,416
Số liệu cơ bản (#PLY9C9RQP)
League 11Cúp 61,416
Power League Solo iconVai trò Member

Log (4)

(2) 64,451
Số liệu cơ bản (#9VQJRVV9P)
League 11Cúp 64,451
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 61,401
Số liệu cơ bản (#9PGLQP0G0)
League 11Cúp 61,401
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 63,007
Số liệu cơ bản (#L092LURRP)
League 11Cúp 63,007
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 61,875
Số liệu cơ bản (#LPC2GUYR0)
League 11Cúp 61,875
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 70,734
Số liệu cơ bản (#8YUQYQ00R)
League 11Cúp 70,734
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(8) 64,021
Số liệu cơ bản (#8CLC2YCYQ)
League 11Cúp 64,021
Power League Solo iconVai trò Member

Log (8)

(2) 61,705
Số liệu cơ bản (#2ULL2V22J)
League 11Cúp 61,705
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(4) 59,133
Số liệu cơ bản (#QQY889RU)
League 11Cúp 59,133
Power League Solo iconVai trò Member

Log (4)

(4) 56,022
Số liệu cơ bản (#8JU8R8LUY)
League 11Cúp 56,022
Power League Solo iconVai trò Member

Log (4)

Nitaaa <3

Nitaaa <3

(M)
(2) 64,590
Số liệu cơ bản (#80Y2Q80R)
League 11Cúp 64,590
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 61,246
Số liệu cơ bản (#J8PQVRL8)
League 11Cúp 61,246
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 60,126
Số liệu cơ bản (#982LY92Y0)
League 11Cúp 60,126
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(6) 56,752
Số liệu cơ bản (#20RRJ9LRQ)
League 11Cúp 56,752
Power League Solo iconVai trò Member

Log (6)

(2) 60,194
Số liệu cơ bản (#P9G2YLG)
League 11Cúp 60,194
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

Hukashura

Hukashura

(M)
(2) 57,680
Số liệu cơ bản (#P0U2L2LGL)
League 11Cúp 57,680
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 52,672
Số liệu cơ bản (#P9JY80RC8)
League 11Cúp 52,672
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(3) 51,014
Số liệu cơ bản (#92R0GQURC)
League 11Cúp 51,014
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (3)

Arc,L🌒

Arc,L🌒

(M)
(2) 62,077
Số liệu cơ bản (#2YV98LLCY)
League 11Cúp 62,077
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

fernando

fernando

(M)
(2) 55,749
Số liệu cơ bản (#8LPUGRCJ)
League 11Cúp 55,749
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 59,768
Số liệu cơ bản (#LJCGQ2C8)
League 11Cúp 59,768
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 49,312
Số liệu cơ bản (#99RVVPUR)
League 10Cúp 49,312
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (2)

(4) 76,148
Số liệu cơ bản (#JP9P0LJG)
League 11Cúp 76,148
Power League Solo iconVai trò Member

Log (4)

SK|iFasty

SK|iFasty

(M)
(2) 59,571
Số liệu cơ bản (#920Q8PL0)
League 11Cúp 59,571
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 59,523
Số liệu cơ bản (#98U8QY2GG)
League 11Cúp 59,523
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(4) 57,931
Số liệu cơ bản (#U0UJYPV)
League 11Cúp 57,931
Power League Solo iconVai trò Member

Log (4)

(2) 54,779
Số liệu cơ bản (#GJRJURGU)
League 11Cúp 54,779
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 54,349
Số liệu cơ bản (#GCJV9Q9L)
League 11Cúp 54,349
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 50,450
Số liệu cơ bản (#22YQJY9U0)
League 11Cúp 50,450
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

STMN|JOSE

STMN|JOSE

(M)
(2) 62,373
Số liệu cơ bản (#PCGUPY0PG)
League 11Cúp 62,373
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 66,926
Số liệu cơ bản (#R2JLR0U2)
League 11Cúp 66,926
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

Paiva

Paiva

(M)
(2) 58,877
Số liệu cơ bản (#2CPQ2U0V8)
League 11Cúp 58,877
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 78,505
Số liệu cơ bản (#PC92L9PYU)
League 11Cúp 78,505
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 60,035
Số liệu cơ bản (#JR8C8Y28)
League 11Cúp 60,035
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 58,740
Số liệu cơ bản (#9CQR9Y8JG)
League 11Cúp 58,740
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 57,616
Số liệu cơ bản (#LU82YYPUG)
League 11Cúp 57,616
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 57,027
Số liệu cơ bản (#2JG8PLR2)
League 11Cúp 57,027
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 57,264
Số liệu cơ bản (#V2RVRQVL)
League 11Cúp 57,264
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

Yuki's〆

Yuki's〆

(M)
(2) 67,138
Số liệu cơ bản (#280QLG8V)
League 11Cúp 67,138
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 72,488
Số liệu cơ bản (#PG8VRUY8L)
League 11Cúp 72,488
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 41,667
Số liệu cơ bản (#PPQ22JP8L)
League 10Cúp 41,667
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (2)

(2) 51,551
Số liệu cơ bản (#PQ9V0289Q)
League 11Cúp 51,551
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 55,234
Số liệu cơ bản (#8QLG9028Q)
League 11Cúp 55,234
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 54,886
Số liệu cơ bản (#CUR9PRUQ)
League 11Cúp 54,886
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 56,692
Số liệu cơ bản (#YQLUQC09J)
League 11Cúp 56,692
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 54,122
Số liệu cơ bản (#9CVQYCV0Q)
League 11Cúp 54,122
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 53,835
Số liệu cơ bản (#PQG2JG2RL)
League 11Cúp 53,835
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

TSUKI

TSUKI

(S)
(3) 42,553
Số liệu cơ bản (#P0VRC8L9R)
League 10Cúp 42,553
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (3)

(2) 86,624
Số liệu cơ bản (#9GJPJUQGJ)
League 11Cúp 86,624
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 63,340
Số liệu cơ bản (#2RRJ0QUY8)
League 11Cúp 63,340
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 54,598
Số liệu cơ bản (#2ULUQU29G)
League 11Cúp 54,598
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

pros🌖

pros🌖

(M)
(2) 53,205
Số liệu cơ bản (#92Y8CPQ)
League 11Cúp 53,205
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 53,171
Số liệu cơ bản (#2PVCJCQYP)
League 11Cúp 53,171
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 50,546
Số liệu cơ bản (#GQL8PV8R)
League 11Cúp 50,546
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

Số liệu cơ bản (#98PV80Q9Y)
League 11Cúp 56,035
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 54,357
Số liệu cơ bản (#8RJLRU9YU)
League 11Cúp 54,357
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

Số liệu cơ bản (#2PC0Y8ULJ)
League 11Cúp 51,955
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(4) 61,193
Số liệu cơ bản (#929GRGRJQ)
League 11Cúp 61,193
Power League Solo iconVai trò Member

Log (4)

(4) 52,859
Số liệu cơ bản (#YUYYRV)
League 11Cúp 52,859
Power League Solo iconVai trò Member

Log (4)

(2) 52,027
Số liệu cơ bản (#800RC28PL)
League 11Cúp 52,027
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 51,509
Số liệu cơ bản (#8CRCCLQY8)
League 11Cúp 51,509
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 50,651
Số liệu cơ bản (#20VVYQLC)
League 11Cúp 50,651
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 50,385
Số liệu cơ bản (#RVU0LYCR)
League 11Cúp 50,385
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 49,218
Số liệu cơ bản (#2CGCYLPP2)
League 10Cúp 49,218
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 55,425
Số liệu cơ bản (#PYY20Q2CV)
League 11Cúp 55,425
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

LOUD V.G

LOUD V.G

(M)
(2) 48,562
Số liệu cơ bản (#PV9G89Y)
League 10Cúp 48,562
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 56,980
Số liệu cơ bản (#8298GCPJ2)
League 11Cúp 56,980
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (2)

(2) 52,072
Số liệu cơ bản (#89LGJQJV2)
League 11Cúp 52,072
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 48,279
Số liệu cơ bản (#P0UCQURG0)
League 10Cúp 48,279
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 46,876
Số liệu cơ bản (#Y9URGY882)
League 10Cúp 46,876
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 45,765
Số liệu cơ bản (#P9929UJQU)
League 10Cúp 45,765
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 45,741
Số liệu cơ bản (#LLGYQ2QU)
League 10Cúp 45,741
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 57,192
Số liệu cơ bản (#2VGLVP9PU)
League 11Cúp 57,192
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 50,732
Số liệu cơ bản (#2UR2V2YJ2)
League 11Cúp 50,732
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

Số liệu cơ bản (#2QCV2JU08)
League 11Cúp 59,726
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 44,193
Số liệu cơ bản (#2JQPUCRP9)
League 10Cúp 44,193
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 42,683
Số liệu cơ bản (#RQ9PPYP2)
League 10Cúp 42,683
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

Số liệu cơ bản (#8GQ2LYQ2P)
League 10Cúp 41,108
Power League Solo iconVai trò Member

Log (4)

(2) 63,207
Số liệu cơ bản (#Y92P9PG8)
League 11Cúp 63,207
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

Slime Bee

Slime Bee

(M)
(2) 43,246
Số liệu cơ bản (#2R8LJPVLU)
League 10Cúp 43,246
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

Sigmato

Sigmato

(M)
(2) 42,697
Số liệu cơ bản (#9L2GL20UR)
League 10Cúp 42,697
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 41,024
Số liệu cơ bản (#992VLCL00)
League 10Cúp 41,024
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 40,289
Số liệu cơ bản (#2VR9YGRVQ)
League 10Cúp 40,289
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 40,168
Số liệu cơ bản (#Y2P0UCGVR)
League 10Cúp 40,168
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

spike

spike

(M)
(2) 38,594
Số liệu cơ bản (#2GVPYRRC8)
League 10Cúp 38,594
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(3) 35,613
Số liệu cơ bản (#P8UVL822P)
League 10Cúp 35,613
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (3)

(4) 35,524
Số liệu cơ bản (#2P82V82CV)
League 10Cúp 35,524
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (4)

Bielzim

Bielzim

(S)
(2) 33,924
Số liệu cơ bản (#290PCP2UU)
League 10Cúp 33,924
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (2)

(2) 17,482
Số liệu cơ bản (#PYLVJ0R8R)
League 9Cúp 17,482
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (2)

LINDO

LINDO

(M)
(2) 35,600
Số liệu cơ bản (#PVJY29RJV)
League 10Cúp 35,600
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

denny

denny

(M)
(2) 35,348
Số liệu cơ bản (#PRCCPGLJ9)
League 10Cúp 35,348
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 34,824
Số liệu cơ bản (#PPPR9U2JY)
League 10Cúp 34,824
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 33,084
Số liệu cơ bản (#GCGVQUP2)
League 10Cúp 33,084
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(3) 37,791
Số liệu cơ bản (#29Q9YPCJ2)
League 10Cúp 37,791
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (3)

(2) 36,787
Số liệu cơ bản (#P0L2U2RLU)
League 10Cúp 36,787
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 33,004
Số liệu cơ bản (#LLYGJJCJP)
League 10Cúp 33,004
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 32,550
Số liệu cơ bản (#8PJVQVRU)
League 10Cúp 32,550
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(3) 24,523
Số liệu cơ bản (#LVYCQCPV)
League 9Cúp 24,523
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (3)

bot 1

bot 1

(M)
(2) 32,825
Số liệu cơ bản (#PJ8C89GRC)
League 10Cúp 32,825
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 28,511
Số liệu cơ bản (#8LULLJYGG)
League 9Cúp 28,511
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

御座敷

御座敷

(M)
(1) 26,446
Số liệu cơ bản (#88PVP0U9U)
League 9Cúp 26,446
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Gold

Gold

(M)
(1) 25,816
Số liệu cơ bản (#8YP08YPV8)
League 9Cúp 25,816
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

EDGAR BR

EDGAR BR

(M)
(2) 25,048
Số liệu cơ bản (#9RRRCVVQR)
League 9Cúp 25,048
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

Elchurron

Elchurron

(M)
(1) 24,976
Số liệu cơ bản (#L8RQUQP0)
League 9Cúp 24,976
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(2) 24,010
Số liệu cơ bản (#22PPULQJV)
League 9Cúp 24,010
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

arthur b7

arthur b7

(M)
(2) 20,757
Số liệu cơ bản (#2C00VV92J)
League 9Cúp 20,757
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

rlx_l

rlx_l

(M)
(2) 18,688
Số liệu cơ bản (#YQUYJGQGP)
League 9Cúp 18,688
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

thyg

thyg

(M)
(2) 18,452
Số liệu cơ bản (#QU999VU0P)
League 9Cúp 18,452
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

jubileu

jubileu

(S)
(3) 18,220
Số liệu cơ bản (#L8LGQPG2P)
League 9Cúp 18,220
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (3)

bernardo

bernardo

(M)
(2) 17,506
Số liệu cơ bản (#800GGY2P9)
League 9Cúp 17,506
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(1) 26,255
Số liệu cơ bản (#2VJU2Q2)
League 9Cúp 26,255
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

faell_2.0

faell_2.0

(M)
(1) 21,134
Số liệu cơ bản (#20JV8V9LC)
League 9Cúp 21,134
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 13,462
Số liệu cơ bản (#YPRV0QGQ)
League 8Cúp 13,462
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (1)

Mini Mac

Mini Mac

(S)
(1) 10,815
Số liệu cơ bản (#P0882YYL2)
League 8Cúp 10,815
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (1)

(1) 7,530
Số liệu cơ bản (#2GQ82RV0G)
League 6Cúp 7,530
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (1)

Luqu8nha

Luqu8nha

(M)
(1) 19,027
Số liệu cơ bản (#YV2VGJP8V)
League 9Cúp 19,027
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

REX_NTZ

REX_NTZ

(M)
(1) 19,325
Số liệu cơ bản (#8PGG2G0PR)
League 9Cúp 19,325
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Great deals that support us for free!

Support us by using code Brawlify

Support in-game