Creator Boost Hỗ trợ chúng tôi bằng cách sử dụng mã Brawlify
Club Icon

Tribe Israel #2

#2PLJCJ2R

Best Club Ever🇮🇱|CL:<cffe300>Master League</c>🏆<c|Searching For Active & Loyal Players | Join us🙂

Tổng số Cúp

Tiến trình Cúp qua từng thời điểm. Tổng số Cúp là tổng cộng số cúp của toàn bộ thành viên trong CLB.

+32,455 recently
+0 hôm nay
+0 trong tuần này
-8,958 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Thông tin cơ bản
TrophyCúp 1,016,441
RankYêu cầuSố cúp cần có 31,000
Battle LogPhạm vi cúpPhạm vi số Cúp 30,274 - 45,565
InfoType Invite Only
Brawl NewsThành viên 29 / 30
Hỗn hợp
Thành viên 21 = 72%
Thành viên cấp cao 7 = 24%
Phó chủ tịch 0 = 0%
Chủ tịch League 10Captain Ben

Club Log (2)

Required Trophies (6)

Description (4)

Members (29/30)

45,565
Số liệu cơ bản (#20G0Q9)
Search iconPosition 1
League 10Cúp 45,565
Power League Solo iconVai trò Member
Hod

Hod

(M)
(1) 42,909
Số liệu cơ bản (#QLPGUQ28)
Search iconPosition 2
League 10Cúp 42,909
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

djenbik=)

djenbik=)

(M)
42,081
Số liệu cơ bản (#8UR9V2VU9)
Search iconPosition 3
League 10Cúp 42,081
Power League Solo iconVai trò Member
star

star

(S)
(1) 39,427
Số liệu cơ bản (#2YY89VUP)
Search iconPosition 4
League 10Cúp 39,427
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (1)

idan pro

idan pro

(S)
(1) 39,294
Số liệu cơ bản (#2LU8YJJ88)
Search iconPosition 5
League 10Cúp 39,294
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (1)

leon

leon

(M)
39,092
Số liệu cơ bản (#8GGVQG992)
Search iconPosition 6
League 10Cúp 39,092
Power League Solo iconVai trò Member
(2) 37,486
Số liệu cơ bản (#QVYU9V0U)
Search iconPosition 7
League 10Cúp 37,486
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

Dor

Dor

(S)
(2) 37,086
Số liệu cơ bản (#880JG2QVC)
Search iconPosition 8
League 10Cúp 37,086
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (2)

הראל

הראל

(M)
(1) 37,018
Số liệu cơ bản (#2RGRC0JYP)
Search iconPosition 9
League 10Cúp 37,018
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

ליעד

ליעד

(M)
(1) 35,866
Số liệu cơ bản (#2VLJP2VR)
Search iconPosition 10
League 10Cúp 35,866
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 35,159
Số liệu cơ bản (#QG2LLYC)
Search iconPosition 11
League 10Cúp 35,159
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Biran

Biran

(M)
(1) 34,988
Số liệu cơ bản (#Q80Y9CL02)
Search iconPosition 12
League 10Cúp 34,988
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

fros tea

fros tea

(S)
(2) 34,830
Số liệu cơ bản (#GRQLCVQR)
Search iconPosition 13
League 10Cúp 34,830
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (2)

Leon

Leon

(M)
(1) 34,396
Số liệu cơ bản (#PQ9PPG0PR)
Search iconPosition 14
League 10Cúp 34,396
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 33,888
Số liệu cơ bản (#8JCCP92GR)
Search iconPosition 15
League 10Cúp 33,888
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 33,353
Số liệu cơ bản (#P8CPUUGPR)
Search iconPosition 16
League 10Cúp 33,353
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(4) 33,318
Số liệu cơ bản (#822CRLCL0)
Search iconPosition 17
League 10Cúp 33,318
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (4)

(1) 32,692
Số liệu cơ bản (#2P0U0LU08)
Search iconPosition 18
League 10Cúp 32,692
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 32,633
Số liệu cơ bản (#8QVY8RYGU)
Search iconPosition 19
League 10Cúp 32,633
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 32,604
Số liệu cơ bản (#20CVGQ0Q2)
Search iconPosition 20
League 10Cúp 32,604
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Bip Bip

Bip Bip

(M)
(1) 32,590
Số liệu cơ bản (#QLQ98YGP)
Search iconPosition 21
League 10Cúp 32,590
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 32,067
Số liệu cơ bản (#9JVRJUVJ)
Search iconPosition 22
League 10Cúp 32,067
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 31,743
Số liệu cơ bản (#89L2G0VUY)
Search iconPosition 23
League 10Cúp 31,743
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 31,706
Số liệu cơ bản (#2J0J9PYLG)
Search iconPosition 24
League 10Cúp 31,706
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

roymere

roymere

(S)
(1) 31,499
Số liệu cơ bản (#8LC8LG0Q8)
Search iconPosition 25
League 10Cúp 31,499
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (1)

(3) 31,373
Số liệu cơ bản (#VVJJLYVQ)
Search iconPosition 26
League 10Cúp 31,373
Power League Solo iconVai trò Member

Log (3)

(1) 30,909
Số liệu cơ bản (#RJQV20LC)
Search iconPosition 27
League 10Cúp 30,909
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(2) 30,595
Số liệu cơ bản (#22L9YYQ8)
Search iconPosition 28
League 10Cúp 30,595
Power League Solo iconVai trò President

Log (2)

Shinobi

Shinobi

(S)
(1) 30,274
Số liệu cơ bản (#8229V8RR9)
Search iconPosition 29
League 10Cúp 30,274
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (1)

Previous Members (71)

(2) 31,067
Số liệu cơ bản (#8QU9Q2URU)
League 10Cúp 31,067
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(6) 33,790
Số liệu cơ bản (#8J29JP892)
League 10Cúp 33,790
Power League Solo iconVai trò Member

Log (6)

(2) 32,231
Số liệu cơ bản (#8LG9UQRUU)
League 10Cúp 32,231
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

YANIR

YANIR

(M)
(2) 32,578
Số liệu cơ bản (#2JQQLUP2Y)
League 10Cúp 32,578
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 32,507
Số liệu cơ bản (#LCUGL29C)
League 10Cúp 32,507
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 33,977
Số liệu cơ bản (#20C2Y8RVV)
League 10Cúp 33,977
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

השמן

השמן

(M)
(2) 31,784
Số liệu cơ bản (#80Q0Y20PQ)
League 10Cúp 31,784
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(4) 32,656
Số liệu cơ bản (#8929YVLQQ)
League 10Cúp 32,656
Power League Solo iconVai trò Member

Log (4)

(2) 30,057
Số liệu cơ bản (#YLJJ9C0UP)
League 10Cúp 30,057
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 29,945
Số liệu cơ bản (#2U9QRQ9PG)
League 9Cúp 29,945
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 47,196
Số liệu cơ bản (#YLP9P8GJL)
League 10Cúp 47,196
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 38,878
Số liệu cơ bản (#V8P9L008)
League 10Cúp 38,878
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (2)

(2) 35,179
Số liệu cơ bản (#2PLGRYVQQ)
League 10Cúp 35,179
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 32,927
Số liệu cơ bản (#2JRRR00YJ)
League 10Cúp 32,927
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 34,367
Số liệu cơ bản (#9LC98JJUG)
League 10Cúp 34,367
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 34,175
Số liệu cơ bản (#JJUJVYPR)
League 10Cúp 34,175
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

talor

talor

(M)
(2) 30,844
Số liệu cơ bản (#PPRQYVY9Q)
League 10Cúp 30,844
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(6) 39,219
Số liệu cơ bản (#2088JCRL8)
League 10Cúp 39,219
Power League Solo iconVai trò Member

Log (6)

(2) 46,112
Số liệu cơ bản (#2YG89QYVP)
League 10Cúp 46,112
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 45,729
Số liệu cơ bản (#P0YL0P82C)
League 10Cúp 45,729
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(4) 35,868
Số liệu cơ bản (#9GQPY82PY)
League 10Cúp 35,868
Power League Solo iconVai trò Member

Log (4)

(2) 31,696
Số liệu cơ bản (#2PQ9JCYYU)
League 10Cúp 31,696
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

pop man

pop man

(M)
(2) 30,924
Số liệu cơ bản (#VUUPYYLP)
League 10Cúp 30,924
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 30,225
Số liệu cơ bản (#9UQURP9P)
League 10Cúp 30,225
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(4) 37,866
Số liệu cơ bản (#LJU9VC2U)
League 10Cúp 37,866
Power League Solo iconVai trò Member

Log (4)

(2) 34,960
Số liệu cơ bản (#P8QCR2PLR)
League 10Cúp 34,960
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 29,594
Số liệu cơ bản (#2UCVVLGCU)
League 9Cúp 29,594
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(5) 40,237
Số liệu cơ bản (#2Q8UPUUGQ)
League 10Cúp 40,237
Power League Solo iconVai trò Member

Log (5)

avishai

avishai

(M)
(2) 32,729
Số liệu cơ bản (#RP8VPVQ)
League 10Cúp 32,729
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 31,779
Số liệu cơ bản (#8RRUCL9RQ)
League 10Cúp 31,779
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 52,484
Số liệu cơ bản (#2JURUJG29)
League 11Cúp 52,484
Power League Solo iconVai trò Vice President

Log (2)

(1) 51,136
Số liệu cơ bản (#82YY2C8LU)
League 11Cúp 51,136
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (1)

(2) 32,646
Số liệu cơ bản (#UQ0U)
League 10Cúp 32,646
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

ג'יני

ג'יני

(M)
(2) 27,613
Số liệu cơ bản (#PVRVRPJY)
League 9Cúp 27,613
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

Liranシ

Liranシ

(M)
(2) 38,368
Số liệu cơ bản (#2GJ822JL2)
League 10Cúp 38,368
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(1) 34,665
Số liệu cơ bản (#GCPVG09G)
League 10Cúp 34,665
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(2) 34,318
Số liệu cơ bản (#8V22PYULQ)
League 10Cúp 34,318
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

Avengers

Avengers

(M)
(2) 27,192
Số liệu cơ bản (#89UR08U0G)
League 9Cúp 27,192
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

אביב

אביב

(M)
(2) 30,279
Số liệu cơ bản (#8V9R0RVGG)
League 10Cúp 30,279
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

Yishai

Yishai

(M)
(2) 28,187
Số liệu cơ bản (#PUPQQ8YY9)
League 9Cúp 28,187
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 39,025
Số liệu cơ bản (#98JYRJVQU)
League 10Cúp 39,025
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(4) 49,028
Số liệu cơ bản (#298V9ULYQ)
League 10Cúp 49,028
Power League Solo iconVai trò Member

Log (4)

HG87

HG87

(VP)
(4) 40,626
Số liệu cơ bản (#2CGQ00VQC)
League 10Cúp 40,626
Power League Solo iconVai trò Vice President

Log (4)

(4) 39,404
Số liệu cơ bản (#PJ0V92URV)
League 10Cúp 39,404
Power League Solo iconVai trò Member

Log (4)

omri

omri

(M)
(1) 37,793
Số liệu cơ bản (#VGU0880U)
League 10Cúp 37,793
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(2) 31,719
Số liệu cơ bản (#9GV08VLV8)
League 10Cúp 31,719
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 31,448
Số liệu cơ bản (#2JQRR0LPQ)
League 10Cúp 31,448
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(1) 31,495
Số liệu cơ bản (#YR8QYY)
League 10Cúp 31,495
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Elad

Elad

(M)
(2) 45,442
Số liệu cơ bản (#2RLVYCPQG)
League 10Cúp 45,442
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

gilazani

gilazani

(M)
(4) 37,642
Số liệu cơ bản (#JP8VLCVY)
League 10Cúp 37,642
Power League Solo iconVai trò Member

Log (4)

(4) 36,012
Số liệu cơ bản (#GCLY2U2)
League 10Cúp 36,012
Power League Solo iconVai trò Member

Log (4)

kirito

kirito

(M)
(1) 30,959
Số liệu cơ bản (#9UCC92L8Q)
League 10Cúp 30,959
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(2) 42,865
Số liệu cơ bản (#9Q2YYQ9PC)
League 10Cúp 42,865
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 41,318
Số liệu cơ bản (#CU9UYG)
League 10Cúp 41,318
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(1) 31,964
Số liệu cơ bản (#JRCRVYG9)
League 10Cúp 31,964
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(2) 39,906
Số liệu cơ bản (#8GJJQLQCJ)
League 10Cúp 39,906
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 33,689
Số liệu cơ bản (#PPR9QYJRY)
League 10Cúp 33,689
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(1) 32,932
Số liệu cơ bản (#UY9JV8V2)
League 10Cúp 32,932
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(2) 37,567
Số liệu cơ bản (#CC9YGP08)
League 10Cúp 37,567
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 31,550
Số liệu cơ bản (#8QVJUY09J)
League 10Cúp 31,550
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(3) 32,340
Số liệu cơ bản (#GR2QLV)
League 10Cúp 32,340
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (3)

(2) 31,725
Số liệu cơ bản (#8P0JPRC8P)
League 10Cúp 31,725
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

עמרי

עמרי

(M)
(2) 35,839
Số liệu cơ bản (#2LGU2L8C2)
League 10Cúp 35,839
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

mr. ori

mr. ori

(M)
(2) 32,271
Số liệu cơ bản (#2LQ0ULVPY)
League 10Cúp 32,271
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

Shay_GG

Shay_GG

(M)
(1) 33,742
Số liệu cơ bản (#2Q2VYVLV2)
League 10Cúp 33,742
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

gasket

gasket

(M)
(2) 33,041
Số liệu cơ bản (#8YG9QGURC)
League 10Cúp 33,041
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

Sbhsu

Sbhsu

(M)
(1) 30,793
Số liệu cơ bản (#YVCQ0U8)
League 10Cúp 30,793
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 29,922
Số liệu cơ bản (#9GLL80U)
League 9Cúp 29,922
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (1)

(1) 27,838
Số liệu cơ bản (#882P8C0P8)
League 9Cúp 27,838
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 17,152
Số liệu cơ bản (#22GLPV88P)
League 9Cúp 17,152
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (1)

yair

yair

(M)
(1) 33,726
Số liệu cơ bản (#98JUY0CYV)
League 10Cúp 33,726
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Are you buying Gems or Offers?

Support us by using code Brawlify