Club Icon

NEMESIS Esports

#2Q0YJU9CG

》<c7>DC</c>~ cvxFgM67NK |🕊<c5>TW</c>~ @MSaaransh |<c9>YT</c>~ NEMESIS-BRAWL STARS(#RoadTo1k)|☆Current League ~ Master| ✨️

BrawlTV Activate Free Tracker

Tổng số Cúp

Tiến trình Cúp qua từng thời điểm. Tổng số Cúp là tổng cộng số cúp của toàn bộ thành viên trong CLB.

+217 recently
+954 hôm nay
+5,724 trong tuần này
+0 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Thông tin cơ bản
TrophyCúp 949,746
RankYêu cầuSố cúp cần có 0
Battle LogPhạm vi cúpPhạm vi số Cúp 20,710 - 39,925
InfoType Invite Only
Brawl NewsThành viên 30 / 30
Hỗn hợp
Thành viên 29 = 96%
Thành viên cấp cao 0 = 0%
Phó chủ tịch 0 = 0%
Chủ tịch League 10Saaransh ♫

Club Log (3)

Required Trophies (8)

Type (3)

Description (4)

Members (30/30)

Deku

Deku

(M)
39,925
Số liệu cơ bản (#9GQCLGRCC)
Search iconPosition 1
League 10Cúp 39,925
Power League Solo iconVai trò Member
(1) 37,370
Số liệu cơ bản (#2G8YQYV9J)
Search iconPosition 2
League 10Cúp 37,370
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Napoleon

Napoleon

(M)
(1) 36,060
Số liệu cơ bản (#JR0L00Q2)
Search iconPosition 3
League 10Cúp 36,060
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 35,036
Số liệu cơ bản (#8QV29Q0P2)
Search iconPosition 4
League 10Cúp 35,036
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

34,690
Số liệu cơ bản (#89P0RYLVC)
Search iconPosition 5
League 10Cúp 34,690
Power League Solo iconVai trò President
(1) 33,740
Số liệu cơ bản (#9P29PYYR2)
Search iconPosition 6
League 10Cúp 33,740
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

LA|Flo

LA|Flo

(M)
(1) 33,665
Số liệu cơ bản (#8LUUG0RP)
Search iconPosition 7
League 10Cúp 33,665
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 33,530
Số liệu cơ bản (#2GGGVGGQ8)
Search iconPosition 8
League 10Cúp 33,530
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 33,441
Số liệu cơ bản (#R9UR8VYQ)
Search iconPosition 9
League 10Cúp 33,441
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 33,279
Số liệu cơ bản (#2VLC2QPPQ)
Search iconPosition 10
League 10Cúp 33,279
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 32,866
Số liệu cơ bản (#PUPC0J92)
Search iconPosition 11
League 10Cúp 32,866
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 32,520
Số liệu cơ bản (#2PC0YR99Q)
Search iconPosition 12
League 10Cúp 32,520
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Rage(sus)

Rage(sus)

(M)
(1) 32,454
Số liệu cơ bản (#CUR82Y0C)
Search iconPosition 13
League 10Cúp 32,454
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 32,343
Số liệu cơ bản (#2Y2JL8CPU)
Search iconPosition 14
League 10Cúp 32,343
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 32,128
Số liệu cơ bản (#YLURG8V)
Search iconPosition 15
League 10Cúp 32,128
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 31,992
Số liệu cơ bản (#PCJLQU9QU)
Search iconPosition 16
League 10Cúp 31,992
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 31,937
Số liệu cơ bản (#PYVR9QJJJ)
Search iconPosition 17
League 10Cúp 31,937
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Storm

Storm

(M)
(1) 31,854
Số liệu cơ bản (#8RCCRLU8G)
Search iconPosition 18
League 10Cúp 31,854
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

JATINDER

JATINDER

(M)
31,506
Số liệu cơ bản (#PVCGLLR9V)
Search iconPosition 19
League 10Cúp 31,506
Power League Solo iconVai trò Member
(1) 31,196
Số liệu cơ bản (#RCJQGJ8U)
Search iconPosition 20
League 10Cúp 31,196
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Dheeru

Dheeru

(M)
(1) 30,886
Số liệu cơ bản (#2PGYYRLLQ)
Search iconPosition 21
League 10Cúp 30,886
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 30,676
Số liệu cơ bản (#9LCYQY22Q)
Search iconPosition 22
League 10Cúp 30,676
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

ÇÁLËB

ÇÁLËB

(M)
30,476
Số liệu cơ bản (#P2QRG88R0)
Search iconPosition 23
League 10Cúp 30,476
Power League Solo iconVai trò Member
BAYBEE

BAYBEE

(M)
(1) 29,974
Số liệu cơ bản (#9000J2JP)
Search iconPosition 24
League 9Cúp 29,974
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

THANOS

THANOS

(M)
29,565
Số liệu cơ bản (#980VCR99L)
Search iconPosition 25
League 9Cúp 29,565
Power League Solo iconVai trò Member
(1) 29,457
Số liệu cơ bản (#2QG2JJ9C2)
Search iconPosition 26
League 9Cúp 29,457
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 29,127
Số liệu cơ bản (#LYPYQ9U2)
Search iconPosition 27
League 9Cúp 29,127
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 24,572
Số liệu cơ bản (#L9VJP8QRL)
Search iconPosition 28
League 9Cúp 24,572
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 22,771
Số liệu cơ bản (#PCV0PPG82)
Search iconPosition 29
League 9Cúp 22,771
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 20,710
Số liệu cơ bản (#8GV8UQVLC)
Search iconPosition 30
League 9Cúp 20,710
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Previous Members (83)

(2) 37,482
Số liệu cơ bản (#YY298U2)
League 10Cúp 37,482
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 30,199
Số liệu cơ bản (#98LU09Y2V)
League 10Cúp 30,199
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

PRO|YT

PRO|YT

(M)
(2) 20,251
Số liệu cơ bản (#PPGVVP8GJ)
League 9Cúp 20,251
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 31,450
Số liệu cơ bản (#C200VLL2)
League 10Cúp 31,450
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 35,968
Số liệu cơ bản (#8YQYVVRQ9)
League 10Cúp 35,968
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 34,944
Số liệu cơ bản (#2CPRV2088)
League 10Cúp 34,944
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(3) 31,933
Số liệu cơ bản (#9VVQCGGY)
League 10Cúp 31,933
Power League Solo iconVai trò Member

Log (3)

prohunter

prohunter

(M)
(2) 31,365
Số liệu cơ bản (#C0L0QVLY)
League 10Cúp 31,365
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

BARBIE

BARBIE

(M)
(2) 31,272
Số liệu cơ bản (#GR00RQ0P)
League 10Cúp 31,272
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

mytho

mytho

(M)
(2) 30,057
Số liệu cơ bản (#9VV9G9QUP)
League 10Cúp 30,057
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

My

My

(M)
(2) 21,176
Số liệu cơ bản (#9YUC2Q229)
League 9Cúp 21,176
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 16,386
Số liệu cơ bản (#9G9QVGRVR)
League 9Cúp 16,386
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

bye

bye

(M)
(2) 34,992
Số liệu cơ bản (#VGUL88V2)
League 10Cúp 34,992
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

Peacefy

Peacefy

(M)
(4) 31,353
Số liệu cơ bản (#92V08QYLP)
League 10Cúp 31,353
Power League Solo iconVai trò Member

Log (4)

OP|ATHU

OP|ATHU

(M)
(2) 29,010
Số liệu cơ bản (#92RU2P9JQ)
League 9Cúp 29,010
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

Nightbolt

Nightbolt

(M)
(2) 37,955
Số liệu cơ bản (#809Y9JQ8R)
League 10Cúp 37,955
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 34,217
Số liệu cơ bản (#82908YCC9)
League 10Cúp 34,217
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(3) 31,906
Số liệu cơ bản (#2J0VYGQ9U)
League 10Cúp 31,906
Power League Solo iconVai trò Member

Log (3)

(2) 31,389
Số liệu cơ bản (#CR98LP8P)
League 10Cúp 31,389
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

류티

류티

(M)
(2) 30,948
Số liệu cơ bản (#YL9PQG82R)
League 10Cúp 30,948
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

killer

killer

(M)
(1) 30,511
Số liệu cơ bản (#92Q02Q2Q)
League 10Cúp 30,511
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(2) 30,505
Số liệu cơ bản (#PJ090PC2Q)
League 10Cúp 30,505
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 30,485
Số liệu cơ bản (#8URP9CP8L)
League 10Cúp 30,485
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 30,328
Số liệu cơ bản (#2JRGLRJYL)
League 10Cúp 30,328
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 30,241
Số liệu cơ bản (#92PRVLPJ)
League 10Cúp 30,241
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

미사

미사

(M)
(2) 29,884
Số liệu cơ bản (#90VRYP89C)
League 9Cúp 29,884
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 29,205
Số liệu cơ bản (#GCGQR0Q0)
League 9Cúp 29,205
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 28,522
Số liệu cơ bản (#LGL9J2CG)
League 9Cúp 28,522
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 29,261
Số liệu cơ bản (#JQ2V9GYG)
League 9Cúp 29,261
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

ss

ss

(M)
(2) 28,682
Số liệu cơ bản (#VCLV989)
League 9Cúp 28,682
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

AJ7

AJ7

(M)
(1) 29,261
Số liệu cơ bản (#RU8JCU0R)
League 9Cúp 29,261
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 26,550
Số liệu cơ bản (#P9VJUGP0Y)
League 9Cúp 26,550
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(2) 29,930
Số liệu cơ bản (#8GG92V9P)
League 9Cúp 29,930
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(1) 29,585
Số liệu cơ bản (#9RCLRGV)
League 9Cúp 29,585
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(2) 28,541
Số liệu cơ bản (#VCGYRV0P)
League 9Cúp 28,541
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 34,784
Số liệu cơ bản (#9G08LCUQ)
League 10Cúp 34,784
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(1) 34,546
Số liệu cơ bản (#CUY0PJU9)
League 10Cúp 34,546
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(2) 29,055
Số liệu cơ bản (#Y9CCUCPGC)
League 9Cúp 29,055
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 30,931
Số liệu cơ bản (#2VCPL0QRU)
League 10Cúp 30,931
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 28,636
Số liệu cơ bản (#Q2RY2GR)
League 9Cúp 28,636
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

파이터

파이터

(M)
(1) 28,511
Số liệu cơ bản (#8VJC2LV0V)
League 9Cúp 28,511
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

TR|Hero

TR|Hero

(M)
(2) 48,098
Số liệu cơ bản (#9G0YRLQG0)
League 10Cúp 48,098
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

dg

dg

(M)
(1) 29,367
Số liệu cơ bản (#2PVUCCL28)
League 9Cúp 29,367
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Ёкуб

Ёкуб

(M)
(2) 28,249
Số liệu cơ bản (#PLG9Y2LVJ)
League 9Cúp 28,249
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 35,594
Số liệu cơ bản (#Y2CJGU2J)
League 10Cúp 35,594
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 27,925
Số liệu cơ bản (#82QRP0L8P)
League 9Cúp 27,925
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

Sumair

Sumair

(M)
(2) 27,477
Số liệu cơ bản (#99U28L9Q)
League 9Cúp 27,477
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

surge

surge

(M)
(2) 28,794
Số liệu cơ bản (#8GUG9QUUQ)
League 9Cúp 28,794
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

Xx§âMXx

Xx§âMXx

(M)
(2) 27,845
Số liệu cơ bản (#9C08CLUCJ)
League 9Cúp 27,845
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 27,783
Số liệu cơ bản (#98VV202JJ)
League 9Cúp 27,783
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 32,126
Số liệu cơ bản (#2LV9Q2U9)
League 10Cúp 32,126
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

Mr. Spock

Mr. Spock

(M)
(2) 27,640
Số liệu cơ bản (#8PVVJCPV)
League 9Cúp 27,640
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(1) 27,401
Số liệu cơ bản (#PQUJ8JVJL)
League 9Cúp 27,401
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(2) 26,318
Số liệu cơ bản (#9CU8UYQ2Q)
League 9Cúp 26,318
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

alex

alex

(M)
(2) 29,432
Số liệu cơ bản (#9QLL8LU8C)
League 9Cúp 29,432
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(1) 26,919
Số liệu cơ bản (#2R8C0JG8P)
League 9Cúp 26,919
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(2) 28,038
Số liệu cơ bản (#PRP9PVL9)
League 9Cúp 28,038
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

Filip YT

Filip YT

(M)
(2) 27,224
Số liệu cơ bản (#9GY22UU0Y)
League 9Cúp 27,224
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

Số liệu cơ bản (#RL2920P2)
League 10Cúp 33,269
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

admiros

admiros

(M)
(2) 28,541
Số liệu cơ bản (#PGUYYYPU0)
League 9Cúp 28,541
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 27,986
Số liệu cơ bản (#2RYYRJYYL)
League 9Cúp 27,986
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 26,113
Số liệu cơ bản (#V0L9R9Q0)
League 9Cúp 26,113
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 27,379
Số liệu cơ bản (#9880YRGUL)
League 9Cúp 27,379
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(1) 30,063
Số liệu cơ bản (#GR9U88)
League 10Cúp 30,063
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(2) 27,051
Số liệu cơ bản (#9PGUJC8R)
League 9Cúp 27,051
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

Goldy

Goldy

(M)
(1) 26,429
Số liệu cơ bản (#8C8QVUYUQ)
League 9Cúp 26,429
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 15,717
Số liệu cơ bản (#8GPVYPQ89)
League 8Cúp 15,717
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(2) 25,593
Số liệu cơ bản (#QVU800UY)
League 9Cúp 25,593
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

Parth

Parth

(M)
(2) 30,175
Số liệu cơ bản (#2C0V2UC2C)
League 10Cúp 30,175
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(1) 27,032
Số liệu cơ bản (#8ULJGL0)
League 9Cúp 27,032
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(2) 25,845
Số liệu cơ bản (#22G9LVJRV)
League 9Cúp 25,845
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 25,836
Số liệu cơ bản (#8RC28UYYR)
League 9Cúp 25,836
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 24,907
Số liệu cơ bản (#2LR0CRQY)
League 9Cúp 24,907
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(1) 28,002
Số liệu cơ bản (#QQJR2CLR)
League 9Cúp 28,002
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(2) 27,329
Số liệu cơ bản (#8Y922U09U)
League 9Cúp 27,329
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

Pratham

Pratham

(M)
(1) 27,032
Số liệu cơ bản (#8280VQ0PV)
League 9Cúp 27,032
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 26,260
Số liệu cơ bản (#20LCQUCQ8)
League 9Cúp 26,260
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Asclepius

Asclepius

(M)
(1) 25,664
Số liệu cơ bản (#2VLCQGP8G)
League 9Cúp 25,664
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

FBI|Kuku

FBI|Kuku

(M)
(1) 30,719
Số liệu cơ bản (#8U9GR9VCV)
League 10Cúp 30,719
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 29,694
Số liệu cơ bản (#80RY2RJ9J)
League 9Cúp 29,694
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 27,470
Số liệu cơ bản (#2UCJGCCVP)
League 9Cúp 27,470
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

dum bell

dum bell

(M)
(1) 26,105
Số liệu cơ bản (#2Y9YVLRG2)
League 9Cúp 26,105
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 25,284
Số liệu cơ bản (#P82J0QV0V)
League 9Cúp 25,284
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Are you buying Gems or Offers?

Support us by using code Brawlify