Club Icon

KingdomRush

#2QYCRC098

www

Tổng số Cúp

Tiến trình Cúp qua từng thời điểm. Tổng số Cúp là tổng cộng số cúp của toàn bộ thành viên trong CLB.

+47,204 recently
+0 hôm nay
-80,620 trong tuần này
-357 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Thông tin cơ bản
TrophyCúp 1,481,556
RankYêu cầuSố cúp cần có 0
Battle LogPhạm vi cúpPhạm vi số Cúp 22,882 - 102,600
InfoType Closed
Brawl NewsThành viên 29 / 30
Hỗn hợp
Thành viên 19 = 65%
Thành viên cấp cao 3 = 10%
Phó chủ tịch 6 = 20%
Chủ tịch League 11❄️Rusya❄️

Club Log (4)

Required Trophies (13)

Type (1)

Badge (10)

Description (4)

Members (29/30)

(5) 102,600
Số liệu cơ bản (#Q9YC0J0G9)
Search iconPosition 1
League 11Cúp 102,600
Power League Solo iconVai trò President

Log (5)

(13) 82,081
Số liệu cơ bản (#VUC2U2QC)
Search iconPosition 2
League 11Cúp 82,081
Power League Solo iconVai trò Vice President

Log (13)

(3) 81,120
Số liệu cơ bản (#8089LRV2V)
Search iconPosition 3
League 11Cúp 81,120
Power League Solo iconVai trò Member

Log (3)

BBgs

BBgs

(M)
(1) 76,338
Số liệu cơ bản (#88V889J29)
Search iconPosition 4
League 11Cúp 76,338
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

FloX😡

FloX😡

(VP)
(1) 71,181
Số liệu cơ bản (#2GURCR2P9)
Search iconPosition 5
League 11Cúp 71,181
Power League Solo iconVai trò Vice President

Log (1)

(11) 70,335
Số liệu cơ bản (#GJQJUU)
Search iconPosition 6
League 11Cúp 70,335
Power League Solo iconVai trò Member

Log (11)

(5) 68,470
Số liệu cơ bản (#2QUCJJ02Y)
Search iconPosition 7
League 11Cúp 68,470
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (5)

(11) 67,364
Số liệu cơ bản (#LQPLRU2LQ)
Search iconPosition 8
League 11Cúp 67,364
Power League Solo iconVai trò Member

Log (11)

Kiita21

Kiita21

(VP)
(4) 64,099
Số liệu cơ bản (#8RG98L0GG)
Search iconPosition 9
League 11Cúp 64,099
Power League Solo iconVai trò Vice President

Log (4)

derkoster

derkoster

(M)
(6) 63,651
Số liệu cơ bản (#9QVV9YRP8)
Search iconPosition 10
League 11Cúp 63,651
Power League Solo iconVai trò Member

Log (6)

(5) 53,482
Số liệu cơ bản (#89V0902YU)
Search iconPosition 11
League 11Cúp 53,482
Power League Solo iconVai trò Member

Log (5)

Currnt21

Currnt21

(M)
(1) 46,315
Số liệu cơ bản (#2LC8RYJVJ)
Search iconPosition 12
League 10Cúp 46,315
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(2) 46,178
Số liệu cơ bản (#29C9QQL2G)
Search iconPosition 13
League 10Cúp 46,178
Power League Solo iconVai trò Vice President

Log (2)

Omegaマ

Omegaマ

(M)
(1) 46,059
Số liệu cơ bản (#80Q0QQPVJ)
Search iconPosition 14
League 10Cúp 46,059
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

iTim95

iTim95

(M)
(1) 44,969
Số liệu cơ bản (#8YUPPC)
Search iconPosition 15
League 10Cúp 44,969
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

vaderly17

vaderly17

(M)
(2) 43,633
Số liệu cơ bản (#9CPRJY982)
Search iconPosition 16
League 10Cúp 43,633
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(6) 42,697
Số liệu cơ bản (#Y99QJC2L0)
Search iconPosition 17
League 10Cúp 42,697
Power League Solo iconVai trò Member

Log (6)

(7) 41,473
Số liệu cơ bản (#GGRQGL9JQ)
Search iconPosition 18
League 10Cúp 41,473
Power League Solo iconVai trò Member

Log (7)

(3) 40,882
Số liệu cơ bản (#GGVRPJRJ)
Search iconPosition 19
League 10Cúp 40,882
Power League Solo iconVai trò Member

Log (3)

(1) 40,627
Số liệu cơ bản (#8VPUL8YQ2)
Search iconPosition 20
League 10Cúp 40,627
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(3) 40,009
Số liệu cơ bản (#8JCL29GV9)
Search iconPosition 21
League 10Cúp 40,009
Power League Solo iconVai trò Vice President

Log (3)

(3) 39,555
Số liệu cơ bản (#2GQ9QYL0R)
Search iconPosition 22
League 10Cúp 39,555
Power League Solo iconVai trò Member

Log (3)

(3) 38,910
Số liệu cơ bản (#999089UY9)
Search iconPosition 23
League 10Cúp 38,910
Power League Solo iconVai trò Member

Log (3)

(2) 37,022
Số liệu cơ bản (#9QU92PLLP)
Search iconPosition 24
League 10Cúp 37,022
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (2)

(1) 36,510
Số liệu cơ bản (#8P09LQ9UY)
Search iconPosition 25
League 10Cúp 36,510
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 25,972
Số liệu cơ bản (#2JU828GCL)
Search iconPosition 26
League 9Cúp 25,972
Power League Solo iconVai trò Vice President

Log (1)

(5) 23,733
Số liệu cơ bản (#YLGYLY9G0)
Search iconPosition 27
League 9Cúp 23,733
Power League Solo iconVai trò Member

Log (5)

sunex

sunex

(M)
(8) 23,409
Số liệu cơ bản (#QRLJ82VGL)
Search iconPosition 28
League 9Cúp 23,409
Power League Solo iconVai trò Member

Log (8)

(1) 22,882
Số liệu cơ bản (#GG8YUGL88)
Search iconPosition 29
League 9Cúp 22,882
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (1)

Previous Members (192)

(2) 92,581
Số liệu cơ bản (#20QUGCVQ9)
League 11Cúp 92,581
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(14) 42,329
Số liệu cơ bản (#QV2RYC8CV)
League 10Cúp 42,329
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (14)

Laboo

Laboo

(S)
(3) 7,402
Số liệu cơ bản (#82P2VP8R2)
League 6Cúp 7,402
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (3)

(2) 33,878
Số liệu cơ bản (#92RP9LLUC)
League 10Cúp 33,878
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (2)

(2) 30,954
Số liệu cơ bản (#98PV92QLG)
League 10Cúp 30,954
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (2)

(4) 87,238
Số liệu cơ bản (#Y29V28JYJ)
League 11Cúp 87,238
Power League Solo iconVai trò Vice President

Log (4)

(2) 5,458
Số liệu cơ bản (#RUJRGLCQR)
League 5Cúp 5,458
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 34,849
Số liệu cơ bản (#QPV2QQUP9)
League 10Cúp 34,849
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

Laboo ヂ

Laboo ヂ

(M)
(2) 37,991
Số liệu cơ bản (#2QPVCGGJY)
League 10Cúp 37,991
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

WolfMoon

WolfMoon

(M)
(4) 65,308
Số liệu cơ bản (#2L292RR)
League 11Cúp 65,308
Power League Solo iconVai trò Member

Log (4)

(3) 47,155
Số liệu cơ bản (#J2JULY82)
League 10Cúp 47,155
Power League Solo iconVai trò Member

Log (3)

Feyen

Feyen

(M)
(2) 32,141
Số liệu cơ bản (#QQJR0UYU)
League 10Cúp 32,141
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(3) 75,187
Số liệu cơ bản (#R2GUY9C9)
League 11Cúp 75,187
Power League Solo iconVai trò Vice President

Log (3)

Yulichka

Yulichka

(M)
(2) 68,214
Số liệu cơ bản (#PL9Q9VGR8)
League 11Cúp 68,214
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 60,353
Số liệu cơ bản (#JU8U2UJV)
League 11Cúp 60,353
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 53,563
Số liệu cơ bản (#LR00P2L0C)
League 11Cúp 53,563
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 48,760
Số liệu cơ bản (#2CL9V8GY)
League 10Cúp 48,760
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

alpengold

alpengold

(S)
(2) 48,429
Số liệu cơ bản (#9PPRYJ9V)
League 10Cúp 48,429
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (2)

(4) 44,576
Số liệu cơ bản (#22UJ8LG9G)
League 10Cúp 44,576
Power League Solo iconVai trò Member

Log (4)

(3) 38,990
Số liệu cơ bản (#Y820VR9P9)
League 10Cúp 38,990
Power League Solo iconVai trò Member

Log (3)

mercyy.

mercyy.

(VP)
(7) 38,240
Số liệu cơ bản (#8VR0PPYLC)
League 10Cúp 38,240
Power League Solo iconVai trò Vice President

Log (7)

(2) 37,461
Số liệu cơ bản (#PQJVYRY2R)
League 10Cúp 37,461
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

DudyWorlds

DudyWorlds

(VP)
(2) 36,129
Số liệu cơ bản (#28CVU9CJ)
League 10Cúp 36,129
Power League Solo iconVai trò Vice President

Log (2)

psychosike

psychosike

(VP)
(4) 33,374
Số liệu cơ bản (#8QLCJJRUG)
League 10Cúp 33,374
Power League Solo iconVai trò Vice President

Log (4)

(2) 31,546
Số liệu cơ bản (#L28QP898)
League 10Cúp 31,546
Power League Solo iconVai trò Vice President

Log (2)

Rusya🩶

Rusya🩶

(P)
(3) 21,235
Số liệu cơ bản (#R8QU0VGLU)
League 9Cúp 21,235
Power League Solo iconVai trò President

Log (3)

Боец

Боец

(M)
(9) 19,322
Số liệu cơ bản (#LQ88RU8J2)
League 9Cúp 19,322
Power League Solo iconVai trò Member

Log (9)

(5) 15,046
Số liệu cơ bản (#J82VP2RJY)
League 8Cúp 15,046
Power League Solo iconVai trò Member

Log (5)

(4) 13,403
Số liệu cơ bản (#V8Y2UY8U)
League 8Cúp 13,403
Power League Solo iconVai trò Member

Log (4)

(5) 7,890
Số liệu cơ bản (#GP9URCYJ2)
League 6Cúp 7,890
Power League Solo iconVai trò Vice President

Log (5)

(2) 58,777
Số liệu cơ bản (#PJRYP98G8)
League 11Cúp 58,777
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 48,960
Số liệu cơ bản (#JPVY8QJ0)
League 10Cúp 48,960
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(3) 79,906
Số liệu cơ bản (#9YYY9YC0)
League 11Cúp 79,906
Power League Solo iconVai trò Member

Log (3)

(2) 35,746
Số liệu cơ bản (#2P8Y9CLJ0)
League 10Cúp 35,746
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(4) 65,958
Số liệu cơ bản (#VQJVJ2PP)
League 11Cúp 65,958
Power League Solo iconVai trò Member

Log (4)

MeGa_BooM

MeGa_BooM

(M)
(7) 64,826
Số liệu cơ bản (#GVULG8JU)
League 11Cúp 64,826
Power League Solo iconVai trò Member

Log (7)

ARX | Sem

ARX | Sem

(M)
(4) 38,671
Số liệu cơ bản (#QVVG90P)
League 10Cúp 38,671
Power League Solo iconVai trò Member

Log (4)

(2) 36,067
Số liệu cơ bản (#9UCUJP2R8)
League 10Cúp 36,067
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(3) 33,286
Số liệu cơ bản (#YPQULQYRR)
League 10Cúp 33,286
Power League Solo iconVai trò Member

Log (3)

(2) 67,840
Số liệu cơ bản (#2CGLQRPLJ)
League 11Cúp 67,840
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 80,004
Số liệu cơ bản (#229P2Y82P)
League 11Cúp 80,004
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 21,505
Số liệu cơ bản (#LLGRL80LL)
League 9Cúp 21,505
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 17,074
Số liệu cơ bản (#8GPC892LL)
League 9Cúp 17,074
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

SHIKO

SHIKO

(M)
(2) 25,884
Số liệu cơ bản (#20GVC09CJ)
League 9Cúp 25,884
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 72,395
Số liệu cơ bản (#9Y8Q0YYGR)
League 11Cúp 72,395
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(10) 47,476
Số liệu cơ bản (#8PVGRPYRL)
League 10Cúp 47,476
Power League Solo iconVai trò Member

Log (10)

Zaangar

Zaangar

(S)
(2) 16,539
Số liệu cơ bản (#88P9JVUYP)
League 9Cúp 16,539
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (2)

(9) 58,135
Số liệu cơ bản (#LQ0200CY9)
League 11Cúp 58,135
Power League Solo iconVai trò Member

Log (9)

Rouge#1

Rouge#1

(M)
(4) 21,641
Số liệu cơ bản (#Y08RR0LJY)
League 9Cúp 21,641
Power League Solo iconVai trò Member

Log (4)

(4) 15,497
Số liệu cơ bản (#2J0RV2UQR)
League 8Cúp 15,497
Power League Solo iconVai trò Vice President

Log (4)

Ledoyen

Ledoyen

(M)
(2) 53,166
Số liệu cơ bản (#2LJ0YLCR0)
League 11Cúp 53,166
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

makmay_

makmay_

(M)
(4) 9,485
Số liệu cơ bản (#LJJ8QCC08)
League 7Cúp 9,485
Power League Solo iconVai trò Member

Log (4)

(5) 57,387
Số liệu cơ bản (#RUGP0RG2)
League 11Cúp 57,387
Power League Solo iconVai trò Member

Log (5)

Spunzh

Spunzh

(M)
(4) 54,108
Số liệu cơ bản (#2VQ99CCC8)
League 11Cúp 54,108
Power League Solo iconVai trò Member

Log (4)

(2) 14,480
Số liệu cơ bản (#2C2YR8JR)
League 8Cúp 14,480
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 59,781
Số liệu cơ bản (#2Q0PLPCL2)
League 11Cúp 59,781
Power League Solo iconVai trò Vice President

Log (2)

(2) 16,206
Số liệu cơ bản (#GQPLQLYVY)
League 9Cúp 16,206
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(9) 71,587
Số liệu cơ bản (#PG89YLVYC)
League 11Cúp 71,587
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (9)

Squeeze

Squeeze

(M)
(6) 77,543
Số liệu cơ bản (#L2U888JJP)
League 11Cúp 77,543
Power League Solo iconVai trò Member

Log (6)

(2) 11,569
Số liệu cơ bản (#LPGVYGGR0)
League 8Cúp 11,569
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

kewa🎀

kewa🎀

(M)
(4) 59,654
Số liệu cơ bản (#9RY299QV0)
League 11Cúp 59,654
Power League Solo iconVai trò Member

Log (4)

lalala

lalala

(M)
(2) 5,007
Số liệu cơ bản (#LQJRU2CJ)
League 5Cúp 5,007
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 35,211
Số liệu cơ bản (#YR9J2G2GU)
League 10Cúp 35,211
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

Santiz

Santiz

(M)
(5) 22,091
Số liệu cơ bản (#PRLPQYPG8)
League 9Cúp 22,091
Power League Solo iconVai trò Member

Log (5)

(3) 71,690
Số liệu cơ bản (#8GCCCJ9GU)
League 11Cúp 71,690
Power League Solo iconVai trò Member

Log (3)

(2) 31,848
Số liệu cơ bản (#YP8P0VUJR)
League 10Cúp 31,848
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(6) 60,069
Số liệu cơ bản (#820VYQQQC)
League 11Cúp 60,069
Power League Solo iconVai trò Vice President

Log (6)

Jealous

Jealous

(M)
(6) 88,818
Số liệu cơ bản (#VCPJQQ)
League 11Cúp 88,818
Power League Solo iconVai trò Member

Log (6)

stiiixxx

stiiixxx

(VP)
(4) 29,326
Số liệu cơ bản (#YQPY2QJGU)
League 9Cúp 29,326
Power League Solo iconVai trò Vice President

Log (4)

(2) 77,189
Số liệu cơ bản (#8UCY9UYPV)
League 11Cúp 77,189
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 13,628
Số liệu cơ bản (#9JCL098Q9)
League 8Cúp 13,628
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (2)

(2) 11,104
Số liệu cơ bản (#RLYYQVPRU)
League 8Cúp 11,104
Power League Solo iconVai trò Vice President

Log (2)

(4) 61,129
Số liệu cơ bản (#P0QQGV2RV)
League 11Cúp 61,129
Power League Solo iconVai trò Member

Log (4)

(2) 63,355
Số liệu cơ bản (#P8GJJGJPL)
League 11Cúp 63,355
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (2)

(2) 52,307
Số liệu cơ bản (#8V9PRPQ2)
League 11Cúp 52,307
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 70,153
Số liệu cơ bản (#9CVLCCYJC)
League 11Cúp 70,153
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(4) 41,519
Số liệu cơ bản (#29V8PC0LQ)
League 10Cúp 41,519
Power League Solo iconVai trò Member

Log (4)

(2) 13,812
Số liệu cơ bản (#UGPQG2JL)
League 8Cúp 13,812
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (2)

(4) 68,441
Số liệu cơ bản (#8J9QPP9VY)
League 11Cúp 68,441
Power League Solo iconVai trò Member

Log (4)

(3) 13,194
Số liệu cơ bản (#LVJQCRQQY)
League 8Cúp 13,194
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (3)

(2) 10,246
Số liệu cơ bản (#LQY9RRUGV)
League 8Cúp 10,246
Power League Solo iconVai trò Vice President

Log (2)

(2) 57,808
Số liệu cơ bản (#2082VQUJU)
League 11Cúp 57,808
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 20,773
Số liệu cơ bản (#8L8LL8Q8C)
League 9Cúp 20,773
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

twwoliu

twwoliu

(M)
(2) 13,837
Số liệu cơ bản (#QLUC8PC02)
League 8Cúp 13,837
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

Time🍂

Time🍂

(M)
(2) 6,784
Số liệu cơ bản (#UP0LL92R)
League 6Cúp 6,784
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

DuZee🥀

DuZee🥀

(M)
(4) 64,151
Số liệu cơ bản (#P0JV2J8LG)
League 11Cúp 64,151
Power League Solo iconVai trò Member

Log (4)

(4) 31,638
Số liệu cơ bản (#2Q2CCYVGR)
League 10Cúp 31,638
Power League Solo iconVai trò Vice President

Log (4)

(2) 69,258
Số liệu cơ bản (#209CV8PYV)
League 11Cúp 69,258
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 71,883
Số liệu cơ bản (#208VGC9QJ)
League 11Cúp 71,883
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(4) 60,259
Số liệu cơ bản (#PRQGVULVQ)
League 11Cúp 60,259
Power League Solo iconVai trò Vice President

Log (4)

(2) 9,389
Số liệu cơ bản (#88JRRCP2J)
League 7Cúp 9,389
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

crayola

crayola

(M)
(6) 79,376
Số liệu cơ bản (#2098RP8RJ)
League 11Cúp 79,376
Power League Solo iconVai trò Member

Log (6)

Mini_BooM

Mini_BooM

(M)
(2) 53,263
Số liệu cơ bản (#8YRQLUP2L)
League 11Cúp 53,263
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(8) 64,917
Số liệu cơ bản (#9P2GJCRV)
League 11Cúp 64,917
Power League Solo iconVai trò Member

Log (8)

(2) 51,687
Số liệu cơ bản (#9GGCG0LY8)
League 11Cúp 51,687
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 69,234
Số liệu cơ bản (#2U2QCVLL)
League 11Cúp 69,234
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

NeverDie

NeverDie

(M)
(2) 45,015
Số liệu cơ bản (#U2YGYLVL)
League 10Cúp 45,015
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

sajikk🎀

sajikk🎀

(VP)
(2) 18,745
Số liệu cơ bản (#8V2CV8RR8)
League 9Cúp 18,745
Power League Solo iconVai trò Vice President

Log (2)

(4) 66,666
Số liệu cơ bản (#VQ0Y9JCL)
League 11Cúp 66,666
Power League Solo iconVai trò Member

Log (4)

(2) 31,543
Số liệu cơ bản (#P9PUQ00G)
League 10Cúp 31,543
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 52,665
Số liệu cơ bản (#9G0U2QPLL)
League 11Cúp 52,665
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 45,488
Số liệu cơ bản (#Q8L00GCJ)
League 10Cúp 45,488
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

iTim95

iTim95

(M)
(4) 70,002
Số liệu cơ bản (#P0CUU2LV8)
League 11Cúp 70,002
Power League Solo iconVai trò Member

Log (4)

thet1x支

thet1x支

(M)
(7) 70,710
Số liệu cơ bản (#U8GQLPUG)
League 11Cúp 70,710
Power League Solo iconVai trò Member

Log (7)

Kaneky

Kaneky

(M)
(2) 40,913
Số liệu cơ bản (#G8YQJULP)
League 10Cúp 40,913
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

AfizCZ

AfizCZ

(M)
(10) 73,126
Số liệu cơ bản (#8J0JR80PC)
League 11Cúp 73,126
Power League Solo iconVai trò Member

Log (10)

kamo

kamo

(M)
(4) 61,300
Số liệu cơ bản (#8Q9Y92PG0)
League 11Cúp 61,300
Power League Solo iconVai trò Member

Log (4)

(2) 39,493
Số liệu cơ bản (#98Q8GYVGV)
League 10Cúp 39,493
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(6) 64,007
Số liệu cơ bản (#LGC2LP08Y)
League 11Cúp 64,007
Power League Solo iconVai trò Member

Log (6)

(6) 69,361
Số liệu cơ bản (#UYCUR9C8)
League 11Cúp 69,361
Power League Solo iconVai trò Vice President

Log (6)

(2) 47,527
Số liệu cơ bản (#2V8VY0PY0)
League 10Cúp 47,527
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

Боец

Боец

(M)
(2) 32,122
Số liệu cơ bản (#20VGCY0RL)
League 10Cúp 32,122
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 40,881
Số liệu cơ bản (#PQ89U9RCJ)
League 10Cúp 40,881
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 55,557
Số liệu cơ bản (#9QCRVVY9)
League 11Cúp 55,557
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 53,496
Số liệu cơ bản (#80YJR0808)
League 11Cúp 53,496
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

Davee🍑

Davee🍑

(M)
(2) 60,210
Số liệu cơ bản (#9202LRCQG)
League 11Cúp 60,210
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

Danko

Danko

(M)
(7) 72,048
Số liệu cơ bản (#QJQ0YPV)
League 11Cúp 72,048
Power League Solo iconVai trò Member

Log (7)

Angeel

Angeel

(M)
(7) 20,024
Số liệu cơ bản (#LVL0089LC)
League 9Cúp 20,024
Power League Solo iconVai trò Member

Log (7)

Soyoni

Soyoni

(S)
(2) 53,020
Số liệu cơ bản (#L8CVP8VL8)
League 11Cúp 53,020
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (2)

Gaby🥶

Gaby🥶

(M)
(4) 69,463
Số liệu cơ bản (#8PLLQ2C0)
League 11Cúp 69,463
Power League Solo iconVai trò Member

Log (4)

(2) 60,528
Số liệu cơ bản (#GYR0L0JG)
League 11Cúp 60,528
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (2)

(2) 48,127
Số liệu cơ bản (#9GL8YGJ29)
League 10Cúp 48,127
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(10) 42,665
Số liệu cơ bản (#PQJLU9JPV)
League 10Cúp 42,665
Power League Solo iconVai trò Vice President

Log (10)

(4) 62,728
Số liệu cơ bản (#9JJ9V8GRG)
League 11Cúp 62,728
Power League Solo iconVai trò Member

Log (4)

Diper👑

Diper👑

(M)
(7) 58,054
Số liệu cơ bản (#Q2P99R0Y2)
League 11Cúp 58,054
Power League Solo iconVai trò Member

Log (7)

Ilyxs玄

Ilyxs玄

(M)
(2) 60,003
Số liệu cơ bản (#RVYJJ2YQ)
League 11Cúp 60,003
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 58,934
Số liệu cơ bản (#22QPGCJ9V)
League 11Cúp 58,934
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(5) 49,335
Số liệu cơ bản (#V2R8RGU0)
League 10Cúp 49,335
Power League Solo iconVai trò Vice President

Log (5)

BanAdmin

BanAdmin

(M)
(2) 27,390
Số liệu cơ bản (#20Q80PRVL)
League 9Cúp 27,390
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

wortekz

wortekz

(M)
(2) 76,212
Số liệu cơ bản (#8GULV80RP)
League 11Cúp 76,212
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 60,417
Số liệu cơ bản (#2YLG802P)
League 11Cúp 60,417
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 58,935
Số liệu cơ bản (#C0C99VUQ)
League 11Cúp 58,935
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(3) 78,074
Số liệu cơ bản (#J8YPGR)
League 11Cúp 78,074
Power League Solo iconVai trò Member

Log (3)

Smurf🎭

Smurf🎭

(M)
(2) 47,429
Số liệu cơ bản (#C8QJUPJV)
League 10Cúp 47,429
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 44,680
Số liệu cơ bản (#LCGLV0C2P)
League 10Cúp 44,680
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 52,680
Số liệu cơ bản (#P2VPR2RJR)
League 11Cúp 52,680
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 25,293
Số liệu cơ bản (#RY9P9VYR)
League 9Cúp 25,293
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (2)

(2) 13,200
Số liệu cơ bản (#LP2V82VJV)
League 8Cúp 13,200
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(3) 11,487
Số liệu cơ bản (#LJC8PYJ2J)
League 8Cúp 11,487
Power League Solo iconVai trò Member

Log (3)

wlad

wlad

(VP)
(2) 52,850
Số liệu cơ bản (#R8CQLV8)
League 11Cúp 52,850
Power League Solo iconVai trò Vice President

Log (2)

(2) 51,866
Số liệu cơ bản (#9J89UUC2L)
League 11Cúp 51,866
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

ARX|Yusuf

ARX|Yusuf

(VP)
(2) 69,018
Số liệu cơ bản (#8JVV0P808)
League 11Cúp 69,018
Power League Solo iconVai trò Vice President

Log (2)

EzKiel

EzKiel

(M)
(2) 62,701
Số liệu cơ bản (#208R2GQGP)
League 11Cúp 62,701
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(4) 70,005
Số liệu cơ bản (#2G2UVCYUU)
League 11Cúp 70,005
Power League Solo iconVai trò Member

Log (4)

(2) 59,978
Số liệu cơ bản (#GGQYG9RJ)
League 11Cúp 59,978
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 56,172
Số liệu cơ bản (#2RRYP0QPV)
League 11Cúp 56,172
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(3) 27,124
Số liệu cơ bản (#G92Y9JL00)
League 9Cúp 27,124
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (3)

(2) 66,735
Số liệu cơ bản (#Y2CU828)
League 11Cúp 66,735
Power League Solo iconVai trò Vice President

Log (2)

(2) 65,585
Số liệu cơ bản (#9L9V2VRCV)
League 11Cúp 65,585
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(4) 72,141
Số liệu cơ bản (#8YQV9UPRL)
League 11Cúp 72,141
Power League Solo iconVai trò Vice President

Log (4)

(2) 56,010
Số liệu cơ bản (#8GGQ9PY02)
League 11Cúp 56,010
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

Milo

Milo

(M)
(4) 58,017
Số liệu cơ bản (#GRGJGVQU)
League 11Cúp 58,017
Power League Solo iconVai trò Member

Log (4)

Princesito

Princesito

(VP)
(2) 72,678
Số liệu cơ bản (#UUYCRQ82)
League 11Cúp 72,678
Power League Solo iconVai trò Vice President

Log (2)

Meister

Meister

(M)
(2) 68,026
Số liệu cơ bản (#RC80QU0)
League 11Cúp 68,026
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

Swarm🩵

Swarm🩵

(M)
(6) 64,864
Số liệu cơ bản (#RJPVP22Y)
League 11Cúp 64,864
Power League Solo iconVai trò Member

Log (6)

KLIMtm

KLIMtm

(VP)
(2) 73,694
Số liệu cơ bản (#809ULJU2)
League 11Cúp 73,694
Power League Solo iconVai trò Vice President

Log (2)

(2) 66,987
Số liệu cơ bản (#222GQL2VQ)
League 11Cúp 66,987
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

no help

no help

(M)
(4) 68,134
Số liệu cơ bản (#2JUQJJU)
League 11Cúp 68,134
Power League Solo iconVai trò Member

Log (4)

Kyle

Kyle

(S)
(2) 48,641
Số liệu cơ bản (#2YLVP9LCJ)
League 10Cúp 48,641
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (2)

(2) 72,155
Số liệu cơ bản (#9YP00CQPV)
League 11Cúp 72,155
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 69,740
Số liệu cơ bản (#2L0CYU0GY)
League 11Cúp 69,740
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (2)

Nezz

Nezz

(S)
(2) 63,442
Số liệu cơ bản (#GJP8ULV)
League 11Cúp 63,442
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (2)

(2) 72,303
Số liệu cơ bản (#82UCLY9C8)
League 11Cúp 72,303
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (2)

Sanke

Sanke

(M)
(2) 62,182
Số liệu cơ bản (#RUR2JPL0)
League 11Cúp 62,182
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 74,845
Số liệu cơ bản (#2RL8LGV9Q)
League 11Cúp 74,845
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 69,620
Số liệu cơ bản (#JL0VYP0C)
League 11Cúp 69,620
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (2)

(2) 52,981
Số liệu cơ bản (#V00URJUP)
League 11Cúp 52,981
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (2)

Messi 花

Messi 花

(M)
(2) 69,362
Số liệu cơ bản (#9C98P9UG2)
League 11Cúp 69,362
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 63,775
Số liệu cơ bản (#CC8PULJP)
League 11Cúp 63,775
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (2)

Leroyalle

Leroyalle

(M)
(2) 33,263
Số liệu cơ bản (#8UPLCRRVP)
League 10Cúp 33,263
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 65,767
Số liệu cơ bản (#LJJ22Y8V)
League 11Cúp 65,767
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 34,577
Số liệu cơ bản (#9RRUY0PLV)
League 10Cúp 34,577
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 11,663
Số liệu cơ bản (#99JGQUV0Q)
League 8Cúp 11,663
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 43,776
Số liệu cơ bản (#9PQL0GLU2)
League 10Cúp 43,776
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 40,467
Số liệu cơ bản (#Q92LQG8LC)
League 10Cúp 40,467
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 46,033
Số liệu cơ bản (#L08QR0J8U)
League 10Cúp 46,033
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

Zacca✧

Zacca✧

(M)
(2) 63,846
Số liệu cơ bản (#9RJPPGYUV)
League 11Cúp 63,846
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 49,068
Số liệu cơ bản (#PRPL8Q8JL)
League 10Cúp 49,068
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 1,685
Số liệu cơ bản (#GRRPQR8L2)
League 2Cúp 1,685
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

Beken🥱

Beken🥱

(M)
(2) 53,837
Số liệu cơ bản (#JRJ8880)
League 11Cúp 53,837
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 2,200
Số liệu cơ bản (#GLLYJQQ9U)
League 3Cúp 2,200
Power League Solo iconVai trò Vice President

Log (2)

(2) 61,604
Số liệu cơ bản (#9Q800QLGP)
League 11Cúp 61,604
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(3) 53,132
Số liệu cơ bản (#20L2U8UPG)
League 11Cúp 53,132
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (3)

vismoria

vismoria

(S)
(2) 28,430
Số liệu cơ bản (#8P9LV2Q88)
League 9Cúp 28,430
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (2)

(1) 24,496
Số liệu cơ bản (#U8GG9LPG)
League 9Cúp 24,496
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(2) 58,047
Số liệu cơ bản (#22V8C9V)
League 11Cúp 58,047
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 38,875
Số liệu cơ bản (#8QJJYPCUV)
League 10Cúp 38,875
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 53,756
Số liệu cơ bản (#8LYG9PQQV)
League 11Cúp 53,756
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(1) 19,405
Số liệu cơ bản (#LPR80QV2)
League 9Cúp 19,405
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 51,816
Số liệu cơ bản (#YL9YVRQPP)
League 11Cúp 51,816
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Flame🤍

Flame🤍

(M)
(1) 61,440
Số liệu cơ bản (#8PRYCJYG)
League 11Cúp 61,440
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 36,925
Số liệu cơ bản (#8QLJ9VGC0)
League 10Cúp 36,925
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Great deals that support us for free!

Support us by using code Brawlify

Support in-game