Club Icon

CCV Gaming

#882LGY8

Clube focado em Treinamentos, Campeonatos e Ligas. @CCVGAMING grupo @WhatsApp

BrawlTV Activate Free Tracker

Tổng số Cúp

Tiến trình Cúp qua từng thời điểm. Tổng số Cúp là tổng cộng số cúp của toàn bộ thành viên trong CLB.

+85,864 recently
+0 hôm nay
+60,721 trong tuần này
+63,684 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Thông tin cơ bản
TrophyCúp 818,542
RankYêu cầuSố cúp cần có 25,000
Battle LogPhạm vi cúpPhạm vi số Cúp 5,366 - 39,411
InfoType Open
Brawl NewsThành viên 30 / 30
Hỗn hợp
Thành viên 20 = 66%
Thành viên cấp cao 9 = 30%
Phó chủ tịch 0 = 0%
Chủ tịch League 10Cereal Eater

Club Log (4)

Required Trophies (6)

Type (8)

Badge (1)

Description (3)

Members (30/30)

oi

oi

(S)
(2) 39,411
Số liệu cơ bản (#PRQRYU29V)
Search iconPosition 1
League 10Cúp 39,411
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (2)

(2) 34,409
Số liệu cơ bản (#8UYJLLG9G)
Search iconPosition 2
League 10Cúp 34,409
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (2)

(3) 33,988
Số liệu cơ bản (#2R2VQ8LQR)
Search iconPosition 3
League 10Cúp 33,988
Power League Solo iconVai trò President

Log (3)

(1) 32,731
Số liệu cơ bản (#9LUGQLG8J)
Search iconPosition 4
League 10Cúp 32,731
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(2) 32,593
Số liệu cơ bản (#8VGV00VPY)
Search iconPosition 5
League 10Cúp 32,593
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (2)

(1) 31,143
Số liệu cơ bản (#GVG0G8RR)
Search iconPosition 6
League 10Cúp 31,143
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Số liệu cơ bản (#UU9G2P88)
Search iconPosition 7
League 10Cúp 30,521
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(2) 29,918
Số liệu cơ bản (#8V8R8PV99)
Search iconPosition 8
League 9Cúp 29,918
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (2)

Erick

Erick

(M)
(1) 29,578
Số liệu cơ bản (#LC900RVR)
Search iconPosition 9
League 9Cúp 29,578
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 29,047
Số liệu cơ bản (#LPG220C)
Search iconPosition 10
League 9Cúp 29,047
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Marrone

Marrone

(S)
(2) 28,786
Số liệu cơ bản (#9YGPQRJGU)
Search iconPosition 11
League 9Cúp 28,786
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (2)

Koston

Koston

(S)
(2) 28,668
Số liệu cơ bản (#220R2QULP)
Search iconPosition 12
League 9Cúp 28,668
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (2)

(1) 28,144
Số liệu cơ bản (#2VL8YPCU8)
Search iconPosition 13
League 9Cúp 28,144
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

toasted

toasted

(S)
(2) 27,965
Số liệu cơ bản (#20GY99JU0)
Search iconPosition 14
League 9Cúp 27,965
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (2)

Số liệu cơ bản (#Y2GJCGU8Y)
Search iconPosition 15
League 9Cúp 27,956
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 27,915
Số liệu cơ bản (#28JLUCJ0Q)
Search iconPosition 16
League 9Cúp 27,915
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Số liệu cơ bản (#9JUGUGYVP)
Search iconPosition 17
League 9Cúp 27,774
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Tamirys

Tamirys

(M)
(1) 27,197
Số liệu cơ bản (#YLL8ULR9)
Search iconPosition 18
League 9Cúp 27,197
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 26,909
Số liệu cơ bản (#8CUCPC209)
Search iconPosition 19
League 9Cúp 26,909
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

zaqueu

zaqueu

(S)
(2) 26,490
Số liệu cơ bản (#LPRLGL9G8)
Search iconPosition 20
League 9Cúp 26,490
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (2)

enrico

enrico

(M)
(1) 26,230
Số liệu cơ bản (#8LYY9LJL2)
Search iconPosition 21
League 9Cúp 26,230
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 25,841
Số liệu cơ bản (#2C22QR2VR)
Search iconPosition 22
League 9Cúp 25,841
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Arroixzss

Arroixzss

(M)
(1) 25,711
Số liệu cơ bản (#PUYYLUVR9)
Search iconPosition 23
League 9Cúp 25,711
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 25,573
Số liệu cơ bản (#Y82JJP80G)
Search iconPosition 24
League 9Cúp 25,573
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 25,182
Số liệu cơ bản (#8YJJVJG8P)
Search iconPosition 25
League 9Cúp 25,182
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(3) 23,745
Số liệu cơ bản (#2C9JQQG)
Search iconPosition 26
League 9Cúp 23,745
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (3)

RyanRDN

RyanRDN

(M)
(1) 22,455
Số liệu cơ bản (#8VU088Q8)
Search iconPosition 27
League 9Cúp 22,455
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

FAKE BB

FAKE BB

(M)
(1) 21,685
Số liệu cơ bản (#L09LRCVU0)
Search iconPosition 28
League 9Cúp 21,685
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 15,611
Số liệu cơ bản (#L80UUY8V0)
Search iconPosition 29
League 8Cúp 15,611
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(5) 5,366
Số liệu cơ bản (#8JC9CJ8U)
Search iconPosition 30
League 5Cúp 5,366
Power League Solo iconVai trò Member

Log (5)

Previous Members (53)

Pieppio

Pieppio

(M)
(1) 24,226
Số liệu cơ bản (#99C00CQR0)
League 9Cúp 24,226
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(2) 27,878
Số liệu cơ bản (#LYQYPUYQ)
League 9Cúp 27,878
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

RiqueH

RiqueH

(M)
(2) 24,934
Số liệu cơ bản (#8PLCPQVV0)
League 9Cúp 24,934
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(3) 31,121
Số liệu cơ bản (#9J2Y9UVCQ)
League 10Cúp 31,121
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (3)

SORTE

SORTE

(M)
(2) 31,000
Số liệu cơ bản (#2V9Q8Q0RU)
League 10Cúp 31,000
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(3) 29,049
Số liệu cơ bản (#8YYVLQRU8)
League 9Cúp 29,049
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (3)

Snow Wolf

Snow Wolf

(M)
(2) 26,789
Số liệu cơ bản (#9902UV88)
League 9Cúp 26,789
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 24,493
Số liệu cơ bản (#8YL2GRJJY)
League 9Cúp 24,493
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 40,239
Số liệu cơ bản (#PPU9UCL2)
League 10Cúp 40,239
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(5) 32,241
Số liệu cơ bản (#2UCRRV2VY)
League 10Cúp 32,241
Power League Solo iconVai trò Member

Log (5)

[OPS]DAVI

[OPS]DAVI

(M)
(2) 29,905
Số liệu cơ bản (#8YJ90JVY9)
League 9Cúp 29,905
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

Arkeyii

Arkeyii

(M)
(2) 29,706
Số liệu cơ bản (#YQY0Q92Q)
League 9Cúp 29,706
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 20,566
Số liệu cơ bản (#99U8GU0UV)
League 9Cúp 20,566
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 19,821
Số liệu cơ bản (#28GU009P0)
League 9Cúp 19,821
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(3) 34,082
Số liệu cơ bản (#YC80Q0C8R)
League 10Cúp 34,082
Power League Solo iconVai trò Vice President

Log (3)

igor

igor

(M)
(2) 25,689
Số liệu cơ bản (#YYVJRCQ8)
League 9Cúp 25,689
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

BR

BR

(M)
(2) 27,052
Số liệu cơ bản (#20L9209J9)
League 9Cúp 27,052
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

THIAGO FX

THIAGO FX

(M)
(2) 32,025
Số liệu cơ bản (#Q8C2JP8LC)
League 10Cúp 32,025
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 25,009
Số liệu cơ bản (#8CL20P8VR)
League 9Cúp 25,009
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 24,866
Số liệu cơ bản (#PGG9Q8RCL)
League 9Cúp 24,866
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

Jurubeba

Jurubeba

(M)
(2) 23,069
Số liệu cơ bản (#PLJPLPL99)
League 9Cúp 23,069
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 31,129
Số liệu cơ bản (#LCJJ9Q8RC)
League 10Cúp 31,129
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 30,713
Số liệu cơ bản (#9UQPP2PV9)
League 10Cúp 30,713
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 23,703
Số liệu cơ bản (#CPYRJL0)
League 9Cúp 23,703
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

YanYT

YanYT

(M)
(2) 22,839
Số liệu cơ bản (#Y0Q9L0VYG)
League 9Cúp 22,839
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 35,097
Số liệu cơ bản (#2V8GCGGRC)
League 10Cúp 35,097
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

duduzin

duduzin

(M)
(2) 26,214
Số liệu cơ bản (#PRC8VYJ0Y)
League 9Cúp 26,214
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

AgronZ

AgronZ

(M)
(4) 13,692
Số liệu cơ bản (#JGGP8G9Q)
League 8Cúp 13,692
Power League Solo iconVai trò Member

Log (4)

Lean

Lean

(M)
(2) 24,590
Số liệu cơ bản (#P8YR2VQ)
League 9Cúp 24,590
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 22,866
Số liệu cơ bản (#992G9GJVV)
League 9Cúp 22,866
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 29,091
Số liệu cơ bản (#PJP2J92CJ)
League 9Cúp 29,091
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 27,365
Số liệu cơ bản (#8GY9V2RVC)
League 9Cúp 27,365
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 26,382
Số liệu cơ bản (#L8YJYG8)
League 9Cúp 26,382
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

ice foxy

ice foxy

(S)
(2) 18,685
Số liệu cơ bản (#PVQQJ2Q02)
League 9Cúp 18,685
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (2)

(2) 26,748
Số liệu cơ bản (#Q2QPPP0Q)
League 9Cúp 26,748
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

jason

jason

(M)
(2) 21,511
Số liệu cơ bản (#CVYVJ8LG)
League 9Cúp 21,511
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 19,494
Số liệu cơ bản (#JY9URLLP)
League 9Cúp 19,494
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

Lin

Lin

(S)
(2) 26,614
Số liệu cơ bản (#22CCYGJQL)
League 9Cúp 26,614
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (2)

(2) 20,127
Số liệu cơ bản (#LYC2889Y)
League 9Cúp 20,127
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

^_^

^_^

(M)
(2) 30,400
Số liệu cơ bản (#V98VUUG0)
League 10Cúp 30,400
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

DreikeR

DreikeR

(S)
(2) 29,064
Số liệu cơ bản (#29LGG2L9V)
League 9Cúp 29,064
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (2)

(2) 16,179
Số liệu cơ bản (#R9G8Q0JU)
League 9Cúp 16,179
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

negoloko

negoloko

(M)
(2) 15,425
Số liệu cơ bản (#9QPCG2PCP)
League 8Cúp 15,425
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 20,039
Số liệu cơ bản (#2C900GQV9)
League 9Cúp 20,039
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 15,196
Số liệu cơ bản (#2VJ80P98Q)
League 8Cúp 15,196
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 19,636
Số liệu cơ bản (#8QLU2PGG8)
League 9Cúp 19,636
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

Ursinho

Ursinho

(M)
(2) 15,511
Số liệu cơ bản (#LLGY89VQR)
League 8Cúp 15,511
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

eghon

eghon

(M)
(1) 21,243
Số liệu cơ bản (#P299JUJG)
League 9Cúp 21,243
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(2) 19,075
Số liệu cơ bản (#8UGJ8JYP0)
League 9Cúp 19,075
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

raphael.g

raphael.g

(M)
(1) 17,121
Số liệu cơ bản (#28RPCULLY)
League 9Cúp 17,121
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Lusca :)

Lusca :)

(M)
(1) 11,592
Số liệu cơ bản (#CV8PQ0PL)
League 8Cúp 11,592
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(2) 7,149
Số liệu cơ bản (#20V2VY0GR)
League 6Cúp 7,149
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (2)

(1) 15,616
Số liệu cơ bản (#9LCUY0VGU)
League 8Cúp 15,616
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Are you buying Gems or Offers?

Support us by using code Brawlify