Club Icon

NFM

#Q0982V90

Do mega pig

Tổng số Cúp

Tiến trình Cúp qua từng thời điểm. Tổng số Cúp là tổng cộng số cúp của toàn bộ thành viên trong CLB.

+1,831 recently
+0 hôm nay
+0 trong tuần này
+2,204 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Thông tin cơ bản
TrophyCúp 247,552
RankYêu cầuSố cúp cần có 0
Battle LogPhạm vi cúpPhạm vi số Cúp 3,234 - 35,238
InfoType Invite Only
Brawl NewsThành viên 12 / 30
Hỗn hợp
Thành viên 0 = 0%
Thành viên cấp cao 3 = 25%
Phó chủ tịch 8 = 66%
Chủ tịch League 10sirswagger21

Club Log (3)

Required Trophies (1)

Type (1)

Description (1)

Members (12/30)

(1) 35,238
Số liệu cơ bản (#20GJGURY9)
Search iconPosition 1
League 10Cúp 35,238
Power League Solo iconVai trò President

Log (1)

XDjeff

XDjeff

(S)
(2) 32,264
Số liệu cơ bản (#2V22JCY0P)
Search iconPosition 2
League 10Cúp 32,264
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (2)

Roo

Roo

(VP)
(1) 31,271
Số liệu cơ bản (#9J9CQ88U)
Search iconPosition 3
League 10Cúp 31,271
Power League Solo iconVai trò Vice President

Log (1)

darksaber

darksaber

(VP)
(1) 28,094
Số liệu cơ bản (#8022CVLPV)
Search iconPosition 4
League 9Cúp 28,094
Power League Solo iconVai trò Vice President

Log (1)

(1) 27,325
Số liệu cơ bản (#292LC2UQJ)
Search iconPosition 5
League 9Cúp 27,325
Power League Solo iconVai trò Vice President

Log (1)

VooFX

VooFX

(VP)
(2) 20,426
Số liệu cơ bản (#2RJV8L2GY)
Search iconPosition 6
League 9Cúp 20,426
Power League Solo iconVai trò Vice President

Log (2)

Legend

Legend

(VP)
(1) 19,911
Số liệu cơ bản (#89LCGCQC8)
Search iconPosition 7
League 9Cúp 19,911
Power League Solo iconVai trò Vice President

Log (1)

(1) 17,233
Số liệu cơ bản (#2GQ8PR9GV)
Search iconPosition 8
League 9Cúp 17,233
Power League Solo iconVai trò Vice President

Log (1)

phrogy

phrogy

(VP)
15,286
Số liệu cơ bản (#G80V0L90)
Search iconPosition 9
League 8Cúp 15,286
Power League Solo iconVai trò Vice President
Talisman

Talisman

(S)
(1) 11,486
Số liệu cơ bản (#2CR2ULJUU)
Search iconPosition 10
League 8Cúp 11,486
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (1)

mix

mix

(S)
(2) 5,784
Số liệu cơ bản (#CYLGPUV)
Search iconPosition 11
League 5Cúp 5,784
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (2)

(1) 3,234
Số liệu cơ bản (#89QQQ8PUJ)
Search iconPosition 12
League 4Cúp 3,234
Power League Solo iconVai trò Vice President

Log (1)

Previous Members (48)

yee is op

yee is op

(P)
(2) 32,455
Số liệu cơ bản (#80LPJYCGP)
League 10Cúp 32,455
Power League Solo iconVai trò President

Log (2)

chaseace

chaseace

(M)
(2) 32,380
Số liệu cơ bản (#9RVJYRJ2P)
League 10Cúp 32,380
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(1) 30,189
Số liệu cơ bản (#8RPG9UCPV)
League 10Cúp 30,189
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(2) 26,713
Số liệu cơ bản (#28PYCPJG9)
League 9Cúp 26,713
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(1) 22,882
Số liệu cơ bản (#8GCVV2RRR)
League 9Cúp 22,882
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

captin

captin

(M)
(2) 22,758
Số liệu cơ bản (#9U2VLQCU0)
League 9Cúp 22,758
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

Karen

Karen

(M)
(2) 22,148
Số liệu cơ bản (#2LRYUP0VC)
League 9Cúp 22,148
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

Derek

Derek

(M)
(2) 22,061
Số liệu cơ bản (#8JJ0P28Y)
League 9Cúp 22,061
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

SageyanYT

SageyanYT

(M)
(1) 21,922
Số liệu cơ bản (#2809GL9YL)
League 9Cúp 21,922
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

jmj

jmj

(S)
(1) 21,510
Số liệu cơ bản (#YLGQRJYYU)
League 9Cúp 21,510
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (1)

(1) 20,850
Số liệu cơ bản (#8P8JCLQGQ)
League 9Cúp 20,850
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (1)

(2) 20,412
Số liệu cơ bản (#20GU29G9G)
League 9Cúp 20,412
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

장부인

장부인

(M)
(2) 19,309
Số liệu cơ bản (#2UJULYQUQ)
League 9Cúp 19,309
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

emz

emz

(M)
(2) 19,208
Số liệu cơ bản (#C2CGQ2QR)
League 9Cúp 19,208
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 19,172
Số liệu cơ bản (#2LPGVV9JP)
League 9Cúp 19,172
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

세젤모

세젤모

(M)
(1) 18,850
Số liệu cơ bản (#2YGRUPQU9)
League 9Cúp 18,850
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(2) 18,799
Số liệu cơ bản (#9UC8CQPVL)
League 9Cúp 18,799
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 18,463
Số liệu cơ bản (#G2U2LLQ8)
League 9Cúp 18,463
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

MAUMORGS

MAUMORGS

(M)
(2) 18,327
Số liệu cơ bản (#PPJYULVG)
League 9Cúp 18,327
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(1) 17,544
Số liệu cơ bản (#2R2RVVRG)
League 9Cúp 17,544
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (1)

(1) 17,274
Số liệu cơ bản (#P9JCRV0J9)
League 9Cúp 17,274
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (1)

(1) 16,047
Số liệu cơ bản (#80289YRLG)
League 9Cúp 16,047
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(2) 21,915
Số liệu cơ bản (#9CRQV2VVQ)
League 9Cúp 21,915
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

KING_JI

KING_JI

(M)
(2) 19,040
Số liệu cơ bản (#G9VUV9RY)
League 9Cúp 19,040
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

니얼굴

니얼굴

(M)
(2) 18,876
Số liệu cơ bản (#2PL8Y9U2U)
League 9Cúp 18,876
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

이히

이히

(M)
(2) 18,266
Số liệu cơ bản (#2V9CQRYQG)
League 9Cúp 18,266
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 30,128
Số liệu cơ bản (#80V9L200J)
League 10Cúp 30,128
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

Rocket

Rocket

(M)
(2) 25,306
Số liệu cơ bản (#VJQY9Q0V)
League 9Cúp 25,306
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 24,770
Số liệu cơ bản (#80RYRRR0)
League 9Cúp 24,770
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

Aven John

Aven John

(VP)
(3) 22,492
Số liệu cơ bản (#URU202R2)
League 9Cúp 22,492
Power League Solo iconVai trò Vice President

Log (3)

(2) 21,726
Số liệu cơ bản (#8RJPPJRY0)
League 9Cúp 21,726
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

whysad?

whysad?

(M)
(2) 21,531
Số liệu cơ bản (#P90QLQR2V)
League 9Cúp 21,531
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 20,923
Số liệu cơ bản (#LVLC2CPLJ)
League 9Cúp 20,923
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(1) 19,703
Số liệu cơ bản (#90PYG008P)
League 9Cúp 19,703
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Sand yt

Sand yt

(M)
(2) 19,192
Số liệu cơ bản (#CYQQJRU0)
League 9Cúp 19,192
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

SIT099

SIT099

(M)
(2) 37,550
Số liệu cơ bản (#8QL80LYY)
League 10Cúp 37,550
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(1) 18,817
Số liệu cơ bản (#8209Y9VGC)
League 9Cúp 18,817
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(2) 25,590
Số liệu cơ bản (#YL9G2RCYL)
League 9Cúp 25,590
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

성윤

성윤

(S)
(1) 21,060
Số liệu cơ bản (#PPV8VV8LG)
League 9Cúp 21,060
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (1)

크로우

크로우

(M)
(1) 15,881
Số liệu cơ bản (#2C8CPJ29P)
League 8Cúp 15,881
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(2) 27,925
Số liệu cơ bản (#J989V2YJ)
League 9Cúp 27,925
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 18,204
Số liệu cơ bản (#PVP2C2YGP)
League 9Cúp 18,204
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 18,018
Số liệu cơ bản (#PY8GP0GUL)
League 9Cúp 18,018
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 28,956
Số liệu cơ bản (#YRGRGR80)
League 9Cúp 28,956
Power League Solo iconVai trò Vice President

Log (2)

(2) 19,949
Số liệu cơ bản (#29YR0QGYQ)
League 9Cúp 19,949
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

GOODMIND

GOODMIND

(S)
(1) 34,126
Số liệu cơ bản (#9PRG0RPC)
League 10Cúp 34,126
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (1)

legend

legend

(VP)
(1) 19,782
Số liệu cơ bản (#9QQ0CY0R2)
League 9Cúp 19,782
Power League Solo iconVai trò Vice President

Log (1)

타요

타요

(S)
(1) 18,169
Số liệu cơ bản (#28QPQJRPJ)
League 9Cúp 18,169
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (1)

Great deals that support us for free!

Support us by using code Brawlify

Support in-game