Club Icon

NFM

#Q0982V90

No Fats Only | YT: NFM Brawl Stars | Dc: VbeErY5e4a | Must Participate in Club League Every Week

BrawlTV Activate Free Tracker

Tổng số Cúp

Tiến trình Cúp qua từng thời điểm. Tổng số Cúp là tổng cộng số cúp của toàn bộ thành viên trong CLB.

+18,302 recently
+18,302 hôm nay
+0 trong tuần này
+0 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Thông tin cơ bản
TrophyCúp 626,373
RankYêu cầuSố cúp cần có 15,000
Battle LogPhạm vi cúpPhạm vi số Cúp 15,613 - 33,737
InfoType Open
Brawl NewsThành viên 29 / 30
Hỗn hợp
Thành viên 23 = 79%
Thành viên cấp cao 3 = 10%
Phó chủ tịch 2 = 6%
Chủ tịch League 10sirswagger21

Members (29/30)

33,737
Số liệu cơ bản (#8RPG9UCPV)
Search iconPosition 1
League 10Cúp 33,737
Power League Solo iconVai trò Member
(1) 31,040
Số liệu cơ bản (#Y8RPCCJ8)
Search iconPosition 2
League 10Cúp 31,040
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (1)

Toothfiah

Toothfiah

(M)
(1) 30,291
Số liệu cơ bản (#8JVC9VRVL)
Search iconPosition 3
League 10Cúp 30,291
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

30,205
Số liệu cơ bản (#20GJGURY9)
Search iconPosition 4
League 10Cúp 30,205
Power League Solo iconVai trò President
29,896
Số liệu cơ bản (#2J08QVYU8)
Search iconPosition 5
League 9Cúp 29,896
Power League Solo iconVai trò Member
LiNX

LiNX

(M)
(3) 26,520
Số liệu cơ bản (#8U020929U)
Search iconPosition 6
League 9Cúp 26,520
Power League Solo iconVai trò Member

Log (3)

(3) 26,503
Số liệu cơ bản (#YRGRGR80)
Search iconPosition 7
League 9Cúp 26,503
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (3)

jecaGo

jecaGo

(S)
24,433
Số liệu cơ bản (#9LL0QG2J0)
Search iconPosition 8
League 9Cúp 24,433
Power League Solo iconVai trò Senior
(1) 22,036
Số liệu cơ bản (#8GCVV2RRR)
Search iconPosition 9
League 9Cúp 22,036
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

SageyanYT

SageyanYT

(M)
(2) 21,916
Số liệu cơ bản (#2809GL9YL)
Search iconPosition 10
League 9Cúp 21,916
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

sigh0

sigh0

(M)
(1) 21,441
Số liệu cơ bản (#2RP8JV8L0)
Search iconPosition 11
League 9Cúp 21,441
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 21,421
Số liệu cơ bản (#2CR98LRL0)
Search iconPosition 12
League 9Cúp 21,421
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 20,500
Số liệu cơ bản (#2Q2LPJVCG)
Search iconPosition 13
League 9Cúp 20,500
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

성윤

성윤

(M)
(1) 20,338
Số liệu cơ bản (#PPV8VV8LG)
Search iconPosition 14
League 9Cúp 20,338
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Aven John

Aven John

(VP)
(2) 20,334
Số liệu cơ bản (#URU202R2)
Search iconPosition 15
League 9Cúp 20,334
Power League Solo iconVai trò Vice President

Log (2)

KELLEN

KELLEN

(M)
(1) 19,286
Số liệu cơ bản (#2RYGYCR8U)
Search iconPosition 16
League 9Cúp 19,286
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

dream

dream

(M)
(1) 19,157
Số liệu cơ bản (#22Y2GULUQ)
Search iconPosition 17
League 9Cúp 19,157
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

legend

legend

(VP)
(3) 18,738
Số liệu cơ bản (#9QQ0CY0R2)
Search iconPosition 18
League 9Cúp 18,738
Power League Solo iconVai trò Vice President

Log (3)

(1) 18,692
Số liệu cơ bản (#8YVYGJVPC)
Search iconPosition 19
League 9Cúp 18,692
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

jmj

jmj

(M)
(1) 18,118
Số liệu cơ bản (#YLGQRJYYU)
Search iconPosition 20
League 9Cúp 18,118
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 18,110
Số liệu cơ bản (#90PYG008P)
Search iconPosition 21
League 9Cúp 18,110
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 17,912
Số liệu cơ bản (#98VVVUYR)
Search iconPosition 22
League 9Cúp 17,912
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 17,572
Số liệu cơ bản (#2QQYYQY9C)
Search iconPosition 23
League 9Cúp 17,572
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

김밥

김밥

(M)
(1) 17,496
Số liệu cơ bản (#20JJ0CLPR)
Search iconPosition 24
League 9Cúp 17,496
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 16,571
Số liệu cơ bản (#P2UPVL9CG)
Search iconPosition 25
League 9Cúp 16,571
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 16,447
Số liệu cơ bản (#89CC0LLY)
Search iconPosition 26
League 9Cúp 16,447
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

핫도그

핫도그

(M)
(1) 16,328
Số liệu cơ bản (#8J9L0UUYL)
Search iconPosition 27
League 9Cúp 16,328
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 15,722
Số liệu cơ bản (#P9JCRV0J9)
Search iconPosition 28
League 8Cúp 15,722
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 15,613
Số liệu cơ bản (#9CCJUQRU)
Search iconPosition 29
League 8Cúp 15,613
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Previous Members (9)

(2) 16,254
Số liệu cơ bản (#PC0QCQC0)
League 9Cúp 16,254
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(1) 40,431
Số liệu cơ bản (#8U0CYJ8LG)
League 10Cúp 40,431
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (1)

사이다

사이다

(M)
(2) 19,677
Số liệu cơ bản (#2V9QPC2V2)
League 9Cúp 19,677
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(1) 34,780
Số liệu cơ bản (#8J8P92CUR)
League 10Cúp 34,780
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(2) 24,253
Số liệu cơ bản (#P8URJVVPG)
League 9Cúp 24,253
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 20,741
Số liệu cơ bản (#909VRPUPV)
League 9Cúp 20,741
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

suzi

suzi

(M)
(2) 25,386
Số liệu cơ bản (#2GP2PGG0C)
League 9Cúp 25,386
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

RickyChu

RickyChu

(S)
(1) 28,685
Số liệu cơ bản (#890Q0CQG)
League 9Cúp 28,685
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (1)

(1) 25,429
Số liệu cơ bản (#2200GJQGR)
League 9Cúp 25,429
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (1)

Are you buying Gems or Offers?

Support us by using code Brawlify