3 vs 3

Vây hãm và tiêu diệt trụ súng IKE của đối phương! Đội của bạn cũng có một trụ súng IKE: hãy nạp bu lông và IKE sẽ tạo ra một Rô bốt Vây hãm hùng mạnh để chiến đấu cho bạn. Bu lông sẽ xuất hiện ngẫu nhiên ở trung tâm bản đồ. Hãy chiếm giữ bu lông trong vài giây để nạp cho IKE.

Mỗi trận sẽ có tối đa ba đợt Vây hãm. Vào đầu mỗi đợt Vây hãm, đội nào có nhiều bu lông hơn sẽ chế tạo ra được một Rô bốt Vây hãm. Thu thập càng nhiều bu lông thì Rô bốt sẽ càng mạnh.
Hãy cẩn thận và đừng đến quá gần căn cứ của đối phương mà không được Rô bốt Vây hãm yểm trợ nhé - Trụ súng IKE có hệ thống phòng thủ đạn đạo rất mạnh đấy!

Great deals that support us for free!

Support us by using code Brawlify