Creator Boost Hỗ trợ chúng tôi bằng cách sử dụng mã Brawlify

Thống kê cho Giải Đấu Sức Mạnh

Tìm ra Brawler nên chơi hoặc nên cấm trong Giải Đấu Sức Mạnh. Tìm ra Brawler nên chơi hoặc nên cấm.

Sự kiện sắp tới

Ever wondered which maps are coming next?

×

▼ Cuộn xuống để xem thống kê ▼

Sao băng

Sao băng

Map Stats

Updated: Map Stats

Tỉ lệ thắng shows how often a brawler wins.

Use Rate shows how often a brawler is played.

Tỉ lệ NCUT shows how often a brawler is the Star Player.

Brawler Tỉ lệ thắng Use Rate Tỉ lệ NCUT
Ash 72.2% 0.2% 0.5%
Gus 71.7% 6.0% 6.3%
Otis 71.2% 1.1% 1.7%
Sam 70.4% 1.2% 3.0%
Grom 67.7% 1.8% 2.9%
Jacky 66.5% 0.4% 0.1%
Meg 66.4% 0.4% 0.5%
Bo 66.0% 3.2% 5.1%
Janet 65.9% 1.1% 1.2%
Eve 65.2% 1.2% 0.9%
Bonnie 65.0% 2.0% 3.0%
Mr. P 63.8% 1.2% 0.7%
8-Bit 63.1% 1.0% 1.0%
Rô Bốt Rau Mầm 63.1% 1.8% 1.8%
Sandy 62.7% 0.2% 0.3%
Bull 62.5% 0.4% 0.1%
Nita 62.1% 0.6% 0.4%
Nani 62.1% 4.5% 5.4%
Ruffs 61.7% 0.7% 0.4%
Thần Đèn 61.6% 1.8% 1.1%
Lola 61.5% 1.0% 1.0%
Rosa 61.4% 0.4% 0.2%
Amber 61.3% 0.5% 0.7%
Pam 60.1% 0.6% 0.8%
Darryl 60.1% 0.5% 0.3%
Fang 59.9% 1.3% 1.5%
Belle 59.7% 4.5% 4.2%
Squeak 59.5% 1.5% 1.5%
Max 59.1% 1.7% 1.4%
Poco 59.0% 1.3% 1.7%
Leon 58.9% 1.6% 1.5%
Barley 58.7% 0.7% 0.2%
Carl 58.6% 1.6% 1.6%
Lou 58.0% 0.5% 0.2%
Emz 57.9% 0.8% 0.8%
Jessie 57.9% 1.2% 1.0%
Byron 57.9% 4.0% 1.8%
Piper 57.4% 11.2% 10.9%
Frank 57.0% 0.2% 0.3%
Tick 56.9% 6.5% 4.3%
Penny 56.8% 1.6% 1.5%
Tara 56.6% 0.4% 0.3%
Griff 56.1% 0.8% 0.9%
Spike 56.1% 1.4% 1.2%
El Primo 55.3% 0.5% 0.2%
Stu 54.7% 1.0% 0.5%
Brock 54.6% 5.8% 5.0%
Mortis 54.0% 1.8% 2.4%
Rico 54.0% 0.9% 0.5%
Bea 53.8% 4.1% 3.0%
Shelly 53.5% 0.5% 6.1%
Quạ 53.2% 1.6% 0.7%
Buzz 52.5% 0.3% 0.3%
Bibi 52.4% 0.2% 0.2%
Colette 52.2% 0.7% 0.5%
Colt 52.1% 2.7% 2.2%
Gale 51.8% 0.5% 0.5%
Surge 51.1% 0.6% 0.5%
Dynamike 49.3% 1.5% 0.8%
Edgar 45.0% 0.6% 0.4%
×

▼ Cuộn xuống để xem thống kê ▼

Con kênh hoành tráng

Con kênh hoành tráng

Map Stats

Updated: Map Stats

Tỉ lệ thắng shows how often a brawler wins.

Use Rate shows how often a brawler is played.

Tỉ lệ NCUT shows how often a brawler is the Star Player.

Brawler Tỉ lệ thắng Use Rate Tỉ lệ NCUT
Eve 74.9% 3.0% 2.1%
Thần Đèn 70.6% 1.2% 0.6%
Janet 70.1% 1.7% 1.7%
Squeak 69.9% 3.4% 3.4%
Carl 69.8% 2.5% 3.0%
Tick 69.4% 4.0% 3.2%
Mr. P 68.8% 1.0% 0.6%
Bo 68.6% 5.1% 6.5%
Jacky 67.6% 1.1% 2.1%
Rosa 67.1% 1.6% 2.8%
Gale 66.3% 2.0% 2.0%
Surge 66.2% 3.1% 4.4%
Ash 65.0% 0.8% 1.6%
Tara 64.2% 1.8% 1.7%
Griff 63.6% 2.7% 4.4%
Penny 63.2% 2.3% 2.3%
Sam 63.1% 2.1% 3.7%
Sandy 62.8% 0.7% 0.6%
Grom 62.6% 1.2% 1.3%
Quạ 62.5% 1.5% 0.7%
Poco 62.1% 1.6% 2.1%
Emz 62.0% 2.4% 3.7%
Brock 62.0% 3.9% 3.4%
Nita 62.0% 1.6% 1.9%
Bonnie 60.8% 1.4% 1.3%
Leon 60.5% 1.7% 1.6%
Spike 60.3% 2.2% 1.9%
Jessie 60.2% 2.4% 2.3%
Mortis 59.8% 1.4% 1.7%
Rô Bốt Rau Mầm 59.7% 0.8% 0.3%
Darryl 58.3% 1.9% 2.0%
Frank 57.9% 0.8% 1.3%
Otis 57.5% 0.9% 0.9%
Buzz 56.4% 1.7% 1.7%
Fang 55.3% 1.6% 1.7%
Bibi 54.8% 1.0% 1.3%
Max 54.4% 0.8% 0.3%
Dynamike 53.7% 2.6% 2.0%
Piper 53.7% 1.5% 0.6%
Byron 53.5% 0.6% 0.1%
Belle 53.3% 1.1% 0.6%
Pam 53.3% 0.5% 0.4%
Bull 53.0% 0.8% 0.7%
Bea 52.8% 1.3% 0.7%
Shelly 52.6% 1.7% 6.7%
8-Bit 52.5% 0.9% 0.6%
Amber 52.4% 0.7% 0.5%
El Primo 51.6% 1.2% 1.0%
Lola 51.0% 0.8% 0.4%
Edgar 50.9% 3.1% 3.0%
Ruffs 50.6% 0.6% 0.2%
Rico 50.2% 1.6% 0.7%
Stu 50.0% 0.8% 0.5%
Gus 49.2% 4.4% 1.1%
Colt 48.7% 2.0% 1.0%
Lou 48.1% 0.6% 0.2%
Colette 46.4% 0.6% 0.4%
Barley 45.6% 0.8% 0.2%
Meg 44.9% 0.2% 0.1%
Nani 41.7% 0.8% 0.4%
×

▼ Cuộn xuống để xem thống kê ▼

Bánh đa tầng

Bánh đa tầng

Map Stats

Updated: Map Stats

Tỉ lệ thắng shows how often a brawler wins.

Use Rate shows how often a brawler is played.

Tỉ lệ NCUT shows how often a brawler is the Star Player.

Brawler Tỉ lệ thắng Use Rate Tỉ lệ NCUT
Gus 71.9% 4.0% 2.8%
Sam 70.5% 2.2% 5.5%
Otis 69.8% 1.0% 1.5%
Janet 67.4% 1.2% 1.2%
Rosa 66.6% 0.7% 0.5%
Bonnie 64.6% 1.4% 1.8%
Bo 64.0% 4.0% 5.3%
Grom 63.7% 2.7% 3.4%
Eve 63.6% 0.8% 0.5%
Mr. P 63.5% 1.5% 0.9%
Sandy 63.3% 0.5% 0.6%
Ash 63.2% 0.6% 1.1%
Meg 62.8% 0.3% 0.3%
Ruffs 62.7% 0.9% 0.6%
Penny 62.2% 3.2% 3.8%
Max 61.7% 0.9% 0.7%
Thần Đèn 61.6% 1.6% 0.9%
El Primo 61.3% 0.7% 0.5%
Poco 61.0% 1.9% 3.0%
Lola 60.7% 0.6% 0.6%
Squeak 59.9% 2.2% 2.3%
Bull 59.5% 0.5% 0.3%
Jacky 59.5% 0.5% 0.4%
Carl 59.0% 2.0% 1.8%
Leon 58.7% 2.1% 2.2%
Mortis 58.6% 5.0% 7.8%
Tara 58.5% 0.9% 0.7%
Fang 58.0% 1.2% 1.3%
Rico 57.8% 1.6% 1.3%
Rô Bốt Rau Mầm 57.7% 2.5% 1.7%
Colette 57.4% 0.5% 0.4%
Nita 57.3% 1.0% 1.1%
Amber 57.2% 0.6% 0.7%
Buzz 56.9% 1.0% 1.1%
Surge 56.6% 2.2% 2.5%
Belle 56.5% 1.8% 1.3%
Pam 56.4% 0.6% 0.7%
Griff 56.3% 1.3% 1.6%
Nani 55.6% 0.6% 0.4%
Quạ 55.6% 1.5% 0.7%
Gale 55.2% 0.8% 0.6%
Piper 55.2% 3.2% 1.8%
8-Bit 55.2% 0.8% 0.6%
Byron 54.8% 1.4% 0.5%
Spike 54.8% 1.6% 1.0%
Frank 54.8% 0.4% 0.6%
Stu 54.8% 1.5% 1.1%
Tick 54.6% 9.8% 5.7%
Edgar 54.3% 1.6% 1.5%
Jessie 54.2% 1.5% 1.4%
Darryl 54.1% 0.9% 0.7%
Bibi 54.1% 0.6% 0.8%
Emz 53.6% 1.4% 1.4%
Barley 53.6% 1.4% 0.5%
Brock 53.3% 4.2% 2.7%
Lou 52.7% 0.5% 0.2%
Dynamike 51.4% 3.9% 3.1%
Colt 50.7% 1.6% 0.9%
Bea 49.7% 1.5% 0.7%
Shelly 49.1% 0.8% 8.8%
×

▼ Cuộn xuống để xem thống kê ▼

Bãi biển tuyệt đẹp

Bãi biển tuyệt đẹp

Map Stats

Updated: Map Stats

Tỉ lệ thắng shows how often a brawler wins.

Use Rate shows how often a brawler is played.

Tỉ lệ NCUT shows how often a brawler is the Star Player.

Brawler Tỉ lệ thắng Use Rate Tỉ lệ NCUT
Sam 71.3% 4.2% 10.4%
Otis 70.1% 1.4% 2.1%
Gus 69.4% 4.4% 2.2%
Bonnie 65.0% 1.0% 1.3%
Jacky 64.0% 1.5% 2.3%
Nita 64.0% 2.2% 3.2%
Janet 63.8% 1.0% 1.0%
Ash 63.5% 1.2% 2.0%
Meg 62.8% 0.6% 0.5%
Eve 61.7% 0.6% 0.3%
Grom 60.8% 0.7% 0.7%
Amber 60.6% 0.6% 0.7%
Lola 60.5% 0.7% 0.6%
Griff 60.0% 2.1% 3.0%
Rosa 59.3% 0.8% 0.9%
Lou 58.7% 0.8% 0.3%
Gale 58.7% 2.4% 1.7%
Poco 58.4% 3.3% 5.3%
Jessie 58.2% 1.5% 1.7%
Fang 58.2% 1.9% 2.4%
Belle 57.9% 0.6% 0.4%
Sandy 57.8% 1.2% 1.1%
Frank 57.7% 2.3% 3.9%
Bea 57.5% 1.6% 1.4%
Darryl 57.5% 1.6% 1.5%
Mr. P 57.4% 0.5% 0.2%
Emz 56.8% 1.7% 1.9%
8-Bit 56.6% 0.5% 0.4%
Spike 56.6% 1.5% 1.2%
Pam 56.6% 0.9% 1.0%
Buzz 56.5% 2.2% 2.4%
Ruffs 56.1% 0.8% 0.4%
Max 56.1% 1.6% 0.8%
El Primo 56.0% 2.4% 2.3%
Tara 56.0% 1.9% 1.6%
Penny 55.7% 1.0% 0.9%
Bibi 55.3% 3.2% 4.0%
Squeak 55.3% 1.2% 1.1%
Surge 55.0% 3.7% 3.5%
Barley 54.8% 1.0% 0.6%
Colette 54.7% 0.9% 0.8%
Quạ 54.5% 1.5% 0.6%
Bull 54.3% 1.4% 1.2%
Shelly 53.4% 1.5% 2.3%
Bo 53.1% 1.4% 1.1%
Leon 52.8% 1.0% 0.7%
Carl 52.2% 1.5% 1.4%
Stu 52.1% 2.4% 1.6%
Rô Bốt Rau Mầm 52.0% 0.6% 0.3%
Thần Đèn 52.0% 0.6% 0.2%
Edgar 51.3% 1.6% 1.6%
Rico 51.3% 1.5% 1.2%
Tick 50.4% 1.5% 0.8%
Nani 49.1% 0.3% 0.2%
Mortis 49.0% 10.2% 9.3%
Colt 48.9% 2.1% 1.4%
Dynamike 48.8% 3.6% 2.4%
Byron 48.7% 0.9% 0.2%
Brock 48.1% 1.2% 0.8%
Piper 46.7% 0.4% 0.1%
×

▼ Cuộn xuống để xem thống kê ▼

Sân bóng

Sân bóng

Map Stats

Updated: Map Stats

Tỉ lệ thắng shows how often a brawler wins.

Use Rate shows how often a brawler is played.

Tỉ lệ NCUT shows how often a brawler is the Star Player.

Brawler Tỉ lệ thắng Use Rate Tỉ lệ NCUT
Surge 78.6% 5.8% 0.8%
Sam 73.7% 3.6% 1.8%
Otis 71.0% 0.6% 0.5%
Gus 71.0% 1.8% 3.0%
Janet 65.3% 0.3% 1.2%
Bonnie 65.2% 0.1% 1.6%
Ash 64.3% 1.2% 2.2%
Nita 64.2% 2.1% 0.2%
Jacky 63.9% 1.1% 0.7%
Lola 62.1% 1.0% 0.9%
Sandy 61.8% 1.1% 0.2%
Meg 61.2% 0.7% 0.7%
Eve 60.8% 0.8% 0.4%
Amber 60.7% 0.4% 0.9%
Poco 60.6% 4.3% 1.8%
Griff 60.5% 1.9% 0.8%
8-Bit 59.8% 0.6% 0.6%
Grom 59.6% 0.3% 0.2%
Rosa 59.4% 0.9% 0.2%
Tara 59.2% 2.6% 0.5%
Ruffs 59.1% 1.0% 0.5%
Mr. P 59.1% 0.5% 0.3%
Fang 59.1% 1.4% 0.2%
Lou 59.0% 0.5% 0.4%
Jessie 58.9% 0.9% 0.2%
Belle 58.7% 0.1% 0.5%
Frank 58.4% 2.1% 0.5%
Penny 58.0% 1.8% 0.3%
Gale 57.9% 3.1% 0.2%
Quạ 57.8% 3.5% 0.9%
Max 57.7% 2.3% 0.3%
Darryl 57.6% 1.5% 1.5%
Bea 57.6% 3.0% 0.5%
Pam 57.2% 1.0% 0.3%
Emz 57.0% 2.3% 0.5%
Leon 56.9% 1.8% 1.0%
Buzz 56.8% 0.9% 1.9%
Squeak 56.8% 1.0% 0.3%
Bibi 56.4% 2.6% 0.8%
Spike 56.2% 2.3% 0.2%
Colette 56.0% 0.6% 1.2%
Bull 55.9% 2.0% 0.5%
El Primo 55.2% 2.0% 1.9%
Bo 54.7% 2.0% 0.2%
Carl 54.5% 0.9% 1.5%
Rico 53.8% 2.0% 0.5%
Shelly 53.0% 3.3% 3.3%
Thần Đèn 52.9% 0.4% 0.2%
Stu 52.7% 4.0% 0.5%
Rô Bốt Rau Mầm 51.6% 0.6% 0.2%
Edgar 50.9% 1.0% 1.2%
Tick 50.3% 1.4% 0.2%
Barley 50.0% 0.6% 0.2%
Nani 49.9% 0.4% 0.2%
Colt 49.6% 4.0% 0.8%
Brock 48.9% 1.1% 0.2%
Byron 47.8% 0.8% 0.3%
Piper 46.8% 0.6% 0.2%
Dynamike 46.4% 2.0% 0.2%
Mortis 45.5% 10.7% 2.5%
×

▼ Cuộn xuống để xem thống kê ▼

Chiến trường lén lút

Chiến trường lén lút

Map Stats

Updated: Map Stats

Tỉ lệ thắng shows how often a brawler wins.

Use Rate shows how often a brawler is played.

Tỉ lệ NCUT shows how often a brawler is the Star Player.

Brawler Tỉ lệ thắng Use Rate Tỉ lệ NCUT
Otis 71.7% 1.5% 0.3%
Gus 71.4% 1.9% 0.3%
Sam 70.9% 2.8% 1.5%
Janet 64.5% 0.7% 0.9%
Bonnie 64.2% 1.1% 1.0%
Eve 63.6% 0.6% 0.3%
Jacky 63.2% 2.6% 0.6%
Ash 63.1% 2.2% 0.5%
Nita 62.5% 3.2% 0.3%
Rosa 61.7% 2.2% 0.3%
Meg 61.7% 0.4% 0.4%
Grom 61.6% 0.2% 0.7%
Amber 61.1% 0.5% 0.6%
Lou 60.9% 1.1% 0.3%
Lola 59.4% 0.6% 0.3%
Sandy 59.0% 2.4% 0.3%
8-Bit 58.9% 0.6% 0.3%
Griff 58.7% 2.6% 3.2%
Gale 58.5% 2.9% 0.3%
Poco 58.3% 3.0% 1.2%
Frank 58.1% 1.9% 5.0%
Emz 57.8% 3.7% 0.9%
Fang 57.4% 2.2% 0.3%
Jessie 57.1% 1.5% 1.0%
Bea 57.0% 0.9% 0.7%
Pam 56.6% 0.6% 0.3%
Belle 56.3% 0.4% 0.2%
Tara 56.2% 3.9% 0.3%
Mr. P 56.2% 0.4% 0.2%
Buzz 56.1% 5.4% 1.5%
Bull 55.8% 2.8% 2.2%
Squeak 55.5% 1.7% 0.3%
Darryl 55.5% 3.0% 0.3%
Ruffs 55.4% 0.4% 0.2%
Spike 55.3% 0.6% 0.3%
Max 55.1% 0.6% 0.5%
Quạ 55.1% 0.9% 0.4%
El Primo 54.6% 1.3% 0.3%
Colette 54.5% 1.3% 0.3%
Penny 54.3% 1.9% 0.2%
Shelly 54.3% 5.4% 7.9%
Bibi 54.2% 3.2% 0.3%
Surge 53.5% 4.8% 1.2%
Carl 52.6% 1.5% 0.3%
Rô Bốt Rau Mầm 52.5% 0.3% 0.2%
Rico 52.4% 1.7% 0.3%
Bo 52.2% 1.9% 1.0%
Barley 52.0% 0.2% 0.2%
Leon 51.6% 1.9% 0.3%
Nani 51.5% 0.4% 0.2%
Thần Đèn 51.2% 0.1% 0.1%
Edgar 51.1% 1.5% 1.8%
Tick 50.7% 1.5% 0.3%
Colt 49.1% 2.6% 0.6%
Stu 48.0% 2.4% 0.6%
Brock 47.8% 0.4% 0.4%
Mortis 47.5% 5.6% 0.6%
Dynamike 47.1% 1.9% 1.3%
Byron 46.2% 0.4% 0.1%
Piper 44.3% 0.3% 0.1%
×

▼ Cuộn xuống để xem thống kê ▼

Mỏ đá cứng

Mỏ đá cứng

Map Stats

Updated: Map Stats

Tỉ lệ thắng shows how often a brawler wins.

Use Rate shows how often a brawler is played.

Tỉ lệ NCUT shows how often a brawler is the Star Player.

Brawler Tỉ lệ thắng Use Rate Tỉ lệ NCUT
Gus 70.6% 5.4% 4.4%
Sam 70.1% 3.1% 8.3%
Otis 69.9% 1.5% 2.2%
Ash 65.9% 1.2% 2.7%
Janet 65.5% 1.4% 1.3%
Meg 64.5% 0.8% 0.8%
Bonnie 63.3% 1.4% 1.6%
Mr. P 63.2% 0.9% 0.6%
Ruffs 62.7% 1.3% 0.8%
Eve 61.8% 1.0% 0.6%
Lola 61.0% 1.0% 1.1%
Grom 60.7% 1.0% 0.9%
Nita 60.7% 1.7% 2.1%
Fang 60.6% 1.5% 1.8%
Rosa 60.0% 1.7% 2.2%
Jacky 59.7% 0.9% 1.0%
Penny 59.0% 1.8% 1.6%
8-Bit 59.0% 1.4% 1.3%
Sandy 58.4% 1.3% 1.3%
Max 58.3% 1.3% 0.9%
Griff 58.0% 1.7% 2.4%
Poco 57.8% 3.9% 6.5%
Darryl 57.8% 1.2% 1.2%
Amber 57.8% 0.8% 0.8%
Bull 57.6% 1.0% 1.0%
Pam 57.5% 1.7% 2.2%
Buzz 57.3% 1.3% 1.3%
Tara 57.3% 2.5% 2.4%
Jessie 57.1% 2.0% 2.0%
Quạ 57.1% 2.1% 0.7%
Belle 56.8% 1.3% 0.8%
Frank 56.7% 0.7% 1.1%
Carl 56.7% 1.7% 1.4%
Gale 56.6% 1.2% 1.0%
Squeak 56.6% 1.7% 1.4%
Rico 56.5% 4.2% 3.9%
Lou 56.4% 0.9% 0.4%
Colette 56.1% 0.9% 0.8%
Bibi 56.0% 1.0% 1.2%
Leon 55.9% 1.6% 1.5%
Bo 55.4% 2.9% 2.8%
Spike 55.2% 1.4% 1.0%
Stu 54.9% 1.6% 1.1%
Surge 54.9% 2.4% 2.5%
Rô Bốt Rau Mầm 54.8% 0.8% 0.3%
Thần Đèn 54.8% 1.9% 0.9%
Barley 54.7% 1.1% 0.3%
Bea 54.4% 1.3% 0.8%
El Primo 54.4% 1.0% 0.8%
Emz 54.4% 2.1% 2.3%
Edgar 54.1% 1.3% 1.2%
Nani 53.7% 0.5% 0.3%
Shelly 52.3% 1.2% 4.0%
Piper 52.0% 1.9% 1.0%
Mortis 52.0% 4.3% 4.8%
Byron 50.8% 2.1% 0.5%
Colt 50.7% 1.6% 0.9%
Brock 50.3% 1.7% 0.9%
Tick 49.6% 2.2% 0.8%
Dynamike 49.2% 1.7% 1.0%
×

▼ Cuộn xuống để xem thống kê ▼

Cấp tốc gấp đôi

Cấp tốc gấp đôi

Map Stats

Updated: Map Stats

Tỉ lệ thắng shows how often a brawler wins.

Use Rate shows how often a brawler is played.

Tỉ lệ NCUT shows how often a brawler is the Star Player.

Brawler Tỉ lệ thắng Use Rate Tỉ lệ NCUT
Gus 69.1% 4.3% 3.0%
Sam 68.6% 2.8% 7.2%
Otis 67.5% 1.3% 2.0%
Janet 64.2% 1.5% 1.2%
Ash 62.8% 1.5% 3.1%
Nita 62.4% 2.1% 2.9%
Bonnie 62.3% 1.1% 1.2%
Meg 62.2% 0.7% 0.7%
Eve 60.4% 0.9% 0.5%
Lola 60.3% 0.9% 0.8%
Rosa 60.2% 2.3% 3.7%
Jacky 59.8% 1.1% 1.5%
Tara 59.7% 4.3% 4.5%
Ruffs 59.5% 0.8% 0.5%
Jessie 59.3% 2.1% 2.0%
Poco 59.2% 4.4% 7.4%
Amber 58.9% 1.3% 1.2%
Fang 58.4% 1.4% 1.7%
Penny 58.4% 1.5% 1.2%
Mr. P 58.1% 0.9% 0.5%
Emz 58.1% 3.4% 4.4%
Sandy 58.0% 1.9% 1.9%
Quạ 57.6% 2.9% 0.8%
Griff 57.4% 2.2% 3.2%
8-Bit 57.2% 0.9% 0.8%
Belle 57.1% 0.8% 0.5%
Pam 57.0% 1.8% 2.1%
Buzz 56.4% 1.5% 1.5%
Thần Đèn 56.4% 2.3% 0.8%
Frank 56.3% 0.9% 1.5%
Gale 56.3% 1.4% 1.1%
Surge 56.3% 2.8% 3.0%
Grom 55.8% 0.9% 0.6%
Bo 55.7% 3.8% 3.3%
Darryl 55.7% 1.3% 1.3%
Lou 55.6% 0.8% 0.3%
Carl 55.4% 1.5% 1.1%
Spike 55.3% 1.6% 1.3%
Max 54.9% 1.0% 0.6%
Stu 54.8% 1.3% 0.8%
Colette 54.7% 0.9% 0.8%
Squeak 54.6% 1.7% 1.1%
El Primo 54.1% 1.1% 0.9%
Bull 53.8% 1.1% 0.9%
Shelly 53.7% 1.6% 5.3%
Bibi 53.6% 1.3% 1.5%
Leon 53.6% 1.3% 1.1%
Bea 52.2% 0.9% 0.5%
Mortis 52.0% 4.2% 4.4%
Barley 51.9% 1.0% 0.3%
Rico 51.3% 1.2% 0.7%
Colt 50.5% 1.5% 0.7%
Nani 50.5% 0.5% 0.3%
Edgar 50.1% 1.3% 1.2%
Dynamike 49.6% 1.5% 0.7%
Byron 49.3% 1.7% 0.3%
Rô Bốt Rau Mầm 48.9% 0.6% 0.2%
Tick 48.1% 2.0% 0.6%
Brock 47.5% 1.6% 0.7%
Piper 46.6% 0.9% 0.3%
×

▼ Cuộn xuống để xem thống kê ▼

Máy arcade pha lê

Máy arcade pha lê

Map Stats

Updated: Map Stats

Tỉ lệ thắng shows how often a brawler wins.

Use Rate shows how often a brawler is played.

Tỉ lệ NCUT shows how often a brawler is the Star Player.

Brawler Tỉ lệ thắng Use Rate Tỉ lệ NCUT
Ash 70.5% 1.8% 0.5%
Tara 67.1% 6.2% 0.7%
Sandy 65.7% 3.3% 0.4%
Griff 65.3% 5.0% 0.9%
Mr. P 65.1% 0.4% 0.0%
Frank 64.8% 0.7% 0.1%
Carl 64.8% 3.9% 0.5%
Surge 64.7% 4.4% 0.6%
Poco 64.4% 5.0% 1.0%
Pam 64.4% 0.8% 0.1%
Bo 64.3% 5.8% 0.7%
Stu 64.2% 1.7% 0.2%
Sam 64.0% 1.8% 0.4%
Penny 63.1% 2.2% 0.2%
Thần Đèn 62.8% 2.5% 0.1%
Rosa 62.5% 1.5% 0.2%
Lola 62.5% 0.6% 0.0%
Jacky 62.3% 0.5% 0.1%
Quạ 62.3% 2.7% 0.1%
Janet 62.2% 1.9% 0.1%
Max 62.1% 1.2% 0.1%
Meg 61.8% 0.2% 0.0%
Nita 61.7% 1.9% 0.2%
Fang 61.7% 1.4% 0.2%
Rico 61.7% 1.2% 0.1%
Piper 61.5% 0.7% 0.1%
Bea 61.3% 1.3% 0.1%
Emz 61.2% 5.6% 1.0%
Ruffs 60.5% 0.6% 0.0%
Bull 60.4% 0.3% 0.0%
Gale 60.3% 2.8% 0.2%
Mortis 60.1% 2.3% 0.3%
Spike 59.9% 2.5% 0.2%
Bonnie 59.7% 1.3% 0.1%
Colette 59.6% 0.4% 0.0%
Bibi 58.3% 0.9% 0.1%
8-Bit 58.3% 0.5% 0.1%
Leon 58.3% 1.9% 0.2%
Jessie 58.0% 2.6% 0.3%
Squeak 56.6% 1.8% 0.1%
Darryl 56.2% 1.1% 0.1%
Gus 55.9% 2.0% 0.1%
Belle 55.6% 0.7% 0.0%
Eve 55.6% 0.2% 0.0%
Otis 55.4% 0.6% 0.1%
Byron 55.4% 0.3% 0.0%
Amber 54.9% 0.6% 0.0%
Buzz 54.3% 1.3% 0.1%
Shelly 54.2% 0.5% 1.5%
Dynamike 53.0% 1.7% 0.1%
Colt 52.4% 1.1% 0.1%
Edgar 52.4% 1.3% 0.1%
Lou 52.1% 0.4% 0.0%
Tick 51.8% 1.1% 0.0%
Brock 51.4% 1.6% 0.1%
Rô Bốt Rau Mầm 50.6% 0.2% 0.0%
El Primo 49.7% 0.5% 0.0%
Grom 48.3% 0.4% 0.0%
Nani 43.8% 0.2% 0.0%
Barley 40.2% 0.3% 0.0%
×

▼ Cuộn xuống để xem thống kê ▼

Điểm dừng xe

Điểm dừng xe

Map Stats

Updated: Map Stats

Tỉ lệ thắng shows how often a brawler wins.

Use Rate shows how often a brawler is played.

Tỉ lệ NCUT shows how often a brawler is the Star Player.

Brawler Tỉ lệ thắng Use Rate Tỉ lệ NCUT
Sam 73.2% 1.4% 2.0%
Bull 71.6% 6.8% 0.4%
Bibi 71.0% 4.4% 0.4%
Buzz 69.3% 0.7% 0.6%
Nita 68.6% 2.7% 0.4%
Darryl 68.0% 3.4% 1.5%
Emz 67.0% 8.5% 0.8%
Griff 66.2% 4.8% 0.4%
Rico 62.4% 5.4% 0.5%
Edgar 62.2% 4.1% 0.4%
El Primo 62.1% 4.1% 1.1%
Barley 61.8% 4.8% 1.5%
Tara 60.8% 4.1% 0.4%
Ash 60.7% 0.5% 0.2%
Dynamike 60.6% 2.7% 4.5%
Lola 60.5% 0.7% 0.1%
Surge 60.1% 2.0% 0.4%
Bonnie 60.0% 1.0% 0.3%
Frank 60.0% 1.0% 0.4%
Max 59.6% 0.6% 0.1%
Otis 59.6% 0.5% 0.2%
Carl 59.4% 3.4% 0.4%
Gale 58.9% 0.9% 0.1%
Janet 58.8% 0.6% 0.1%
Jessie 58.4% 5.1% 0.4%
Ruffs 58.3% 0.5% 0.1%
Spike 57.9% 2.7% 0.4%
Stu 57.7% 0.7% 0.1%
Colt 57.7% 3.4% 0.4%
Gus 57.6% 1.9% 0.1%
Colette 57.3% 1.4% 0.2%
Jacky 56.7% 0.5% 0.1%
Quạ 56.1% 0.7% 0.1%
Penny 56.0% 4.4% 0.8%
Fang 55.7% 0.7% 0.1%
Rosa 55.0% 0.5% 0.1%
Grom 54.9% 0.8% 0.3%
Brock 54.4% 2.7% 0.9%
Leon 53.2% 0.5% 0.1%
Bo 52.6% 4.8% 0.4%
Sandy 52.4% 0.2% 0.0%
Meg 52.3% 0.2% 0.1%
Eve 52.2% 0.4% 0.0%
Squeak 52.1% 1.1% 0.2%
Amber 52.0% 0.8% 0.2%
Mr. P 51.5% 0.5% 0.1%
Poco 50.8% 0.8% 0.1%
Shelly 50.2% 0.8% 1.2%
8-Bit 49.7% 1.7% 0.2%
Belle 48.8% 0.4% 0.0%
Pam 47.1% 0.6% 0.1%
Rô Bốt Rau Mầm 46.1% 0.5% 0.1%
Piper 45.6% 0.3% 0.0%
Lou 45.4% 0.3% 0.0%
Thần Đèn 43.8% 0.2% 0.0%
Byron 43.7% 0.5% 0.0%
Nani 43.0% 0.4% 0.0%
Mortis 42.8% 0.3% 0.0%
Tick 42.8% 1.0% 0.1%
Bea 42.6% 0.3% 0.0%
×

▼ Cuộn xuống để xem thống kê ▼

Vùng an toàn

Vùng an toàn

Map Stats

Updated: Map Stats

Tỉ lệ thắng shows how often a brawler wins.

Use Rate shows how often a brawler is played.

Tỉ lệ NCUT shows how often a brawler is the Star Player.

Brawler Tỉ lệ thắng Use Rate Tỉ lệ NCUT
Colette 74.7% 3.9% 1.6%
Bonnie 73.7% 2.0% 0.6%
Sam 72.2% 0.8% 0.3%
Griff 71.2% 4.5% 1.5%
Rico 70.2% 3.5% 0.8%
Belle 69.3% 2.1% 0.2%
Carl 68.8% 3.0% 0.9%
Bibi 68.6% 0.6% 0.2%
Darryl 66.7% 2.3% 0.7%
Bea 66.2% 1.3% 0.1%
Eve 65.6% 1.1% 0.1%
Colt 65.4% 6.4% 2.1%
Max 65.3% 0.8% 0.1%
Brock 65.0% 8.6% 2.8%
Lola 64.7% 1.2% 0.2%
Spike 64.2% 2.0% 0.3%
Jessie 63.6% 11.3% 3.9%
Bo 63.3% 2.9% 0.5%
Penny 63.2% 4.0% 1.1%
Nita 63.1% 6.1% 1.9%
Meg 63.0% 0.2% 0.0%
Emz 62.6% 2.0% 0.4%
Janet 62.5% 0.6% 0.0%
Piper 61.4% 1.8% 0.2%
Byron 61.4% 0.5% 0.0%
Poco 61.2% 0.5% 0.0%
Buzz 61.1% 0.8% 0.2%
Bull 60.6% 1.3% 0.4%
Squeak 60.2% 1.8% 0.3%
Stu 60.2% 0.4% 0.0%
8-Bit 60.2% 1.5% 0.4%
Amber 59.4% 1.0% 0.1%
Grom 58.8% 0.5% 0.2%
Gale 58.6% 0.9% 0.1%
Jacky 56.6% 0.3% 0.0%
Lou 56.6% 0.2% 0.0%
Nani 56.5% 0.5% 0.0%
Fang 55.9% 0.6% 0.0%
Edgar 55.6% 2.9% 0.7%
El Primo 55.3% 2.0% 0.5%
Pam 54.6% 0.2% 0.0%
Sandy 54.2% 0.1% 0.0%
Quạ 53.1% 0.8% 0.0%
Otis 52.7% 0.3% 0.0%
Surge 52.7% 0.5% 0.0%
Ruffs 52.5% 0.2% 0.0%
Mr. P 52.2% 0.3% 0.0%
Rosa 51.5% 0.3% 0.0%
Leon 51.5% 0.4% 0.0%
Tara 51.4% 0.7% 0.1%
Frank 50.4% 0.6% 0.1%
Mortis 49.6% 0.2% 0.0%
Dynamike 46.9% 2.9% 0.4%
Gus 43.3% 1.4% 0.0%
Shelly 43.1% 0.4% 1.3%
Barley 42.0% 0.9% 0.1%
Tick 41.8% 0.7% 0.0%
Ash 38.8% 0.2% 0.0%
Thần Đèn 37.5% 0.1% 0.0%
Rô Bốt Rau Mầm 30.3% 0.3% 0.0%
×

▼ Cuộn xuống để xem thống kê ▼

Cây Cầu Rất Xa

Cây Cầu Rất Xa

Map Stats

Updated: Map Stats

Tỉ lệ thắng shows how often a brawler wins.

Use Rate shows how often a brawler is played.

Tỉ lệ NCUT shows how often a brawler is the Star Player.

Brawler Tỉ lệ thắng Use Rate Tỉ lệ NCUT
Sam 73.3% 0.8% 0.3%
Lola 73.0% 1.5% 0.4%
Bonnie 71.8% 2.7% 0.5%
Colette 70.7% 3.9% 1.2%
Colt 70.0% 10.0% 3.0%
8-Bit 69.9% 3.3% 0.5%
Max 69.5% 3.5% 0.7%
Pam 69.2% 0.6% 0.1%
Griff 68.7% 4.5% 0.7%
Eve 68.6% 1.8% 0.1%
Carl 68.5% 5.0% 0.5%
Piper 67.2% 3.0% 0.5%
Bibi 66.9% 0.4% 0.1%
Otis 66.5% 1.2% 0.1%
Belle 66.4% 3.3% 0.2%
Bea 66.2% 3.7% 0.2%
Bo 64.7% 6.2% 0.5%
Janet 64.2% 1.7% 0.0%
Amber 64.1% 1.0% 0.2%
Spike 64.1% 4.0% 0.5%
Nani 64.0% 1.0% 0.2%
Byron 63.0% 1.7% 0.0%
Mr. P 62.7% 0.3% 0.0%
Darryl 62.4% 2.3% 0.7%
Brock 62.2% 7.2% 0.5%
Buzz 61.2% 0.6% 0.1%
Meg 60.1% 0.5% 0.1%
Jessie 59.5% 6.2% 1.4%
Stu 59.5% 0.3% 0.0%
Quạ 58.9% 0.7% 0.0%
Gale 58.2% 0.7% 0.1%
Nita 57.7% 2.5% 0.5%
Lou 56.3% 1.2% 0.0%
Bull 56.0% 0.8% 0.2%
Rico 56.0% 2.2% 0.2%
Fang 55.7% 0.8% 0.0%
Penny 55.0% 2.3% 0.2%
Gus 54.7% 1.0% 0.0%
Surge 54.6% 0.3% 0.0%
Emz 53.2% 3.2% 0.2%
Frank 53.2% 0.3% 0.0%
El Primo 52.8% 1.6% 0.3%
Mortis 52.6% 0.1% 0.0%
Squeak 52.4% 1.8% 0.2%
Grom 52.3% 0.3% 0.0%
Leon 51.6% 1.3% 0.0%
Rô Bốt Rau Mầm 51.0% 0.3% 0.0%
Ruffs 50.8% 0.2% 0.0%
Thần Đèn 50.0% 0.1% 0.0%
Tara 49.5% 0.5% 0.2%
Poco 48.0% 0.2% 0.0%
Dynamike 45.8% 1.2% 0.2%
Edgar 44.4% 1.5% 0.7%
Jacky 44.1% 0.2% 0.0%
Rosa 41.0% 0.2% 0.0%
Barley 40.2% 0.5% 0.2%
Shelly 36.5% 0.3% 1.2%
Ash 34.1% 0.1% 0.0%
Tick 26.5% 0.4% 0.0%
×

▼ Cuộn xuống để xem thống kê ▼

Vòng tròn lửa

Vòng tròn lửa

Map Stats

Updated: Map Stats

Tỉ lệ thắng shows how often a brawler wins.

Use Rate shows how often a brawler is played.

Tỉ lệ NCUT shows how often a brawler is the Star Player.

Brawler Tỉ lệ thắng Use Rate Tỉ lệ NCUT
Sam 75.8% 2.7% 7.4%
Gus 69.8% 4.2% 2.6%
Otis 67.8% 1.1% 1.8%
Ash 67.1% 0.9% 1.7%
Frank 65.3% 0.8% 1.3%
Nita 65.2% 1.3% 1.3%
Meg 65.1% 1.2% 1.4%
Poco 64.9% 7.9% 17.9%
Bonnie 63.8% 1.2% 1.4%
Rosa 61.9% 0.9% 0.8%
Janet 61.7% 1.3% 1.1%
Eve 61.2% 1.0% 0.6%
Lola 61.1% 1.4% 1.3%
Sandy 60.8% 1.5% 1.5%
Bull 60.2% 0.6% 0.3%
Griff 59.9% 2.7% 4.0%
Buzz 59.1% 0.7% 0.7%
Bibi 59.0% 0.7% 0.6%
Quạ 58.9% 2.7% 0.8%
El Primo 58.4% 0.8% 0.5%
Pam 58.2% 2.3% 2.8%
Amber 57.6% 1.7% 2.0%
Fang 57.6% 1.2% 1.3%
Darryl 57.6% 0.9% 0.8%
Gale 57.5% 1.8% 1.4%
Tara 57.4% 1.4% 1.0%
Grom 57.4% 1.1% 1.0%
Bea 57.3% 2.2% 1.7%
Max 57.3% 0.9% 0.4%
Bo 57.1% 5.0% 5.7%
Ruffs 56.8% 0.8% 0.3%
Lou 56.7% 2.2% 0.5%
Emz 56.7% 3.3% 3.7%
Penny 56.6% 3.6% 3.2%
Spike 56.1% 1.6% 1.3%
Mr. P 55.7% 0.7% 0.3%
Jessie 55.7% 2.8% 2.7%
Surge 55.4% 1.2% 0.8%
8-Bit 54.2% 1.1% 0.9%
Stu 53.8% 1.1% 0.6%
Leon 53.8% 1.0% 0.8%
Carl 53.1% 1.6% 1.3%
Shelly 52.5% 0.6% 4.6%
Colette 52.5% 1.0% 0.7%
Belle 52.4% 1.5% 1.0%
Jacky 52.3% 0.6% 0.3%
Squeak 51.6% 2.8% 1.9%
Rico 51.6% 1.4% 0.8%
Mortis 50.5% 1.2% 1.1%
Tick 49.6% 5.4% 2.5%
Edgar 49.2% 0.7% 0.5%
Thần Đèn 47.8% 0.5% 0.1%
Nani 46.1% 0.5% 0.3%
Brock 45.8% 1.4% 0.6%
Barley 44.4% 1.2% 0.3%
Colt 43.5% 1.1% 0.5%
Byron 43.0% 1.5% 0.2%
Rô Bốt Rau Mầm 43.0% 0.9% 0.2%
Piper 40.7% 1.0% 0.3%
Dynamike 40.5% 1.5% 0.5%
×

▼ Cuộn xuống để xem thống kê ▼

Bọ cánh cứng song đấu

Bọ cánh cứng song đấu

Map Stats

Updated: Map Stats

Tỉ lệ thắng shows how often a brawler wins.

Use Rate shows how often a brawler is played.

Tỉ lệ NCUT shows how often a brawler is the Star Player.

Brawler Tỉ lệ thắng Use Rate Tỉ lệ NCUT
Sam 73.6% 3.0% 7.8%
Gus 69.3% 2.6% 1.5%
Ash 69.2% 0.9% 1.4%
Otis 68.9% 0.9% 1.1%
Bonnie 65.1% 0.8% 0.9%
Sandy 63.6% 1.9% 1.8%
Poco 63.2% 7.8% 14.5%
Nita 62.2% 1.8% 1.8%
Lola 62.2% 0.9% 0.6%
Pam 61.5% 1.8% 1.6%
Lou 61.5% 2.4% 0.5%
Meg 61.4% 0.8% 0.8%
Rosa 60.8% 0.8% 0.8%
Bull 60.4% 0.4% 0.2%
Jessie 59.7% 3.4% 2.8%
Bea 59.6% 1.4% 0.9%
Griff 59.5% 3.6% 4.0%
Jacky 59.3% 0.7% 0.8%
Stu 59.1% 1.8% 0.9%
Eve 59.1% 0.5% 0.2%
8-Bit 59.1% 0.7% 0.5%
Quạ 58.9% 1.6% 0.3%
Janet 58.9% 1.3% 0.7%
El Primo 58.2% 0.8% 0.6%
Leon 57.7% 0.8% 0.6%
Frank 57.6% 1.5% 2.2%
Tara 57.3% 1.9% 0.9%
Fang 57.3% 1.0% 1.0%
Gale 57.3% 2.5% 1.2%
Surge 57.0% 1.9% 1.4%
Amber 57.0% 1.5% 1.4%
Grom 56.9% 1.0% 1.0%
Penny 56.9% 4.7% 3.8%
Darryl 56.8% 1.0% 0.8%
Emz 56.7% 4.1% 3.8%
Bibi 56.5% 1.1% 1.3%
Colette 56.0% 0.8% 0.7%
Bo 56.0% 4.6% 3.6%
Mr. P 55.9% 0.6% 0.2%
Carl 55.7% 1.8% 1.3%
Ruffs 55.5% 0.6% 0.3%
Squeak 54.1% 3.6% 2.0%
Mortis 52.5% 1.7% 1.8%
Spike 52.5% 2.1% 1.0%
Buzz 50.9% 0.9% 0.7%
Tick 50.4% 4.8% 2.3%
Max 49.9% 0.8% 0.2%
Belle 49.8% 0.9% 0.3%
Rô Bốt Rau Mầm 49.7% 1.3% 0.3%
Rico 49.5% 0.6% 0.3%
Dynamike 49.0% 2.6% 1.6%
Barley 48.5% 1.7% 0.8%
Edgar 47.2% 0.8% 0.6%
Shelly 47.1% 0.5% 14.3%
Thần Đèn 44.9% 0.3% 0.0%
Byron 43.9% 0.8% 0.1%
Colt 43.6% 0.8% 0.3%
Nani 43.4% 0.2% 0.1%
Brock 42.9% 1.2% 0.3%
Piper 41.7% 0.3% 0.1%
×

▼ Cuộn xuống để xem thống kê ▼

Khu vực mở

Khu vực mở

Map Stats

Updated: Map Stats

Tỉ lệ thắng shows how often a brawler wins.

Use Rate shows how often a brawler is played.

Tỉ lệ NCUT shows how often a brawler is the Star Player.

Brawler Tỉ lệ thắng Use Rate Tỉ lệ NCUT
Sam 72.3% 2.2% 5.3%
Otis 68.1% 1.4% 2.1%
Poco 65.4% 7.2% 3.6%
Ash 64.9% 0.6% 1.0%
Jacky 63.0% 0.4% 0.2%
Bonnie 62.8% 1.8% 2.6%
Meg 62.5% 1.3% 1.7%
Eve 62.2% 1.0% 0.5%
Amber 61.8% 7.2% 2.6%
Nita 61.5% 0.9% 1.0%
Janet 60.8% 1.4% 1.4%
Sandy 60.5% 1.0% 1.2%
Lola 59.6% 2.2% 2.1%
Stu 59.5% 5.8% 1.4%
Quạ 59.2% 5.8% 1.4%
Leon 58.9% 3.6% 0.9%
Pam 58.3% 3.0% 3.7%
Frank 58.3% 0.7% 1.1%
Bea 58.1% 2.9% 3.6%
Darryl 57.8% 0.7% 0.6%
Griff 57.6% 3.1% 4.2%
Max 57.1% 4.3% 0.8%
Gale 57.1% 2.0% 1.7%
Colette 56.9% 1.4% 0.9%
Emz 56.9% 3.4% 4.0%
Tara 56.6% 1.1% 0.8%
Bibi 56.5% 0.6% 0.6%
Jessie 56.5% 2.9% 2.9%
Penny 56.2% 3.6% 2.3%
Bull 55.7% 0.4% 0.2%
Rosa 55.6% 0.5% 0.4%
Ruffs 55.3% 0.7% 0.3%
Fang 55.1% 2.9% 1.4%
8-Bit 55.0% 1.3% 1.3%
Bo 54.9% 5.1% 0.9%
Lou 54.7% 1.5% 0.5%
Mr. P 54.5% 0.8% 0.3%
Belle 54.3% 8.7% 1.5%
Grom 53.7% 1.0% 0.8%
El Primo 53.6% 0.6% 0.3%
Spike 53.1% 5.1% 1.2%
Surge 52.7% 1.1% 0.9%
Carl 51.4% 8.0% 1.8%
Squeak 50.6% 1.4% 1.5%
Rico 50.2% 0.7% 0.3%
Buzz 49.7% 0.6% 0.4%
Mortis 49.5% 1.6% 1.7%
Shelly 48.5% 0.5% 3.2%
Tick 46.3% 3.8% 1.4%
Edgar 46.2% 0.6% 0.4%
Thần Đèn 45.5% 0.7% 0.2%
Piper 45.4% 1.4% 0.6%
Brock 45.1% 2.2% 0.7%
Nani 44.4% 0.6% 0.3%
Dynamike 44.4% 1.3% 0.6%
Colt 44.3% 1.5% 0.8%
Rô Bốt Rau Mầm 44.2% 0.6% 0.1%
Barley 43.9% 0.9% 0.2%
Byron 43.9% 2.0% 0.4%
×

▼ Cuộn xuống để xem thống kê ▼

Hẻm núi Cánh Tay Vàng

Hẻm núi Cánh Tay Vàng

Map Stats

Updated: Map Stats

Tỉ lệ thắng shows how often a brawler wins.

Use Rate shows how often a brawler is played.

Tỉ lệ NCUT shows how often a brawler is the Star Player.

Brawler Tỉ lệ thắng Use Rate Tỉ lệ NCUT
Sam 71.3% 2.7% 6.8%
Gus 70.0% 6.2% 6.7%
Otis 68.7% 1.7% 2.6%
Bonnie 64.7% 2.2% 3.1%
Ash 63.9% 0.6% 1.0%
Grom 63.8% 2.3% 3.0%
Eve 63.0% 1.3% 1.1%
Lola 62.7% 1.0% 1.1%
Meg 61.4% 0.5% 0.4%
Janet 61.1% 1.5% 1.6%
Jacky 60.7% 0.6% 0.5%
Rosa 60.7% 0.7% 0.6%
Bo 60.6% 2.6% 2.7%
Mr. P 60.4% 1.2% 1.0%
Sandy 59.6% 0.4% 0.5%
Penny 59.0% 1.4% 1.4%
Fang 59.0% 2.0% 2.4%
Nita 59.0% 0.9% 0.9%
Leon 58.9% 2.4% 2.7%
8-Bit 58.8% 0.9% 1.0%
Lou 58.7% 0.8% 0.5%
Ruffs 58.2% 1.2% 0.9%
Griff 58.2% 1.2% 1.5%
Squeak 58.1% 1.7% 1.5%
Thần Đèn 58.1% 1.8% 1.4%
Poco 57.9% 1.9% 2.5%
Belle 57.7% 2.5% 1.8%
Frank 57.6% 0.4% 0.6%
Rô Bốt Rau Mầm 57.5% 1.7% 1.5%
Bull 57.4% 0.7% 0.6%
Amber 57.3% 0.6% 0.6%
Tara 56.9% 1.3% 1.1%
Darryl 56.1% 1.1% 1.1%
Carl 56.0% 1.9% 1.8%
Emz 55.8% 1.1% 0.9%
Pam 55.7% 0.7% 0.9%
Jessie 55.6% 1.1% 0.8%
Rico 55.4% 4.8% 5.2%
Colette 55.3% 1.0% 0.8%
Nani 55.2% 1.0% 0.7%
Max 55.2% 1.1% 0.9%
Spike 55.0% 1.5% 1.3%
Buzz 55.0% 1.2% 1.3%
Barley 54.7% 1.0% 0.3%
Brock 54.3% 3.7% 3.2%
El Primo 54.3% 0.8% 0.6%
Bibi 54.1% 0.7% 0.8%
Gale 53.7% 1.1% 1.0%
Tick 53.7% 2.4% 1.3%
Shelly 53.7% 1.1% 2.4%
Piper 53.3% 3.9% 2.8%
Surge 53.1% 1.5% 1.3%
Stu 53.0% 1.6% 1.2%
Mortis 52.7% 3.8% 4.8%
Byron 52.5% 2.5% 1.1%
Bea 52.4% 2.2% 1.4%
Quạ 52.2% 1.8% 0.9%
Edgar 52.2% 2.2% 2.0%
Colt 52.1% 2.2% 1.7%
Dynamike 52.0% 2.5% 1.7%
×

▼ Cuộn xuống để xem thống kê ▼

Đồng không mông quạnh

Đồng không mông quạnh

Map Stats

Updated: Map Stats

Tỉ lệ thắng shows how often a brawler wins.

Use Rate shows how often a brawler is played.

Tỉ lệ NCUT shows how often a brawler is the Star Player.

Brawler Tỉ lệ thắng Use Rate Tỉ lệ NCUT
Sam 71.5% 2.3% 5.4%
Gus 70.0% 6.9% 7.6%
Otis 69.8% 1.7% 2.6%
Ash 67.5% 0.4% 0.7%
Janet 65.3% 1.8% 2.0%
Bonnie 64.8% 2.5% 3.7%
Meg 64.3% 0.5% 0.6%
Eve 63.6% 2.1% 1.9%
Grom 62.9% 1.9% 2.5%
Bo 62.9% 2.7% 3.0%
Mr. P 62.5% 1.1% 1.0%
Sandy 62.3% 0.4% 0.5%
Rosa 62.1% 0.5% 0.4%
Nita 61.1% 0.7% 0.7%
Lola 60.9% 1.1% 1.3%
Griff 60.8% 1.3% 1.4%
Squeak 59.8% 2.2% 2.4%
8-Bit 59.7% 1.0% 1.1%
Thần Đèn 59.5% 2.0% 1.6%
Tara 59.5% 0.9% 0.7%
Poco 59.4% 2.3% 3.6%
Rô Bốt Rau Mầm 59.1% 1.3% 1.2%
Jacky 59.0% 0.5% 0.3%
Lou 58.0% 0.7% 0.4%
Penny 58.0% 1.5% 1.5%
Darryl 58.0% 0.8% 0.8%
Leon 57.7% 1.8% 1.9%
Fang 57.5% 1.6% 1.8%
Amber 57.3% 0.7% 0.7%
Ruffs 57.2% 1.0% 0.7%
Belle 57.0% 3.0% 2.6%
Colette 57.0% 1.0% 0.9%
Pam 56.9% 0.8% 0.9%
Tick 56.6% 3.3% 2.4%
Carl 56.5% 2.6% 3.0%
El Primo 56.4% 0.6% 0.4%
Brock 56.3% 5.2% 5.2%
Max 56.1% 1.3% 1.1%
Emz 55.9% 1.2% 1.2%
Nani 55.8% 1.3% 1.1%
Jessie 55.3% 1.3% 1.0%
Frank 55.3% 0.3% 0.5%
Spike 55.2% 1.6% 1.3%
Bibi 55.1% 0.4% 0.5%
Mortis 55.0% 2.8% 3.7%
Surge 54.7% 1.1% 0.9%
Gale 54.6% 0.9% 0.8%
Piper 54.4% 5.8% 4.9%
Byron 53.6% 2.8% 1.3%
Stu 53.5% 1.6% 1.1%
Buzz 53.5% 0.7% 0.7%
Rico 53.5% 1.4% 1.0%
Barley 53.0% 0.8% 0.3%
Quạ 52.8% 2.1% 1.0%
Bull 52.8% 0.5% 0.2%
Bea 52.2% 3.0% 1.9%
Shelly 51.7% 0.7% 2.2%
Colt 51.7% 2.3% 1.7%
Dynamike 49.7% 1.9% 1.2%
Edgar 49.2% 1.2% 1.0%
×

▼ Cuộn xuống để xem thống kê ▼

Viên đá của Belle

Viên đá của Belle

Map Stats

Updated: Map Stats

Tỉ lệ thắng shows how often a brawler wins.

Use Rate shows how often a brawler is played.

Tỉ lệ NCUT shows how often a brawler is the Star Player.

Brawler Tỉ lệ thắng Use Rate Tỉ lệ NCUT
Sam 67.5% 0.9% 0.8%
Grom 67.0% 2.6% 2.4%
Rô Bốt Rau Mầm 66.0% 2.6% 1.7%
Pam 65.6% 0.2% 0.2%
Bibi 64.2% 0.3% 0.2%
Byron 63.5% 0.9% 0.2%
Penny 62.9% 2.3% 1.1%
Tick 62.8% 1.9% 1.0%
Bonnie 62.8% 3.1% 2.2%
Leon 62.3% 3.3% 1.5%
Carl 61.4% 4.7% 3.1%
Piper 61.1% 2.9% 1.2%
Janet 60.0% 2.2% 1.1%
Jacky 59.9% 0.1% 0.0%
Belle 59.5% 3.8% 1.5%
Nani 59.4% 0.4% 0.1%
Meg 59.4% 0.1% 0.1%
Bo 59.3% 5.0% 2.1%
Spike 59.0% 5.1% 2.2%
Mr. P 58.5% 1.8% 0.6%
Shelly 58.4% 0.5% 56.7%
Fang 57.7% 1.8% 0.8%
Rosa 57.5% 0.1% 0.2%
Mortis 57.5% 1.5% 0.9%
Rico 57.4% 3.4% 1.6%
Frank 57.4% 0.2% 0.1%
Thần Đèn 57.0% 2.5% 1.0%
Buzz 56.8% 0.8% 0.4%
Max 56.7% 1.7% 0.7%
Poco 56.6% 1.0% 0.6%
Brock 56.0% 6.0% 2.5%
Quạ 55.7% 2.5% 0.4%
Barley 55.3% 1.0% 0.1%
Gale 55.0% 2.0% 0.5%
Otis 54.9% 0.7% 0.4%
Colette 54.8% 0.6% 0.3%
Eve 54.8% 0.8% 0.2%
Squeak 54.6% 2.9% 0.9%
Lola 54.5% 0.7% 0.3%
Bea 54.5% 2.9% 0.7%
Stu 53.9% 2.1% 0.9%
Tara 53.3% 1.1% 0.3%
Ruffs 53.3% 0.6% 0.1%
Dynamike 52.4% 2.7% 1.0%
Amber 52.4% 0.5% 0.3%
Edgar 51.7% 1.7% 0.4%
Griff 51.6% 2.2% 0.8%
Gus 51.4% 0.9% 0.2%
Colt 50.3% 2.7% 0.8%
Emz 50.2% 1.4% 0.5%
Ash 50.0% 0.2% 0.1%
Jessie 48.6% 2.0% 0.7%
Lou 47.2% 0.3% 0.1%
Darryl 44.4% 0.8% 0.3%
Surge 44.3% 1.5% 0.5%
Nita 43.8% 0.7% 0.3%
8-Bit 38.0% 0.3% 0.1%
Sandy 28.6% 0.2% 0.0%

Best Teams

Chọn đội hình tốt nhất cho bạn và đội của bạn. Pick the best for you and your friends.