Creator Boost Hỗ trợ chúng tôi bằng cách sử dụng mã Brawlify
Phát hiện lần cuối: 2 days ago
Hang Churn

Đội hình Tốt nhất

Số liệu đơn lẻ

Brawler Tỉ lệ thắng Use Rate
Bo 45.0% 10.5%
Shelly 41.9% 7.4%
Buzz 43.9% 4.3%
Edgar 42.6% 4.2%
Rico 41.0% 4.1%
Gus 46.9% 3.8%
Bull 42.6% 3.5%
Dynamike 39.8% 3.5%
Sam 50.6% 2.8%
Tara 41.2% 2.8%
Tick 40.7% 2.7%
Rosa 42.9% 2.1%
El Primo 38.4% 2.0%
Surge 39.0% 1.9%
Grom 46.0% 1.8%
Jacky 43.6% 1.8%
Darryl 40.0% 1.6%
Poco 37.0% 1.6%
Nita 38.5% 1.5%
Bibi 39.2% 1.4%
Brock 35.5% 1.4%
Colt 33.4% 1.4%
Emz 36.8% 1.3%
Fang 40.6% 1.3%
Griff 41.5% 1.3%
Leon 40.4% 1.3%
Barley 35.5% 1.3%
Mortis 39.3% 1.2%
Quạ 37.6% 1.1%
Frank 39.4% 1.1%
Janet 45.0% 1.1%
Jessie 35.5% 1.0%
Spike 37.8% 1.0%
Stu 33.7% 1.0%
Carl 37.8% 1.0%
Gale 38.8% 1.0%
Rô Bốt Rau Mầm 42.0% 0.9%
Otis 44.5% 0.9%
Penny 37.0% 0.9%
Squeak 36.6% 0.9%
Ash 43.3% 0.9%
Byron 33.0% 0.8%
Ruffs 40.8% 0.8%
Bonnie 43.0% 0.7%
Pam 36.3% 0.7%
Mr. P 38.7% 0.7%
Max 39.8% 0.6%
8-Bit 36.9% 0.6%
Eve 38.9% 0.6%
Lola 38.7% 0.6%
Colette 36.2% 0.6%
Nani 35.4% 0.6%
Lou 36.3% 0.5%
Thần Đèn 37.9% 0.5%
Amber 37.9% 0.5%
Bea 36.3% 0.5%
Belle 36.6% 0.5%
Piper 34.3% 0.5%
Sandy 39.5% 0.5%
Meg 37.0% 0.3%
× Hang Churn

Hang Churn