Creator Boost Hỗ trợ chúng tôi bằng cách sử dụng mã Brawlify
Phát hiện lần cuối: 4 days ago
Ý tưởng bởi
Khoai tây nóng hổi

Đội hình Tốt nhất

Số liệu đơn lẻ

Brawler Tỉ lệ thắng Use Rate Tỉ lệ NCUT
Nita 68.5% 11.9% 2.9%
Jessie 60.2% 11.8% 2.0%
Griff 65.2% 5.0% 1.1%
Bull 67.8% 3.8% 1.0%
Emz 69.8% 5.2% 0.9%
Bibi 73.7% 3.2% 0.9%
Darryl 66.4% 4.0% 0.9%
Dynamike 61.7% 3.6% 0.8%
Sam 71.6% 2.9% 0.8%
Rico 65.4% 6.4% 0.7%
Colette 65.1% 3.3% 0.7%
Colt 59.3% 3.2% 0.6%
Barley 64.1% 2.6% 0.5%
El Primo 58.9% 2.7% 0.5%
Edgar 55.5% 2.7% 0.4%
Brock 54.1% 2.5% 0.4%
Carl 60.8% 1.8% 0.3%
Penny 55.1% 2.2% 0.2%
Spike 58.6% 1.7% 0.2%
Buzz 64.0% 1.3% 0.2%
8-Bit 50.6% 1.1% 0.2%
Frank 64.5% 0.7% 0.1%
Tara 63.3% 1.4% 0.1%
Bo 52.4% 1.6% 0.1%
Amber 52.8% 0.9% 0.1%
Squeak 51.2% 1.1% 0.1%
Rosa 56.9% 0.9% 0.1%
Bonnie 53.5% 0.6% 0.1%
Lola 59.1% 0.6% 0.0%
Grom 54.8% 0.3% 0.0%
Otis 60.2% 0.3% 0.0%
Ash 54.7% 0.4% 0.0%
Gale 59.9% 1.0% 0.0%
Jacky 63.2% 0.3% 0.0%
Surge 62.2% 0.7% 0.0%
Ruffs 60.2% 0.6% 0.0%
Max 56.6% 0.4% 0.0%
Shelly 50.4% 0.5% 0.0%
Janet 58.7% 0.3% 0.0%
Poco 58.5% 0.3% 0.0%
Fang 56.3% 0.4% 0.0%
Pam 47.5% 0.2% 0.0%
Quạ 56.1% 0.5% 0.0%
Leon 52.9% 0.3% 0.0%
Nani 27.9% 0.2% 0.0%
Belle 44.0% 0.2% 0.0%
Mr. P 53.8% 0.1% 0.0%
Meg 63.0% 0.1% 0.0%
Stu 57.1% 0.4% 0.0%
Mortis 51.0% 0.2% 0.0%
Lou 48.2% 0.1% 0.0%
Piper 51.6% 0.1% 0.0%
Sandy 48.6% 0.1% 0.0%
Tick 18.8% 0.2% 0.0%
Bea 58.0% 0.2% 0.0%
Gus 49.2% 0.6% 0.0%
Eve 59.5% 0.1% 0.0%
Rô Bốt Rau Mầm 52.4% 0.1% 0.0%
Byron 59.3% 0.1% 0.0%
× Khoai tây nóng hổi

Khoai tây nóng hổi