Creator Boost Hỗ trợ chúng tôi bằng cách sử dụng mã Brawlify
Phát hiện lần cuối: 19d 2h ago
Ý tưởng bởi
Không gian trống

Số liệu đơn lẻ

Brawler Tỉ lệ thắng Use Rate
Mortis 52.2% 4.6%
Buster 75.1% 3.8%
Tara 61.0% 3.3%
Bo 58.9% 3.3%
Griff 60.3% 3.0%
Thần Đèn 55.2% 3.0%
Gus 62.6% 2.9%
Poco 57.1% 2.8%
Quạ 58.7% 2.7%
Surge 58.0% 2.5%
Emz 57.7% 2.5%
Tick 51.1% 2.4%
Otis 64.0% 2.3%
Sam 64.8% 2.2%
Brock 49.5% 2.0%
Spike 54.7% 1.9%
Squeak 54.6% 1.9%
Rico 53.1% 1.9%
Leon 55.6% 1.8%
Stu 54.9% 1.8%
Janet 61.1% 1.7%
Penny 59.6% 1.7%
Sandy 58.8% 1.6%
Carl 57.5% 1.6%
Fang 57.2% 1.6%
Dynamike 49.3% 1.6%
Byron 47.8% 1.6%
Jessie 57.1% 1.5%
Pam 56.5% 1.5%
Gale 54.9% 1.5%
Bea 53.7% 1.5%
Piper 50.1% 1.5%
Nita 60.9% 1.4%
Buzz 53.6% 1.4%
Colt 49.8% 1.4%
Ash 62.1% 1.3%
Bonnie 60.1% 1.3%
Max 56.3% 1.3%
Amber 55.8% 1.3%
Belle 54.9% 1.2%
Eve 60.5% 1.1%
Rosa 57.9% 1.1%
Edgar 49.8% 1.1%
Ruffs 58.8% 1.0%
Lola 57.3% 1.0%
Bibi 53.7% 1.0%
Colette 52.4% 1.0%
Meg 60.2% 0.9%
8-Bit 57.6% 0.9%
Grom 56.2% 0.9%
Lou 54.8% 0.9%
Mr. P 59.4% 0.8%
Darryl 54.1% 0.8%
Frank 55.2% 0.7%
Shelly 51.2% 0.7%
Barley 50.1% 0.7%
Rô Bốt Rau Mầm 50.0% 0.7%
Bull 53.4% 0.6%
El Primo 51.1% 0.6%
Jacky 57.5% 0.5%
Nani 47.8% 0.5%
× Không gian trống

Không gian trống

Are you buying Gems or Offers?

Support us by using code Brawlify