Creator Boost Hỗ trợ chúng tôi bằng cách sử dụng mã Brawlify
vahşikaplan's profile icon

vahşikaplan

#82PRJ0Y9Y

Pushes (34)

Dec 3rd (25 battles)

37m
5d 7h ago

Dec 3rd 21:37 - Dec 3rd 22:12

Battle Time: 37m

Push Time: 37m

11W 14L 0D (44%)

Sinh Tồn Đơn Buzz
Sinh Tồn Đơn Buzz
Sinh Tồn Đơn Buzz
Sinh Tồn Đơn Buzz
Sinh Tồn Đơn Buzz
Sinh Tồn Đơn Buzz
Sinh Tồn Đơn Buzz
Sinh Tồn Đơn Buzz
Sinh Tồn Đơn Buzz
Sinh Tồn Đơn Buzz
Sinh Tồn Đơn Buzz
Sinh Tồn Đơn Buzz
Sinh Tồn Đơn Buzz
Sinh Tồn Đơn Buzz
Sinh Tồn Đơn Buzz
Sinh Tồn Đơn Buzz
Sinh Tồn Đơn Buzz
Sinh Tồn Đơn Buzz
Sinh Tồn Đơn Buzz
Sinh Tồn Đơn Buzz
Sinh Tồn Đơn Buzz
Sinh Tồn Đơn Buzz
Sinh Tồn Đơn Buzz
Sinh Tồn Đơn Buzz
Sinh Tồn Đơn Buzz

Nov 30th (13 battles)

22m
8d 12h ago

Nov 30th 17:42 - Nov 30th 18:01

Battle Time: 22m

Push Time: 22m

5W 8L 0D (38.5%)

Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Mortis
Sinh Tồn Đơn Buzz
Sinh Tồn Đơn Buzz
Sinh Tồn Đơn Buzz
Sinh Tồn Đơn Buzz
Sinh Tồn Đơn Buzz
Sinh Tồn Đơn Buzz
Sinh Tồn Đơn Buzz
Sinh Tồn Đơn Buzz
Sinh Tồn Đơn Buzz
Sinh Tồn Đơn Buzz

Nov 26th (9 battles)

12m
12d 17h ago

Nov 26th 10:32 - Nov 26th 12:32

Battle Time: 12m

Push Time: 1h 59m

6W 3L 0D (66.7%)

Sinh Tồn Đơn Buzz
Sinh Tồn Đơn Buzz
Sinh Tồn Đơn Buzz
Sinh Tồn Đơn Mortis
Sinh Tồn Đơn Mortis
Sinh Tồn Đơn Mortis
Sinh Tồn Đơn Mortis
Vơ Vét Ngọc Mortis
Knockout Mortis

Nov 12th (17 battles)

27m
26d 20h ago

Nov 12th 07:26 - Nov 12th 09:38

Battle Time: 27m

Push Time: 2h 11m

8W 8L 1D (47.1%)

Sinh Tồn Đôi Max
Sinh Tồn Đôi Max
Sinh Tồn Đôi Max
Sinh Tồn Đôi Max
Sinh Tồn Đôi Max
Sinh Tồn Đôi Bonnie
Sinh Tồn Đôi Bonnie
Knockout Mortis
Knockout Mortis
Knockout Mortis
Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Mortis

Oct 31st (4 battles)

8m
38d 16h ago

Oct 31st 13:43 - Oct 31st 13:50

Battle Time: 8m

Push Time: 8m

1W 3L 0D (25%)

Săn Sao Mortis
Săn Sao Mortis
Săn Sao Mortis
Săn Sao Mortis

Oct 30th (4 battles)

6m
39d 16h ago

Oct 30th 13:01 - Oct 30th 13:07

Battle Time: 6m

Push Time: 6m

2W 2L 0D (50%)

Sinh Tồn Đơn Buzz
Sinh Tồn Đơn Buzz
Sinh Tồn Đơn Buzz
Sinh Tồn Đơn Buzz

Oct 29th (12 battles)

18m
40d 20h ago

Oct 29th 09:22 - Oct 29th 09:36

Battle Time: 18m

Push Time: 18m

1W 11L 0D (8.3%)

Sinh Tồn Đơn Buzz
Sinh Tồn Đơn Buzz
Sinh Tồn Đơn Buzz
Sinh Tồn Đơn Buzz
Sinh Tồn Đơn Buzz
Sinh Tồn Đơn Buzz
Sinh Tồn Đơn Buzz
Sinh Tồn Đơn Buzz
Sinh Tồn Đơn Buzz
Sinh Tồn Đơn Buzz
Sinh Tồn Đơn Buzz
Sinh Tồn Đơn Buzz

Oct 23rd (5 battles)

10m
46d 23h ago

Oct 23rd 06:04 - Oct 23rd 06:14

Battle Time: 10m

Push Time: 10m

1W 4L 0D (20%)

Săn Sao Colt
Săn Sao Colt
Săn Sao Colt
Săn Sao Colt
Săn Sao Mortis

Oct 19th (14 battles)

21m
50d 12h ago

Oct 19th 17:35 - Oct 19th 17:59

Battle Time: 21m

Push Time: 24m

7W 6L 1D (50%)

Sinh Tồn Đơn El Primo
Sinh Tồn Đơn El Primo
Sinh Tồn Đơn El Primo
Sinh Tồn Đơn El Primo
Sinh Tồn Đơn El Primo
Sinh Tồn Đơn El Primo
Sinh Tồn Đơn El Primo
Sinh Tồn Đơn El Primo
Sinh Tồn Đơn El Primo
Sinh Tồn Đơn El Primo
Sinh Tồn Đơn El Primo
Sinh Tồn Đơn El Primo
Sinh Tồn Đơn El Primo
Sinh Tồn Đơn El Primo

Oct 15th (4 battles)

6m
54d 23h ago

Oct 15th 06:45 - Oct 15th 06:55

Battle Time: 6m

Push Time: 9m

3W 1L 0D (75%)

Sinh Tồn Đôi Gus
Sinh Tồn Đơn Leon
Sinh Tồn Đơn Leon
Sinh Tồn Đơn Leon

Oct 9th (6 battles)

6m
60d 9h ago

Oct 9th 20:56 - Oct 9th 21:04

Battle Time: 6m

Push Time: 7m

2W 4L 0D (33.3%)

Bóng Brawl Colt
Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Mortis

Oct 8th (11 battles)

18m
61d 21h ago

Oct 8th 08:10 - Oct 8th 08:36

Battle Time: 18m

Push Time: 26m

9W 2L 0D (81.8%)

Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Mortis

Oct 5th (8 battles)

13m
64d 13h ago

Oct 5th 16:22 - Oct 5th 16:38

Battle Time: 13m

Push Time: 15m

3W 5L 0D (37.5%)

Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Mortis

Oct 4th (13 battles)

22m
65d 12h ago

Oct 4th 17:32 - Oct 4th 18:02

Battle Time: 22m

Push Time: 30m

8W 5L 0D (61.5%)

Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Mortis

Oct 3rd (22 battles)

38m
66d 10h ago

Oct 3rd 19:05 - Oct 3rd 19:47

Battle Time: 38m

Push Time: 41m

8W 14L 0D (36.4%)

Sinh Tồn Đơn Mortis
Sinh Tồn Đơn Mortis
Sinh Tồn Đơn Mortis
Sinh Tồn Đơn Mortis
Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Mortis
Sinh Tồn Đơn Mortis
Sinh Tồn Đơn Mortis
Sinh Tồn Đơn Mortis
Sinh Tồn Đơn Mortis
Sinh Tồn Đơn Mortis
Sinh Tồn Đơn Mortis
Sinh Tồn Đơn Mortis
Sinh Tồn Đơn Mortis

Oct 3rd (3 battles)

4m
66d 15h ago

Oct 3rd 14:39 - Oct 3rd 14:41

Battle Time: 4m

Push Time: 4m

1W 2L 0D (33.3%)

Sinh Tồn Đơn Max
Sinh Tồn Đơn Max
Sinh Tồn Đôi Max

Oct 2nd (9 battles)

13m
67d 9h ago

Oct 2nd 20:26 - Oct 2nd 20:34

Battle Time: 13m

Push Time: 13m

2W 7L 0D (22.2%)

Sinh Tồn Đơn Max
Sinh Tồn Đơn Max
Sinh Tồn Đơn Max
Sinh Tồn Đơn Max
Sinh Tồn Đơn Max
Sinh Tồn Đơn Max
Sinh Tồn Đơn Max
Sinh Tồn Đơn Max
Sinh Tồn Đơn Max

Oct 2nd (11 battles)

16m
67d 21h ago

Oct 2nd 07:29 - Oct 2nd 08:05

Battle Time: 16m

Push Time: 35m

6W 5L 0D (54.5%)

Sinh Tồn Đơn Shelly
Sinh Tồn Đơn Shelly
Sinh Tồn Đơn Shelly
Sinh Tồn Đơn Shelly
Sinh Tồn Đơn Shelly
Sinh Tồn Đơn Shelly
Sinh Tồn Đơn Shelly
Sinh Tồn Đơn Shelly
Sinh Tồn Đơn Shelly
Sinh Tồn Đơn Shelly
Sinh Tồn Đơn Shelly

Oct 1st (5 battles)

7m
68d 13h ago

Oct 1st 16:47 - Oct 1st 16:56

Battle Time: 7m

Push Time: 9m

3W 2L 0D (60%)

Bóng Brawl Mortis
Sinh Tồn Đơn Buzz
Sinh Tồn Đơn Buzz
Sinh Tồn Đơn Buzz
Sinh Tồn Đơn Buzz

Sep 28th (22 battles)

38m
71d 10h ago

Sep 28th 19:09 - Sep 28th 19:53

Battle Time: 38m

Push Time: 43m

11W 11L 0D (50%)

Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Mortis

Sep 28th (3 battles)

6m
71d 15h ago

Sep 28th 14:54 - Sep 28th 14:58

Battle Time: 6m

Push Time: 6m

1W 2L 0D (33.3%)

Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Mortis

Sep 22nd (5 battles)

7m
77d 16h ago

Sep 22nd 13:30 - Sep 22nd 14:03

Battle Time: 7m

Push Time: 33m

2W 3L 0D (40%)

Sinh Tồn Đơn Mortis
Sinh Tồn Đơn Mortis
Sinh Tồn Đơn El Primo
Sinh Tồn Đơn El Primo
Sinh Tồn Đơn El Primo

Sep 21st (14 battles)

21m
78d 9h ago

Sep 21st 19:48 - Sep 21st 20:11

Battle Time: 21m

Push Time: 22m

7W 7L 0D (50%)

Sinh Tồn Đơn El Primo
Sinh Tồn Đơn El Primo
Sinh Tồn Đơn El Primo
Sinh Tồn Đơn El Primo
Sinh Tồn Đơn El Primo
Sinh Tồn Đơn El Primo
Sinh Tồn Đơn El Primo
Sinh Tồn Đơn El Primo
Sinh Tồn Đơn El Primo
Sinh Tồn Đơn El Primo
Sinh Tồn Đơn El Primo
Sinh Tồn Đơn El Primo
Sinh Tồn Đơn El Primo
Sinh Tồn Đơn El Primo

Sep 21st (6 battles)

9m
78d 15h ago

Sep 21st 14:37 - Sep 21st 14:49

Battle Time: 9m

Push Time: 11m

4W 2L 0D (66.7%)

Sinh Tồn Đơn El Primo
Sinh Tồn Đơn El Primo
Sinh Tồn Đơn El Primo
Sinh Tồn Đơn El Primo
Sinh Tồn Đơn El Primo
Sinh Tồn Đơn El Primo

Sep 17th (6 battles)

9m
82d 9h ago

Sep 17th 20:00 - Sep 17th 20:13

Battle Time: 9m

Push Time: 12m

4W 2L 0D (66.7%)

Sinh Tồn Đôi Janet
Sinh Tồn Đôi Janet
Sinh Tồn Đôi Janet
Sinh Tồn Đôi Piper
Sinh Tồn Đôi Piper
Sinh Tồn Đôi Piper

Sep 17th (9 battles)

13m
82d 18h ago

Sep 17th 11:03 - Sep 17th 11:26

Battle Time: 13m

Push Time: 22m

3W 6L 0D (33.3%)

Sinh Tồn Đôi Quạ
Sinh Tồn Đôi Quạ
Sinh Tồn Đôi Quạ
Sinh Tồn Đôi Piper
Sinh Tồn Đôi Byron
Sinh Tồn Đôi Byron
Sinh Tồn Đôi Byron
Sinh Tồn Đôi Byron
Sinh Tồn Đôi Byron

Sep 15th (25 battles)

44m
84d 13h ago

Sep 15th 14:10 - Sep 15th 16:13

Battle Time: 44m

Push Time: 2h 2m

15W 9L 1D (60%)

Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Mortis

Sep 14th (15 battles)

25m
85d 10h ago

Sep 14th 18:43 - Sep 14th 19:28

Battle Time: 25m

Push Time: 44m

10W 5L 0D (66.7%)

Knockout Brock
Knockout Brock
Cấm Địa Bea
Cấm Địa Bea
Cấm Địa Bea
Cấm Địa Bea
Săn Sao Mortis
Săn Sao Mortis
Săn Sao Mortis
Vơ Vét Ngọc Mortis
Vơ Vét Ngọc Mortis
Vơ Vét Ngọc Mortis
Vơ Vét Ngọc Mortis
Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Mortis

Sep 14th (9 battles)

15m
85d 16h ago

Sep 14th 13:18 - Sep 14th 13:38

Battle Time: 15m

Push Time: 20m

3W 6L 0D (33.3%)

Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Mortis
Bóng Brawl Mortis

Sep 11th (23 battles)

34m
88d 16h ago

Sep 11th 12:56 - Sep 11th 13:52

Battle Time: 34m

Push Time: 56m

16W 6L 1D (69.6%)

Sinh Tồn Đơn Buzz
Sinh Tồn Đơn Buzz
Sinh Tồn Đơn Buzz
Sinh Tồn Đơn Buzz
Sinh Tồn Đơn Buzz
Sinh Tồn Đơn Buzz
Sinh Tồn Đơn Buzz
Sinh Tồn Đơn Buzz
Sinh Tồn Đơn Buzz
Sinh Tồn Đơn Buzz
Sinh Tồn Đơn Buzz
Sinh Tồn Đơn Buzz
Sinh Tồn Đơn Buzz
Sinh Tồn Đơn Buzz
Sinh Tồn Đơn Buzz
Sinh Tồn Đơn Buzz
Sinh Tồn Đơn Buzz
Sinh Tồn Đơn Buzz
Sinh Tồn Đơn Buzz
Sinh Tồn Đơn Buzz
Sinh Tồn Đơn Buzz
Sinh Tồn Đơn Buzz
Sinh Tồn Đơn Buzz

Sep 10th (25 battles)

37m
89d 20h ago

Sep 10th 08:33 - Sep 10th 09:11

Battle Time: 37m

Push Time: 38m

11W 12L 2D (44%)

Sinh Tồn Đơn Buzz
Sinh Tồn Đơn Buzz
Bóng Brawl Buzz
Sinh Tồn Đơn Buzz
Sinh Tồn Đơn Buzz
Sinh Tồn Đơn Buzz
Sinh Tồn Đơn Buzz
Sinh Tồn Đơn Buzz
Sinh Tồn Đơn Buzz
Sinh Tồn Đơn Buzz
Sinh Tồn Đơn Buzz
Sinh Tồn Đơn Buzz
Sinh Tồn Đơn Buzz
Sinh Tồn Đơn Buzz
Sinh Tồn Đơn Buzz
Sinh Tồn Đơn Buzz
Sinh Tồn Đơn Buzz
Sinh Tồn Đơn Buzz
Sinh Tồn Đơn Buzz
Sinh Tồn Đơn Buzz
Sinh Tồn Đơn Buzz
Sinh Tồn Đơn Buzz
Sinh Tồn Đơn Buzz
Sinh Tồn Đơn Buzz
Sinh Tồn Đơn Buzz

Sep 8th (25 battles)

37m
91d 17h ago

Sep 8th 12:13 - Sep 8th 12:59

Battle Time: 37m

Push Time: 45m

9W 14L 2D (36%)

Sinh Tồn Đơn Buzz
Sinh Tồn Đơn Buzz
Sinh Tồn Đơn Buzz
Sinh Tồn Đơn Buzz
Sinh Tồn Đơn Buzz
Sinh Tồn Đơn Buzz
Sinh Tồn Đơn Buzz
Sinh Tồn Đơn Buzz
Sinh Tồn Đơn Buzz
Sinh Tồn Đơn Buzz
Sinh Tồn Đơn Buzz
Sinh Tồn Đơn Buzz
Sinh Tồn Đơn Buzz
Sinh Tồn Đơn Buzz
Sinh Tồn Đơn Buzz
Sinh Tồn Đơn Buzz
Sinh Tồn Đơn Buzz
Sinh Tồn Đơn Buzz
Sinh Tồn Đơn Buzz
Sinh Tồn Đơn Buzz
Sinh Tồn Đơn Buzz
Sinh Tồn Đơn Buzz
Sinh Tồn Đơn Buzz
Sinh Tồn Đơn Buzz
Sinh Tồn Đơn Buzz

Sep 5th (7 battles)

12m
94d 16h ago

Sep 5th 11:17 - Sep 5th 13:11

Battle Time: 12m

Push Time: 1h 54m

3W 4L 0D (42.9%)

Sinh Tồn Đơn Leon
Sinh Tồn Đơn Leon
Sinh Tồn Đơn Leon
Săn Sao Mortis
Săn Sao Mortis
Săn Sao Mortis
Săn Sao Mortis

Sep 4th (6 battles)

9m
95d 12h ago

Sep 4th 17:15 - Sep 4th 17:25

Battle Time: 9m

Push Time: 9m

3W 2L 1D (50%)

Sinh Tồn Đơn El Primo
Sinh Tồn Đơn El Primo
Sinh Tồn Đơn El Primo
Sinh Tồn Đơn El Primo
Sinh Tồn Đơn El Primo
Sinh Tồn Đơn El Primo

Are you buying Gems or Offers?

Support us by using code Brawlify